Версия за печат

BG-София: Строителство

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695089

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: инж. Ясен Луканов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173323, E-mail: y.lukanov@api.bg, Факс: 02 9173398

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Проектиране, строителство, ремонт и поддръжка на РПМ

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Извършване на строително – монтажни работи необходими за довършването и цялостно изграждане на обект: Автомагистрала "Струма" ЛОТ 4, участък "Сандански – Кулата" от км 423+500 до км 438+500.

II.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството

Строителство

Основна площадка или място на изпълнение на строителството

Област Благоевград

код NUTS

BG413

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и обема на строителството

Извършване на строително – монтажни работи необходими за довършването и цялостно изграждане на обект: Автомагистрала "Струма" ЛОТ 4, участък "Сандански – Кулата" от км 423+500 до км 438+500.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45233100

Описание:

Строителни и монтажни работи на автомагистрали и пътища

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Оперативна програма "Транспорт" 2007 - 2013 г.

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.10.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ