Версия за печат

00616-2014-0013

BG-Якоруда: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Якоруда, ул. "Васил Левски" №1, За: Беди Осман - заместник кмет на Община Якоруда, Република Българи 2790, Якоруда, Тел.: 07442 2328, E-mail: oba_yda@abv.bg, Факс: 07442 2628

Място/места за контакт: Община Якоруда

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://yakoruda.gateway.bg/..

Адрес на профила на купувача: http://yakoruda.gateway.bg/..

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка на гориво за отопление за нуждите на общинска администрация, социални и образователни заведения на територията на Община Якоруда ”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Община Якоруда
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Целта на поръчката е да се избере изпълните, който да извършва доставка на гориво за отопление за нуждите на общинска администрация, социални и образователни заведения на територията на Община Якоруда .

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09135100

Описание:

Гориво за отопление

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

ПОбщата стойност на поръчката е по-голяма от стойността по чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП. Предвижда се количеството на доставеното гориво за отопление за нуждите на Общинска администрация – Якоруда, социални и образователни заведения на територията на Община Якоруда да е около 55 000.00 литра. Количеството по-горе е посочено въз основа на статистически данни за минали периоди (2012 г. и 2013 г.) и е само прогнозно. Реалната консумация на гориво за бъдещия период на договора може да бъде различна, но в рамките на максималната стойност на договора от 75 350.00 лева без ДДС

Прогнозна стойност без ДДС
75350 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 753.50 лева. Гаранцията за участие може да се внесе в брой по сметката на Община Якоруда, може да се представи по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка на Община Якоруда (в лева): Банка: "Интернешънъл Асет Банк" АД Банков код (BIC): IABGBGSF Банкова сметка (IBAN): BG91IABG74583301126900 Титуляр на сметката: Община Якоруда В банковата гаранция следва изрично да е посочено, че тя е: - безусловна и неотменима; - в полза на Община Якоруда; - със срок на валидност 180 дни от датата, посочена за краен срок за получаване на офертите, съгл. Обявлението за обществена поръчка; - за настоящата обществена поръчка. При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията на Възложителя, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, след провеждане на действията по чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП. Ако гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие.Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция, като Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора за обществена поръчка. При представяне на гаранцията във вид на платежното нареждане - паричната сума се внася по следната сметка на Възложителя: Банка: "Интернешънъл Асет Банк" АД Банков код (BIC): IABGBGSF Банкова сметка (IBAN): BG91IABG74583301126900 Титуляр на сметката : Община Якоруда Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е: - безусловна и неотменима; - в полза на Община Якоруда; - със срок на валидност най-малко 30 дни след срока на изпълнение на договора; При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Банковите разходи за издаването на гаранциите се поемат от Изпълнителя. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранциите да не бъде по-малък от размера, който е определен в настоящите указания. Задържане и освобождаване на гаранцията: Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Разходите за евентуалното усвояване на гаранциите се поема от Възложителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

От бюджета на Община Якоруда.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност по чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и не изисква създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като подават оферти за изпълнение на предмета на поръчката всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания и документацията за участие, както и да отговарят на изискванията на Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (обн. - ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г.; приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г.;. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено заверено копие. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност по чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и не изисква създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. Споразумението трябва да съдържа клаузи, в който задължително се посочват: -представляващият обединението, който да е изрично оправомощен да представи оферта от името и за сметка на Обединението, включително и да сключи договор с Възложителя, да задължава с подписа си обединението, както и да получава указания за и от името на всеки член на обединението; -разпределението на участието на лицата с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на обществената поръчка;- срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; - всички членове на обединението са солидарно отговорни пред Възложителя за изпълнение на договора - всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението, по време на изпълнение на договора, освен при наличие на следните кумулативно дадени предпоставки: - съгласие от страна на възложителя; - възникване на извънредни обстоятелства, при които се налага промяна в състава на обединението поради обективни и независещи от всички негови членове причини; - в случай на замяна на член на обединението, новият член на същото трябва да отговаря на приложимите изисквания за допустимост на участниците в процедурата от настоящата документация; Независимо от промяната в състава си, обединението трябва да продължи да отговаря на минималните финансови и икономически и технически изисквания от настоящата документация. Лице, което участва в обединение не може: - да представя самостоятелна оферта, да участва в друго обединение- участник в процедурата; - да дава съгласие и да фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник. Когато не е представен договор/споразумение за създаването на обединение /консорциум, или в приложеният документ липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия и участникът не отстрани тези пропуски при спазване на условията, разписани в чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка и офертата му няма да бъде разгледана.Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо, само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”: Представяне на участника – оферта, съгласно Образец № 1, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, подписано и подпечатано от Участника. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е регистрирано, печатът е на водещия партньор - оригинал; Административни сведения за участника – попълва се Образец № 2; Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълва се Образец № 3; Участникът обединение/консорциум, което не е юридическо лице прилага заверено копие на учредителен акт (договор)/споразумение за създаване на обединението. Документите издадени на език различен от български по чл. 56 ал.1 т.1 ЗОП се представят в официален превод . Учредителния акт, ако е на език различен от българския се представя в превод на български. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП – попълва се по Образец № 6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за участието на подизпълнители – попълва се Образец № 7; Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 8; Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП– попълва се Образец № 9; Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор– попълва се Образец №10; Копие от необходимите сертификати за качество; Декларация за срок на валидност на офертата– попълва се по Образец № 11; Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката – попълва се Образец № 12; Декларация от членовете на обединението – попълва се Образец № 13; Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация); гаранция за участие в процедурата. Съдържание на ПЛИК № 2: а) „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”– попълва се Образец № 14 ; б) и ако е приложимо за участника- декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; Съдържание на ПЛИК № 3 „Ценово предложение”: Попълва се Образец № 15 „Ценово предложение” Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената; Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Участник, който постави Ценовото си предложение в прозрачен плик, с видими цифрови показатели (стойност на предложената цена) ще бъде отстранен от участие в процедурата
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Участниците трябва да разполагат с финансов ресурс в размер на 50 % от прогнозната стойност на поръчката, а именно 37 675.00 лв. (тридесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и пет лева) лева без ДДС; Доказва се със: представяне от участниците на един или няколко от следните документи: 1) удостоверение от банка; 2) годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Участникът представя копие на подписаните от управителя на съответното лице и заверени от счетоводителя, документи, като копието трябва да бъде заверено от управителя с гриф „вярно с оригинала”. За чуждестранни физически или юридически лица, документите трябва да бъдат преведени на български език. Участникът може да не представя копие на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра в своята оферта. В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите, доказващи наличието на изискуемия се финансов ресурс - 1) удостоверение от банка; 2) годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, се представят от всеки член на обединението поотделно. Минималните изисквания се отнасят към обединението като цяло.
Минимални изисквания: Участниците трябва да разполагат с финансов ресурс в размер на 50 % от прогнозната стойност на поръчката, а именно 37 675.00 лв. (тридесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и пет лева) лева без ДДС; Доказва се със: представяне от участниците на един или няколко от следните документи: 1) удостоверение от банка; 2) годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Участникът представя копие на подписаните от управителя на съответното лице и заверени от счетоводителя, документи, като копието трябва да бъде заверено от управителя с гриф „вярно с оригинала”. За чуждестранни физически или юридически лица, документите трябва да бъдат преведени на български език. Участникът може да не представя копие на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра в своята оферта. В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите, доказващи наличието на изискуемия се финансов ресурс - 1) удостоверение от банка; 2) годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, се представят от всеки член на обединението поотделно. Минималните изисквания се отнасят към обединението като цяло.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка „доставка на гориво за отопление“), изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, заедно с доказателства за извършените доставки – попълва се Образец №: 4; Списък на наличната или наета специализирана техника за изпълнение на поръчката – попълва се Образец №: 5;
Минимални изисквания: Участникът трябва да има изпълнена 1 (една) доставка, която е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка – „доставка на гориво за отопление“, през предходните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертите (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си); Участникът, трябва да притежава към датата на подаване на офертата минимум 1 специализирано техническо оборудване, необходимо за изпълнението на поръчката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.12.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
15.12.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 16.12.2014 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на Община Якоруда, ул."Васил Левски" №1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Всеки участник може писмено да поиска от възложителя разяснения по документацията за участие. Исканията за разяснения следва да бъдат отправени в писмен вид и могат да бъдат изпращани до 7 дни преди крайния срок за подаване на оферти. Възложителят публикува разясненията на официалния интернет адрес на ОбщинаЯкоруда http://yakoruda.gateway.bg/., в раздел „Профила на купувача“. Пълен достъп до документацията по електронен път е осигурен на интернет страницата на на Община Якоруда, Раздел"Профил на купувача" -http://yakoruda.gateway.bg/.. Срока за получаване на оферти е съкратен на основание чл.64, ал.3 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ