Версия за печат

00197-2014-0028

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "Шести септември" № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=1.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност

Вода

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Избор на доставчик на електрическа енергия ниско напрежение (НН) и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Обекти на Възложителя, находящи се на територията на град Пловдив и област Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Избор на доставчик на електрическа енергия ниско напрежение (НН) и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив за срок от 1 (една) година след сключване на договора с избрания за Изпълнител участник и регистрация на първа доставка.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

09310000 (CB06)

Описание:

Електрическа енергия (Ниско напрежение )

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общото количество не може да бъде посочено в момента, тъй като доставките на ел. енергия ниско напрежение зависят от нуждите на Възложителя. Посоченото количество в условията за участие (23 500 МWh), е ориентировъчно, за едногодишен период, като не задължава Възложителя да го консумира в пълен обем. Доставката касае само нетното доставено количество активна енергия на 101 (сто и един) обекта на Възложителя, посочени в Приложение 1 на Техническата спецификация. Посочената стойност е прогнозна и не е ограничителна за Възложителя.

Стойност, без да се включва ДДС
3000000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците са длъжни да представят като част от офертата си гаранция за участие при условията на чл. 59, ал. 2 и чл. 60, ал. 1 ЗОП, в размер на 10 000 (десет хиляди) лева. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: парична сума, внесена по банкова сметка IBAN: BG21 STSA 9300 0010 9742 92, банков код BIN: STSABGSF при “Банка ДСК” ЕАД – Пловдив, под. Център, или внесена в касата на “ВиК” ЕООД - Пловдив, или банкова гаранция. Когато участник в процедурата е представил банкова гаранция, същата трябва да бъде със срок на валидност, не по-кратък от срока на валидност на офертата му. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: парична сума, внесена по банкова сметка IBAN: BG21 STSA 9300 0010 9742 92, банков код BIN: STSABGSF при “Банка ДСК” ЕАД – Пловдив, под. Център, или внесена в касата на “ВиК” ЕООД - Пловдив, или банкова гаранция, в размер на 1 (един) процент от очакваната прогнозна стойност на поръчката, посочена в настоящото обявление, при условията на чл. 59, ал. 3 и чл. 60, ал. 1 от ЗОП. Когато участникът определен за изпълнител представи банкова гаранция за изпълнение, същата трябва да бъде със срок на валидност, не по-кратък от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на действие на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Със собствени средства, в левове, по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на данъчна фактура.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Да се създаде юридическо лице съгласно чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Предложената цена следва да бъде в български лева, с точност до петия десетичен знак, без ДДС, съгласно Образец 2 на ценова оферта, записани цифром. Цената на потребената ел. енергия трябва да включва потребената активната ел. енергия и стойността на услугата за балансиране и прогнозиране. Предложената от участника цена за нетно количество доставена активна електрическа енергия следва да е единна. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група и санкции за излишък или недостиг на небалансите.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Всяка оферта трябва да съдържа: Посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника. Валиден лиценз за търговец на електрическа енергия съгласно чл. 39, във връзка с чл. 21 от Закона за енергетиката и координатор на балансираща група - ксерокопие; при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; документ за внесена гаранция за участие, както и всички останали документи описани в документацията за участие в процедурата.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участниците в съответствие с чл. 50 от ЗОП - не се изискват

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на Участниците в съответствие с чл. 51 от ЗОП - да се представят: Списък на основните договори, отговарящи на предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, придружени от доказателство за извършената доставка – удостоверения от съответните възложители. Минимално изискване – да се представят поне 2 (две) удостоверения от Възложители в списъка, в които да се посочват телефони за връзка и лице за контакт.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

ОП-1-28

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
08.12.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие се публикува в профила на купувача на електронната страница на Възложителя, в първия работен ден, следващ деня на публикуване на обявлението в Регистър обществени поръчки на АОП. Документацията може да бъде изтеглена безплатно от сайта на Възложителя. Документацията за участие може да бъде получена и на място всеки работен ден от 09,00 до 16,00 часа в срок до 45-ия /четириидесет и петия/ календарен ден от деня, следващ датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка в Регистър обществени поръчки, в Административната сграда на “ВиК” ЕООД – Пловдив, бул. “Шести септември” № 250, отдел “Договорно-правен”, стая 301, срещу представяне на документ за платени невъзстановими 5,00 (пет) лева (без ДДС), в касата на Дружеството.Документацията може да бъде изпратена на участниците с куриерска фирма за тяхна сметка, след предварително писмено заявление на факс: 032/63-54-31, заедно с копие от платежното нареждане за внесени невъзстановими 5,00 (пет) лева, без ДДС, по банкова сметка на възложителя IBAN: BG21 STSA 9300 0010 9742 92, банков код BIN: STSABGSF при “ДСК” ЕАД – Пловдив, под. Център, реквизити за издаване на фактура, адрес за кореспонденция, телефон, факс и лице за получаване на документацията.Всяко заинтересовано лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие до 10 (десет) дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
08.12.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 09.12.2014 г.  Час: 10:00
Място

Заседателната зала на Административната сграда - Пловдив, бул. "Шести септември" 250, етаж 3

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

ДА

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

октомври 2015 година

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Сроковете по настоящата поръчка са съкратени, тъй като Възложителят ползва правото на чл. 64, ал. 3 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 (т.1,2 и 5) и ал. 5 от ЗОП, който не е представил някой от документите изискуеми по чл. 56 от ЗОП, който е представил оферта неотговаряща на предварително обявените условия на Възложителя, който е представил оферта неотговаряща на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.10.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ