Версия за печат

00808-2014-0012

BG-София: 24 - Образователни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 52А, За: Елена Димитрова, България 1797, София, Тел.: 02 9396718, E-mail: damtn@damtn.government.bg

Място/места за контакт: на горния адрес

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.damtn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОВИ ИЗИСКВАНИЯ И ДЕЙНОСТИ ПО НАДЗОР НА ПАЗАРА И ОБМЕН НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА АСАНСЬОРИ В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 24
Място на изпълнение: гр. София, гр. Велико Търново, гр. Пловдив, гр. Благоевград и гр. Сандански
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на възлаганата обществена поръчка съдържа две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара – 4 семинара“; Обособена позиция № 2 с предмет: „Обмяна на опит и добри практики при модернизация на асансьори, произведени преди 1990 г. “

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

80530000

Описание:

Услуги по професионално обучение

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособена позиция №1 с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара – 4 семинара: Семинар „Анализ и оценка на риска във връзка с необходимостта за обявяване на продуктите в системата RAPEX и нотификация по член 22 от Регламент № 765/2008” в гр. София; Семинар „Анализ и оценка на риска във връзка с необходимостта за обявяване на продуктите в системата RAPEX и нотификация по член 22 от Регламент № 765/2008” в гр. Велико Търново; Семинар „Анализ и оценка на риска във връзка с необходимостта за обявяване на продуктите в системата RAPEX и нотификация по член 22 от Регламент № 765/2008” в гр. Пловдив; Семинар „Подготовка за прилагане на Регламент 305/2011 за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителни продукти” в гр. София; Превод на материали; Консекутивен превод. Обособена позиция № 2 с предмет: „Обмяна на опит и добри практики при модернизация на асансьори, произведени преди 1990 г.: Организиране и провеждане на една двудневна среща между европейски експерт и инспектори на ДАМТН за обмяна на опит относно прилагане на изискванията на БДС EN 81-80 „Правила за безопасност при конструиране и монтиране на асансьори – Съществуващи асансьори - Част 80: Правила за повишаване на безопасността на съществуващи пътнически и товаропътнически асансьори“ и на тридневна среща за обмен на добри практики чрез съвместна инспекция на инспектори на ДАМТН и европейски експерт - в гр. Благоевград и гр. Сандански; Превод на материали; Консекутивен превод;

Прогнозна стойност без ДДС
96876 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.07.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие или за изпълнение се представя в една от следните форми по избор на участника: 1.1. депозит на парична сума по сметка на Възложителя; 1.2. неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя. A) когато гаранцията за участие или изпълнение е парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор: Банка: БНБ ЦУ BIC: BNBGBGSF IBAN: BG 03 BNBG 9661 3300 1498 01 Б) гаранцията за участие е сума в размер на: • По обособена позиция № 1 с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара – 4 семинара“ - 618 (шестстотин и осемнадесет) лв.; • По обособена позиция № 2 с предмет: „Обмяна на опит и добри практики при модернизация на асансьори, произведени преди 1990 г.– 350 (триста и петдесет) лв. В случай че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, гаранциите се представят за всяка обособена позиция поотделно. B) Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Срокът може да се удължава по искане на възложителя. Когато участникът избере депозит на парична сума, в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано следното: „Гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара и обмен на опит и добри практики по технически надзор на асансьори в две обособени позици“, обособена позиция № ..... с предмет: „........."(посочва се номерът и наименованието на обособената позиция) Г) Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента ) от общата максимална стойност на поръчката по съответната обособена позиция. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея следва изрично да е записано, че: • е безусловна и неотменима; • е в полза на възложителя; • е със срок на валидност най - малко 30 (тридесет) дни след изпълнението на договора; • има възможност за нейното усвояване на части. Д) Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. 2. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по -малък от определения в настоящата процедура. 3. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Цената по договор се заплаща, както следва: авансово плащане в размер на 30 % (тридесет на сто) от цената по договор, платимо в срок до 10 (десет) дни след подписване на договора срещу представен оригинал на фактура, издаден от Изпълнителя на стойността на дължимия аванс. Възложителят заплаща на Изпълнителя окончателния размер на възнаграждението по договора в срок до 30 (тридесет) дни след представянето на финалния доклад и одобряването му от Възложителя и представен оригинал на фактура, издаден от Изпълнителя на стойността на дължимото плащане. За извършване на плащането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя фактури, които следва да съдържа следната задължителна информация: Получател: ......................................... Адрес: ......................... ЕИК .................... Получил фактурата: …………………………………………………………………………. Номер на документа, дата, място В описателната част следва да бъде вписан следният текст: «Разходът е по договор за безвъзмездна помощ № BG161РО003-4.3.02-0001-С0001 по ОП „Конкурентоспособност““.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в обявлението и в документацията за участие. 2. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице поне едно от обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2 , 3 и 4, ал. 2, т. 1, и т. 5 и ал. 5 от ЗОП. 3. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47 ал. 1, т. 1, б. „а" до „д", т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. 4. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2 , 3 и 4, ал. 2, т. 1 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно заканодателството на държавата, в в която участникът е установен, е длъжен да представя информация за тези обстоятелства служебно. 5. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4 и ал. 2, т. 1 и т. 5 от ЗОП. 6. Към датата на подаване на офертата участникът да не се представлява от лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.“ – докато заема длъжността и една година след напускането й. 7. Към датата на подаване на офертата участникът да няма сключен трудов договор или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.“ – докато заема дъжността и една година след напускането й. 8. Лице на трудово или службено правоотношение в Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.“, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й, към датата на подаване на офертата от участника да не притежава дялове от капитала на участника. 9. Към датата на подаване на офертата участинкът да няма сключен договор за консултантски услуги с лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.“ – докато заема тази длъжност и една година след напускането й. 10. Съответствието с поставените изисквания по т. 6-9, включително, се доказва чрез представянето на декларация за липсата на горните обстоятелства по приложен образец, подписана от лицето, представляващо участника. В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението или консорциума подписват документ - споразумение или договор. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1: 1.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника (в оригинал); 1.2. Представяне на участника, което включва: Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително и електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. 1.2.1. Когато участникът в процедура е обединение, което не е юридическо лице – копие на договора за обединение, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 1.2.2.За участниците – обединения следва да бъдат спазени изискванията съгласно чл. 56, ал. 3 на ЗОП. 1.2.3. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения следва да бъдат спазени изискванията съгласно чл. 56, ал. 4 на ЗОП. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или друг документ, приложен с нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 1.3.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от ЗОП (оригинал).Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, а от подизпълнителите – съгласно чл. 47, ал. 8 от ЗОП. 1.4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 4, т. 4.3 от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001. 1.5.Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участника, както и документите, с които те се доказват. 1.6.Документ за учредена/внесена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. 1.7. Декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП за съгласие за участие като подизпълнител. 1.8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП. 1.9. Декларация по чл. 55, ал. 7, от ЗОП за липса на свързаност с друг участник или кандидат, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал.8, т.2 . 2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2: 2.1. Техническо предложение, включващо и срок за изпълнение, към което ако е приложимо се прилага декларация по чл.33, ал. 4 . Предложението следва да бъде изготвено по образеца от документация при съблюдаване на изискванията на техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката (в оригинал). 3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3: Ценова оферта за изпълнение на поръчката (в оригинал).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Това обстоятелство се доказва с представянето на списък - декларация на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата, на подаване на офертите. Списъкът на услугите трябва да бъде придружен с доказателства за извършените услуги, по смисъла на чл. 51, ал. 4 от ЗОП. 2. Доказва се с представянето на Декларация - списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на договора. 3. Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват, включващ предоставянето на услуги по организиране и/или провеждане на обучения и/или логистично обезпечаване на събития, издаден от независими лица по чл. 53, ал. 3 от ЗОП. Възложителят ще приема и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателстав за еквивавелнтни мерки за осигуряване на качеството.
Минимални изисквания: 1. Участникът да има изпълнени през последните три години, считано от датата, на подаване на офертата, най-малко две услуги, които са предмет на об. позиция за която участникът представя оферта. Под „предоставянето на услуги, които са предмет на об. позиция“ за об. позиция № 1 и об. позиция № 2 следва да се разбира предоставянето на услуги по организиране и провеждане на обучения и/или логистично обезпечаване на събития. В случай, че участник подава оферта за повече от една об. позиция, той трябва да има изпълнени услуги, които са предмет на об. позиция, равна на сбора от минимално изискуемите брой услуги, изискващ се за всяка от позициите, за които представя оферта. 2. За изпълнение предмета на поръчката участникът следва да осигури екип от експерти, както следва : А) за обособена позиция № 1: А.1. Експерт „Надзор на пазара“ – 1 бр., отговарящ на следните минимални изисквания за професионална квалификация и професионален опит: •в периода 2003 г.-2013 г. да има не по-малко от 5 (пет) години опит в прилагане на европейското законодателство в областта на Директивата за обща безопасност на продуктите 2001/95/ЕО, Директивите от „Нов подход” и Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти – да е участвал в работата на Европейската Комисия (ЕК) в тези области, да е представял национални становища и позиции, да е изразявал мнения и/или предложения на ЕК. •в периода 2008 г.-2013 г. да е работил минимум 3 (три) години в областта на оценка на риска в обхвата на директивите от „Нов подход” и/или в идентифициране на опасности и оценяване на рисковете, породени от тях за продукти в обхвата на директивите от „Нов подход”; •през последните 3 години, считано до датата на подаване на офертата да е участвал като лектор в провеждането на най-малко едно обучение/семинар в областта на анализ и оценка на риска във връзка с необохдимост за обявяване на продуктите в системата RAPEX и нотификация по член 22 от Регламент № 765/2008 г. А.2. Експерт „Строителни продукти“ – 1 бр., отговарящ на следните минимални изисквания за професионална квалификация и професионален опит: •да има минимум 5 (пет) години опит в областта на прилагането на Директива 89/106/ЕС за строителни продукти; •през последните 3 години, считано до датата на подаване на офертата да е работил по прилагане на Регламент 305/2011; •да е участвал като лектор в провеждането на най-малко едно обучение/семинар по тема, свързана с прилагането на Регламент 305/2011; А.3. Експерт „Логистика“ - минимум 1 бр., който да има минимум две години професионален опит в областта на организирането на участия в събития. Б) за обособена позиция № 2: Б.1. Експерт „Оценка на стари асансьори“ – 1 бр., отговарящ на следните минимални изисквания за професионална квалификация и професионален опит: •да работи в държава-членка на Европейския съюз, в която с нормативен акт е въведено задължението да бъдат модернизирани старите асансьори (асансьорите, пуснати на пазара преди влизането в сила на Директива 95/16/ЕО) с цел достигане на ниво на безопасност, доближаващо се до изискванията на Директива 95/16/ЕС, като при модернизацията задължитело се прилага EN 81-80 и проверката на старите асансьори с цел прилагането на EN 81-80 да е завършила до датата на подаване на офертата; •да има минимум 10 години опит в дейности, свързани с осъществяване на технически надзор и/или оценяване съответствието на асансьори; •да има не по-малко от 2 години опит в прилагане на изискванията на - EN 81-80 „Правила за безопасност при конструиране и монтиране на асансьори – Съществуващи асансьори - Част 80: Правила за повишаване на безопасността на съществуващи пътнически и товаропътнически асансьори“; •да има опит като лектор/експерт в най-малко един провеждан семинар, обучение или работна среща, свързана с осъществяване на технически надзор и/или оценяване съответствието на асансьори.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: за обособена позиция 1 - качество и обоснованост на техническата оферта на участника; тежест: 60
Показател: за обособена позиция 1 - предложена цена; тежест: 40
Показател: за обособена позиция 2 - качество и обоснованост на техническата оферта на участника; тежест: 60
Показател: за обособена позиция 2 - предложена цена; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Други предишни публикации
Номер на обявлението в ОВ 2 от 30.06.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
13.11.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
19.11.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

260

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 21.11.2014 г.  Час: 14:00
Място

Сградата на ДАМТН в гр. София, бул. Д-р Г. М. Димитров №52 А

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

проект "Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

VI.3) Допълнителна информация

продължава от III.2.3. Б.2. Експерт „Логистика“ - минимум 1 бр., който да има минимум две години доказан професионален опит в областта на организирането на участия в събития. Забележка: В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позиция, той трябва да осигури експерти, равни на сбора от минимално изискуемите такива, изискващи се за всяка от позициите, за които представя оферта. 3. Участникът следва да притежава внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват, включващ предоставянето на услуги по организиране и/или провеждане на обучения и/или логистично обезпечаване на събития – отнася се и за двете обособени позиции.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120, ал. 5 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.10.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара – 4 семинара“
1) Кратко описание

Организиране и провеждане на три двудневни семинара на тема „Анализ и оценка на риска във връзка с необходимостта за обявяване на продуктите в системата RAPEX и нотификация по член 22 от Регламент № 765/2008”. Организиране и провеждане на един двудневен семинар на тема „Подготовка за прилагане на Регламент 305/2011 за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителни продукти“.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

80530000

Описание:

Услуги по професионално обучение

3) Количество или обем

Семинар „Анализ и оценка на риска във връзка с необходимостта за обявяване на продуктите в системата RAPEX и нотификация по член 22 от Регламент № 765/2008” в гр. София; Семинар „Анализ и оценка на риска във връзка с необходимостта за обявяване на продуктите в системата RAPEX и нотификация по член 22 от Регламент № 765/2008” в гр. Велико Търново; Семинар „Анализ и оценка на риска във връзка с необходимостта за обявяване на продуктите в системата RAPEX и нотификация по член 22 от Регламент № 765/2008” в гр. Пловдив; Семинар „Подготовка за прилагане на Регламент 305/2011 за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителни продукти” в гр. София; Превод на материали; Консекутивен превод.

Прогнозна стойност, без ДДС
61816 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.07.2015 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Обмяна на опит и добри практики при модернизация на асансьори, произведени преди 1990 г. с цел достигане на ниво на безопасност, доближаващо се до изискванията на Директива 95/16/ЕС“
1) Кратко описание

Организиране и провеждане на една двудневна среща между европейски експерт и инспектори на ДАМТН за обмяна на опит относно прилагане на изискванията на БДС EN 81-80 „Правила за безопасност при конструиране и монтиране на асансьори – Съществуващи асансьори - Част 80: Правила за повишаване на безопасността на съществуващи пътнически и товаропътнически асансьори“ и на тридневна среща за обмен на добри практики чрез съвместна инспекция на инспектори на ДАМТН и европейски експерти

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

80530000

Описание:

Услуги по професионално обучение

3) Количество или обем

Организиране и провеждане на една двудневна среща между европейски експерт и инспектори на ДАМТН за обмяна на опит относно прилагане на изискванията на БДС EN 81-80 „Правила за безопасност при конструиране и монтиране на асансьори – Съществуващи асансьори - Част 80: Правила за повишаване на безопасността на съществуващи пътнически и товаропътнически асансьори“ и на тридневна среща за обмен на добри практики чрез съвместна инспекция на инспектори на ДАМТН и европейски експерт - в гр. Благоевград и гр.Сандански; Превод на материали; Консекутивен превод

Прогнозна стойност, без ДДС
35060 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.07.2015 г.