00334-2013-0018

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 565 от 18.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Агенция "Митници", ул. "Г. С. Раковски" № 47, За: Маноела Кръстанова, Република България 1202, София, Тел.: 02 98594476, E-mail: manoela.krastanova@customs.bg, Факс: 02 98594060

Място/места за контакт: Централно митническо управление

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://customs.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/358.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: митническа дейност


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Обслужване на общата кореспонденция на Агенция „Митници” и териториалните й поделения чрез осъществяване на универсални и неуниверсални пощенски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги”

II.3) Кратко описание на поръчката

Обект на обществената поръчка включва предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Централно управление, териториалните поделения на Агенция "Митници" и обхваща универсални пощенски услуги съгласно чл. 34 от ЗПУ и неуниверсални пощенски услуги.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

64113000, 64112000, 64120000

Описание:

Пощенски услуги, свързани с колетни пратки
Пощенски услуги, свързани с писма
Куриерски услуги

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 533 от 25.10.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-566698
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2013/S 211 - 366392 от 30.10.2013 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 334-2013-18
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

566698

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

25.10.2013 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

След предаване работата на комисията, установих следното: Датата за отваряне на офертите, която е посочена в първоначалното обявление за поръчка е 06.12.2013 г., 11.00 часа. В същото обявление за краен срок за получаване на офертите е определна датата 06.12.2013 г., 17.00 ч. Предвид, че посочената дата за отваряне на офертите е преди изтичане на срока за подаване на офертите, то налице е нарушение на разпоредбите на ЗОП. Посоченото нарушение не е отстранено своевременно и към настоящия момент същото не може да бъде отстранено без това да промени условията, при които е обявена процедурата. Предвид изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП прекратявам процедурата, тъй като са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1202, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

18.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Цветан Стефанов Мадански
Длъжност: главен секретар на Агенция "Митници"