Версия за печат

01331-2014-0009

BG-Благоевград, кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 101157692

Дирекция "Национален парк Рила", кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В, За: Янка Илиева, Република България 2700, Благоевград, кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В, Тел.: 073 880537, E-mail: yilieva@rilanationalpark.bg, Факс: 073 881023

Място/места за контакт: Благоевград, кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.rilanationalpark.bg.

Адрес на профила на купувача: http://rilanationalpark.bg/bg/pages/index/t:%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0.

Електронен достъп до информация: www.rilanationalpark.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Дейности по опазване на местообитанията на дивата коза (Rupicapra Rupicapra Balkanika), анализ и оценка на популацията и доставка на специализирано оборудване, с оглед опазването на вида“, съгласно план за действие за дивата коза в България 2007 – 2016г.“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Дирекция "Национален парк Рила"
Код NUTS: BG413
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Настоящата обществена поръчка с предмет: „Дейности по опазване на местообитания на дивата коза (Rupicapra Rupicapra Balkanika), анализ и оценка на популацията и доставка на специализирано оборудване, с оглед опазването на вида“, съгласно план за действие за дивата коза в България 2007 – 2016г.“ се реализира в изпълнение на проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” І-ва фаза”, финансиран по силата на Заповед №РД-565/13.07.2012г. на Министъра на околната среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Д „НП Рила” - Благоевград по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и Решение №261/ 29.06.2012г. на Управляващия орган на ОПОС 2007-2013 г. при МОСВ - Приоритетна ос 3 - „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

92534000, 72212461, 38221000, 32260000, 77400000

Описание:

Услуги по опазване на дивата природа
Услуги по разработване на аналитичен или научноизследователски софтуер
Географски информационни системи (GIS или равностойни)
Оборудване за предаване на данни
Услуги по улов на животни за изследователски цели, зоопаркове и природни резервати

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Дейности, включени в предмета на поръчката 1.Предварително проучване; 2.Доставки на оборудване необходимо за качествено реализиране на предмета на поръчката: GPS-GSM нашийници – 6 бр. и свързаното с тях оборудване;Фотокапани - 25 бр. и свързаното с тях оборудване;Оборудване за контролен център – 1 комплект;Работни станции – 2бр.;Видеокамери – 20 комплекта;Упойваща пушка и комплект консумативи за улавяне на дивите кози – 1бр.;Фотоапарати и консумативи за заснемане на далечни обекти – 20бр.; Фотокамера с телеобектив за заснемане на свръх отдалечени обекти – 1бр.; 3.Разработване на методика за оценка на състоянието на популацията на дивата коза. 4.Изследване и оценка на популацията на дивата коза и местообитанията на вида на територията на НП „Рила” 5. Изработване на комплекс мерки за опазване и устойчиво съществуване на популацията на вида и неговите местообитанията. 6.Изработване на програма за мониторинг на дивата коза на територията на НП „Рила”; 7.Разработване, отпечатване и доставка на рекламни и информационни материали за дивата коза: Изработване на рекламни табели с подходяща информация за дивата коза – 30бр.;Изработване и отпечатване на рекламни и информационни брошури - 2 000бр.;Изработване и отпечатване на книга с подходяща информация за дивата коза – 500бр.

Стойност, без да се включва ДДС
1422083.33 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

30.09.2015 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Условия, размер и начин на плащането на гаранцията за участие: Гаранцията за участие е в размер 5000 (пет хиляди) лева. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция – в оригинал в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 дни считано от крайния срок за получаване на офертата и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане с платежно нареждане с изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията, по следната сметка на ДНП Рила: IBAN: BG31 SOMB 9130 3337 0099 01 BIC: SOMBBGSF Общинска банка АД, клон Благоевград Участникът ще бъде предложен за отстраняване от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане или банкова гаранция отговарящи на условията на т. 3.1., отчитайки възможностите, предоставени на участникът, съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП. 2. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за участие Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 3. Условия, размер и начин на плащане на гаранцията за изпълнение Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Срока на валидност на гаранцията за изпълнение е най-малко срока на изпълнение на договора за услуга. Когато участникът избере да внесе гаранция за изпълнение на договора по банков път това следва да стане с платежно нареждане с изрично посочен договор, за който се представя гаранцията, по следната сметка на ДНП Рила: IBAN: BG31 SOMB 9130 3337 0099 01 BIC: SOMBBGSF Общинска банка АД, клон Благоевград При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. 4. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. Договорът за изпълнение на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането се извършва по следната схема: а) Авансово плащане в размер на 20 % от стойността на договора се извършва до 30 дни след представяне на оригинална фактура от изпълнителя; б)Междинно плащане в размер на 30 % от стойността на договора, в срок до 30 (тридесет) дни, след представяне и приемане от Възложителя на разработена методика за оценка на състоянието на популацията на дивата коза и представяне на оригинална фактура. в) Окончателно плащане в размер на 50% от стойността на договора, в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на двустранно подписан окончателен приемо - предавателен протокол без забележки и оригинална фактура;

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Продължение на текста от раздел III.2.3., дясна колона... Е.Експерт „№ 6 – Ключов експерт ИТ – внедряване и сигурност”Изисквания за образование, квалификация и опит:Образование и квалификация – Бакалавърска или по-висока степен в областта бакалавър в областта на информационните технологии, икономика, право или бизнес администрация или еквивалентна. Сертифициран като вътрешен одитор по стандарти за качество и информационна сигурност по стандарти ISO 9001 и ISO 27001 или техни еквиваленти – за доказване се посочва диплома №…/ …год., учебно заведение, степен и област и сертификати №…/ …год., издател или еквивалент;Професионален опит - минимум 3 (три) години, в това число минимум 3 успешно завършени проекта в областта на информационните технологии, включващи работа по внедряване проверка/контрол върху качеството и/или сигурността на проекти. - доказва се чрез посочване на проекти/договори, ролята, която експертът е изпълнявал при реализирането им, възложител/получател на услугата, период на изпълнение.Ж.Експерт „№ 7 – Ветеринарен лекар”Изисквания за образование, квалификация и опит:Образование и квалификация – Магистърска степен в областта на ветеринарната медицина – за доказване се посочва диплома №…/ …год., учебно заведение, степен и област;Професионален опит - минимум 2 (две) години в областта на ветеринарната медицина - - доказва се чрез посочване на проекти/договори, ролята, която експертът е изпълнявал при реализирането им, възложител/получател на услугата, период на изпълнение.З.Експерт „№ 8 – Биолог – ботаник/фитоценолог”Изисквания за образование, квалификация и опит:Образование и квалификация – Магистърска или бакалавърска степен в областта на биологията -ботаника/ фитоценология – за доказване се посочва диплома №…/ …год., учебно заведение, степен и област;Професионален опит – работа по минимум 2 проекта (или 2 договора) в областта на опазването и/или управлението на местообитания: доказва се чрез посочване на проекти/договори, ролята, която експертът е изпълнявал при реализирането им, възложител/получател на услугата, период на изпълнение. (край на текста)

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

С офертата си участникът представя: 1.Представяне на участника и списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от Участника, съдържащо:посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; и видовете дейност, които ще се изпълняват от подизпълнителя/ите; 2. Документ за внесена гаранция за участие – копие на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие; 3. Декларации в оригинал: 3.1.Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 (с изключение на чл. 47, ал. 1, т. 1, б „е” от ЗОП), ал.2, т.1, т.2а (без да се обхващат случаите по чл. 3, ал. 2 от ЗОП) и т.5, и ал.5 от ЗОП (съгласно приложения образец №3).Наличието на обстоятелствата по чл.47, ал.1 (с изключение на б. „е” на т.1), ал.2, т.1, т.2а (без да се обхващат случаите по чл. 3, ал. 2 от ЗОП) и т.5, и ал.5 от ЗОП води до отстраняване на участника от процедурата. В случай, че участникът е обединение на юридически лица или е предвидено участието на подизпълнители, наличието на което и да е от обстоятелствата по чл.47, ал.1 (с изключение на б. „е” на т.1), ал.2, т.1, т.2а (без да се обхващат случаите по чл. 3, ал. 2 от ЗОП) и т.5, и ал.5 от ЗОП по отношение на всяко едно лице, включено в обединението или по отношение на посочен подизпълнител, води до отстраняване на участника от процедурата.Участниците следва да имат предвид, че изискванията на чл.47, ал.1, т.1 (с изключение на б. ”е”), на ал.2, т.5 и на ал.5, т.1 от ЗОП се прилагат, както следва:При участниците – юридически лица - по отношение на лицата по чл.84, ал.1 и чл.89, ал.1 от ТЗ, по чл.105 от ТЗ без ограничено отговорните съдружници, по чл.141, ал.2 или чл.147, ал.1 от ТЗ, по чл.235, ал.2 или чл.235, ал.1 от ТЗ, по чл.244, ал.4 от ТЗ; При участниците – еднолични търговци - по отношение на физическото лице – търговец.Във всички останали извън гореизброените случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника.Във всички случаи – за прокуристите, ако има такива (в случай, че чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена Република България). За обстоятелствата по чл.47, ал.1 (с изключение на чл. 47, ал. 1, т. 1, б „е” от ЗОП), ал.2, т.1, т.2а (без да се обхващат случаите по чл. 3, ал. 2 от ЗОП) и т.5, и ал.5 от ЗОП, участникът подава една декларация, подписана от лицата, които представляват участника.3.2.Декларация по чл.55, ал.5 от ЗОП от подизпълнителя, в случай че се предвижда такъв; 3.3.Декларация по чл. 47, ал. 8 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 (с изключение на б. „е” от т.1) и ал.5 от ЗОП за лицата, посочени като подизпълнители.В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители, наличието на което и да е от обстоятелствата по чл.47, ал.1 (с изключение на б. „е” на т.1) и ал.5 от ЗОП по отношение на посочен подизпълнител, води до отстраняване на участника от процедурата.3.4.Декларация от лицата, които участват в обединение за обстоятелствата по чл.55, ал.5 и ал.6 от ЗОП. Декларацията се представя от всяко физическо и/или юридическо лице, включено в обединението, подало оферта за участие.3.5.Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП; 3.6.Декларация за приемане на условията в проекта на договора. 4. Нотариално заверено пълномощно от участника, упълномощаващо едно лице да представлява участника в процедурата (изисква се, когато избраното лице не представлява официално участника, съгласно търговската регистрация); текстът продължава в раздел VI.3......

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

За доказване на съответствие с икономическите и финансовите изисквания, участникът следва да представи някой от следните документи – удостоверение от банка или годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. В случай, че по обективни причини участникът не може да представи исканите документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. В случаите, че някой от изискваните документи е публикуван в публичен регистър в Република България и участникът е посочил в офертата си органа, който поддържа регистъра, съответният документ може да не бъде представян. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице съотвенствието с критериите за подбор се доказва от един ини повече от участниците в обединението. В случай, че по обективни причини участникът на може да представи исканите документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. В случаите, че някой от изискваните документи е публикуван в публичен регистър в Република България и участникът е посичил в офертата си органа, който поддържа регистър съответния документ може да не бъде представян. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице съотвенствието с критериите за подбор се доказва от един ини повече от участниците в обединението. Участник в поръчката може да докаже съответствието си с финансово и икономическите изискванията с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица, които може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да разполага с финансов ресурс за осигуряване изпълнението на поръчката не по-малък от 700 000 лв. (словом: седемстотин хиляди лева).

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Списък на услугите и/или доставките сходни с предмета на поръчката, които са изпълнени през последните три години, считано до датата на подаване на офертата, вкл.стойностите, датите и получателите.За доказателства за реално изпълнение на посочените в списъка услуги се приема представянето на копия от удостоверение, издадени от получателя или компетентен орган ИЛИ посочването на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Под сходни с предмета на поръчката доставки и/или услуги се разбира: Услуги и/или доставки свързани с разработване на методика и/или наблюдение и/или мерки за опазване и/или внедряване на специализиран софтуер за опазване на популации от едри бозайници и техните местообитания.2. Списък на експертите, които ще бъдат отговорни за изпълнение на поръчката и Професионална автобиография, подписана от съответния експерт от списъка, съдържаща описание на информация, съгласно изискванията на възложителя. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице съотвенствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Участник в поръчката може да докаже съответствието си с техническите изискванията и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица, които може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Мин. Из.по т. 1: Участниците трябва да са изпълнили минимум 3 (три) доставки и/или услуги с предмет сходен с предмета на поръчката през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.Мин. Из. По т. 2: А.Експерт „№ 1 - Ръководител на проекта“Изисквания за образование, квалификация и опит :Образование и квалификация – Магистърска степен в областта на Биологията, Екологията, Горското стопанство или друга еквивалентна. Квалификация за управление на проекти финансирани със средства на Европейския съюз (ЕС) – за доказване се посочва диплома №…/ …год., учебно заведение, степен и област и сертификати №…/ …год., издател или еквивалент;Професионален опит – Минимум 5 години ръководен опит, в това число като ръководител на минимум 1 проект, финансиран от оперативна програма на ЕС, свързан с опазването популация и/или управление на популация и/или спиране загубата и/или въвеждане на методика и/или въвеждане на устойчиви практики за развитие на биоразнообразието, числеността и местообитание на животински вид в рамките на паркови територии - доказва се чрез посочване на проекти/договори, ролята, която експертът е изпълнявал при реализирането им, възложител/получател на услугата, период на изпълнение; Б.Експерт „№ 2 - Ръководител на софтуерните разработки“Изисквания за образование, квалификация и опит :Образование и квалификация – Магистърска степен в областта на информационните технологии или еквивалентна или друга еквивалентна. Квалификация за управление на ИТ проекти като например IPAMA level C, РМР или еквивалент – за доказване се посочва диплома №…/ …год., учебно заведение, степен и област и сертификати №…/ …год., издател или еквивалент;Професионален опит – Минимум 5 години опит, в това число минимум 3 успешно завършени проекта в областта на информационните технологии, свързани с разработката на информационни решения и/или системи за видеонаблюдение и/или бази данни или еквивалент. - доказва се чрез посочване на проекти/договори, ролята, която еспертът е изпълнявал при реализирането им, възложител/получател на услугата, период на изпълнение;В.Експерт „№ 3 –Ключов експерт улов”Изисквания за образование, квалификация и опит:Образование и квалификация – Магистърска или бакалавърска степен в областта на Биологията, Екологията, Горското стопанство или друга еквивалентна – за доказване се посочва диплома №…/ …год., учебно заведение, степен и област;Професионален опит – работа по минимум 2 проекта (или 2 договора) в областта на опазването и/или управлението на животински видове и участие в улов на диви бозайници - доказва се чрез посочване на проекти/договори, ролята, която експертът е изпълнявал при реализирането им, възложител/получател на услугата, период на изпълнение; Г.Експерт „№ 4 – Ключов експерт теренна работа”Изисквания за образование, квалификация и опит:Образование и квалификация – Магистърска или бакалавърска степен в областта на Биологията, Екологията, Горското стопанство или друга еквивалентна -– за доказване се посочва диплома №…/ …год., учебно заведение, степен и област;Професионален опит – работа по минимум 1 проект (или 1 договор) в областта на опазването и/или управлението на животински видове и участие в теренни работи в хода на изпълнението - доказва се чрез посочване на проекти/договори, ролята, която експертът е изпълнявал при реализирането им, възложител/получател на услугата, период на изпълнение; Д.Експерт „№ 5 – Ключов експерт ГИС”Изисквания за образование, квалификация и опит:Образование и квалификация – Бакалавърска или по-висока степен в областта на ГИС моделирането и бази данни – за доказване се посочва диплома №…/ …год., учебно заведение, степен и област;Професионален опит - минимум 2 (две) години в областта на ГИС моделирането и бази данни - доказва се чрез посочване на проекти/договори, ролята, която еспертът е изпълнявал при реализирането им, възложител/получател на услугата, период на изпълнение. текстът продължава в раздел III.1.3.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: П1 – Предложена обща цена за изпълнение на поръчката– с максимален брой точки; тежест: 30
Показател: Предложен общ гаранционен срок на доставено оборудване в месеци – с максимален брой точки – 30 точки; тежест: 30
Показател: П3 – Предложен общ срок за изпълнение на предмета на поръчката – с максимален брой точки – 20 точки; тежест: 20
Показател: П4 – Качество на методологията и организацията на изпълнението на поръчката – с максимален брой точки – 20 точки; тежест: 20
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: КО = П1 + П2 + П3 + П4, където:П1 – Предложена обща цена за изпълнение на поръчката– с относителна тежест 30% и максимален брой точки – 30 точки.П2 – Предложен общ гаранционен срок на доставено оборудване в месеци – с относителна тежест 30% и максимален брой точки – 30 точки.П3 – Предложен общ срок за изпълнение на предмета на поръчката – с относителна тежест 20% и максимален брой точки – 20 точки.П4 – Качество на методологията и организацията на изпълнението на поръчката – с относителна тежест 20% и максимален брой точки – 20 точки.Максимална комплексна оценка (КО) = 100 точки;Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка:П1 е показател отразяващ тежестта на предложената обща цена за изпълнение на поръчката с относителна тежест 30%.Максимален брой точки – 30 получава офертата с предложена най-ниска обща цена. Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към най-ниска предложена цена по следната формула:П1= (Цmin / Цi) х 30, където Цmin – представлява най-ниската предложена обща цена и Цi – представлява предложената обща цена от съответния участник;П2 е показател отразяващ тежестта на предложения от участника общ гаранционен срок за доставеното оборудване в месеци с относителна тежест 30 %.Максимален брой точки – 30, получава офертата с предложен най-дълъг общ гаранционен срок за доставеното оборудване в месеци. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-дългия гаранционен срок за доставеното оборудване по следната формула:П2= (Гi / Гmax) х 30, където Гmax – представлява най-дългия предложен общ срок за доставеното оборудване в месеци и Гi – представлява срок за доставеното оборудване в месеци предложен от съответния участник; П3 е показател отразяващ тежестта на общ срок за изпълнение на предмета на поръчката в календарни дни с относителна тежест 20 %.Максимален брой точки – 20, получава офертата с предложен най-кратък общ срок за изпълнение на предмета на поръчката в календарни дни. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия срок за изпълнение по следната формула:П3= (Сmin / Сi) х 20, където Сmin – представлява най-краткия предложен общ срок в календарни дни и Сi – представлява общия срок, предложен от съответния участник; П4 е показател отразяващ тежестта на методологията и организацията на изпълнението на поръчката – с относителна тежест 20%.Оценката по показателя П4 се извършва съгласно следните критерии за постигната степен на съответствие с изискванията на възложителя, съобразно съдържанието на техническата оферта, като точките се присъждат както е посочено в утвърдената методика към документацията за участие. Всички получени оценки по съответните показатели се закръглят до 3 ти знак след десетичната запетая.На първо място се класира участника с най-висока комплексна оценка, която се изчислява по формулата:Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: КО = П1 + П2 + П3 + П4.

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
08.12.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
08.12.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 09.12.2014 г.  Час: 10:00
Място

гр.Благоевград, Дирекция "Национален парк Рила"

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето .

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Настоящата поръчка е финансирана по проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“ BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” финансиран съгласно Заповед № РД-565/13.07.2012 г.г. по Оперативна програма ”ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от раздел III.2.1.: 5. Нотариално заверени пълномощни от всички членове на обединението, упълномощаващи едно лице да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (изисква се когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и когато тази функция на лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, която може да бъде намерена в Профила на купувача на интернет адреса на възложителя. Съобщение относно датата, мястото и часа на отваряне на ценови оферти: В съответствие с изискването на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, комисията обявява датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, като поставя съобщение за заседанието, на което ще се отварят ценовите оферти на допуснатите участници, на входа за граждани в административната сграда на парка и публикува съобщението на интернет страницата на възложителя. В случай, че в две или повече оферти получат равни комплексни оценки и "икономически най-изгодната оферта" не може да се определи по реда на чл.71, ал.4 от ЗОП, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител, между класираните на първо място оферти, съгласно чл.71, ал.5, т.2 от ЗОП. Комисията обявява датата, часа и мястото на провеждане на жребия, като поставя съобщение на входа за граждани в сградата на парка и публикува съобщението на интернет страницата на възложителя.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Дирекция "Национален парк Рила", кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В, Република България 2700, Благоевград, кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В, Тел.: 073 880537, E-mail: office@rilanationalpark.bg, Факс: 073 881023

Интернет адрес/и:

URL: www.rilanationalpark.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.10.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ