00435-2014-0087

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Софийска вода" АД, Район "Младост", ж.к. "Младост ІV", ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, За: Сергей Поборников, България 1766, София, Тел.: 02 8122456, E-mail: spobornikov@sofiyskavoda.bg, Факс: 02 8122588; 02 8122589

Място/места за контакт: отдел Снабдяване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sofiyskavoda.bg.

Адрес на профила на купувача: https://procurement.sofiyskavoda.bg/login.aspx?zop=829.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ДОСТАВКА НА МЕТАЛНИ КАПАЦИ И ГРИВНИ ЗА РЕВИЗИОННИ ШАХТИ НА УЛИЧНИ КАНАЛИ

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: DDP гр.София, ул. инж. Иван Иванов №67, “Софийска вода” АД съгласно Incoterms 2013
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

ДОСТАВКА НА МЕТАЛНИ КАПАЦИ И ГРИВНИ ЗА РЕВИЗИОННИ ШАХТИ НА УЛИЧНИ КАНАЛИ

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44423750

Описание:

Капаци за затваряне на канализационни колектори

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1.1.1. ОП1 - Доставка на метални капаци и гривни за ревизионни шахти по уличните канали с размери 660 мм, клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 124 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ. 1.1.2. ОП2 - Доставка на метални капаци и гривни за ревизионни шахти по уличните канали, с размери 660 мм със заключващ механизъм, клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 124 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ. 1.1.3. ОПЗ - Доставка на метални капаци и гривни за ревизионни шахти по уличните канали с размери 820 мм, клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 124 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ. 1.1.4. ОП4 - Доставка на метални самонивелиращ се капак/гривна/кош за твърди отпадъци за ревизионна шахта със система за разпределяне на натоварването по пътното платно и болтово заключване със светъл отвор 606 мм и допълнителни изисквания: клас на натоварване D 400, съгласно БДС EN 124 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ и строителна височина мин. 160 мм до макс. 220 мм. 1.1.5. Обособена позиция 1: 60000 лв. без ДДС; 1.1.6. Обособена позиция 2: 20000 лв. без ДДС; 1.1.7. Обособена позиция 3: 40000 лв. без ДДС; 1.1.8. Обособена позиция 4: 40000 лв. без ДДС;

Прогнозна стойност без ДДС
160000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

5.7. Размерите на гаранциите за участие по обособените позиции са както следва: 5.7.1. Обособена позиция 1: 600 лв.; 5.7.2. Обособена позиция 2: 200 лв.; 5.7.3. Обособена позиция 3: 400 лв.; 5.7.4. Обособена позиция 4: 400 лв.; 5.8. Срок на гаранциите за участие, в случай, че участникът представи банкови гаранции – минимум 150 календарни дни, считано от датата и часа на отваряне на офертите. 5.9. Размер на гаранциите за изпълнение – 5 % от прогнозните стойности на договора за съответната обособена позиция. Условията им са упоменати в проекта на договор. 5.10. Вид на гаранциите: 5.10.1. Парични - внесени в Център за услуги Младост 4 на „Софийска вода” АД, намиращ се на адрес: град София 1766, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, в случай че сумата е до 15 000 лв.; 5.10.2. Парични по банков път с платежно нареждане по сметка на "Софийска вода" АД: Общинска банка, клон Денкоглу, IBAN: BG07SOMB91301010307902, BIC: SOMBBGSF, като в основанието се посочват видът на гаранцията (участие/изпълнение), номерът на процедурата и обособената позиция, за която се отнася; 5.10.3. Оригинална неотменима и безусловна банкова гаранция за участие/изпълнение със срок, посочен в договора. В случай, че участникът участва за повече от една обособена позиция, следва да представи отделна банкова гаранция за всяка една обособена позиция.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

плащане по банков път до 45 дни от датата на фактурата

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 21.1.1. Представяне на участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата (по образец от документацията). 21.1.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец от документацията). 21.1.3. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (по образец от документацията). 21.1.4. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. С документа трябва да се доказва създаването на обединението, като са посочени правата, задълженията и отговорностите на участниците в обединението и следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за задълженията си по време на изпълнение на договора. 21.1.5. Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 (по образец от документацията). 21.1.6. Декларация от участника за автономност на офертата (по образец от документацията). 21.1.7. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. 21.1.8. Д Е К Л А Р А Ц И Я По чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 21.1.9. Декларация (по образец от документацията), че участникът няма да ползва подизпълнители или посочени видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. 21.1.10. Декларация от участника на собствена отговорност, че в случай, че бъде избран за изпълнител, преди сключване на договор ще представи протокол от изпитване на стоките предмет на договора издаден не по-късно от 6 (шест) месеца преди датата на подписване на договора и всяка доставка ще е съпроводена с протокол за изпитване, издаден не по-късно от 6 (шест) месеца от датата на доставка. 21.1.11. Декларация от участника, че в случай, че бъде избран за изпълнител ще осигури необходимата механизация за разтоварване на стоките предмет на договора. 21.1.12. Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника /по образец/.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Няма

ІІІ.2.3) Технически възможности

21.2.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. Участникът представя Техническо предложение за стоките, с които участва в процедурата, съдържащо: технически характеристики на стоките, производител и марка. Техническото предложение трябва да отговаря на изискванията, заложени в документацията за участие, включително и на изискванията от раздел А: Техническо задание-предмет на договора. В случай, че това условие не е спазено, участникът може да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. В техническото предложение не следва да се посочват цени.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

ТТ001322

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.11.2014 г.  Час: 10:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.11.2014 г.  Час: 10:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 28.11.2014 г.  Час: 14:30
Място

на адреса на възложителя

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на предложенията могат да присъстват управителите на фирмите-кандидати или упълномощени от тях представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие и отговорите на поставените от участниците въпроси по условията за изготвяне и подаване на офертата се намират в електронен вид на следния адрес: https://procurement.sofiyskavoda.bg/login.aspx?zop=829. Обменът на информация се извършва по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: htpp://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.10.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на чугунени капаци и гривни за ревизионни шахти по уличните канали с размери 660 мм клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 124 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ
1) Кратко описание

„Доставка на чугунени капаци и гривни за ревизионни шахти по уличните канали с размери 660 мм клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 124 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ”;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44423750

Описание:

Капаци за затваряне на канализационни колектори

3) Количество или обем

„Доставка на чугунени капаци и гривни за ревизионни шахти по уличните канали с размери 660 мм клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 124 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ

Прогнозна стойност, без ДДС
60000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на чугунени капаци и гривни за ревизионни шахти по уличните канали с размери 660 мм със заключващ механизъм, клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 124 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ”;
1) Кратко описание

„Доставка на чугунени капаци и гривни за ревизионни шахти по уличните канали с размери 660 мм със заключващ механизъм, клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 124 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ”;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44423750

Описание:

Капаци за затваряне на канализационни колектори

3) Количество или обем

„Доставка на чугунени капаци и гривни за ревизионни шахти по уличните канали с размери 660 мм със заключващ механизъм, клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 124 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ”;

Прогнозна стойност, без ДДС
20000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на метални капаци и гривни за ревизионни шахти по уличните канали с размери 820 мм, клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 124 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ."
1) Кратко описание

Доставка на метални капаци и гривни за ревизионни шахти по уличните канали с размери 820 мм, клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 124 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44423750

Описание:

Капаци за затваряне на канализационни колектори

3) Количество или обем

Доставка на метални капаци и гривни за ревизионни шахти по уличните канали с размери 820 мм, клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 124 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ.

Прогнозна стойност, без ДДС
40000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция “Доставка на метални самонивелиращ се капак/гривна/кош за твърди отпадъци за ревизионна шахта със система за разпределяне на натоварването по пътното платно и болтово заключване със светъл отвор 606 mm” и допълнителни изисквания: клас на натоварване D 400, съгласно БДС EN 124 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ и строителна височина мин. 160 мм до макс. 220 мм.
1) Кратко описание

“Доставка на метални самонивелиращ се капак/гривна/кош за твърди отпадъци за ревизионна шахта със система за разпределяне на натоварването по пътното платно и болтово заключване със светъл отвор 606 mm” и допълнителни изисквания: клас на натоварване D 400, съгласно БДС EN 124 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ и строителна височина мин. 160 мм до макс. 220 мм.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44423750

Описание:

Капаци за затваряне на канализационни колектори

3) Количество или обем

“Доставка на метални самонивелиращ се капак/гривна/кош за твърди отпадъци за ревизионна шахта със система за разпределяне на натоварването по пътното платно и болтово заключване със светъл отвор 606 mm” и допълнителни изисквания: клас на натоварване D 400, съгласно БДС EN 124 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ и строителна височина мин. 160 мм до макс. 220 мм.

Прогнозна стойност, без ДДС
40000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение