Версия за печат

00616-2014-0015

BG-Якоруда: 11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Якоруда, ул. "Васил Левски" №1, За: Беди Осман - заместник кмет на Община Якоруда, Република България 2790, Якоруда, Тел.: 07442 2328, E-mail: oba_yda@abv.bg, Факс: 07442 2628

Място/места за контакт: Община Якоруда

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://yakoruda.gateway.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://yakoruda.gateway.bg/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Консултантски услуги за изпълнение и отчитане на дейностите по проект № 10/321/01676 „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води от канализационната система на село Юруково, община Якоруда” мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 11
Място на изпълнение: Община Якоруда, с.Юруково
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Консултантски услуги за изпълнение и отчитане на дейностите по проект № 10/321/01676 „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води от канализационната система на село Юруково, община Якоруда” мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Дейност 1: Разработване и/или актуализиране на правила и процедури, във връзка с управлението и изпълнението на проект № 10/321/01676 „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води от канализационната система на село Юруково, община Якоруда” мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Под-дейност 1 Изготвяне на становища/съвети и преглед/подготовка на документи, които са необходими на Възложителя за изпълнение на текущите задачи, предвидени и необходими за изпълнение на проекта, включително осъществяване на координация между различните заинтересовани страни по проекта, имащи компетенции, задължения и отговорности по отделните етапи от изпълнението му, планиране и техническо обслужване на Звеното за изпълнение на проекта в Общината /ЗИП/ и съгласуване на проектните дейности и оперативно ръководство съгласно план-графика. Под-дейност 2 Изготвяне на становища/съвети, които са необходими на Възложителя и преглед/подготовка на документите за текущо, междинно и окончателно финансово отчитане, включително за процедурите за искания за плащане, финансово управление и контрол върху плащанията по отделните договори, както и проектно счетоводство. Под-дейност 3 Преглед/подготовка на необходимите документи, във връзка с мониторинг на изпълнението на дейностите по отделните договори по проекта за съответствие на постигнатите резултати със заложените цели, включително преглед на изготвяните месечни, тримесечни, годишни и окончателен доклади по напредъка.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79410000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Дейност 1: Разработване и/или актуализиране на правила и процедури, във връзка с управлението и изпълнението на проект № 10/321/01676 „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води от канализационната система на село Юруково, община Якоруда” мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Под-дейност 1 Изготвяне на становища/съвети и преглед/подготовка на документи, които са необходими на Възложителя за изпълнение на текущите задачи, предвидени и необходими за изпълнение на проекта, включително осъществяване на координация между различните заинтересовани страни по проекта, имащи компетенции, задължения и отговорности по отделните етапи от изпълнението му, планиране и техническо обслужване на Звеното за изпълнение на проекта в Общината /ЗИП/ и съгласуване на проектните дейности и оперативно ръководство съгласно план-графика. Под-дейност 2 Изготвяне на становища/съвети, които са необходими на Възложителя и преглед/подготовка на документите за текущо, междинно и окончателно финансово отчитане, включително за процедурите за искания за плащане, финансово управление и контрол върху плащанията по отделните договори, както и проектно счетоводство. Под-дейност 3 Преглед/подготовка на необходимите документи, във връзка с мониторинг на изпълнението на дейностите по отделните договори по проекта за съответствие на постигнатите резултати със заложените цели, включително преглед на изготвяните месечни, тримесечни, годишни и окончателен доклади по напредъка.

Прогнозна стойност без ДДС
25378.67 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

15.07.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й : Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 253,79 (двеста петдесет и три лева и седемдесет и девет стотинки). Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, преведена по следната банкова сметка на Община Якоруда: Банка: "Интернешънъл Асет Банк" АД Банков код (BIC): IABGBGSF Банкова сметка (IBAN): BG91IABG74583301126900 Титуляр на сметката : Община Якоруда Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията.Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранциите за участие се освобождават от възложителя, както следва: на отстранените участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител; на класираните на първо и второ място участници - след сключване на договор за обществена поръчка; на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител; при прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедурата за възлагане на обществена поръчка обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора, условия и начин на плащането й : Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, преведена по следната банкова сметка на Община Якоруда: Банка: "Интернешънъл Асет Банк" АД Банков код (BIC): IABGBGSF Банкова сметка (IBAN): BG91IABG74583301126900 Титуляр на сметката : Община Якоруда Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция, в полза на Община Якоруда и със срок на валидност – най-малко 3 (три) месеца след изтичане на срока за изпълнение на договора. В случай, че банковата гаранция е издадена от чуждестранна банка, тя трябва да бъде авизирана чрез българска банка, която да потвърди автентичността на съобщението. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на договора. Когато участникът, избран за изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на обекта на обществената поръчка ще се осигури въз основа на Договор за отпускане на финансова помощ № 01/321/01676 от 19.12.2013 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.” (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Начина на плащане е указан в чл. 3 от проекта на договор. Авансово плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 30 % (тридесет процента) от сумата по чл. 2, ал. 1, платимо в срок от 10 (десет) работни дни след влизане в сила на настоящия договор и представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за авансово плащане и фактура; Междинно плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 30 % (тридесет процента) от сумата по чл. 2, ал. 1, платимо в срок от 10 (десет) работни дни след датата на приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа по чл.1, ал.2, точка 1 от настоящия договор; Окончателно плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 40 % (четиридесет процента) от сумата по чл. 2, ал. 1, платимо в срок от 10 (десет) работни дни след приемане на Заключителния доклад на Изпълнителя и представяне на фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Няма изискване за създаване на юридическо лице, ако участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано образувание

ІІІ.1.4) Други особени условия

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки на Република България и предварително обявените от Възложителя условия в настоящите указания и документацията за участие. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено заверено копие. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност по чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и не изисква създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. Споразумението трябва да съдържа клаузи, в който задължително се посочват: -представляващият обединението, който да е изрично оправомощен да представи оферта от името и за сметка на Обединението, включително и да сключи договор с Възложителя, да задължава с подписа си обединението, както и да получава указания за и от името на всеки член на обединението; -разпределението на участието на лицата с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на обществената поръчка; - срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; - всички членове на обединението са солидарно отговорни пред Възложителя за изпълнение на договора; - всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката; Не се допускат промени в състава на обединението, по време на изпълнение на договора, освен при наличие на следните кумулативно дадени предпоставки: - съгласие от страна на възложителя; - възникване на извънредни обстоятелства, при които се налага промяна в състава на обединението поради обективни и независещи от всички негови членове причини; - в случай на замяна на член на обединението, новият член на същото трябва да отговаря на приложимите изисквания за допустимост на участниците в процедурата от настоящата документация; - Независимо от промяната в състава си, обединението трябва да продължи да отговаря на минималните финансови и икономически и технически изисквания от настоящата документация. – Промяната в състава на изпълнителя не трябва да води до неговата фактическа подмяна, което ще се преценява от Възложителя за всеки конкретен случай; Лице, което участва в обединение не може: - да представя самостоятелна оферта, - да участва в друго обединение- участник в процедурата; - да дава съгласие и да фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник. Когато не е представен договор/споразумение за създаването на обединение /консорциум, или в приложеният документ липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия и участникът не отстрани тези пропуски при спазване на условията, разписани в чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка и офертата му няма да бъде разгледана. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо, само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. Лице, което участва в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съдържание на ПЛИК № 1 - „Документи за подбор” – документи и образци: Оферта за участие и списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се Образец № 1, Приложение № 1.1; Представяне на участника– попълва се Образец № 2; Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката – попълва се Образец № 3; Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката – попълва се Образец № 4; Документ за внесена гаранция за участие – копие на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие (Образец № 14.1); Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП – попълват се Образец № 5 (по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д” и ал. 2, т. 4 и 5 от ЗОП), Образец № 6 (по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и т.2а от ЗОП), Образец № 7.1 (по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП) и Образец № 7.2 (по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП); Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители, изискванията на точка е) се прилагат и за подизпълнителите. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – Образец №8; Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно извлечението от Търговския регистър); Декларация за участието на подизпълнители – попълва се Образец № 11 ; Забележка: Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват имената на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват и дела на участието им. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 12; Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно. Срок на валидност на офертата - срокът не може да бъде по-кратък от 180 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите (посочва се в офертата/заявлението – съгласно приложението); Декларация от членовете на обединението – попълва се Образец № 17; Съдържание на ПЛИК № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”– попълва се Образец № 15 с приложена към него: Концепция за изпълнение на договора - тя трябва да обхваща дейностите, необходими за постигане на резултатите по договора за настоящата поръчка и на изискванията на възложителя, заложени в техническата спецификация по настоящата поръчка. Всички дейности описани в концепцията следва да са обвързани в обща последователност и взаимосвързаност. Концепцията на участника трябва да включва описание на изпълнението на всяка една дейност посочена в спецификацията и начинът по който тя ще се реализира (включително и на етапите и/или поддейностите - ако има такива), ресурсната обезпеченост за изпълнението й. В допълнение в описанието на концепцията всеки участник следва да посочи как и какви резултати ще бъдат постигнати при изпълнение на отделните дейности в контекста на общата задача – изпълнението на договора за настоящата обществена поръчка. Съдържание на ПЛИК № 3 - „Предлагана цена” •Попълва се Образец № 16 „Ценово предложение” •Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената; •Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът трябва да разполага с финансов ресурс в размер на 12 689,34 лв. без ДДС. При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага към обединението участник, като цяло, а не към всяко от лицата, включени в него. Минималните изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им. Доказва се със: Удостоверение от банка; Годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството от държавата, в която са установени;
Минимални изисквания: Участникът трябва да разполага с финансов ресурс в размер на 12 689,34 лв. без ДДС. При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага към обединението участник, като цяло, а не към всяко от лицата, включени в него. Минималните изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им. Доказва се със: Удостоверение от банка; Годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството от държавата, в която са установени;
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък (Образец № 9) на услугите, изпълнени от участника през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата /в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си/, включително стойностите, датите и Възложителите по тях.За извършените консултантски услуги задължително се представят и Удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган или се посочва Публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Списък на техническите лица (Образец № 10), в който е посочено образованито, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, упоменати в минималните изисквания. Към списъка се прилага декларация (Образец № 14) от лицата посочени в него, че са на разположение. Чуждестранните лица могат да удостоверят съответствието си с поставените изисквания за екипа от експерти, чрез представяне на еквивалентни документи, според законодателството на държавата, където участникът е установен.
Минимални изисквания: През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил минимум 1 /една/ услуга с предмет подобен /сходен/ с предмета на настоящата поръчка. Под услуга с предмет, подобен (сходен) с предмета на настоящата поръчка, следва да се разбират: услуги за предоставяне на Консултантски услуги (не включват услуги по предоставяне на авторски надзор или строителен надзор или информация и публичност) свързани с управление и/или изпълнение и/или отчитане на проект/и финансирани напълно или частично със средства от Европейския съюз и/или държавния бюджет на Р България, и/или други донорски програми, и/или други финансови източници.При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с минималните изисквания за техническите възможности и/или квалификация.. Минималните изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им. •В експертния екип на участника за изпълнение на настоящата процедура да са включени следните специалисти: ЕКСПЕРТ в областта на обществените поръчки (2 бр.): Квалификация и умения •Висше образование, степен „Магистър” в областта на правото. Общ професионален опит: минимум 6 (шест) години. Специфичен професионален опит Три годишен опит в подготовката на процедури за възлагане на обществени поръчки, участие в комисии за избор на изпълнител на обществени поръчки, процесуално представителство по жалби, свързане с обществени поръчки. При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с минималните изисквания за техническите възможности и/или квалификация.. Минималните изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
18.12.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
18.12.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 19.12.2014 г.  Час: 14:00
Място

Сградата на Община Якоруда, ул."Васил Левски" №1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансирането на обекта на обществената поръчка ще се осигури въз основа на Договор за отпускане на финансова помощ № 01/321/01676 от 19.12.2013 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.” (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от Закона за обществените поръчки

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ