Версия за печат

00872-2014-0023

BG-Приморско: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Приморско, ул. Трети март 56, За: Люба Желева, Република България 8180, Приморско, Тел.: 0550 33660, E-mail: obschina_primorsko@mail.bg, Факс: 0550 32373

Място/места за контакт: Община Приморско

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.primorsko.bg.

Адрес на профила на купувача: www.primorsko.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи, изпълнявани на територията на гр.Приморско, включващ обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Упражяване на строителен надзор при изграждане на улична канализация и водопровод от о.т.111 през о.т.112 до о.т.115 и о.т.114 по плана на гр.Приморско“, находящи се в ПИ №58356.503.261, ПИ №58356.503.429, ПИ № 58356.503.272 и ПИ №58356.503.276 по КК на гр.Приморско“; Обособена позиция № 2 – „Упражяване на строителен надзор при изграждане на подход към морски плаж „Северен централен“ в ПИ 58356.506.30 и ПИ 58356.506.32“ по КК на гр. Приморско “; Обособена позиция № 3 – „Упражяване на строителен надзор при изграждане на детска площадка в ПИ №58356.503.227 по КК на гр.Приморско “;

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: гр. Приморско
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е свързан с избор на изпълнител за консултантска услуга за строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи, изпълнявани на територията на гр.Приморско. Предвиденото строителство по обособените позиции включва: • По позиция 1 – „Упражяване на строителен надзор при изграждане на улична канализация и водопровод от о.т.111 през о.т.112 до о.т.115 и о.т.114 по плана на гр.Приморско“, находящи се в ПИ №58356.503.261, ПИ №58356.503.429, ПИ № 58356.503.272 и ПИ №58356.503.276 по КК на гр.Приморско“: - предвидено е изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в ПИ №58356.503.261, ПИ №58356.503.429, ПИ № 58356.503.272 и ПИ №58356.503.276 по КК на гр.Приморско и включването им в съществуващата ВиК мрежа. Строежът е втора категория, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ; Макс. срок на строителството – 4 месеца; • По позиция 2 – „Упражяване на строителен надзор при изграждане на подход към морски плаж „Северен централен“ в ПИ 58356.506.30 и ПИ 58356.506.32“ по КК на гр. Приморско“: - Съществуващото положение в ПИ №58356.506.32 е естествена земна ивица, отделяща на съответната денивелация морския плаж от частично и пълно изградените сгради. Обектът в ПИ 58356.506.30 представлява улица с тротоари от плочи и бетонни настилки върху част от тротоарите, дървени конструкции от стари временни обекти. Ще се направи стоманобетонна настилка, върху която да се монтират вибро-бетонови плочи, ел. стълбове, подземни ВиК инсталации, подпорни стени и озеленяване в отделни участъци. Изпълнението включва изграждане на зони за отдих, зони за преминаване и паркоустрояване и благоустройство на обекта. Дейностите включват още доставка и монтаж на материали и съоръжения според проектната документация и количествените сметки. Строежите са четвърта категория, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ;Макс. срок на строителството – 4 месеца; • По позиция 3 – „Упражяване на строителен надзор при изграждане на детска площадка в ПИ №58356.503.227 по КК на гр.Приморско “: Предвидено е изграждането на детска площадка, предназначена за деца от 3 до 12 години, в паркова среда в границите на съществуваща алейна мрежа. На територията има монтирани съоръжения, които са амортизирани и трябва да бъдат демонтирани. Предвидените нови съоръжения за доставка и монтаж са четири на брой - малък кораб, двойна люлка с кула, въртележка и люлка.Предвидената настилка е саморазливна гумирана ударопоглъщаща. Настилката да завършва с бетонен обкантващ бордюр.В разработваната територия съществува дървесна растителност, с която проектните работи и отстояния се съобразяват. Ще бъдат отстранени два от съществуващите дървесни вида–и храстови насаждения и ще се извърши преместване на един брой дърво с височина 5 m. На територията на площадката има съществуваща шахта с водопроводно отклонение, в която трябва да се монтира спирателен кран, а след него да се направи площадков водопровод. От водопровода ще се захранват съоръжения за поливни нужди. Ще се изгради и районното осветление на обекта, чието електрозахранване е от новопроектирано табло Т-осв, монтирано на площадката.Строежът е пета категория, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ.Макс. срок на строителството – 2 месеца;

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За всички обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

При изпълнение предмета на поръчката, участникът, избран за изпълнител, трябва да: • Упражнява строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация), в следния задължителен обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ: - осигури законосъобразно започване на строежа; - осигури пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; -осигури изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и техническите спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната среда по време на строителството; - осигури спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; - съблюдава за качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност; - не допуска увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; • Подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; • Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за съответния строеж, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; • Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката, компетентните органи в общинска администрация, РДНСК и специализираните контролни органи; • Изготвяне на Окончателни доклади за съответните строежи, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Удостоверение за въвеждането им в експлоатация, включително всички видове технически и енергийни паспорти, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Прогнозна стойност без ДДС
40118.87 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.08.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие - Гаранциите за участие в процедурата се представят под формата на парични суми, преведени по банкова сметка на Община Приморско: IBAN BG11RZBB91553320027701, BIC – RZBBBGSF в БАНКА Райфайзен банк, Клон Приморско или платени на касата на Община Приморско, на адрес в гр. Приморско, п.к. 8180, ул. „Трети март” № 56, или под формата на банкови гаранции, издадени в полза на Възложителя. Банковите гаранции се представят в оригинал, със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертите - 180 /сто и осемдесет/ дни след датата, определена като краен срок за приемане на офертите за участие. Участниците следва да представят отделни гаранции за всяка от обособените позиции. Размер на гаранциите за участие по обособени позиции: Гаранция за участие за обособена позиция 1 – 130лв (сто и тридесет лева). Гаранция за участие за обособена позиция 2 – 220лв (двеста и двадесет лева). Гаранция за участие за обособена позиция 3 – 50лв (петдесет лева). Възложителят има право да задържи гаранцията за участие при условията на чл. 61, ал.1 и ал. 2 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение – гаранцията за изпълнение се представя под формата на парична сума, преведена по банкова сметка на Община Приморско: IBAN BG11RZBB91553320027701, BIC – RZBBBGSF в БАНКА Райфайзен банк, Клон Приморско или платена на касата на Община Приморско, на адрес в гр. Приморско, п.к. 8180, ул. „Трети март” № 56, или под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена в полза на Възложителя, със срок на валидност не по-рано от 30.09.2015г. Размерът на гаранцията за изпълнение за всяка от обособените позиции - 5% (пет на сто) от стойността на обществената поръчка, посочена в договора. Гаранциите за изпълнение се представят към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са определени в проекта на договор. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български език. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Участник, който не е приложил към оферта си гаранция за участие, се отстранява, съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП. При представяне на гаранциите с платежно нареждане или банкова гаранция, изрично се посочва предмета на поръчката, и позицията, за която се представя гаранцията. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие и за изпълнение на договора. Когато участникът представи банкова гаранция, същата трябва да бъде неотменима и безусловна и да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от кмета на Община Приморско или упълномощено от него длъжностно лице, в което е заявено, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си или ги е изпълнил неточно. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение са за сметка на участника, респективно Изпълнителя. Изпълнителят следва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на изпълнанието на обществената поръчка ще се осигури въз основа на Договори №№ 368/04.07.2014г., 379/29.07.2014г. и 369/07.07.2014г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ по ПОДМЯРКА 4.1А „ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕСТНИТЕ СТРАТЕГИ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОКРИВАНЕ НА ТЕКУЩИТЕ РАЗХОДИ НА РИБАРСКИТЕ ГРУПИ“, по ПРИОРИТЕТНА ОС №4 „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ“ от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" /2007-2013/ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МИРГ ПРИМОРСКО - СОЗОПОЛ - ЦАРЕВО. Финансирането ще бъде предоставено на Община Приморско след подписване на анекс между ИАРА и бенефициента Община Приморско, на основание гореописаните договори. Начин на плащане Начин на плащане по конкретна позиция: 1. Авансово плащане в размер до 50 % (петдесет процента) от цената на съответната позиция - след влизане в сила на договора за изпълнение за тази позиция и представяне на оригинална фактура, на стойност равна на стойността на аванса. 2. Окончателно плащане в размер на оставащата сума от стойността на съответната позиция - след представяне на акт за въвеждане в експлоатация на обекта по тази позиция и в 30 (тридесет)-дневен срок след представяне на оригинална фактура от Изпълнителя. Сборът от стойностите на авансовите и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора, както и не може да е по-висок от окончателно одобрените средства от УО.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

1.В случай, че за изпълнител е определен участник, който е обединение, възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице. 2.Когато участникът в настоящата процедура е обединение, което не е юридическо лице, съдружниците в обединението трябва да сключат договор за участие в процедурата. В случаите, когато съдружниците в обединението са сключили договор за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, участникът трябва да представи допълнително споразумение към този договор за участие в настоящата открита процедура. В този договор/допълнително споразумение съдружниците са длъжни да определят какви дейности ще извършва всеки съдружник в обединението при изпълнение на обществената поръчка. Договорът/споразумението за създаване на обединение/споразумението за участие на вече създадено обединение в настоящата процедура следва да бъде подписан от лицата, участващи в обединението. В договора участниците в обединението, трябва да определят лицето, което ще представлява Обединението за целите на поръчката. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.Договорът/споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: а) съставът на обединението няма да се променя след подаването на офертата и всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на поръчката; б) обединението е създадено със срок до окончателното изпълнение на обществената поръчка; в) всички членове на обединението са солидарно отговорни за качественото и в срок изпълнение на обществената поръчка, независимо от срока, за който е създадено обединението.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: I.В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията, посочени в ЗОП и обявените изисквания от Възложителя, и за които не са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б.“а“-“д“, т. 2, т.3 и т.4, чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 4 и т.5, и чл. 47, ал. 5, т.1 и т.2 от ЗОП. II.Изисквания по чл. 49 ЗОП:Участниците трябва да притежават към датата на подаване на офертата, валидно удостоверение/лиценз, издадено от ДНСК/Министъра на МРР (МРРБ) по реда на чл. 166, ал.2 от ЗУТ за извършване на дейността – Строителен надзор, в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на консултанти за упражняване на Строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 99/2003г.) или еквивалентен документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИП.•Лицата, които имат право да упражняват дейност по строителен надзор според законодателството на друга държава - членка на ЕС или друга държава-страна по споразумението за ЕИП, в която няма режим, еквивалентен на режима по чл.166, ал. 2 от ЗУТ, могат да упражняват тези дейности на територията на РБ временно и еднократно за определен строеж въз основа на удостоверение, издадено от началника на ДНСК .III.Изискуеми документи и информация: 1.Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, в който следва да се поставят следните документи:1.1.Справка - представяне на участника, което включва:а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл.47, ал.9 от Закона за обществените поръчки(ЗОП) и в) Заверено от участника копие на документа по т. II от настоящия раздел;Забележка:При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването по чл.49 от ЗОП се доказва от участника в обединението, който ще изпълнява строителния надзор.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.1.1, букви "а" и "б" се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;1.2. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, участникът трябва да представи копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;1.3.Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума;1.4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация, посочени в Раздел III.2.3. от настоящото обявление;1.5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП;1.6.Когато се предвижда участие на подизпълнители - Декларация по чл. 56, ал. 1. т. 8 от ЗОП, в която се описват видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители; и Декларация за съгласие от подизпълнител;1.7. Декларация, подписана от лицето(лицата), представляващо(и) участника, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд;1.8.Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал.1. т.12 от ЗОП;1.9. Пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) – когато е приложимо;1.10.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника...Продължава в раздел VI.3) "Допълнителна информация
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма.
Минимални изисквания: •В настоящата открита процедура, Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: • За доказване на обстоятелствата по т.1.1., т.1.2. и т.1.3 от минималните изисквания се представя: Списък на услугите с предмет еднакъв или сходен с предмета на съответната позиция от обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си) - Приложение № 3 от документацията за участие в процедурата, заедно с доказателствата за извършените услуги (доказателството за извършената услуга се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата). • За доказване на обстоятелствата по т.2 се представя: Списък на инженерно–техническия екип, който отговаря за изпълнение на поръчката - попълва се и се подписва по приложения към документацията за участие образец Приложение №4, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата. • За доказване на обстоятелствата по т.2 се представя: - заверено от участника копие на валиден Сертификат ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент, с обхват в областта на строителния надзор . Забележка: - Участниците могат да докажат съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от Възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката, ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тази цел трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. - При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с изискванията за технически възможности и/или квалификация се доказва от един или повече от участниците в обединението, като документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация;
Минимални изисквания: 1.1.За обособена позиция №1 участниците следва да имат изпълнена през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, услуга с предмет еднакъв или сходен с предмета на тази позиция. Под сходен предмет, следва да се разбира: упражняване на строителен надзор в областта на СМР за изграждане и/или ремонт и/или реконструкция на ВиК мрежа; 1.2.За обособена позиция №2 участниците следва да имат изпълнена през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, услуга с предмет еднакъв или сходен с предмета на тази позиция. Под сходен предмет, следва да се разбира: упражняване на строителен надзор в областта на СМР за изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на озеленени площи за обществено ползване вкл. мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за тяхното обслужване. 1.3.За обособена позиция №3 участниците следва да имат изпълнена през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, услуга с предмет еднакъв или сходен с предмета на тази позиция. Под сходен предмет, следва да се разбира: упражняване на строителен надзор в областта на СМР за изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на площадки за игра вкл. мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за тяхното обслужване. 2. Всеки участник трябва да разполага, с квалифициран и опитен инженерно–технически екип за изпълнение на поръчката. Ключовите експерти, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката, трябва да са в състав минимум посочения по-долу и да отговарят на следните изисквания: 2.1.За обособена позиция 1: а. Ръководител на обекта – 1бр.; Магистър с квалификацията „строителен инженер” (или еквивалент), специалност ХТС или ВиК или аналогична на исканата, макар и формулирана като наименование по друг начин, с най-малко 7 години трудов стаж/професионален опит по специалността. б. Заместник Ръководител на екипа- 1бр., Магистър с квалификацията „строителен инженер” (или еквивалент), специалност ПГС, ХТС или ВиК или аналогична на исканата, макар и формулирана като наименование по друг начин, с най-малко 5 години трудов стаж/професионален опит по специалността. в. ВиК инженер – 1бр.; Магистър с квалификацията „строителен инженер” (или еквивалент), специалност - ВиК – мрежи и съоръжения или аналогична на исканата, макар и формулирана като наименование по друг начин, с най-малко 5 години трудов стаж/професионален опит по специалността. г. Инженер Геодезист- 1бр.; Магистър с квалификацията “Инженер-геодезист” или еквивалент), специалност „Геодезия” или аналогична на исканата, макар и формулирана като наименование по друг начин, с най-малко 3 години трудов стаж/професионален опит по специалността. 2.2.За обособена позиция 2: а. Ръководител на обекта – 1бр.; Магистър с квалификацията „строителен инженер” (или еквивалент), специалност ПГС или аналогична на исканата, макар и формулирана като наименование по друг начин, с най-малко 7 години трудов стаж/професионален опит по специалността. б. Заместник Ръководител на екипа- 1бр.; Магистър с квалификацията „архитект” (или еквивалент), специалност Архитектура или аналогична на исканата, макар и формулирана като наименование по друг начин, с най-малко 5 години трудов стаж/професионален опит по специалността. в. Инженер Геодезист - 1бр.; Магистър с квалификацията “Инженер-геодезист” или еквивалент), специалност „Геодезия” или аналогична на исканата, макар и формулирана като наименование по друг начин, с най-малко 3 години трудов стаж/професионален опит по специалността. 2.3. За обособена позиция 3: а.Ръководител на обекта – 1бр.; Магистър с квалификацията „Строителен инженер” (или еквивалент), специалност ПГС или аналогична на исканата, макар и формулирана като наименование по друг начин, с най-малко 7 години трудов стаж/професионален опит по специалността. .......Продължава в РАЗДЕЛ VІ.3.Допълнителна информация
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Съгласно ЗУТ.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предложена цена – П1; тежест: 50
Показател: Организация за изпълнение на поръчката -Брой посещения на строителната площадка – П2; тежест: 30
Показател: Стратегия на участника – П3; тежест: 5
Показател: Срок за съставяне на техническия паспорт за строежа – П4; тежест: 15

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
18.12.2014 г.  Час: 14:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
18.12.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 19.12.2014 г.  Час: 11:00
Място

Административната сграда на Община Приморско, адрес: Гр.Приморско, ул.Трети март 56

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Всеки участник може да присъства лично при отварянето на офертите или да изпрати представител, упълномощен писмено от участника. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие. При отварянето на офертите имат право да присъстват и представители на средствата за масова информация и на други лица.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

МЯРКА 4.1 РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ по ПОДМЯРКА 4.1А „ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕСТНИТЕ СТРАТЕГИ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОКРИВАНЕ НА ТЕКУЩИТЕ РАЗХОДИ НА РИБАРСКИТЕ ГРУПИ“, по ПРИОРИТЕТНА ОС №4 „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ“ от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" /2007-2013/ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МИРГ ПРИМОРСКО - СОЗОПОЛ - ЦАРЕВО.

VI.3) Допълнителна информация

I. Предвид прогнозната стойност на поръчката, Възложителят прилага предвидените в ЗОП опростени правила. Сроковете на поръчката са съкратени на основание чл. 64, ал. 1 и 3 от ЗОП, във вр. със следното: - 1. Възложителят прилага опростените правила предвидени в ЗОП; 2.Обявлението е изпратено по електронен път за вписване в Регистъра на обществените поръчки от представител на Възложителя, идентифициран чрез електронен подпис. 3. Възложителят осигурява пълен достъп по електронен път на документацията за участие в процедурата на адрес: www.primorsko.bg , в раздел "Профил на купувача." II.Продължение от раздел III 2.3 Технически възможности-минимални изисквания: .........б.Заместник Ръководител на екипа - 1бр.; Магистър с квалификацията „Ландашафтен архитект” (или еквивалент), специалност „Ландашафтна архитектура” или аналогична на исканата, макар и формулирана като наименование по друг начин, с най-малко 5 години трудов стаж/професионален опит по специалността. в.Инженер Геодезист - 1бр.; Магистър с квалификацията “Инженер-геодезист” или еквивалент), специалност „Геодезия” или аналогична на исканата, макар и формулирана като наименование по друг начин, с най-малко 3 години трудов стаж/професионален опит по специалността.г.Контрол по част „Електро” - 1бр.; Магистър с квалификацията „Електро-инженер” (или еквивалент), специалност „Електро” или аналогична на исканата, макар и формулирана като наименование по друг начин, с най-малко 5 години трудов стаж/професионален опит по специалността.3.Всеки участник следва да притежава внедрена Система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват в областта на строителния надзор. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. III. Продължение от раздел ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри: .........1.11. Декларация за запознаване с условията на строителната площадка;1.12. Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № ....”, в който се поставя техническото предложение на участника, изготвено по съответния образец, Описание на организацията и методологията (Обосновка, Стратегия) на работа, които участникът възнамерява да приложи при изпълнение на дейностите по обществената поръчка, съгласно Техническите спецификации, както и други документи, свързани с изпълнението на поръчката, според изискванията на Възложителя и/или по преценка на участника.3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена за обособена позиция №........”, в който се поставя ценовото предложение на участника, изготвено по съответния образец, както и други документи по преценка на участника, съдържащи информация за цената или начина на формирането й);Забележка:Пликове № 1, 2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позиция №1, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгл. чл.120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Приморско, Приморско, Република България 8180, Трети март 56, Тел.: 0550 33660, E-mail: obschina_primorsko@mail.bg, Факс: 0550 32373

Интернет адрес/и:

URL: www.primorsko.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Упражяване на строителен надзор при изграждане на улична канализация и водопровод от о.т.111 през о.т.112 до о.т.115 и о.т.114 по плана на гр.Приморско“, находящи се в ПИ №58356.503.261, ПИ №58356.503.429, ПИ № 58356.503.272 и ПИ №58356.503.276 по КК на гр.Приморско“;
1) Кратко описание

„Упражяване на строителен надзор при изграждане на улична канализация и водопровод от о.т.111 през о.т.112 до о.т.115 и о.т.114 по плана на гр.Приморско“, находящи се в ПИ №58356.503.261, ПИ №58356.503.429, ПИ № 58356.503.272 и ПИ №58356.503.276 по КК на гр.Приморско“: - предвидено е изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в ПИ №58356.503.261, ПИ №58356.503.429, ПИ № 58356.503.272 и ПИ №58356.503.276 по КК на гр.Приморско и включването им в съществуващата ВиК мрежа. Строежът е втора категория, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ; Макс. срок на строителството – 4 месеца;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор

3) Количество или обем

При изпълнение предмета на поръчката, участникът, избран за изпълнител, трябва да: • Упражнява строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация), в следния задължителен обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ: - осигури законосъобразно започване на строежа; - осигури пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; -осигури изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и техническите спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната среда по време на строителството; - осигури спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; - съблюдава за качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност; - не допуска увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; • Подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; • Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за съответния строеж, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; • Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката, компетентните органи в общинска администрация, РДНСК и специализираните контролни органи; • Изготвяне на Окончателни доклади за съответните строежи, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Удостоверение за въвеждането им в експлоатация, включително всички видове технически и енергийни паспорти, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Прогнозна стойност, без ДДС
13000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.08.2015 г. 
5) Допълнителна информация

Сключеният договор за изпълнение на обособената позиция ще влезе в сила от датата, на която Изпълнителят получи Възлагателно писмо от Възложителя за започване на изпълнението й. Възлагателно писмо ще бъде изпратено от Възложителя след сключване на анекс по чл.22, ал.9 от Договора между община Приморско и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ за финансиране на проекта, предмет на съответната обособена позиция. (Договорът между община Приморско и ИАРА е приложен към документацията за участие). В случай, че не бъде осигурено финансиране на строителството и на строителния надзор по някоя от обособените позиции, сключеният за тази обособена позиция договор няма да влезе в сила. В този случай Възложителят не дължи обезщетения и неустойки за това. Срокът за изпълнение на дейностите по договора ще започне да тече от подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителна площадка и даване на строителна линия за строителния обект и изтича с подписване на Акт Обр.15, успешно преминати проби /единични изпитания/ и издаване становища на заинтересованите контролни органи за въвеждане в редовна експлоатация на строителния обект. В случай на удължаване на срока за изпълнение на строителството над посочения срок, срокът на изпълнение на дейностите по договора за строителния надзор се удължава до приключване на съответния договор за строителство и въвеждане на обекта в експлоатация по реда на действащото законодателство. В случай на удължаване на договора за строителен надзор, независимо от основанията за това, Изпълнителят няма право на допълнително заплащане.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Упражяване на строителен надзор при изграждане на подход към морски плаж „Северен централен“ в ПИ 58356.506.30 и ПИ 58356.506.32“ по КК на гр. Приморско “;
1) Кратко описание

- Съществуващото положение в ПИ №58356.506.32 е естествена земна ивица, отделяща на съответната денивелация морския плаж от частично и пълно изградените сгради. Обектът в ПИ 58356.506.30 представлява улица с тротоари от плочи и бетонни настилки върху част от тротоарите, дървени конструкции от стари временни обекти. Ще се направи стоманобетонна настилка, върху която да се монтират вибро-бетонови плочи, ел. стълбове, подземни ВиК инсталации, подпорни стени и озеленяване в отделни участъци. Изпълнението включва изграждане на зони за отдих, зони за преминаване и паркоустрояване и благоустройство на обекта. Дейностите включват още доставка и монтаж на материали и съоръжения според проектната документация и количествените сметки. Строежите са четвърта категория, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ;Макс. срок на строителството – 4 месеца;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор

3) Количество или обем

При изпълнение предмета на поръчката, участникът, избран за изпълнител, трябва да: • Упражнява строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация), в следния задължителен обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ: - осигури законосъобразно започване на строежа; - осигури пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; -осигури изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и техническите спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната среда по време на строителството; - осигури спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; - съблюдава за качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност; - не допуска увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; • Подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; • Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за съответния строеж, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; • Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката, компетентните органи в общинска администрация, РДНСК и специализираните контролни органи; • Изготвяне на Окончателни доклади за съответните строежи, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Удостоверение за въвеждането им в експлоатация, включително всички видове технически и енергийни паспорти, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Прогнозна стойност, без ДДС
22118.87 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.08.2015 г. 
5) Допълнителна информация

Сключеният договор за изпълнение на обособената позиция ще влезе в сила от датата, на която Изпълнителят получи Възлагателно писмо от Възложителя за започване на изпълнението й. Възлагателно писмо ще бъде изпратено от Възложителя след сключване на анекс по чл.22, ал.9 от Договора между община Приморско и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ за финансиране на проекта, предмет на съответната обособена позиция. (Договорът между община Приморско и ИАРА е приложен към документацията за участие). В случай, че не бъде осигурено финансиране на строителството и на строителния надзор по някоя от обособените позиции, сключеният за тази обособена позиция договор няма да влезе в сила. В този случай Възложителят не дължи обезщетения и неустойки за това. Срокът за изпълнение на дейностите по договора ще започне да тече от подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителна площадка и даване на строителна линия за строителния обект и изтича с подписване на Акт Обр.15, успешно преминати проби /единични изпитания/ и издаване становища на заинтересованите контролни органи за въвеждане в редовна експлоатация на строителния обект. В случай на удължаване на срока за изпълнение на строителството над посочения срок, срокът на изпълнение на дейностите по договора за строителния надзор се удължава до приключване на съответния договор за строителство и въвеждане на обекта в експлоатация по реда на действащото законодателство. В случай на удължаване на договора за строителен надзор, независимо от основанията за това, Изпълнителят няма право на допълнително заплащане.


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Упражяване на строителен надзор при изграждане на детска площадка в ПИ №58356.503.227 по КК на гр.Приморско “;
1) Кратко описание

• По позиция 3 – „Упражяване на строителен надзор при изграждане на детска площадка в ПИ №58356.503.227 по КК на гр.Приморско “: Предвидено е изграждането на детска площадка, предназначена за деца от 3 до 12 години, в паркова среда в границите на съществуваща алейна мрежа. На територията има монтирани съоръжения, които са амортизирани и трябва да бъдат демонтирани. Предвидените нови съоръжения за доставка и монтаж са четири на брой - малък кораб, двойна люлка с кула, въртележка и люлка.Предвидената настилка е саморазливна гумирана ударопоглъщаща. Настилката да завършва с бетонен обкантващ бордюр.В разработваната територия съществува дървесна растителност, с която проектните работи и отстояния се съобразяват. Ще бъдат отстранени два от съществуващите дървесни вида–и храстови насаждения и ще се извърши преместване на един брой дърво с височина 5 m. На територията на площадката има съществуваща шахта с водопроводно отклонение, в която трябва да се монтира спирателен кран, а след него да се направи площадков водопровод. От водопровода ще се захранват съоръжения за поливни нужди. Ще се изгради и районното осветление на обекта, чието електрозахранване е от новопроектирано табло Т-осв, монтирано на площадката.Строежът е пета категория, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ.Макс. срок на строителството – 2 месеца;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор

3) Количество или обем

При изпълнение предмета на поръчката, участникът, избран за изпълнител, трябва да: • Упражнява строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация), в следния задължителен обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ: - осигури законосъобразно започване на строежа; - осигури пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; -осигури изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и техническите спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната среда по време на строителството; - осигури спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; - съблюдава за качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност; - не допуска увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; • Подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; • Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за съответния строеж, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; • Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката, компетентните органи в общинска администрация, РДНСК и специализираните контролни органи; • Изготвяне на Окончателни доклади за съответните строежи, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Удостоверение за въвеждането им в експлоатация, включително всички видове технически и енергийни паспорти, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Прогнозна стойност, без ДДС
5000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.08.2015 г. 
5) Допълнителна информация

Сключеният договор за изпълнение на обособената позиция ще влезе в сила от датата, на която Изпълнителят получи Възлагателно писмо от Възложителя за започване на изпълнението й. Възлагателно писмо ще бъде изпратено от Възложителя след сключване на анекс по чл.22, ал.9 от Договора между община Приморско и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ за финансиране на проекта, предмет на съответната обособена позиция. (Договорът между община Приморско и ИАРА е приложен към документацията за участие). В случай, че не бъде осигурено финансиране на строителството и на строителния надзор по някоя от обособените позиции, сключеният за тази обособена позиция договор няма да влезе в сила. В този случай Възложителят не дължи обезщетения и неустойки за това. Срокът за изпълнение на дейностите по договора ще започне да тече от подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителна площадка и даване на строителна линия за строителния обект и изтича с подписване на Акт Обр.15, успешно преминати проби /единични изпитания/ и издаване становища на заинтересованите контролни органи за въвеждане в редовна експлоатация на строителния обект. В случай на удължаване на срока за изпълнение на строителството над посочения срок, срокът на изпълнение на дейностите по договора за строителния надзор се удължава до приключване на съответния договор за строителство и въвеждане на обекта в експлоатация по реда на действащото законодателство. В случай на удължаване на договора за строителен надзор, независимо от основанията за това, Изпълнителят няма право на допълнително заплащане.