00149-2014-0012

BG-Ракитово: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Ракитово, област Пазарджик, община Ракитово, град Ракитово, ул. „Иван Клинчаров” № 57;, За: Анна Мацанова - младши експерт "ДОУ и ОП", Република България 4640, Ракитово, Тел.: 03542 2044, E-mail: rakitovo@abv.bg, Факс: 03542 2253

Място/места за контакт: Дирекция "ДОУ и ОП"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://rakitovo.info/.

Адрес на профила на купувача: http://rakitovo.info/index.php/2012-07-27-14-08-02.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Благоустрояване на част от източния тротоар на улица „Братя Кръстини”, гр. Ракитово”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: община Ракитово, град Ракитово;
Код NUTS: BG423
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Настоящата поръчка има за цел да се подобрят условията за живот на жителите от град Ракитово, община Ракитово чрез осигуряване на достъп до качествена инфраструктура. Реализирането на тази цел ще допринесе за подобряване привлекателността на района като място за живот, туризъм и бизнес. Чрез реализиране на настоящата обществена поръчка, ще се обнови инженерната инфраструктура свързана с достъпа до общестевни места.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Проектното решение предвижда извършването на строително-монтажни работи по източния тротоар (откъм реката) на ул.”Братя Кръстини” в гр. Ракитово между о.т.206 и о.т. 250. Площта на тротоара е 614 м и са предвидени следните видове работи: подравняване (тънък изкоп и трамбован насип), направа на бетонова настилка (бетон клас В20 или еквивалентен) с вибромастар с дебелина 10 см, армирана със заварена мрежа 6 15/15см, както и полагане на бетонови бордюри.

Прогнозна стойност без ДДС
18127.85 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

90


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие не се изисква, на основание чл. 59, ал. 5 от Закона за обществените поръчки; 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция – (Образец № 16 или по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или банков превод с платежно нареждане, вносна бележка или електронно банкиране по сметка на община Ракитово IBAN: BG75STSA93003308568248, BIC: STSABGSF, при банка: “ДСК” ЕАД. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима гаранция, в полза на община Ракитово и със срок на валидност – 30 дни след окончателното приемане на работата по договора. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция или оригинали на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на договора. Гаранцията за изпълнение превеждана по банков път следва да е постъпила реално в банковата сметка на Възложителя не по-късно от датата на сключване на договора.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Когато избрания изпълнител в настоящата процедура е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за добро изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на обекта на обществената поръчка се осигурявя от капиталовите разходи на община Ракитово предназначени за задоволяване на обществени нужди за местното населението. Начинът на плащане се извършва по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е уреден в чл. 3 на Договора за строително-монтажни работи: 1. Плащане в размер на 30 % от общата сума в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след датата на подписване на договора за строителство и представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 2. Окончателно плащане в размер на 70% от общата сума в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на двустранен протокол, съгласно условията на този договор за приемане на пълния обем работа и след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура за всяко плащане в съответствие със Закона за счетоводството и ЗДДС (когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е данъчно задължено лице по този закон). 4. Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ посочена в представените от него фактури.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

При подаване на оферта, ако участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват договор за обединение, което трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: а) всички членове на обединението / консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора; б) всички членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; в) всички членове на обединението / консорциума са задължени да бъдат солидарно отговорни към Възложителя по настоящата поръчка и при изпълнението на договора. В договора за създаване на обединение/консорциум участниците задължително включват клаузи, определящи кои участници в него коя част от дейностите и в какъв обем ще изпълняват. Участниците в обединението/консорциума следва да определят едно лице, което да ги представлява пред трети лица, както и да определят наименование на участника за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в обединението. Когато в договора за създаването на обединение/консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.Когато определеният за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. В този случай, ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени. Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка започва да тече след датата на подписване на договора за строителство. Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е по предложение на участника, но не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и не повече от 60 (шестдесет) календарни дни. Участници, предложили срокове за изпълнение на поръчката по-кратки от минималния срок, който е 30 (тридесет) календарни дни и по-дълги от максималния, който е 60 (шестдесет) календарни дни, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Продължава в раздел VІ.3)Допълн.информация

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съдържание на офертата: ПЛИК № 1 „Документи за подбор”: 1). Образец на Оферта/Заявление за участие и Списък на док. и инф., съдържащи се в офертата подписан от участника;2).Справка-представяне на участника–с посочване на ЕИК по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законод. на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкл. E-mail, за кореспонденция при провеждането на процедурата; Декл. по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; При обединения–копие от договора за обединение,а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението-и документ,подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;Когато участникът в процедура е чуждестр. физическо или юрид. лице или техни обединения, офертата се подава на бълг.език,документът по т.2 се представя в официален превод*3). Декл.,че участника е запознат с всички условия от значение за изпълнение на поръчката; 4). Декл., че участника ще спазва всички условия, необх. за изпълнение на поръчката-по обр.; 5).Декл. за приемане на условията в проекта на договора;6).Декл. за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 7). Документите посочени в Раздел ІІІ, т. 2.3. "Технически възможности" - "Изискуеми документи и информация" от обявлението; 8). Декларация за ангажираност на експерта;9).Декл. за предвидените подизпълнители по настоящата поръчка; 10) Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на поръчката;11).Декл. от членовете на обединението за отговорност и ангажираност при изпълнение на поръчката; 12). Декл. за спазването на изискванията за закрила на заетостта, вкл. мин. цена на труда и условията на труд; Органите, от които участниците могат да получат необх. информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р. България, са Агенция по заетостта и ИА „Главна инспекция по труда“;13).Декл. за оглед на обекта предмет на СМР; 14).Нотар. зав. пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата ( когато участник не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно док. му за съд. регистр.). -Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП се представят за всяко физич. или юридич. лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности свързани със СМР. - ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” – Техн. предложение – Посочва се срок за изпълнение и гаранционен срок, както и се представя Описание на Технологичната последователност на СМР, Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка; Участникът може да посочи, чрез Декларация по негов образец (чл. 33, ал. 4 от ЗОП) коя част от офертата има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. - ПЛИК № 3 „Предлагана цена” - Ценово предложение с приложени към него КСС - попълва се Приложение B1 от документацията за участие (на хартиен и електронен носител - CD). * Официален превод е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват!
Минимални изисквания: Не се изискват!
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък за строителството, изпълнено, от участника през последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), доказващи опит на участника в изпълнението на дейности за строителство на обекти, подобни (сходни) с предмета на поръчката - попълва се Образец № 8 от документацията за участие; За дейностите, посочени от участника като дейности по строителство на обект, подобен на предмета на настоящата поръчка, задължително се извършва следното: а) посочват се публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) представят се удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) представят се копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „Списъка с дейностите по строителство” се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва изпълнения/изпълнените дейности по строителство с предмет, подобен на предмета на поръчката. 2. Списък на експертния екип. В списъка участниците трябва да посочат за лицата, упоменати в минималните изисквания: придобитото образование, професионална квалификация и професионален опит по придобитата специалност въз основа на полученото образование.
Минимални изисквания: 1.През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е изпълнил дейности по строителство на обект, подобен (сходен) с предмета на настоящата поръчка. Обекта, трябва да е завършен преди датата на подаване на офертата от участника. За "изпълнени дейности по строителство на обект, подобен (сходен) с предмета на настоящата поръчка" възложителят ще приема: изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация на тротоари и/или улична мрежа. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за изпълнени дейности по строителство на обект с предмет сходен с предмета на поръчката, се отнася за обединението като цяло. 2.В инженерно – техническия състав на участника за изпълнение на настоящата процедура да са включени следните специалисти: Технически ръководител – Да има диплома за завършено висше образование с квалификация строителен инженер и професионален опит като строителен инженер; Експерт по контрол на качеството – Да притежава диплома за завършено висше образование с квалификация строителен инженер и да притежава валидно удостоверение/сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти или еквивалентен документ за чуждестранни лица; Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) – Да притежава диплома за завършено висше образование с квалификация строителен инженер и да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или еквивалентен документ за чуждестранни лица; Участникът, след като бъде определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка, няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като експерти, без предварително писмено съгласие на възложителя. В този случай предложения нов експерт следва да отговаря на същите минимални изисквания, като експертът, когото заменя. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор на експертите се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: П1 – Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 10
Показател: П2 – Технологична последователност на строителните процеси; тежест: 60
Показател: П 3- Предлаганата цена; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
27.11.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 0 BGN
Условия и начин на плащане

От датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки (РОП), Възложителят - община Ракитово, публикува в профила на купувача документацията за участие в процедурата и предоставя пълен безплатен достъп по електронен път до нея на интернет адрес: http://rakitovo.info/, раздел „Профил на купувача”. Желаещите да я получат могат да направят това, като я изтеглят от официалния сайт на Община Ракитово http://rakitovo.info/, Раздел „Профил на купувача”: http://rakitovo.info/index.php/2012-07-27-14-08-02 На посоченият интернет адрес, Възложителят ще публикува и писмени разяснения и отговори на постъпили евентуални запитвания. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се правят до 7 (седем) календарни дни преди изтичането на срока за получаване на офертите от всяко заинтересовано лице – лично, или чрез лице с представителна власт, или чрез изрично упълномощено друго лице, по някой от допустимите сподоби, на факс номер: +3593542 2253, по пощата или куриерска служба на пощенския адрес на Възложителя. Разясненията, допълнителната информация или допълнителните документи се изпращат или се предават от Възложителя на всички лица, получили документацията за участие и посочили адрес за кореспонденция вкл. по електронна поща или факс в 4 (четири) дневен срок от постъпване на искането и се прилагат и към документацията публикувана в «Профила на купувача», която предстои да бъде получена и от други заинтересовани лица. В дадените разяснения, допълнителната информация и допълнителните документи не се посочва лицето, което ги е поискало.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.11.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 28.11.2014 г.  Час: 10:00
Място

Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 10:00 часа, в сградата на Община Ракитово, град Ракитово, п.к. 4640, ул."Иван Клинчаров" № 57, Заседателна зала.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на община Ракитово.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

(Продължение от точка ІІІ.1.4) Други особени условия) 1.Ако при разглеждане на офертите от Възложителя бъдат установени елементи свързани с предлаганата цена, поставени извън плик 3, офертата ще бъде отхвърлена, а участникът който я е подал – отстранен от по-нататъшно участие по смисъла на чл. 69 ал. 1 т.4 ЗОП.Участник, който постави Ценовото си предложение в прозрачен плик, с видими цифрови показатели (стойност на предложената цена) ще бъде отстранен от участие в процедурата! Приложение В 1 към Ценовото предложение се представя попълнено от участника на хартиен носител и на електронен носител (компактдиск) във формат „Exsel” или “xls”!. Хартиения и електронния носител трябва да бъдат с еднакви показатели !!!В случай на разминаване, Комисията ще взема предвид показателите посочени на хартиения носител!!!Участник, който не е представил Приложение В 1, съгласно условията на настоящата поръчка, ще бъде отстранен от участие в процедурата! 2. Ако участник или член на обединение или техен управител, респективно член на управителния му органи, а в случай че членовете са юридически лица – техните представители в управителния орган, декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства, или представи нередовен/подправен/ документ или такъв с невярно съдържание, и това се установи от комисията по чл. 34 ЗОП в хода на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. 3. Ако участник не е представил в срок някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП, след изискването им от Комисията по реда на чл. 68, ал. 8, ал. 9, ал. 10 и ал. 11 от ЗОП, ще бъда отстранен от участие в процедурата; 4. Възложителят ще отстрани от настоящата процедура участник при наличие на някое от обстоятелствата по чл.47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП; 5. Възложителят ще отстрани от настоящата процедура участник при наличие на някое от обстоятелствата по чл.47, ал. 2 от ЗОП, а именно: 5.1. Ако е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 5.2. Ако е лишен от правото да упражнява дейности по извършване на строително-монтажни работи, свързани с изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на тротоари и/или улична мрежа, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 5.3. Ако е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 5.4. Ако е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 6. Възложителят ще отстрани от настоящата процедура участник който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия; 7. Възложителят ще отстрани от настоящата процедура, участник, който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. Забележка! Участник, който не опише към своето Техническо предложение: Технологичната последователност на строителството, и не приложи Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка, ще бъде отстранен от участие в процедурата!

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване подлежи също всяко действие или бездействие на възложителя, с което се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. - Жалба може да подаде всяко от лицата по чл. 120, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното действие, съгласно чл. 120, ал.5.т.1 и т.4 и ал. 7 от ЗОП; - Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.10.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ