Версия за печат

00243-2014-0003

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 478 от 01.10.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД, ул. Шейново 19, За: Цветан Братоевски, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: sagbal_sheinovo@mail.bg, Факс: 02 9441163

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sheynovo-ag.eu.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на лабораторни консумативи и реактиви по четири обособени позиции: 1. Лабораторни консумативи и реактиви за клинична лаборатория. 2. Лабораторни консумативи и реактиви за микробиологична лаборатория. 3. Лабораторни консумативи и реактиви за семинологична лаборатория. 4. Лабораторни консумативи и реактиви за патохистологична лаборатория.

II.3) Кратко описание на поръчката

Откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, съгласно техническата спецификация, с цел избор на доставчик на посочените номенклатури и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Видовете лабораторни консумативи и реактиви са обособени в четири групи с оглед на предназначението им и са обозначени по номенклатури със собствен пореден номер и подробно описание на изискваните минимални технически характеристики, мерна единица и съответното за нея количество в техническата спецификация. Обособяването на позиции не е условие за комплексност и участникът може да оферира един, повече или всички от посочените лабораторни консумативи и/или реактиви в рамките на обособената позиция.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 416 от 11.06.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 243-2014-3
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

608020

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

11.06.2013 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Не са подадени оферти за част от лабораторните реактиви и консумативи по техническата спецификация, подробно посочени в раздел ІV.3).

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Група:: Клинична лаборатория 155 Селпак 156 Stromatolyser – FB 157 Stromatolyser – 4DL 158 Stromatolyser – 4DS 159 Sulfolyser 160 Red Search II diluent 2ml/тест Red Search II 0.02 мл/тест Red Search II 0.02 мл/тест 161 Контрола SYSMEX XT 2000-i 162 Сел клин 199 Микроепруветки за периферна кръвна картина 100 микролитра 201 Микроепруветки за периферна кръвна картина 1000 микролитра 202 Микроепруветки за кръвосъсирване 203 Микроепруветки за серум 1000 микролитра 205 Микроепруветки за светлочувствителни проби 206 Микроепруветки за СУЕ 207 Микроепруветки за определяне на глюкоза с инхибитори 208 Статив за микроепруветки за СУЕ 209 Конични епруветки 211 Карти за кръвни групи 221 Стъкла за кръвни натривки Група:: Микробиологична лаборатория 13 Трипсинов бульон - 6мл 14 Комкова по -13 мл 16 Мляко с метиленово синьо -8мл. 18 Фенилаланин дезаминаза-6 мл. 19 Симонс-7 мл. 20 Бульон за стерилност-6 мл. 21 Обикновен бульон с декстроза 1%-6 мл. 22 Среда за определяне на индол и подвижност 23 Бульон на Тод-6 мл. 24 Бульон за Кандида и Трихомони 2мл 37 Течни ампулирани хранителни среди за диагностика ( опаковки по 50бр 1,5 мл) (Лизин, орнитин, аргинин, лактоза, сорбит, рафиноза, малтоза, инулин, дулцит, манит, салицин, арабиноза и др) 38 Коринебактерии 39 Найсерия 40 Ентеробактерии 41 Неферментативни бактерии 42 Стафилококи 43 Стрептококи 44 Листерия 45 Кандида - 10 субстрата 46 Кандида - 20 субстрата 47 NIT1 –NIT2 48 ZIM A 49 ZIM B 50 JAMES 51 PIZ 52 VP1-VP2 53 NIN 55 Кандида 56 бета-хемолитични Стрептококи групи А, B, C , G, D, F. 57 бета-хемолитични Стрептококи групa B. 58 Стафилококус ауреус 59 Цефиназа –дискове 66 10% р-р на железен хлорид за диагностика на ФАД 116 Цефоперзон-30 120 Нитроксолон-20 130 Групови, аглутиниращи серуми за Е.коли, Салмонела и Шигела 131 Моноспецифични, аглутиниращи серуми Е.коли, Салмонела и Шигела. 132 Овнешка дефибринирана крьв (флакон по 100 мл) 144 Петри, стерилни, пластмасови 100 145 Петри, стерилни, пластмасови 60 146 Стъклени епруветки с размери 15/150 мм 149 Пластмасови прозрачни епруветки, индивидуално опаковани, стерилни със запушалка 8мл 150 Пластмасови прозрачни епруветки, индивидуално опаковани, стерилни със запушалка 4мл 151 Центрофужни епруветки, индивидуално опаковани, стерилни с капаче съвместими с центрофуга Compact Star CS4 5мл 152 Центрофужни епруветки, индивидуално опаковани, стерилни с капачесъвместими с центрофуга Compact Star CS4 10 мл 154 Контейнери, стерилни за фекални проби 15 мл. с капаче и лъжичка, индивидуално опаковани. 157 Накрайник-сини(100-1000 µl) 158 Накрайник-жълт(5-200 µl) 167 E-тест Cefotaxime/Cefotaxime+clavulanic acid 168 E-тест Amp-C 170 Най-честите причинители на менингити(С.пнеумониае, Н.менингитидис,Х.инфлуенце, Е.коли) 171 Бета хемолитичен Стрептокок група Б от цереброспинална течност 172 Тест за доказване на легионален антиген в урина 173 Йозе за многократна употреба с платинен накрайник 174 Йозе метално (2 µl) дължина 70 мм 175 Йозе метално (5µl) дължина 70 мм 176 Йозе метално (10µl) дължина 70 мм 177 Дръжка за йозе Група:: Семинологична лаборатория 1 Среда за пречистване и сеперация на семенна течност с цел извличане на най-годни сперматозоиди по метода swim up. 2 Среда за изолация на жизнени сперматозоиди по метода градиентна плътност. 3 Среда за замразяване на сперма 4 Микроскопски предметни стъкла – нематиран край, 26/76/1мм 5 Микроскопски покривни стъкла 20х20мм 6 Крио епруветки за съхранение в течен азот при температура - 196? С 7 Епруветки- 15мл, полипропилен, 8 Епруветки за клетъчни култури 9 Катетри за вътрематочна инсеминация, дълги 10 Катетри за вътрематочна инсеминация, къси 11 Контейнер - 120 мл, 12 TESTSIMPLETS – комплект микроскопски стъкла за изследване на спермална морфология 13 Алуминиеви държачи за епруветки за съхранение в течен азот Група:: Патохистологична лаборатория 23 2- Пропанол

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящото решение е изпратено по електронна поща с използване на електронен подпис.


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

01.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Румен Любенов Велев
Длъжност: изпълнителен директор