Версия за печат

00159-2014-0028

BG-Добрич: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Добричка, ул."Независимост" №20, За: Гюлхан Вейсел, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600889; 058 601311, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: Даниела Тодорова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dobrichka.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/index.php?s=sc&id=600.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Подобряване и благоустрояване на център за социални услуги Дом за възрастни хора с деменция”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: община Добричка, с.Опанец
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се провежда в изпълнение на Договор № 38/3/3210788 за отпускане на финансова помощ по Мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 година, подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) сключен между ДФЗ, МИГ Добричка и община Добричка и във връзка с реализация на проект „Подобряване и благоустрояване на център за социални услуги Дом за възрастни хора с деменция”. Конкретните дейности при изпълнение на настоящата поръчка включват направа на рампа и ограда за подобряване и благоустрояване на център за социални услуги Дом за възрастни хора с деменция, обект с.Опанец.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

А.Направа на рампа и ограда 1.Изкоп за ивични основи- - 2,40 м3; 2.Обратен насип с трамбоване - 2,40 м3; 3.Бетон В20 за ивични основи - 3,15 м3; 4.Бетон В20 за плоча - 0,60 м3; 5.Бетон 10 за армирана настилка - 1,55 м3; 6.Демонтаж на зидария от бетонни блокчета -1,90 м3; 7.Изкоп за единични фундаменти* - 0,80 м3; 8.Кофраж за колони - 6,83 м2; 9.Кофраж за греди - 10,33 м2; 10.Кофраж за плоча - 4,10 м2; 11.Бетон В20 за единични фундаменти -0,80 м3; 12.Бетон В20 за колони -0,70 м3; 13.Бетон В20 за греди -11,03 м3; 14.Бетон В20 за плоча -0,62 м3; 15.Бетон В10 за подложка -0,10 м3; 16.Армировка за рампа - 148,50 kg; 17.Армировка за входна площадка - 204,56 kg; 18.Армировка за подпорна стена -1055,40 kg; 19.Подравняване на терена под рампата - 0,70 м3; 20.Подравняване под тротоара -5,50 м3; 21.Тактилна настилка -2,10 м2; 22.Метален парапет -230,00 kg; 23.Минизиране на метален парапет -11,50 м2; 24.Блажна боя по метален парапет -11,50 м2; 25.Бетонова настилка за тротоара - 5,50 м3; 26.Пясъчна основа за тротоара - 3,50 м3 27.Пейки за сядане - 10,00 бр; 28.Алуминиева витрина 240/220 - 5,30 м2; 29.Ограда 30.Изкоп за ивични основи - 24,30 м3; 31.обратен насип с трамбоване - 9,10 м3; 32.натоварване на земни маси на самосвал (ръчно) К=1,27 - 19,30 м3; 33.Извозване на земни маси със самосвал - 19,30 м3; 34.Армировка за обтегачи -30,00 kg; 35.Шпунтова (дървена ) стена -7,20 м3; 36.Кофраж за подпорна стена -89,30 м2; 37.Бетон В20 за основи -15,20 м3; 38.Бетон В20 за подпорна стена -11,20 м3; 39.Подмяна на стари метални пана с нови 50/100 - 100,00 бр.; 40.Бетон за основа на метална ограда - 34,20 м3; 41.Метална ограда от пана - 285,00 м; 42.Подравняване на терена за оградата - 28,50 м3; 43.Мазилка вароцим. по същест. Ограда - 200,00 м2; 44.Почистване на дървесна растителност,храсти и треви - 500,00 м3.

Прогнозна стойност без ДДС
51894.18 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка в размер на 1% (един процент) – 518,94 (петстотин и осемнадесет и 0,94) лева без вкл. ДДС. 1.1. Гаранцията за участие се превежда от участника по банкова сметка на община Добричка: IBAN – BG 87 SOMB 9130 3310 0200 01, BIC код SOMBBGSF, при Общинска Банка АД, клон Добрич или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на възложителя със срок на валидност не по-малък от този на офертата и условия, които да предвиждат изрично възможността за задържането и по реда на чл. 61 от ЗОП. 1.2. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата с посочена обособена позиция за участие в настоящата процедура. 1.3. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата и обособената позиция, за която се внася. 1.4. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. 1.5. Когато с влязло в сила решение по чл.122г, ал.1, т.2 Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. 2. Определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора в размер на 3% (три процента) от стойността на поръчката. 2.1. Гаранция за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка Община Добричка: IBAN – BG 87 SOMB 9130 3310 0200 01, BIC код SOMBBGSF, при Общинска Банка АД, клон Добрич или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на възложителя със срок на валидност – до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на договора (след изчерпване предмета на поръчката и подписване на съответните приемателни протоколи). 2.2. Банковата гаранция или съответният платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 2.3. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата и обособената позиция, за която се внася. 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. 3. Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 4. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1.Възложител в настоящата обществена поръчка е община Добричка. 2.Финансов ресурс - предлаганата от участника цена трябва да е съобразена с финансовия ресурс, който възложителят трябва да осигури за изпълнение на поръчката като максималната цена на процедурата е 51 894,18 (петдесет и една хиляди осемстотин деветдесет и четири и 0,18) лева без вкл. ДДС за целия период на изпълнение на договора. В общата стойност на поръчката са включени непредвидени разходи в размер на 2 101,74 (две хиляди сто и един и 0,74) лв. без вкл. ДДС.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Ако определеният за изпълнител участник е обединение от две или повече лица, всяко лице трябва да подпише договора и всички лица ще бъдат съвместно и по отделно обвързани с офертата. Участникът трябва да определи едно от всичките лица за представител с отговорността да се обвързва от името на обединението. Съставът на обединението не може да бъде променян за срока на изпълнение на поръчката.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. В процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко заинтересовано лице, което отговаря на условията, обявени от Възложителя. 2. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, който (чл.47, ал.1 от ЗОП): 3. Забранява се участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка на участник, който (чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици): а/ представлява дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с него лица и неговите действителни собственици; 4. Възложителят може по своя преценка да отстрани участник (чл.47, ал.2 от ЗОП) 5. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати или участници (чл.47, ал.5 от ЗОП): 6. При подаване на офертата за участие кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените изисквания по чл. 47, ал. 2 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. 6.1. Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, за подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП. 7. При подаване на офертата за участие кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелството по чл.3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. 8. Ще бъде отстранен от участие в процедурата участник, който: не е представил някой от необходимите документи или информация по чл.56 от ЗОП; по отношение на участника е налице някое от обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП, и посочените от възложителя в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП; е представил оферта, включително и отделни нейни части в техническото и ценово предложение, която не отговаря на предварително обявените в обявлението и в тази документация условия; е представил оферта в нарушение на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; за когото по реда на чл.68, ал.11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор; е представил гаранцията за участие под формата на банкова гаранция и срока на валидност е по-кратък от срока на валидност на офертата; след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си; в хипотезата на чл.70, ал.1 от ЗОП, когато участникът не представи в срока посочен в Раздел VIII, т. 8.4 от настоящата документация, писмена обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни; е представил оферта с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в срока посочен в Раздел VIII, т. 8.4 от настоящата документация; е представил повече от една оферта. 9. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1-4 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2, т.1, 2, 4 и 5, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1 удостоверение от банка (датата на документа да не е по-рано от 40 (четиридесет) дни от датата на подаване на офертата), и или 2. годишен финансов отчет (ОПР и баланс), а за физически лица - официални документи (в оригинал или заверено копие), удостоверяващи дохода за последната счетоводно приключена година, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 3. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи документите, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. 4. В случаите, когато документите по т. 2 и т.3, или друг документ докзващ че участника отговаря на минималните изисквания, са публикувани в публичен регистър в Република България , НЕ СЕ ИЗИСКВА представянето на тези документите, АКО участникът е представил в офертата си информация за органа, който поддържа регистъра обявените в него документи.
Минимални изисквания: За изпълнението на поръчката е необходимо изпълнителя да разполага с финансови средства (ресурс) не по-малко от 25 000 лв., за да може да се осигури изпълнението на поръчката.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.1. Списък на строителството (обекти), изпълнено през последните 5 (пет) години (2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 г.) считано от датата на подаване на офертата, а за обектите, с еднакъв или сходен предмет и: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 1.2. Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, които кандидатът или участникът ще използва за извършване на строителството; 1.3. Посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на строителството; *Кандидатът/участникът следва да изложи изискваната информация под формата на декларация. 1.4. Сертификат, удостоверяващ че участника е документирал, внедрил и поддържа система за управление на качеството, както следва: - ISO 9001:2008 – за управление на качеството или еквивалентно; - ISO 14001:2005 – за управление на околната среда или еквивалентно. 1.5. Декларация, че участника ще използва материали, снабдени със сертификат за качество, които ще представят при изпълнението на поръчката; 1.6. Декларация за съответствие по чл.23 от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти; 1.7. Застраховка по чл.171 ал.1 от ЗУТ, валидна за целия период на изпълнение на договора; *Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 1.8. Документ, удостоверяващ регистрация в Централен професионален регистър на строителя, от който да е видно, че участникът изпълнява строежи от пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ и е вписан в първа група на ЦПРС за изпълнението на строежи от пета категория, или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон. Участниците, установени в друга държава - членка на Европейския съюз представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени.
Минимални изисквания: 1.1. Участникът трябва да има опит в строителството, като успешно да е изпълнил поне 2 (два) строителни обекта за строителство с еднакъв или сходен с предмета на поръчката за периода 2009 до 2013 година включително; - под еднакъв или сходен с предмета на поръчката Възложителят ще приеме изграждане/ ремонт/ реконструкция на огради към прилежащата инфраструктура и изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания 1.2. Участникът да разполага с минимално изискуемия от закона персонал както следва: а) за техническо ръководство на строежите, съгласно чл.163а, ал.2 и ал.3 от ЗУТ; б) за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност. 1.3.Минимални изисквания за техн. лица: - Технически ръководител – средно/висше техническо образование, с минимум 5 години професионален опит в строителството, от които минимум 3 (три) година практически опит като технически ръководител; - Отговорник по безопасност и здраве, който следва да е преминал обучение от лицензирани обучителни организации, в съответствие с изискванията на ЗЗБУТ и нормативната уредба в областта на здравето и безопасността при работа; - Отговорник по контрола на качеството; - Предложените технически лица, да са на трудов (или граждански) договор при участника или при някой от членовете на обединението, или при подизпълнителя в) за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд; г) за организиране изпълнението на дейности по защита при бедствия. 1.4.Участниците следва да могат да осигурят качествено изпълнение на строителството, при спазване на нормативната уредба в областта на опазването на околната среда при изпълнение на строителство. 1.5.Участниците следва да използват качествени материали за изпълнение на поръчката 1.6.Участниците следва да имат възможност да гарантират обезщетяването на евентуално причинените от тях веди в резултат на неправомерните им действия или бездействия при или по повод на изпълнение на поръчката. 1.7.Участниците следва да имат право да изпълняват строежи от категорията на строителството предмет на поръчката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
03.12.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Документация за участие в процедурата може да бъде закупена на хартиен носител всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа в срок до 7 (седем) дни преди изтичане на срока за подаване на офертите. Заинтересованите лица имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят. При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена на хартиен носител в случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес за изпращане. Документацията се изпраща за сметка на лицето, отправило искането. Стойността на документация е в размер 5.00 лв. (пет лева) с включен ДДС. Сумата се заплаща на касата на община Добричка, находяща се в гр. Добрич, ул. „Независимост” № 20 срещу редовно издаден платежен документ или се превежда по банкова сметка на община Добричка – Общинска Банка, клон Добрич; BIC: SOMBBGSF; IBAN: 22 SOMB 9130 8410 0201 44. В платежното нареждане се посочва номера на решението на поръчката и код на плащане 447000 - други неданъчни приходи. Пълен достъп до документацията е предоставен и в Профила на купувача на интернет страницата на общината: http://dobrichka.bg/index.php?s=sc&id=600

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
03.12.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 04.12.2014 г.  Час: 14:00
Място

Община Добричка, гр.Добрич, ул."Независимост", №20, зала 108

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се провежда в изпълнение на Договор № 38/3/3210788 за отпускане на финансова помощ по Мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 година, подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) сключен между ДФЗ, МИГ Добричка и община Добричка и във връзка с реализация на проект „Подобряване и благоустрояване на център за социални услуги Дом за възрастни хора с деменция”.

VI.3) Допълнителна информация

Всички документи по настоящата процедура (решения, обявления, документация, разяснения, протоколи, информация, договори и др.), без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията, се публикуват в профила на купувача: http://dobrichka.bg/index.php?s=sc&id=600 под формата на електронни документи. Достъпът до тях е свободен.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ