00243-2013-0004

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново"ЕАД, ул. "Шейново" № 19, За: Цветан Братоевски, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: pravisti@sheynovo-ag.eu, Факс: 02 9441163

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sheynovo-ag.eu.

Адрес на профила на купувача: www.sheynovo-ag.eu.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 95 от 17.05.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00243-2013-0004
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 59 от 05.09.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

“ПЕРИТУС” ЕООД 202397944, район „Красна поляна, ж.к. „Красна поляна 2” бл. 222, вх. Б, ет. 1, ап. 4, България 1373, София, Тел.: 0896 828325

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
2388 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

05.09.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
2724 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

02.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Румен Любенов Велев
Длъжност: Изпълнителен директор