Версия за печат

00079-2014-0006

BG-Царево: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Царево, ул.Хан Аспарух № 36, За: Магдалена Петкова, РБългария 8260, Царево, Тел.: 0590 55030, E-mail: tsarevo@dir.bg, Факс: 0590 52003

Място/места за контакт: Община Царево

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsarevo.org/.

Адрес на профила на купувача: http://tsarevo.org/index.php/2010-09-17-07-59-53.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединени детски заведения, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Ученически столове на територията на Община Царево по обособени позиции”: №1.Риба и рибни продукти. №2. Плодове и зеленчуци, съгласно видове и предвидени приблизителни (прогнозни) количества ”(Образец №17А).

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.Царево и гр.Ахтопол
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединени детски заведения, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Ученически столове на територията на Община Царево по обособени позиции”: №1.Риба и рибни продукти. №2. Плодове и зеленчуци, съгласно видове и предвидени приблизителни (прогнозни) количества ”(Образец №17А).

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000, 15221000, 15300000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Риба, замразена
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозна стойност на поръчката: 120 277,92 без включен ДДС, а с включен ДДС – 144 333,50 лв, при прогнозни количества описани в приложение Образец № 17А от Документацията.

Прогнозна стойност без ДДС
120277.92 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1 Гаранцията за участие: Документ за внесена гаранция за участие по банкова сметка на община Царево или оригинал на банкова гаранция, както следва: За обособена позиция 1 в размер на 190 лв. (сто и деветдесет) лева; За обособена позиция 2 в размер на 1000 лв. (хиляда) лева. Когато участникът представи банкова гаранция за участие, същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от кмета на Община Царево или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде със срок на валидност 120 дни. В случай на банкова гаранция и участник – обединение, банковата гаранция може да е издадена и на името на един от членовете на обединението, при условие че е изрично посочено, че се отнася за участие в откритата процедура на обединението като цяло. 2. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка - 3% от стойността договора без вкл. ДДС. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност – най-малко два месеца след изтичане на срока за изпълнение на договора, ако липсват основания за задържането на гаранцията. При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само идентификация на единия от тях. 3.Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие или изпълнение. 4. Възложителят може да изисква и други гаранции за изпълнение в случаите, когато това е определено със закон. 5. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 6.Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 7.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Начин на финансиране - собствени средства. Срок и начин на плащане- изпълнителят представя фактура до пето число на следващия месец. Разплащането се извършва в лева по банков път до 30 (тридесет) работни дни от датата на предоставяне на фактурата, от бюджета на съответното заведение-второстепенен разпоредител с бюджетни кредити или Община Царево (Приложение №1).

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Да.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) - представя се, когато офертата (Образец №1) или някой документ по-долу, не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Декларацията по точка 8.7 не може да бъдат подписвана от пълномощник. 2.При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. 3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Декларациите се представят и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларациите се представят и в превод на български език. (Образец №4) 4.Декларация за участие на подизпълнител/и. (Образец №5) 5.Декларация за приемане на условията в проекта на договора. (Образец №6) 6.Декларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълнението на поръчката (Образец №7); 7.Декларация за автономност на офертата – (Образец №8); 8.Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП– (Образец №13); 9. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 10.Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за финансово-икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. 11.Участникът трябва да е съгласен и да приема безотказно условията на поръчката, както и да гарантира точното изпълнение на заявката по артикули (Декларация Образец №9). 11.1.Участникът трябва да гарантира добър търговски вид на предлаганите артикули (Декларация Образец №9). 11.2.Участникът трябва да гарантира пълна подмяна на артикулите с отклонение в качеството и да извърши пълна подмяна на хранителните продукти с негодно качество в деня на обаждането от констатиране на отклонението (Декларация Образец №9). 11.3.Участникът трябва да доставя конкретно заявените количества до крайния получател съгласно Приложение №1 (Декларация Образец №9). 11.4.Съгласно чл.4а, ал.4 и чл.19б, ал.2 от Закона за храните се забранява в храни използвани в детското хранене да се влагат продукти и съставки, които се състоят или съдържат Генетично модифицирани организми (ГМО) (Декларация Образец №9).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация за наличие на финансов ресурс в размер на 50% от прогнозната стойност на обществената поръчка. (Образец №14).
Минимални изисквания: 1.За доказване наличието на финансов ресурс, Участникът представя удостоверение от банка и годишен финансов отчет за 2013 г. В случай, че Участникът е посочил информация за органа, който поддържа публичен регисър, в който е публикуван годишният финансов отчет, същият не следва да бъде представен.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Декларация, съдържаща Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. (Образец №15); 2.Участникът следва да представи Списък на предложените работници и служители (Образец №12), които ще отговарят за изпълнение на поръчката, придружен със справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори към датата на кандидатстване . 3.Доставяните хранителни продукти да бъдат придружавани при всяка доставка с търговски документ, сертификат за качество или друг аналогичен документ за хранителни продукти - съгласно изискванията на Закона за храните. (Декларация Образец №9). 4.Участникът трябва да представи Декларация Образец №10, че е внедрена НАССР система за управление безопасността на храните, съгласно чл.70, ал.1 от Наредба №5/2006г. Хигиена на храните. В случай, че участникът е сертифициран и представи сертификат по ISO 22000:2005 за безопасност на храните с област на приложение продажба и доставка на хранителни продукти не е необходимо да има декларация удостоверяваща, че участникът има разработена и внедрена НАССР система. 5.Участникът следва да представи четливи и заверени копия на валидни Удостоверения за регистрация за търговия с храни, обхващащи всички групи храни от обособените позиции, за които участникът участва, съгласно разпоредбите на Закона за храните. 6.Участникът следва да представи Декларация Образец №11 с всички транспортни средства, които са на разположение на участника за срока на договора. Към декларацията да се приложат четливи, заверени копия на регистрационни талони, удостоверяващи собствеността и общата товароносимост на специализираните превозни средства. В случай, че транспортните средства не са собствени, се прилага договор за наем или договор за лизинг, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение на участника за срока на договора. Товарните автомобили трябва да имат издадено „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство за превоз на хранителни продукти от животински или неживотински произход. Участникът следва да представи справка – декларация по образец относно всички транспортни средства, които са на негово разположение за срока на изпълнение на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка. Участникът следва да представи и копие на удостоверение за регистрация на съответното транспортно средство, издадено от БАБХ, за превоз на хранителни продукти от животински и смесен произход. 7.Участникът следва да представи за собствените или наети складови помещения, четливи и заверени копия на валидни санитарни разрешителни за упражняване на съответната дейност, съгласно изискванията на БАБХ - „Удостоверение за регистрация”.
Минимални изисквания: 4.Участникът трябва да притежава разработена и внедрена НАССР система за управление безопасността на храните. 5.Участникът трябва да притежава регистрация на обектите от БАБХ за извършване на съответните дейности, предмет на обществената поръчка. Представя се заверено копие от регистрацията за извършване на дейностите. 6.Участникът трябва да има собствен или нает транспорт за целия срок на договора, удостоверен с разрешително за превоз на хранителни продукти. 7.Участникът трябва да разполага със собствени или наети складови помещения, хладилни съоръжения или хладилни помещения, поддържащи постоянна температура, необходима за разделно съхранение на хранителните продукти.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническа оценка ; тежест: 1
Показател: Финансова оценка; тежест: 1

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.12.2014 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Цена на документацията – 10.00 /десет/ лева с ДДС. Сумата от 10.00 (десет) следва да бъде внесена в касата на Община Царево или платена по банков път на следната сметка на Община Царево. Банка ДСК, клон Царево, IBAN: BG57STSA93008491581600, BIC: STSABGSF Код: 447000 В случай, че сумата бъде заплатена по банков път, Възложителят следва да бъде уведомен своевременно за това на следния факс: 0590 52003. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до Документацията за участие в процедурата, която може да намерите на интернет адрес на Възложителя, в „Профил на купувача”: www.tsarevo.org от датата на публикуване на решението и обявлението за обществената поръчка. Участниците, могат да я получат безплатно, като я изтеглят от посочения интернет адрес. Условията за получаване на отпечатан екземпляр от документацията са посочени в Раздел ІІ „Условия за участие в процедурата”.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
15.12.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 16.12.2014 г.  Час: 10:00
Място

В заседателната сграда на Община Царево.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, решението и обявлението за него се изпраща по електронен път до АОП и от датата на публикуване на обявлението в електронен вид, Възложителят ще предостави пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес: www.tsarevo.org МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ Класирането на участниците за всяка обособена позиция отделно се извършва на основа на критерия „икономически най-изгодна оферта”. Оценка на офертите, съгласно методика на оценяване. Показателите и тяхната относителна тежест в общата комплексна оценка. Крайното класиране на участниците ще се извърши с комплексна оценка по следната формула: КО = ТО + ФО, където: КО – комплексна оценка ТО – техническа оценка ФО – финансова оценка Техническа оценка на офертата: броят получени точки по следната формула: ТО = ТО 1 + ТО 2 ТО 1 – срок за изпълнение на доставката – предложен от участника реален срок за изпълнение на доставката, след потвърждаване на заявка. Срокът за доставка трябва да е реален и трябва да бъде съобразен с географското отстояние на складовата база на участника от мястото на изпълнение. Участникът предложил най-кратък реален срок за изпълнение на доставката получава 20 точки. На всеки следващ участник ще бъде отнемана по 1 точка от точките на участника, предложил по-кратък реален срок за изпълнение на доставката от него. Оценяването ще се извърши до двадесетия участник, всеки следващ получава 0 точки. ТО 2 – срок за подмяна на доставена стока – предложен от участника срок за подмяна на доставена стока. Този срок е в случай на доставена негодна стока или стока, неотговаряща на изискванията на възложителя, констатирани с подписан между двете страни протокол. В този срок изпълнителят се задължава да подмени стоката. Участникът предложил най-кратък срок за подмяна на доставената стока получава 20 точки. На всеки следващ участник ще бъде отнемана по 1 точка от точките на участника, предложил по-кратък срок за подмяна на доставената стока от него. Оценяването ще се извърши до двадесетия участник, всеки следващ получава 0 точки. Финансова оценка на офертата: броят получени точки по следната формула: ФО – предложена от участника обща стойност за обособена позиция в Ценовото предложение за изпълнение на доставката, без ДДС и с включен транспорт до крайния получател. Участникът предложил най-ниска обща стойност в Ценовото предложение за изпълнение на доставката по посочената позиция, без включен ДДС, получава 20 точки. На всеки следващ участник ще бъде отнемана по 1 точка от точките на участника, предложил по-ниска обща стойност в Ценовата оферта за изпълнение на доставката, без включен ДДС от него. Оценяването ще се извърши до двадесетия участник, всеки следващ получава 0 точки. Изброените по-горе показатели ще се оценяват по точкова система. Показателите в методиката за оценка са еднакви за всички обособени позиции. За класиран на първо място по всяка обособена позиция ще бъде определен участникът, получил най-висока комплексна оценка, по съответната позиция изчислена по горепосочената формула от настоящата методика. 1. Класиране. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия и съгласно предложената обща стойност за всяка обособена позиция поотделно.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединени детски заведения, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Ученически столове на територията на Община Царево по обособена позиция: №1. Риба и рибни продукти
1) Кратко описание

Предметът на поръчката е доставка на хранителни продукти - риба и рибни продукти за нуждите на Обединени детски заведения, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Ученически столове на територията на Община Царево.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000, 15220000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Риба, филе и друго месо от риба, замразено

3) Количество или обем

Прогнозна стойност по обособена позиция №1. Риба и рибни продукти – 19 425 лева без включен ДДС, а с включен ДДС - 23 310 лева.

Прогнозна стойност, без ДДС
19425 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединени детски заведения, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Ученически столове на територията на Община Царево по обособена позиция”: №2. Плодове и зеленчуци
1) Кратко описание

Предметът на поръчката е доставка на хранителни продукти - плодове и зеленчуци за нуждите на Обединени детски заведения, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Ученически столове на територията на Община Царево.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000, 15300000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

3) Количество или обем

Прогнозна стойност на поръчката по Обособена позиция: №2. Плодове и зеленчуци – 100 852,92 лева без включен ДДС, а с включен ДДС - 121 023.50 лева.

Прогнозна стойност, без ДДС
100852.92 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12