Версия за печат

00243-2014-0006

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 499 от 17.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Шейново" EАД, ул. "Шейново" № 19, За: Цветан Братоевски, Надка Бозаджиева, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: hospital@sheynovo-ag.eu, Факс: 02 9441163

Място/места за контакт: Цветан Братоевски, Надка Бозаджиева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sheynovo-ag.eu.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Проведената открита процедура по реда за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи" е била частично прекратена по отношение на някои от позициите в предмета на поръчката по чл. 39, ал. 1, т.1 от ЗОП поради липса на подадени оферти за тях и първоначално обявените условия не са съществено променени.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"Диамед" ООД, “Аквахим” АД, "Интер Бизнес 91" ООД, "Елта 90М" ООД, "Мерк България" ЕАД, "Хроно" ООД, "МТИ" ООД, "Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД, "Антисел България" ООД, "Булспектар" ООД, "Химтекс" ООД, "Фромвулеви" ЕООД, "Гамидор България" ЕООД, "Медис" ООД

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: 416 от 11.06.2014 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00243-2014-0003

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884080

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

17.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Румен Любенов Велев
Длъжност: Изпълнителен директор