01075-2014-0008

BG-Сливен:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-07-460 от 12.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД, ул. "6-ти септември" №27, За: инж. Янчо Събев - "Инвестиционен Анализатор", РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 662885, E-mail: viksliven@viksliven.com, Факс: 044 623413

Място/места за контакт: "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://new.sliven.net/vik/.

Адрес на профила на купувача: http://goo.gl/h3NzLs.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.2, т.2 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Абонаментно обслужване и поддържане на действащите на територията на “Водоснабдяване и Канализация – Сливен” ООД базови, системни и приложни програмни продукти и добавяне на нови модули към тях: 1 „Вега. Инкасо и каси-Граждани“; 2 „Вега Каси-Села”; 3 „Вега EPAY, TFS, Internet”; 4 „Вега. Съд“; 5 „Вега. Инкасо-Фирми“ ( в частта редактиране на показания и фактуриране); 6 „Вега. ФСД“ (счетоводство); 7 „Вега. МТС“; 8 „Вега. Водомерно стопанство“; 9 „Вега. Автотранспорт“; 10 „Вега Разсрочени плащания”; 11 „Вега. Платежни документи“; 12 „Вега. Деловодство“; 13 „Вега. МТС-Централен склад“; 14 „Вега. МТС-склад Нова Загора

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

С оглед максималната защита на интересите на Дружеството и подобряване на поддържането на съществуващите софтуерни продукти и разработването на нови модули е необходимо дейностите, предмет на поръчката да бъдат възложени на външен изпълнител с опит в тази дейност и притежаващ авторските права и сорс кода на използваните специализирани софтуерни продукти във „ВиК-Сливен“ ООД. Съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, компютърните програми са обект на авторското право. Като такива посочените компютърни програми са обект на авторско право. Възлагането на обществената поръчка за тяхното абонаментно обслужване и поддържане следва да се възложи на лица, притежаващи авторските права и сорс кода, свързани с експлоатацията и поддръжката им на територията на Република България, съгласно договор №2003-05 от 01.09.2003 година.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"Алфа Консулт" ООД, гр. Сливен, ул."6-ти септември" № 9 - Б-6, ЕИК119060877

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Пламен Трифонов Трифонов
Длъжност: Управител