00243-2014-0004

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 478 от 02.10.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД, ул. Шейново 19, За: Цветан Братоевски, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: sagbal_sheinovo@mail.bg, Факс: 02 9441163

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sheynovo-ag.eu.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет на поръчката "Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване"

II.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на процедурата e извънгаранционно техническо обслужване за абонаментни услуги включително профилактика и ремонти на медицинска апаратура и стопанско оборудване и извънабонаментни услуги на повикване, съгласно приложената към документацията техническа спецификация.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

50400000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 417 от 19.06.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 243-2014-4
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

609556

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

19.06.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Не са подадени оферти за част от позициите по техническата спецификация, подробно посочени в раздел ІV.3).

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Група 1 : Абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура 11 Апарат за идентификация на микроорганизмиБектон Дикенсън /BD/;BBl Crystal Auto MD155040 1 22 Анестезиологичeн апарат - Datex ohmeda - Aespire USA 1 61 Неонатален транспортен респиратор в комплект с овлажнител Sirio 200 1 63 Апарат за определяне на PhArgos 1 Група 2 : Извънабонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура 13 Тъканен процесор Citadel 2000 1 14 Термована за опъване на срези Shandon; 1 36 Инкубатор HATBORO,PA 19040 USA;Isolette C286 H-1 PF00186 1 41 Транспортен инкубатор S/N 7901 1 56 Неонатален ресусцитатор Neopuff 1 57 Неонатален апарат за неинвазивна дихателна реанимация Viasys Healthcare , USA; SIPAP 1 59 Неонатален смесител кислород-въздух NEO2 BLEND; Bio Med Devices 2 63 Апарат за кръвногазов анализ-Rapid lab 348, Bayer Corporation; 1 64 Глюкомер - от 03.12.2013 г. Accu - Chek Active 1 67 Принтер за УЗИ апаратUP 897 MD; Sonу 1 Група 3 : Абонаментно обслужване на стопански съоръжения 9 Вакуум помпи 2 10 Компресор за медицински въздух 1 11 Главни редуцир вентил 3 12 Охлювна разводка 1 13 Дози за медицински газове 398 14 Етажни разпределителни табла 10 15 Контролно оповестителни табла 6 16 Сигнално-повиквателни поста 132 Група 4 : Абонаментно обслужване на стопански съоръжения климатици 1 Климатици монофазни 51 2 Климатици трифазни с въздуховоди (нагнетателни и смукателни) и хепа филтри 4

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящото решение е изпратено по електронна поща с използване на електронен подпис.


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

02.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Румен Любенов Велев
Длъжност: изпълнителен директор