Версия за печат

00657-2014-0008

BG-Габрово: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"В и К" ООД, бул."Трети март" № 6, За: Светлин Каменов, Р.България 5300, Габрово, Тел.: 0888 202420, E-mail: office_vikgb@mbox.contact.bg, Факс: 066 801178

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik-gabrovo.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.vik-gabrovo.com/vsichki-obshtestveni-porachki/76.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на тръби за изграждане на външни канализационни системи, водопроводи за питейно-битови нужди и фитинги за тях за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово по четири обособени позиции“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.Габрово
Код NUTS: BG322
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обособените позиции са кщакто следва: 1-ва обособена позиция: „Доставка на тръби от полиетилен висока плътност (ПЕВП) за питейно-битово водоснабдяване от ф 25 мм до ф 400 мм“; 2-ра обособена позиция: „Доставка на тръби от РЕ100RC за питейно-битово водоснабдяване за алтернативно полагане без пясъчна основа от ф 25 мм до ф 400 мм“; 3-та обособена позиция: „Доставка на фасонни части за ПЕВП тръби от ф 16 мм до ф 400 мм“; 4-та обособена позиция: „Доставка на тръби от полиетилен гофрирани двуслойни за канализация с клас SN4 и SN8” . Доставките се извършват по текущи заявки с транспорт на доставчика. Начин на образуване на цената - в лева без ДДС франко складовата база на "В и К" ООД в град Габрово.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44162000, 44163200

Описание:

Тръби
Тръбни фитинги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

общото количество се формира на база поръчките на възложителя през срока на договора

Прогнозна стойност без ДДС
155000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

А/ Гаранция за участие в процедурата: 1. По обособена позиция № 1 – 800 лв. (осемстотин лева); 2. По обособена позиция № 2 – 400 лв. (четиристотин лева); 3. По обособена позиция № 3 – 200 лв. (двеста лева) и 4. По обособена позиция № 4 – 130 лв. (сто и тридесет лева). 2/ Гаранция за изпълнение на договора в размер на 4 % от стойността на поръчката по съответната обособена позиция. Гаранциите се внасят в брой в касата на дружеството - възложител или се превеждат по банковата му сметка в "Банка Пиреос България“ АД: IBAN: BG97PIRB 74611600720806, BIC: PIRBBGSF, или под формата на безусловна и неделима банкова гаранция обхващаща целия срок на процедурата (респ. на сключения договор).

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Плащанията ще се извършват в левове по банков път, съгласно приетата оферта.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и на предварително обявените от Възложителя условия в документацията за участие. 2. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка и Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, по отношение на който са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, точки 1, 2а, 3 и 5, и ал.5, както и чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП. По отношение на подизпълнителите следва да не са налице обстоятелст- вата по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП. 3. Ще бъдат отстранени от участие и участниците, които: - Не са представили на някой от необходимите документи по чл.56 от ЗОП; - Представят на оферта, неотговаряща на предварително обявените от Възложителя условия, посочени в обявлението и в документацията за участие; - Представят оферта, неотговаряща на изискванията на чл.57 от ЗОП; - Представят на невярна информация за доказване съотвествие на офертата с изискванията на Възложителя. 4. При подаването на офертата обстоятелствата по т.2 се доказват с представяне на декларациите по образец от документацията за участие, като при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата им. 5.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Участникът следва да докаже, че разполага с финансов ресурс в размер на 50 % от прогнозната стойност на обособената позиция, за която участва. За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят копие от баланса и отчета за приходите и разходите за 2013г., освен ако не са обявени в Търговския регистър към Агенция по вписванията (в който случай е достатъчно участникът да посочи факта на обявяването) или търговецът е новорегистриран (което се посочва от същия с декларация свободен текст) или еквивалент, съгласно националните счетоводни стандарти в съответното законодателство по регистрация на участника. Документите се представят в копия, заверени от представителя на съответния участник с гриф „вярно с оригинала”. За чуждестранни физически или юридически лица, документите трябва да бъдат преведени на български език.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Минималните изисквания за доказване на техническите възможности и квалификация на участниците са съобразно чл. 51 от Закона за обществените поръчки. Участникът трябва да има изпълнени минимум десет договора със сходен или идентичен предмет в последните три години, предхождащи датата на подаване на офертата. За доказване на това изискване участникът представя списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите (Образец № 15 от документацията за участие), заедно с доказателства за извършените услуги. Като доказателстве могат да бъдат използвани препоръки за добро изпълнение, публикувани в портала за обществени поръчки към АОП информация за изпълнени договори, както и други доказателства за изпълнението на договорите, предвидени в ЗОП. За доказване съответствието на предлаганите от участниците изделия с техническата спецификация на възложителя участниците следва да представят: 1. Дългосрочна декларация от производителя (за 2013г. и 2014г.), удостоверяваща произхода на произвежданата продукция; 2. Каталози от производителите, съдържащи технически спецификации на предлаганите полиетиленови тръби и/или фитинги и/или канализационни тръби, доказващи, че предлаганите от участниците отговарят на техническите спецификации на Възложителя; 3. Документ, удостоверяващ физиологична благонадеждност издаден от производителя на тръбите и/или фитингите гарантиращ, че произвежданите тръби и/или фитинги са разрешени за пренос на питейна вода и материалът, използван като суровина не служи като хранителна среда за микроорганизми, и не се атакува от тях; 4. Сертификат за поддържане на система за управление на качеството на производителя по международни (ISO 9001, 9002; DIN 8074/8075; IES; UNI; ITU и др.), европейски (CEN, CENELEC) и/или национални (БДС) стандарти или еквивалентни; 5. Сертификат за съответствието на ПЕВП тръби за питейна вода и фитинги съгласно НСИСОССП, извършена от лице, притежаващо разрешение от МРРБ за извършване оценка на съответствието със съществените изисквания удостоверяващ, че ПЕВП тръбите и/или фитинги отговарят на стандарта БДС EN 12201-2 или негов еквивалент; 6. Документ за хигиенно - токсикологична благонадеждност / санитарно разрешително; 7. Документ за произход на суровината, влагана за производството на изделията; 8. Сертификат за въведена система на качеството от производителя на суровината, влагана при производството на ПЕВП тръби; 9. Сертификат за въведена система за качеството от лабораторията за изпитване на продуктите предмет на поръчката; 10. Сертификат за произход на готовата продукция; 11. Свидетелства за извършени заводски изпитания върху изделията, показващи резултатите на физико-механични параметри за напор, размерност, дълготрайна якост, издръжливост и др.; 13. Указания за транспортиране, складиране, съхранение, монтаж и експлоатация на български език; 14. Сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен на участника, който да отговаря на предмета на поръчката; 15. Документ за гаранционен срок на предлаганите изделия, предмет на обществената поръчка, издаден от производителя.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
17.11.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.11.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 18.11.2014 г.  Час: 11:00
Място

седалището на дружеството в град Габрово, бул."Трети март" № 6

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето на офертите могат да присъстват л ицата, посочени в чл.68, ал.3 от ЗОП: участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.10.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на тръби от полиетилен висока плътност (ПЕВП) за питейно-битово водоснабдяване от ф 25 мм до ф 400 мм“
1) Кратко описание

Периодични доставки на тръби от полиетилен висока плътност (ПЕВП) за питейно-битово водоснабдяване от ф 25 мм до ф 400 мм по заявки на възложителя до складовата му база в град Габрово.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44162000

Описание:

Тръби

3) Количество или обем

количеството се определя от заявките на възложителя

Прогнозна стойност, без ДДС
80000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на тръби от РЕ100RC за питейно-битово водоснабдяване за алтернативно полагане без пясъчна основа от ф 25 мм до ф 400 мм“
1) Кратко описание

Периодични доставки на тръби от РЕ100RC за питейно-битово водоснабдяване за алтернативно полагане без пясъчна основа от ф 25 мм до ф 400 мм по заявки на възложителя до складовата му база в град Габрово.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44162000

Описание:

Тръби

3) Количество или обем

количеството се определя от заявките на възложителя

Прогнозна стойност, без ДДС
20000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на фасонни части за ПЕВП тръби от ф 16 мм до ф 400 мм“
1) Кратко описание

Периодични доставки на фасонни части за ПЕВП тръби от ф 16 мм до ф 400 мм по заявки на възложителя до складовата му база в град Габрово.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44167000

Описание:

Фитинги

3) Количество или обем

Количеството се определя от заявките на възложителя.

Прогнозна стойност, без ДДС
42000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на тръби от полиетилен гофрирани двуслойни за канализация с клас SN4 и SN8”
1) Кратко описание

Периодични доставки на тръби от полиетилен гофрирани двуслойни за канализация с клас SN4 и SN8 по заявки на възложителя до складовата му база в град Габрово.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44162000

Описание:

Тръби

3) Количество или обем

Количеството се определя от заявките на възложителя.

Прогнозна стойност, без ДДС
13000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение