00396-2013-0003

BG-Борово: 13 - Рекламни услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Борово, област Русе, ул. "Никола Й.Вапцаров" № 1a, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Постоянна изложба на етнографско наследство и природните забележителности на община Борово с прилагане на компютърни технологии с версии за показване на специализирани компютърни системи в Интернет и на DVD” по Договор № 18/313/00099 от 06.07.2012г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 от ПРСР 2007-2013г. за проект: «Експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство».

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 13
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Община Борово, област Русе
Код NUTS: BG323
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Изпълнителят на задължава за извърши следната услуга: “Постоянна изложба на етнографско наследство и природните забележителности на община Борово с прилагане на компютърни технологии с версии за показване на специализирани компютърни системи в Интернет и на DVD”, включващо следните дейности: 1.Създаване на компютърно аудио-визуално съдържание - 35 кратки филма, представящи местното етнографско, историческо и природно наследство, заснети с три камери и 2 микрофона, озвучени на 5 езика с обща продължителност 160 минути /дейност 3 от проекта/; 2.Създаване на компютърен софтуер за управление на аудио-визуално съдържание /дейност 4 по проекта/; 3.Изложба на местното етнографско наследство и природни забележителности на общината в Интернет /дейност 8 по проекта/ 4.Изработка на 1000 копия DVD, представящи туристическия продукт на общината /дейност 9/ по Договор № 18/313/00099/ 06.07.2012г. за безвъзмездна финансова помощ по м. 313 от ПРСР 2007-2013г. за проект «Експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство» с бенефициент Община Борово, съгласно техническата спецификация на възложителя, Техническата и Ценовата оферта на изпълнителя.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

72000000

Описание:

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
176000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Цена; тежест: 60
Показател: Техническо предложение; тежест: 40
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00396-2013-0003

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 526842 от 28.02.2013 г. 
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 553297 от 01.08.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 0 / Обособена позиция №: / Заглавие:“Постоянна изложба на етнографско наследство и природните забележителности на община Борово с прилагане на компютърни технологии с версии за показване на специализирани компютърни системи в Интернет и на DVD”
V.1) Дата на сключване договора
08.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
27.12.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Обединение “БАЛКАН ГОЛД - КОНТРАКС” (ДЗЗД) с Булстат: 176485112, район Лозенец, п.код 1421,, ж.к. “Лозенец”, бул. “Черни връх” № 8, бл.4, вх.Б, ет.2, ап.32, България 1421, София, Тел.: 088 8548235, E-mail: gotzov@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 176000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

ДА

Стойност или дял от договора, който ще се изпълнява от подизпълнителя:
Дял 25%
Кратко описание
Заснемане на филми - суров материал, сценарий.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Договор № 18/313/00099/ 06.07.2012г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 ”Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР 2007г.-2013г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

09.10.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. Обединение “БАЛКАН ГОЛД - КОНТРАКС” (ДЗЗД) с Булстат: 176485112, с адрес на управление: град София, общ. София, район Лозенец, п.код 1421, ж.к. “Лозенец”, бул. “Черни връх” № 8, бл.4, вх.Б, ет.2, ап.32, със съдружници: “Балкан Голд Стар” ООД и “Контракс” АД, представлявано от Светомир Гоцов; 2. Консорциум «МЕДИА АКШЪН» ДЗЗД, ЕИК:176564652 с адрес: гр.София 1632, ж.к. «Овча купел» 2, бл.39Б, ап.17, със съдружници "Интеракшън" ЕООД и "НИТ-Нови Интернет Технологии" ЕООД, представлявано от Валентин Монов; 3. Консорциум «ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ - ЮНИКС СОЛЮШЪНС» с адрес: гр.София 1000, ул. «Екзарх Йосиф» № 60, ет.2 със съдружници "Ейч Ди Ченъл" ЕООД, "ТТВИ" ЕООД и "Юникс Солюшънс" ООД, представлявано от Минка Иванова. 4. Обединение «Искрата на Борово» ДЗЗД, ЕИК: 176564556 с адрес: гр.Русе, бул. «Липник» №14 със съдружници "Арена Медиа" ЕООД и "Паралел България" ООД, представлявано от Димитър Липовански; 5. Обединение «БОРОВО 2013» с адрес: гр.София, бул.«Янко Сакъзов» №10, вх.А, ет.3, ап.7, със съдружници "Имидж Продакшън" ЕООД и "Лукс Продакшън" ЕООД, представлявано от Ралица Ичева; 6. ДЗЗД Консорциум “ИНФО БОРОВО” с адрес: гр.Русе, ул. “Митрополит Григорий” № 6, със съдружници "Тех-Нет" ЕООД и Николай Георгиев Василев, представляван от Галимир Енчев.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор