Версия за печат

00369-2014-0008

BG-Луковит: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, За: гл. експерт ПХД А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: www.lukovit.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Проектиране, технически паспорт с конструктивно обследване и детайлно енергийно обследване на обект: „Ремонт /реконструкция/ и обновяване на съществуващ сграден фонд в Културен център (Читалище)”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: Община Луковит, гр. Луковит
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка: o Изготвяне на технически/работен проект в съответствие със Задание за проектиране на обект: „Ремонт/реконструкция/ и обновяване на съществуващ сграден фонд в Културен център (Читалище)” (съгласно изискванията на Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти) o Обследване и изготвяне на технически паспорт на съществуващ строеж съгл. Наредба №5 от 28.12.2006 г за техническите паспорти на строежите. o Обследване на енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради съгласно Наредба №16-1057 от 12.2009 г. Технически условия за изпълнение на обществената поръчка- Приложение № 1- Задание за проектиране, технически паспорт с конструктивно обследване и детайлно енергийно обследване: 1. Конструктивно обследване на сградата.2. Технически паспорт на сградата.3. Детайлно енергийно обследване.4. Работни проекти по части: • Част Архитектура; • Част Конструктивна; • Част Водоснабдяване и канализация; • Част Електрическа; • Част Отопление и вентилация • Част Енергийна ефективност • Част Геодезия и вертикална планировка; • Част Ландшафтна архитектура; • Част ПБЗ; • Част Пожарна безопасност; • Част Управление на отпадъците; • Количествено-стойностна сметка с анализи по всички части.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71240000, 71251000, 71320000

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи
Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради
Инженерни услуги по проектиране и конструиране

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предмет на настоящата обществена поръчка: o Изготвяне на технически/работен проект в съответствие със Задание за проектиране на обект: „Ремонт/реконструкция/ и обновяване на съществуващ сграден фонд в Културен център (Читалище)” (съгласно изискванията на Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти) o Обследване и изготвяне на технически паспорт на съществуващ строеж съгл. Наредба №5 от 28.12.2006 г за техническите паспорти на строежите. o Обследване на енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради съгласно Наредба №16-1057 от 12.2009 г. Технически условия за изпълнение на обществената поръчка- Приложение № 1- Задание за проектиране, технически паспорт с конструктивно обследване и детайлно енергийно обследване: 1. Конструктивно обследване на сградата.2. Технически паспорт на сградата.3. Детайлно енергийно обследване.4. Работни проекти по части: • Част Архитектура; • Част Конструктивна; • Част Водоснабдяване и канализация; • Част Електрическа; • Част Отопление и вентилация • Част Енергийна ефективност • Част Геодезия и вертикална планировка; • Част Ландшафтна архитектура; • Част ПБЗ; • Част Пожарна безопасност; • Част Управление на отпадъците; • Количествено-стойностна сметка с анализи по всички части

Прогнозна стойност без ДДС
45000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

6


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

При подписване на договора за възлагане на обществена поръчка, Участникът в процедурата следва да внесе гаранция за изпълнение в размер на 3% от приетата договорна стойност (без ДДС) в лева, в една от следните, избрана от него форми: • Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната банкова сметка на община Луковит: РАЙФАЙЗЕН БАНК АД – гр.Луковит IBAN: BG 82 RZBB 9155 33 200 53 001 BIC: RZBBBGSF • Банкова гаранция в полза на Възложителя. Банковата гаранция трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на „Банкова гаранция за изпълнение” (Образец № 9). Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. 4.2. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 4.3. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

авансово плащане в размер на 50% (петдесет процента) след представяне на фактура за авансово плащане се представя в срок до 10 (десет) дни от датата на подписване на договора. Авансовото плащане е платимо до 10 (десет) календарни дни от датата на одобряването на фактурата на Възложителя. Окончателно плащане 50% от цената на договора след приемане на работата от Възложителя и издаване на фактура от Изпълнителя. Окончателното плащане е платимо до 10 календарни дни от датата на представяне на фактурата и подписването на приемо-предавателен протокол на изработените: проектиране, технически паспорт с конструктивно обследване и детайлно енергийно обследване от Изпълнителя на Възложителя.

ІІІ.1.4) Други особени условия

2.2.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това) /копие/. В случай, че пълномощникът подписва офертните документи, той трябва да е упълномощен изрично. Копието на пълномощно трябва да е заверено. 2.2.4. Договор за създаване на обединение за участие в обществената поръчка - когато участникът е обединение, което не е юридическо лице; Договорът трябва да съдържа клаузи, в които: - се гарантира, че всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; - се определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните услуги между отделните участници в обединението. Разпределението следва да посочва съответния вид дейност, който ще се изпълнява от всеки от членовете на обединението, като не е достатъчно посочване на процентното разпределение на дейностите. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и настоящата документация от отделните членове на обединението и съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. - се посочва физическото лице, упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, и да подписва всички документи от името на обединението; - представляващият обединението/консорциума се упълномощава да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя; - се гарантира, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. - се гарантира, че срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена. В случай че в Договора не е посочено физическото лице, упълномощено да представлява обединението, участникът следва да представи и друг документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представи самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществената поръчка една физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 2.2. Плик № 1 трябва да съдържа следното: 2.2.1. Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощен от него представител (Образец № 1); 2.2.2. Представяне на участника (Образец № 2), което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, (Образец № 3); в) Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал.7 от ЗОП, (Приложение № 4); г) Декларация във връзка с чл. 3 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС (Образец №5) Декларация във връзка с чл. 3 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС за подизпълнител ( приложение № 5А) 2.2.5. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители, включваща видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (Образец № 6); 2.2.6. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – (ако е приложимо) (Образец № 7); 2.2.7. Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП за приема условията на проекта на договор. (Образец № 8); 2.2.8. Валидна застраховка за «Професионална отговорност» по чл.17 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорност, съгласно чл.5, ал.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Участниците трябва да представят към нея декларация, подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора/ свободен текст/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката. В случай на обединение-обстоятелството се удостоверява от всеки един участник в него, ако е приложимо. 2.2.9. Лиценз съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г. или Удостоверение за извършване на дейностите, предмет на обществената поръчка, издадено от Началника на ДНСК съгласно чл.166 ал.2 от ЗУТ, или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност. 2.2.10. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл.23, ал.1 от ЗЕЕ и да са вписани в регистъра по чл.23а, ал.1 ЗЕЕ или еквивалентен регистър. • Участниците да декларират, че отговарят на изискванията на чл. 23, ал.1, т.2 от ЗЕЕ, че разполагат с необходимите технически средства, определени с наредбата; • Участниците да декларират, че отговарят на изискванията на чл. 23, ал.1, т. 3 от ЗЕЕ, че разполагат с необходимият персонал - физически лица, определени с наредбата, които имат завършено висше техническо образование и не по-малко от 2 години стаж по специалността или завършено средно техническо образование с не по-малко от 3 години стаж по специалността, и са положили успешно изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в акредитирани по реда на Закона висшето образование или по реда на съответното законодателство на държавата членка на Европейския съюз, или на друга държава- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство висши технически училища или в Конфедерация Швейцария. 2.2.11. Заверено копие от валиден сертификат по ISO 9001:2008, издаден на името на участника за внедрена система за управление на качеството с обхват предмета на поръчката или еквивалент.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: а) Списък на услугите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата (Образец № 10), с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за (напр. препоръки за добро изпълнение, удостоверение за извършената доставка издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за услугата). Договори в процес на изпълнение не се приемат. б) Справка-декларация на физическите лица, включени в екипа на Участника, които имат необходимите познания и умения за оценка на съществените характеристики на строежа по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ и автобиографии, подписани от съответните лица(Образец № 11).в) Списък-декларация с необходимите калибрирани уреди и инструменти за обследване на строителните конструкции и инсталации, с необходимата измервателна и изпитвателна апаратура и техника, уреди и инструменти за измерване на осветеност, за шум, за електроизмервания, и др. уреди за определяне на нормативно определени показатели, като Участникът декларира, че разполага с уредите за срока на поръчката. Списъкът трябва да бъде подписан от участника. Г) Справка-декларация на физическите лица, включени в екипа на Участника, които имат необходимите познания и умения за обследване за енергийна ефективност на строежита по чл.23, ал.4 от ЗЕЕ и автобиографии подписани от лицата (Образец № 12); Д) Справка-декларация (по образец № 13) от правоспособните физически лица, включени в екипа, който ще отговаря за изпълнението на поръчката. Справката трябва да бъде придружена с доказателства, че ключовите експерти отговарят на посочените от Възложителя изисквания по отношение на техния опит и квалификация чрез представяне на: -професионални автобиографии, подписани от съответните лица.
Минимални изисквания: Участникът следва да е изпълнил минимум една услуга, сходна/и по предмет на настоящата, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. „Сходна”, с предмета на настоящата поръчка, следва да се разбира „изготвяне на технически паспорт с конструктивно обследване, енергийно обследване на съществуващ сграден фонд и проектиране. Участникът да разполага с правото да съставя технически паспорти, съгласно чл. 176в, ал. 1-3 от ЗУТ. Участникът да разполага с физическите лица, които имат необходимите познания и умения за оценка на съществените характеристики на строежа по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ. Участникът да разполага с правото да извършва обследване за енергийна ефективност; Участникът да разполага с техническите средства съгласно чл. 23 от ЗЕЕ. Участникът следва да разполага с екип от ключови експерти, както следва: КЕ1 Ръководител на екипа-висше образование,образователно квалификационна степен Магистър,специалност архитектура; минимум 10г. опит по специалността; удостоверение за ППП; КЕ2 Строителен инженер част „Конструктивна“ -висше образование, образователно квалификационна степен Магистър,специалност ПГС/ССС; валидно удостоверение за ППП; мин. 5г. професионален опит по специалността; съгласно изискванията на чл.142 ал.10 от ЗУТ. КЕ3 Електроинженер-висше образование, образователно квалификационна степен Магистър, електроинженер; валидно удостоверение за ППП; мин. 5г. професионален опит по специалността; КЕ4 Инженер в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията на сгради и системи за поддържане на микроклимата в сгради-висше образование, образователно квалификационна степен Магистър, специалност отопление, вентилация и климатизация; валидно удостоверение за ППП; мин. 5 г. професионален опит по специалността; КЕ5 Инженер ВиК - висше образование, образователно квалификационна степен Магистър, валидно удостоверение за ППП; мин.5 г. професионален опит по специалността; КЕ6 Инженер пожарна безопасност-висше образование, образователно квалификационна степен „Магистър“, валидно удостоверение за ППП; мин. 5 г. професионален опит по специалността; КЕ 7 „Енергийна ефективност“ - Електроинженер, ОВК или друга инженерна специалност -висше образование, образователно квалификационна степен Магистър, валидно удостоверение за ППП; мин. 5 г. професионален опит по специалността; КЕ 8 инженер „Геодезия и вертикална планировка“ висше образование по специалностите "Геодезия, фотограметрия и картография", "Земеустройство", "Геодезия", "Маркшайдерство" или "Геодезия и маркшайдерство", валидно удостоверение за ППП; мин. 5г. професионален опит по специалността; КЕ 9 архитект „Ланшафтна архитектура“ – висше образование по специалността ЕКОЛОГИЯ, ЛАНДШАФНА АРХИТЕКТУРА, образователно квалификационна степен Магистър, валидно удостоверение за ППП; ; мин.5 г. професионален опит по специалността; КЕ 10 инженер БПЗ - висше образование, образователно квалификационна степен Магистър, валидно удостоверение за ППП; ; мин.5 г. професионален опит по специалността; Забележка:В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията се отнасят общо за лицата, включени в обединението, като документите се представят само за участниците, чрез които бединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.При участие на подизпълнители изискването се прилага, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, съгласно вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Всеки участник следва да има пълна проектанска правоспособност от Камарата на архитектите, съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране или призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионалните квалификации • Архитект - образование – “Архитектура”, • Инженер по част «Конструктивна» - • Инженер ВиК , • Инженер «Електрическа» • инженер по част „Отопление и вентилация»• инженер по част «Енергийна ефективност» • инженер по част «Геодезия и вертикална планировка» • Архитект «Ланшафтна архитектура» • Инженер по част «ПБЗ» • Инженер по част «Пожарна безопасност» Задължително се представят удостоверения за пълна проектантска правоспособност със срок на валидност 2014 г. забележка: Изискването се поставя във връзка с глава пета от ЗАКОН ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за изготвяне на инвестиционен проект по работни части, технически паспорт с конструктивно обследване и доклад и Сертификатът за енергийното обсбедване-П; тежест: 40
Показател: Срок за реакция при установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с документацията - Р; тежест: 10
Показател: Ценово предложение – Ц; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

2014-14

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
03.12.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
03.12.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 04.12.2014 г.  Час: 13:00
Място

Община Луковит, ул. "Възраждане № 73, ет.4, конферентна зала.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянетоРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

С този проект Община Луковит ще кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год.

VI.3) Допълнителна информация

Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП ще бъдат приемани еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Сертификатите следва да са издадени от независими лица, които са акредетерани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна от Многостранното споразучение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: При участие на обединения, които не са юридически лица: 1. документите по т. 2.2.2., б. „а” и „б”, т. 2.2.8., т. 2.2.9,т.2.2.10 и 2.2.11-13 се представят и за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 2. съответствието с критериите за подбор по т. 2.2.13, се доказва от един или повече от участниците в обединението. Изискването за регистрация по т. 2.2.8., т. 2.2.9,т.2.2.10, се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност, чрез който обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Участник в процедурата може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от Възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.2.4. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 2.2.2., б. „а” се представя в официален превод, а документите по т. 2.2.8., т. 2.2.9, т.2.2.10 и 2.2.11, които са на чужд език, се представят и в превод. „Официален превод“ е превод, извър¬шен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за из¬вършване на официални преводи.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Интернет адрес/и:

URL: www.lukovit.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ