00159-2014-0029

BG-Добрич: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Добричка, ул."Независимост", №20, За: Гюлхан Вейсел, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600889; 058 601311, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: Даниела Тодорова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dobrichka.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/index.php?s=sc&id=600.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка и монтаж на тренажори на открито за рехабилитация”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: община Добричка, с.Опанец
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на тренажори на открито за рехабилитация” се провежда в изпълнение на сключен Договор № 38/3/3210788 за отпускане на финансова помощ по Мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР),сключен между ДФЗ, МИГ Добричка и община Добричка и във връзка с реализация на проект „Подобряване и благоустрояване на център за социални услуги Дом за възрастни хора с деменция” и за реализиране на дейности по доставка и монтаж на тренажори на открито за рехабилитация в Дом за възрастни хора с деменция в с.Опанец, община Добричка.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37440000

Описание:

Фитнес екипировка

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1.тренажор за ръце и рамена - 2 Бр. 2.тренажор за разтягане крака и талия - 1 Бр. 3.тренажор за коремни и гръдни преси - 1 Бр. 4.двоен уред за разтягане и кростренажор - 2 Бр. 5.единичен уред за разтягане и кростренажор - 2 Бр. 6.уред за стягане на коремните мускули и мускулите на гърба - 1 Бр.

Прогнозна стойност без ДДС
17798 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

30


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка в размер на 1% (един процент) -177.98 (сто седемдесет и седем и 0.98) лева без вкл. ДДС. 1.1.Гаранцията за участие се превежда от участника по банкова сметка на община Добричка: IBAN – BG 87 SOMB 9130 3310 0200 01, BIC код SOMBBGSF, при Общинска Банка АД, клон Добрич или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на възложителя със срок на валидност не по-малък от този на офертата и условия, които да предвиждат изрично възможността за задържането и по реда на чл. 61 от ЗОП. 1.2. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата с посочена обособена позиция за участие в настоящата процедура. 1.3. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата и обособената позиция, за която се внася. 1.4. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. 1.5. Когато с влязло в сила решение по чл.122г, ал.1, т.2 Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал.1, т.2, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. 2. Определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора в размер на 3% (три процента) от стойността на поръчката. 2.1. Гаранция за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка на Община Добричка: IBAN – BG 87 SOMB 9130 3310 0200 01, BIC код SOMBBGSF, при Общинска Банка АД, клон Добрич или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на възложителя със срок на валидност – до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на договора (след изчерпване предмета на поръчката и подписване на съответните приемателни протоколи). 2.2. Банковата гаранция или съответният платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 2.3. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата и обособената позиция, за която се внася. 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. 3. Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 4. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1.Възложител в настоящата обществена поръчка е община Добричка. 2.Предлаганата от участника цена трябва да е съобразена с финансовия ресурс, който възложителят трябва да осигури за изпълнение на поръчката като максималната цена на процедурата е 17 798,00 (седемнадесет хиляди седемстотин деветдесет и осем) лева без вкл. ДДС за целия период на изпълнение на договора.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Ако определеният за изпълнител участник е обединение от две или повече лица, всяко лице трябва да подпише договора и всички лица ще бъдат съвместно и по отделно обвързани с офертата. Участникът трябва да определи едно от всичките лица за представител с отговорността да се обвързва от името на обединението. Съставът на обединението не може да бъде променян за времето на изпълнение на поръчката.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Всички документи по настоящата процедура (решения, обявления, документация, разяснения, протоколи, информация, договори и др.), без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията, се публикуват в профила на купувача: http://dobrichka.bg/index.php?s=sc&id=600 под формата на електронни документи. Достъпът до тях е свободен.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.В процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко заинтересовано лице, което отговаря на условията, обявени от Възложителя. 2.Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, съгласно чл.47, ал.1 от ЗОП. 3.Забранява се участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка на участник, който (чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици): а/ представлява дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с него лица и неговите действителни собственици; 4.Възложителят може по своя преценка да отстрани участник (чл.47, ал.2 от ЗОП): 5.Изискванията на т.2, б.”а” и т.4, б.”б”, „в” и „г” се прилагат (се отнасят за), както следва: 6.Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати или участници, съгл. чл.47, ал.5 от ЗОП. 7.При подаване на офертата за участие кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП и посочените изисквания по чл.47, ал.2 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. 7.1. Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, за подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл. 47, ал.1 и 5 ЗОП. 8.При подаване на офертата за участие кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелството по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. 9.Ще бъде отстранен от участие в процедурата участник, който:не е представил някой от необходимите документи или информация по чл.56 от ЗОП; по отношение на участника е налице някое от обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП, и посочените от възложителя в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП; е представил оферта, включително и отделни нейни части в техническото и ценово предложение, която не отговаря на предварително обявените в обявлението и в тази документация условия; е представил оферта в нарушение на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП; за когото по реда на чл.68, ал.11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор; е представил гаранцията за участие под формата на банкова гаранция и срока на валидност е по-кратък от срока на валидност на офертата; след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си; в хипотезата на чл.70, ал.1 от ЗОП, когато участникът не представи в срока посочен в Раздел VIII, т.8.4 от настоящата документация, писмена обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни; е представил оферта с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в срока посочен в Раздел VIII, т. 8.4 от настоящата документация; е представил повече от една оферта. 10.При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т.1-4 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. На основание чл.50 от ЗОП във връзка с необходимия финансов ресурс за изпълнение на поръчката, кандидатите следва да представят: 1.1 удостоверение от банка (датата на документа да не е по-рано от 40 (четиридесет) дни от датата на подаване на офертата); 1.2. годишен финансов отчет (ОПР и баланс), а за физически лица - официални документи (в оригинал или заверено копие), удостоверяващи дохода за последната счетоводно приключена година, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 2. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи документите, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. 3. В случаите по т. 1.2 и т.2 не се изисква представянето на документите, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра. 4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се прилагат само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
Минимални изисквания: Финансовият ресурс да не е по-малко от 4 000 лв. без ДДС.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на техническите възможности и квалификацията, кандидатите представят следните документи: 1.1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години (2011, 2012 и 2013 г.), считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка; 1.2. Образци, описание и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят; 1.3. Участникът да притежава документи, издадени от акредитирани институции, удостоверяващи съответствието с изискванията за безопасност на съоръженията, предмет на настоящата поръчка. Забележка: За доказване на това обстоятелство участниците трябва да представят валидни сертификати за съответствие, след проведени изпитвания съобразно изискванията на приложенията на БДС EN 957-1:2006; 1.4. Участниците да са сертифицирани по стандарти ISO 9001:2008 или еквивалентни на тях или други валидни документи, които доказват внедрени мерки за управление на качеството. Забележка: Представя се заверено копие от валиден сертификат, като обхвата на сертификация на сертификата ISO 9001:2008 трябва да е аналогичен на обхвата на предмета на поръчката. 1.5.Предлаганите стоки трябва да съответстват на заложените технически параметри, съгласно техническите спецификации на възложителя. Съоръженията да притежават сертификат за съответствие с приложимите стандарти в зависимост от вида на съоръжението. Забележка: Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. В тази връзка трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва успешно да е изпълнил поне 3 (три) обекта с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката за периода 2011 - 2013 година включително; 2. Под сходен предмет на поръчката са обекти в областта на доставка и монтаж на съоръжения – Тренажори за физкултурна дейност и рехабилитация; - При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася общо за обединението. - При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
04.12.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Документация за участие в процедурата може да бъде закупена на хартиен носител всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа в срок до 7 (седем) дни преди изтичане на срока за подаване на офертите. Заинтересованите лица имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят. При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена на хартиен носител в случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес за изпращане. Документацията се изпраща за сметка на лицето, отправило искането. Стойността на документация е в размер 5.00 лв. (пет лева) с включен ДДС. Сумата се заплаща на касата на община Добричка, находяща се в гр. Добрич, ул. „Независимост” № 20 срещу редовно издаден платежен документ или се превежда по банкова сметка на община Добричка – Общинска Банка, клон Добрич; BIC: SOMBBGSF; IBAN: 22 SOMB 9130 8410 0201 44. В платежното нареждане се посочва номера на решението на поръчката и код на плащане 447000 - други неданъчни приходи. Пълен достъп до документацията е предоставен и в Профила на купувача на интернет страницата на общината: http://dobrichka.bg/index.php?s=sc&id=600

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
04.12.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 05.12.2014 г.  Час: 14:00
Място

Община Добричка, гр.Добрич, ул."Независимост", №20, зала 108

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се провежда в изпълнение на Договор № 38/3/3210788 за отпускане на финансова помощ по Мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 година, подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) сключен между ДФЗ, МИГ Добричка и община Добричка и във връзка с реализация на проект „Подобряване и благоустрояване на център за социални услуги Дом за възрастни хора с деменция”.

VI.3) Допълнителна информация

Всички документи по настоящата процедура (решения, обявления, документация, разяснения, протоколи, информация, договори и др.), без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията, се публикуват в профила на купувача: http://dobrichka.bg/index.php?s=sc&id=600 под формата на електронни документи. Достъпът до тях е свободен.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ