01276-2014-0002

BG-София: 25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация - ЕАД, бул. "Овча купел" №2В, За: Даниела Цекова, Р.България 1618, София, Тел.: 02 9555273, E-mail: nsbftread@abv.bg, Факс: 02 8553023

Място/места за контакт: Татяна Ангелова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rehabilitacia-ovchakupel.com.

Адрес на профила на купувача: www.rehabilitacia-ovchakupel.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Ежедневно приготвяне на храна за пациентите и дежурния персонал на лечебното заведение за закуска, обяд и вечеря приготвена в кухня на изпълнителя и ежедневна доставка на храната с транспорт на изпълнителя по заявка на възложителя за количествата храна от предходния ден, за една календарна година за около 29 000 хранодни

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 25
Място на изпълнение: гр. София, бул. "Овча купел" №2В
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Избор на изпълнител за : Ежедневно приготвяне на храна за пациентите и дежурния персонал на лечебното заведение за закуска, обяд и вечеря приготвена в кухня на изпълнителя и ежедневна доставка на храната с транспорт на изпълнителя по заявка на възложителя за количествата храна от предходния ден, за една календарна година за около 29 000 хранодни

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

85112000

Описание:

Спомагателни болнични услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

29 000 хранодни.

Прогнозна стойност без ДДС
85000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 850 лева (осемстотин и петдесет лева). Гаранцията се представя в една от следните форми: а)внасяне на парична сума в касата на Възложителя; б)внасяне на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN: BG92UNCR70001521355920, BIC: UNCR BGSF, БАНКА УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, в/ оригинална, безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка в полза на НСБФТР - ЕАД . Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 700 / хиляда и седемстотин / лв. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде не по-малко от 60 (шестдесет) дни след изтичане срока на договора. Участниците в процедурата и определеният изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва в левове, по банков път, на посочената от Изпълнителя банкова сметка в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след представяне на фактура и съпровождаща документация.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Документи, съгласно изискванията на чл.56 от ЗОП и документацията изготвена от Възложителя: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - оригинал. В списъка участника следва да опише всички представени от него документи и информация , приложени в плик №1. Списъкът следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в документите, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка. 2.Оферта за участие - оригинал - по приложения образец. 3. Копие от документ за регистрация или ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен. 4.Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - оригинал по приложен образец. 5. При участие на обединения - копие от договора за обединение , а когато в договора не е посочено лицето , което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. 6.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55, ал.7 от ЗОП, оригинал по приложения образец. 7.Документ за внесена гаранция за участие - оригинал. 8.Декларация по чл.56, ал.1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора, оригинал по образец. 9.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация.10.Декларация по чл.56, ал. 1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители. 11. Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда това - оригинал по образец. 12.Декларация за срок на валидност на офертата - оригинал. " Техническо предложение" по обрацец на Възложителя - оригинал, "Предлагана цена" - по образец на Възложителя - оригинал.Други документи, подробно описани в документацията на Възложителя.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Документ, удостоверяващ вписване на участника в регистъра на БАБХ - нотариално заверено копие; 2.Декларация за извършени услуги, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка - същите да са изпълнени през последните 3 години назад, считано от датата на подаване на офертата; декларацията да съдържа списък с извършени услуги, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, включително предмет, дата, стойност и получател на услугата; 3.Доказателства за извършени услуги, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, под формата на удостоверения или референции, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата; 4.Сертификати, удостоверяващи съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството ISO 9001:2008, 22000:2005, ISO 14001:2004 и BS OHSAS18001 или еквивалент, валидни към датата на подаване на офертата; 5.Списък на служителите и ръководните кадри, които отговарят за извършването на услугата, който да съдържа: образование, професионална квалификация и професионален опит; 6.Списък на лицата, отговарящи за контрола на качеството – диетолог/инструктор по хранене, който да съдържа: образование, професионална квалификация и професионален опит; 7.Справка за наличните техническите средства и оборудване, с които участникът разполага за изпълнението на поръчката, отговарящ на съвременните изисквания за качествено и безопасно приготвяне на храната; 8.Документ, издаден от РЗИ / БАБХ, удостоверяващ наличие на транспортни средства със специално предназначение – автомобили за превоз на хранителни продукти; 9.Декларация от участника за готовност за въвеждане на системата НАССР; 10.Декларация, че за приготвянето на храната ще се използват качествени продукти. Всички посочени документи да се представят на български език и в оригинал или нотариално заверено копие.
Минимални изисквания: 1. Наличие на пет изпълнени договора. 2. Наличие на 1 бр. МПС за превоз на хранителни продукти, за които има издадено удостоверение от компетентните органи. 3. Наличие на собствена или наета база за приготвяне на храна.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.01.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията може да се заплати на касата на НСБФТР – ЕАД, гр. София, бул. „Овча купел” №2В или по банков път на следната сметка: IBAN: BG92UNCR70001521355920, BIC: UNCR BGSF, БАНКА УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
15.01.2015 г.  Час: 13:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 16.01.2015 г.  Час: 10:00
Място

гр. софия, бул. "Овча купел" №2В

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

След една календарна година.

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

След една календарна година.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от Закона за обществените поръчки.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ