Версия за печат

00308-2014-0013

BG-с.Кирково, общ.Кирково: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Кирково, с.Кирково, ул."Дружба" № 1, За: Павлина Миленова - мл. експерт"Обществени поръчки", България 6884, с.Кирково, общ.Кирково, Тел.: 03679 7558, E-mail: oba_kirkovo@kv.link.bg, Факс: 0886 337710

Място/места за контакт: ОбА-Кирково

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.kirkovo.bg/?pid=5,35&id_op=21.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Кирково, с.Кирково, ул."Дружба" №1, За: Зекие Мурад -гл. спец. "Деловодство", България 6884, с.Кирково, общ.Кирково, Тел.: 03679 8910, Факс: 0886 337710

Място/места за контакт: ОбА-Кирково

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: Местно самоуправление

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Водоснабдяване с.Пресека, мах.Горна Пресека, общ.Кирково-ІІ етап”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: с.Пресека ,мах. Горна Пресека, общ.Кирково
Код NUTS: BG425
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предназначението на обекта е да осигури необходимите водни количества за с.Пресека, мах.Горна Пресека за питейно-битово водоснабдяване и за противопожарни цели.Поръчката предвижда: изграждане на тласкател от ПС втори подем до напорен резервоар W = 150 куб. м., напорен резервоар W = 150 куб. м., входна и изходна шахти, клонове № 1,2,3,4,4.1,4.2,5,6,7 и 8, помпена станция, помпена станция-електрическа инсталация, резервоар 200 куб.м.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45231300, 45232100, 44611500

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
Спомагателни съоръжения към преносните и разпределителните водопроводи
Резервоари за вода

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Поръчката предвижда: изграждане на тласкател от ПС втори подем до напорен резервоар W = 150 куб. м., напорен резервоар W = 150 куб. м., входна и изходна шахти, клонове № 1,2,3,4,4.1,4.2,5,6,7 и 8, помпена станция, помпена станция-електрическа инсталация, резервоар 200 куб.м

Прогнозна стойност без ДДС
503774 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

210


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. Участниците представят гаранция за участие в процедурата в размер на 5 037,00 лв. Гаранцията за участие се представя от участника по банкова сметка на община Кирково IBAN BG 61SOMB91303334857901, BIC SOMBBGSF, при общинска банка гр.София, ФЦ с.Кирково или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на възложителя със срок на валидност и условия. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за участие в настоящата процедура. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл.61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП. В случай, че гаранцията за участие е банкова, срокът й на валидност трябва да бъде не по-малък от срока на валидност на офертата и изрично предвидена възможност за задържането й по реда и условията на чл.61 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора се превежда по банкова сметка на община Кирково IBAN BG 61SOMB91303334857901, BIC SOMBBGSF, при общинска банка гр.София, ФЦ с.Кирково или се представя безусловна, неотменяема и изискуема при първо писмено искане банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност един месец след издаване на акт обр.16. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок до един месец от издаване на акт обр.16. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка. При внасянето на гаранцията, в платежното нареждане изрично се посочва наименованието на процедурата, за която се внася. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в проекта на договора. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.Банковите разходи при откриването на гаранцията са за сметка на участника.Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Средствата се осигуряват от ПУДООС. Финансиращата страна текущо ще предоставя до 80% от цената на договора. Стойността на извършените дейности, съгласно КСС с анализи се финансира срещу представено искане за плащане с приложени: фактури издадени от Изпълнителя, документи, съгласно Правилник за изпълнение и предаване на строително-монтажните работи, в съответствие с Наредба 02/2003 г. и Наредба №3/2003г., протокол за обема извършена работа, съответстваща на разходите, подписани от инвеститорския контрол и одобрени от директора на РИОСВ-Хасково. Окончателното разплащане ще се извършва след представяне на Протокол обр.16.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата -по образец. б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП- по образец; 2.Оферта за участие изготвена по образец 3.Списък на документите, съдържащи се в офертата по образец; 4.При участници обединения –копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в които се посочва представляващият. 5.Доказателства за икономическо и финансово състояние съгласно поле ІІІ.2.2 -Икономически и финансови възможности от настоящото обявление 6.Доказателства за технически възможности и/или квалификация съгласно поле ІІІ.2.3 -Технически възможности от настоящото обявление. 7.Декларация по чл.56, ал. 1, т.6 от ЗОП- по образец. 8.Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. Декларация по образец. 9.Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП – по образец, че в предложената цена е спазено изискването за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. 10.Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП-по образец, относно приемане на условията на проекта на договор. 11. Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура-по образец. Непознаването не го освобождава от отговорност по поетите с офертата ангажименти. Той не може да се позовава на непознаване на площадката или условията на процедурата, като изрично декларира, че незапознаването, респ. запознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е изцяло на негов риск; 12. Декларация за съгласие за участие от подизпълнител-по образец; 13.Оригинал на банкова гаранция за участие или копие на документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 14.Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал с нотариална заверка на подписа на упълномощителя) – представя се когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител в случаите, когато това е допустимо. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата – упълномощител и упълномощен, както изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата; 15. Техническо предложение по образец 16. Ценово предложение по образец 17. Друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Копие на валидна „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл.171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. Застраховката трябва да е в сила към момента на отварянето на офертата, за срока на действие на договора и 30 дни след изтичането му, както и да бъде придружена с декларация от участника, че в случай, че същата изтече преди указания по-горе срок, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.
Минимални изисквания: В процедурата могат да участват лица, които имат сключена валидна „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл.171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. Застраховката трябва да е в сила към момента на отварянето на оферта, за срока на действие на договора и 30 дни след изтичането му, както и да бъде придружена с декларация от участника, че в случай, че същата изтече преди указания по-горе срок, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, това изискане се отнася само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, предвидени от Възложителя в документацията и обявлението и е пряко зает с изпълнението на СМР.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на ръководните служители, техническите лица, лицата които ще ръководят строителния процес при изпълнение на поръчката-по образец. 2.Копие от валидно удостоверение за регистрация в Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за съответната категория строеж, отговаряща на предмета на настоящата обществена поръчка или, в случай, че участникът е чуждестранно лице – еквивалентен документ, в нотариално заверено копие, придружен с превод на български език. Обстоятелството може да бъде доказано и чрез декларация, подписана от участника - в случаите, когато съобразно националния закон, дейността не изисква вписване в специален регистър. 3.Копия от следните сертификати: •ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството за дейностите или еквивалентен; •BS OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здравето и безопасността при работа или еквивалентен; •ISO 14001:2004 Системи за управление на околната среда или еквивалентен. 4.Списък на техническото оборудване-по образец, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на настоящата документация, съдържащ и кратко описание на техническите спецификации на съответната машина/оборудване, с цел удостоверяване съответствието с изискванията на възложителя, придружен от документи за собственост/валиден договор за финансов лизинг, или валиден договор за наем на всяка една машина/оборудване, включени в списъка.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за изпълнение на строежи в съответствие с категорията на строежа, предмет на настоящата обществена поръчка. Обектът е втора категория съгласно чл.137 от ЗУТ. В случай, че участникът е чуждестранно лице – представя се еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, в нотариално заверено копие, придружен с превод на български език. Обстоятелството може да бъде доказано и чрез декларация, подписана от участника - в случаите, когато съобразно националния закон, дейността не изисква вписване в специален регистър. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, това изискане се отнася само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, предвидени от Възложителя в документацията и обявлението и е пряко зает с изпълнението на СМР. 2. Всеки участник трябва да е сертифициран в областта на строителството по следните стандарти: - ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството за дейностите или еквивалентен; - BS OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здравето и безопасността при работа или еквивалентен; - ISO 14001:2004 Системи за управление на околната среда или еквивалентен. 3. Участниците трябва да разполагат минимум със следната строителна механизация и оборудване, необходими за точното и качествено изпълнение на поръчката. •Камион - 2 бр.; •Багер - 1 бр.; •Багер с хидрочук - 1 бр.; •Къртач - 1 бр.; •Ръчна трамбовка - 1 бр.; •Ел. агрегат 1 бр.; •Ръчна машина за заваряване на пластмасови тръби -1 бр.; Когато участникът е обединение, изискването е общо за обединението.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Финансов показател; тежест: 60
Показател: Показател срок на изпълнение; тежест: 20
Показател: Показател гаранционен срок; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
17.11.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят не поставя изискване за закупуване на документацията за участие. Документацията за участие е достъпна на интернет адрес www.kirkovo.bg, секция Профил на купувача. Възложителят ще предостави документацията на всяко лице поискало това, като му я изпрати за негова сметка след получаване на писмено поискване с посочени данни за издаване на фактура, телефон и адрес за кореспонденция, посочване на наименованието на процедурата, приложен платежен документ за преведена сума на документацията за участие. В този случай Възложителят определя цена на документация в размер на 20 (двадесет) лева, която може да бъде внесена по банкова сметка на Община КИРКОВО: IBAN BG42SOMB91308435063244; BIC SOMBNGSF, код за вид плащане 448090 при ОБ - АД гр. София, ФЦ с. Кирково с платежно нареждане, с посочен предмет на поръчката.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.11.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.11.2014 г.  Час: 11:00
Място

Малката зала на ОбА-Кирково, ет.2, ул."Дружба" №1, с.Кирково

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.10.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ