Версия за печат

00125-2014-0012

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", Студентски град, ул. "проф. Боян Каменов", За: инж. Иво Георгиев, Р България 1700, София, Тел.: 02 8060219, E-mail: opit@mgu.bg, Факс: 02 9624940

Място/места за контакт: Отдел "ОПиТ"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mgu.bg.

Адрес на профила на купувача: http://mgu.bg/main.php?menu=1&submenu=115&id=19.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София и избор на координатор на стандартна балансираща група”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.София, Студентски град
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” и избор на координатор на стандартна балансираща група. Поръчката е за избор на доставчик от последна инстанция на активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група, както и за извършване на мониторинг върху следните обекти на Възложителя, всички находящи се в гр. София, Студентски град: 1. Сгради на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, захранвани от трафопост ТП-МГИ Дървеница диспечерски № 11-517, с монтирани в него два трансформатора /Ректорат, Геологопроучвателен факултет, Миннотехнологичен факултет, Минноелектромеханичен факултет и Хранителен блок на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”/; 2. Сгради на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, захранвани от трафопост ТП-МГИ Лаборатория, диспечерски № 11-746 /Лабораторен блок на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”/; 3. Студентски стол № 17; 4. Студентско общежитие блок № 1; 5. Студентско общежитие блок № 22, вх. „А”; 6. Студентско общежитие блок № 60, вх. „В”; 7. Студентско общежитие блок № 60, вх. „Г”.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Срок за изпълнение на поръчката - 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на потвърждение на първия график за доставка. Очакван разход по месеци за 12 месеца: МЕСЕЦИ 2015-2016 ГОДИНА - АКТ. ЕЛ. ЕНЕРГИЯ (MWh): ФЕВРУАРИ 2015 - 300; МАРТ 2015 - 254; АПРИЛ 2015 - 204; МАЙ 2015 - 158; ЮНИ 2015 - 157; ЮЛИ 2015 - 146; АВГУСТ 2015 -130; СЕПТЕМВРИ 2015 - 150; ОКТОМВРИ 2015 - 165; НОЕМВРИ 2015 - 280; ДЕКЕМВРИ 2015 - 279; ЯНУАРИ 2016 - 300; ОБЩО - 2523 MWh

Прогнозна стойност без ДДС
280000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Участникът следва да представи документ за внесена гаранция за участие в процедурата. Гаранцията за участие трябва да бъде в размер на 2 800,00 (две хиляди и осемстотин) лева и да бъде представена съгласно чл. 60, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП, в една от следните форми: - парична сума /документ в оригинал или заверено копие с подпис на участника и надпис „Вярно с оригинала”/ или - оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя (по примерния Образец № 9) и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите, т.е. 150 (сто и петдесет) дни след крайния срок за подаване на офертите. Гаранциите за участие в процедурата се задържат и освобождават от Възложителя по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Съгласно чл. 59, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП преди подписването на договора, участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, трябва да представи гаранция за изпълнение на договора, в лева, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС в една от следните форми: - парична сума или - оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя (по примерния Образец № 10) и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от Възложителя в съответствие с условията на проектодоговора. Когато участник в процедурата представя предвидените в т. 1. и т. 2. гаранции за участие в процедурата и за изпълнение на договора под формата на парична сума, тези средства трябва да бъдат преведени по следната банкова сметка на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”: Банка: БНБ, Банков код BIC: BNBGBGSD Банкова сметка BG79BNBG96613300162401

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща потребеното количество електрическа енергия срещу издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура за доставената електроенергия за 1 /един/ месец, в срок 30 /тридесет/ календарни дни, считано от получаване на фактурата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица същият може да сключи договор с Възложителя, без да е необходимо създаване на юридическо лице.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съгласно чл. 56, aл. 1 - 4 от ЗОП и предварително обявените условия на Възложителя всяка оферта трябва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – (свободен текст) - оригинал. 2. Представяне на участника, което включва: 2.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. По желание участникът може да представи актуално състояние с посочен ЕИК или Булстат - когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност - когато участникът е физическо лице, а чуждестранните юридически лица могат да приложат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния си национален закон (заверено копие с подпис на участника и надпис „Вярно с оригинала”). Чуждестранните участници в процедурата, физически или юридически лица или техни обединения, представят документа по т. 2.1. в официален превод. Съгласно § 1, т. 16а от ДР на ЗОП „официален превод" е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 2.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 1) – оригинал. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по т. 2.1. и т. 2.2. се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 2.3. Декларация от участника (свободен текст) – оригинал или удостоверение за наличие на вписан в Регистъра на ДКЕВР лиценз на участника за доставка на ел. енергия от доставчик от последна инстанция, включващ и дейността „координатор на стандартна балансираща група”, издадено от ДКЕВР. По желание участник може да представи своя лиценз за доставка на ел. енергия от доставчик от последна инстанция, включващ и дейността „координатор на стандартна балансираща група”, издаден, в заверено от участника копие от ДКЕВР. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, наличието на регистрация се доказва само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. 3. При участници обединения - копие на договора за обединение, съгласно всички изисквания на т. 4.5. – 4.5.3 от документацията, подписан от лицата в обединението, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (заверено копие с подпис на участника и надпис „Вярно с оригинала”). 4. Документ, удостоверяващ представянето на гаранция за участие в процедурата. 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец № 2) – оригинал. 6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (Образец № 3) – оригинал. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, всеки от тях попълва и представя в офертата Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП (Образец № 4) – оригинал. 7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Образец № 5) – оригинал. 8.Нотариално заверено пълномощно /оригинал/, в случай че лицето, което ще представлява участника в процедурата, не е негов представител по закон.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изисква доказване на икономически и финансови възможности от участниците.
Минимални изисквания: Не се изисква доказване на икономически и финансови възможности от участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на доставките с предмет еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка, изпълнени през предходните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата на участника (Образец № 6 - оригинал), и удостоверения към посочените в списъка доставки – оригинали или заверени копия с подпис на участника и надпис „Вярно с оригинала”, издадени от получателите на доставките или от компетентни органи или посочване на публичен/ни регистър/и, в който/които е публикувана информация за доставките. Чуждестранните участници в процедурата, физически или юридически лица или техни обединения, представят удостоверения към посочените доставки по т. 1 в превод. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 1 се представят само за участника/ците, чрез който/които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по тази точка. 2. Сертификат за въведена система за управление на качеството в съответствие със стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, включващ предмета на настоящата поръчка (заверено копие с надпис „Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника). Сертификатът по т. 2 трябва да бъде валиден към датата на представяне на офертите и трябва да бъде издаден от орган по сертификация, с валидна акредитация по стандарта ISO 17021, издадена от национален орган по акредитация, на държава - страна по споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация (ЕА MLA) или на Международния форум по акредитация (IAF MLA), в област сертификация на системи за управление по ISO 9001 и с EAC/NACE код покриващ обхвата на дейността, предмет на настоящата поръчка. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документът по т. 2 се представят само за участника/ците, чрез който/които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по тази точка. 3. Декларация за потвърждаване възможностите за доставки на цялото количество електроенергия, съгласно документацията за участие, в необходимите срокове и с необходимото качество (Образец № 11) – оригинал. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документът по т. 3 се представят само за участника/ците, чрез който/които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по тази точка.
Минимални изисквания: 1. 4.3. Участниците следва да имат изпълнени минимум 3 (три) доставки през предходните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата си, с предмет еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка (доказва се със списък на доставките и удостоверения, издадени от получателите на доставките по списъка или от компетентни органи, или чрез посочване на публичен/ни регистър/и, в който/които е публикувана информация за доставките). Списъкът на доставките, представените удостоверения и посоченият/те публичен/и регистър/и трябва да съдържат следната информация: Предмет на доставката, възложител и/или получател по доставката и срок на изпълнение (начална и крайна дата на изпълнение на доставката). Под сходен предмет на доставката се разбира доставката на ел. енергия от доставчик от последна инстанция, в качеството му и на координатор на стандартна балансираща група. Удостоверенията и информацията в посоченият/те публичен/и регистър/и, издадени от получателите на доставките следва да се покриват с доставките, посочени в списъка.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.12.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 24 BGN
Условия и начин на плащане

По сметка на университета: Банка БНБ IBAN: BG 88 BNBG 9661 3100 1624 01 BIC: BNBGBGSD Заплащане на документацията се изисква само в случаите на предоставянето на място или изпращането за сметка на участника. Документацията може да бъде получена от участниците в Отдел "Деловодство" на МГУ "Св. Иван Рилски" - каб. 63А в сградата на Ректората, след заплащане на цената или да бъде свалена безплатно от сайта на Университета: http://www.mgu.bg/main.php?menu=1&submenu=115&id=19

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
15.12.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 16.12.2014 г.  Час: 10:00
Място

Зала 69 на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, находяща се в Ректората, п. к. 1700, ул. "Проф. Боян Каменов"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата, които са представили оферти или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, могат да присъстват при действията на комисията по чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, както и при отварянето на плика с предлаганата цена по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

Ноември 2015 г.

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

Ноември 2015 г.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

При противоречие или неяснота в текстовете на документите, включени в документацията, документите ще се прилагат със следния приоритет: а) Решение за откриване на процедурата; б) Обявление за поръчка; в) Указания към участниците в процедурата /Част II от документацията/; г) Проекти на Договор; д) Приложенията в Част II, Раздел XII от документацията. Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ