Версия за печат

01276-2014-0001

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1 от 04.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Национална специализирана болница за физисална терапия и рехабилитация ЕАД, Бул. Овча купел № 2В, За: Татяна Ганчева Ангелова, България 1618, София, Тел.: 02 8550087, E-mail: dir_nsbftread@abv.bg, Факс: 02 8553023

Място/места за контакт: Изпълнителен директор

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rehabilitacia-ovchakupel.com.

Адрес на профила на купувача: www.rehabilitacia-ovchakupel.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на поръчката е „Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление /Газьол за отопление/, за нуждите на Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация ЕАД, София, бул. Овча купел 2 В - лечебното заведение за болнична помощ, за срок от две години. Количество до 30 000 литра на година. Посоченото количество е прогнозно и Възложителят си запазва право да заяви доставка на действително необходимите количества за срока на изпълнение на договора.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедурата , договаряне без обявление се обуславя от обстоятелството , че стоките предмет на настоящата поръчка са определени по списък , предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и е одобрен от Министерски съвет в Правилника за прилагане на Закона. С избраната процедура се постига реализиране на целите и принципите на ЗОП , а именно:осигуряване на ефективност при разходване на бюджетните средства , публичност,прозрачност, свободна и лоялна конкуренция , равнопоставеност, недопускане на дискриминация,гарантиране на опазването на търговската тайна на кандидатите и техните предложения.Сделката ще се извърши на „Софийска стокова борса“. Предметният обхват и финансовата рамка на обществената поръчка попада в обхвата на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София,, Тел.: 02 9356113, E-mail: E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

04.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Татяна Ганчева Ангелова
Длъжност: Изпълнителен директор