Версия за печат

01752-2014-0004

BG-град Кюстендил: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА" ЕООД, ул."Цар Освободител" № 15, За: Николай Кирилов - юристконсулт, България 2500, град Кюстендил, Тел.: 078 552371, E-mail: office@kyustendilskavoda.com, Факс: 078 552372

Място/места за контакт: "КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА" ЕООД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kyustendilskavoda.com.

Адрес на профила на купувача: www.kyustendilskavoda.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на РЕ тръби и фитинги с налягане до 16 атмосфери за нуждите на "Кюстендилска вода" ЕООД гр.Кюстендил

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Складът на Възложителя в гр.Кюстендил
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изпълнителят извършва доставка, за период от 24 /двадесет и четири/ месеца, на PEтръби и фитинги с налягане до 16атмосфери за нуждите на „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил, след предварителна заявка от Възложителя. Количествата за всяка доставка се определят от нуждите на Възложителя и се посочват на Изпълнителя в официална заявка. Възложителят не се задължава с минимални количества за периода на Договора и по отделните заявки.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44164310, 44167000

Описание:

Тръби и принадлежности
Фитинги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Според конкретната необходимост

Прогнозна стойност без ДДС
200000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Не се изисква гаранция за участие.Гаранцията за изпълнение на договора за обществената поръчка е в размер на 1%/един процент/ от стойността на договора за обществената поръчка без ДДС.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Собствено финансиране. Плащане по банков път

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР, Булстат и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатър/участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата; когато участникът в процедурата е обединение, което не е ЮЛ документа се представя за всяко физическо или юридическо лице включено в обединението; когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документа се представя в официален превод, при спазване изискванията на чл.56,ал.4 ЗОП; когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки един от тях; когато не е представен ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР участниците - юридически лица или еднолични търговци прилагат и удостоверения за актуално състояние /оригинал или заверено от участника копие/. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; -при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението,в който задължително се посочва представляващият. Когато участникът е обединение, което не се е регистрирало като ЮЛ преди подаването на офертата, се представя и регистрация съгласно чл.3,ал.1,т.6 от ЗРБ. В договора за обединение задължително се посочва разпределението на задълженията между партньорите съгласно предмета на обществената поръчка, както и ангажимент същите лица да останат в обединението до крайния срок на изпълнение на договора; Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8,ал.8,т.2 от ЗОП-Образец № 3; Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП-Образец № 4 - когато участникът в процедурата е обединение, което не е ЮЛ документа се представя за всяко ФЛ или ЮЛ включено в обединението; когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обеднинения, документа се представя в превод при спазване на изискванията на чл.56, ал.4 от ЗОП; Декларация по чл.47, ал.8 за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП за подизпълнител - Образец № 4.1; Декларация за участие на подизпълнител - Образец № 5. В случай, че участникът няма да ползва подизпълнител, Декларацията за участие на подизпълнител задължително се подава, като това обстоятелство се отбелязва в самата Декларация; Декларация за съгласие на подизпълнител - Образец № 6. Декларацията се представя в случай, че участникът ще ползва подизпълнители, като същата се попълва от подизпълнителя; Декларация по чл.56, ал.1,т.12 от ЗОП относно приемане клаузите на проекто-договора - Образец № 9.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Когато е приложимо.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на общественатапоръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган /съдържащо дата и подпис на издателя и данни за контакт/ или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката; - Документи и/или декларация, удостоверяващи, че участника е производител, оторизиран дистрибутор или е сключил договор за дистрибуция и продажба на стоките, които са предмет на поръчката, със срок не по-кратък от срока на действие на договора за изпълнение на обществената поръчка; - Сертификат ISO 9001:2008 на участника и на производителя или еквивалент. Сертификатите трябва да бъдат с обхват на приложение производство и/или търговия със стоки, които са предмет на настоящата процедура; - Сертификат за съответствие на строителен продукт съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на сторителните продукти /НСИОССП/; - Документ, удостоверяващ качеството на материала и годността му за използването му за питейна вода от МЗ или еквивалент;-При участие на обединения, които не са ЮЛ, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2,т.6 ЗОП. В случаите по чл.49 ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, които ще изпълни съответната дейност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обеднинения документите, които са на чужд език се представят и в превод. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки от тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
30.12.2014 г.  Час: 09:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
30.12.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 05.01.2015 г.  Час: 09:00
Място

гр.Кюстендил, ул."Цар Освободител" № 15, ет.2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

лицата по чл.68, ал.3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ