00601-2014-0004

BG-Долна Митрополия: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000413725

Община Долна Митрополия, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №39, За: Пепа Герашка-Директор Дирекция "ОССИКИ", Република България 5855, Долна Митрополия, Тел.: 06552 2411, E-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: гр. Долна Митрополия, обл. Плевен, ул. "Св. св. Кирил и Методий: №39

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.dolnamitropolia.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.dolnamitropolia.bg/.

Електронен достъп до информация: http://www.dolnamitropolia.bg/index.php?option=com_content&task=category§ionid=15&id=33&Itemid=57.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

«Инженеринг за обект: „ Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап I A” в рамките на ОП „Околна среда“ 2007-2014 г. съгласно Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя (Жълта книга)”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Тръстеник, община Долна Митрополия, област Плевен
Код NUTS: BG314
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на поръчката е «Инженеринг за обект: „Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап I A” по проект "Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия" съгласно Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя (Жълта книга) и изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите му нормативни актове. В обхвата на поръчката се включват: А. Проектиране • Изготвяне на работен проект за обект „ Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап I A” съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, включително изготвяне на инженерно-геоложки доклад; • Съгласуване на проектите с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; • Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; • Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството. Б. Изпълнение на СМР Изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Тръстеник с дължина около 33 645 м.; Изграждане на битова канализационна мрежа на гр. Тръстеник с дължина около 35 965 м.; Изграждане на дъждовна канализационна мрежа с дължина около 1 072 м.; Изграждане на около 1 088 бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) и 1 088 бр. сградни канализационни отклонения (СКО); Изграждане на около 22 бр. улични оттоци за отводняване на улиците; Изграждане на канализационна помпена станция (КПС) с параметри: Q = 56.0 l/s, H = 13.0 m, P = 24 kW, и обслужващ път; Изграждане на тласкател от ПС до съществуваща ревизионна шахта (РШ 1) с приблизителна дължина 73 м.; Изграждане на гравитачен участък от ПС до съществуващ колектор 270/171.2. с дължина 6 518 м.; В. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация. Г. Изготвяне на екзекутивна документация на целия обект; Д. Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16 и Разрешение за ползване; Е. Обучение на персонала и изготвяне на ръководство за експлоатация; Ж. Отстраняване на дефекти в Период за съобщаване и отстраняване на дефекти, включително контрол на експлоатацията на КПС. Договорът се финансира със средства от Кохезионния фонд (КФ) на ЕС чрез Оперативна Програма Околна Среда 2007-2013г. (ОПОС) за приоритетни инвестиции в сектора на водите и отпадъчните води. Към момента на публикуване на Обявлението и Решението за откриване на настоящата поръчка, Община Долна Митрополия е подала проектно предложение чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" пред Кохезионния фонд на ЕС. В следствие на това Община Долна Митрополия, обявява настоящата обществена поръчка, като към момента финансиране не е осигурено. Договорът по настоящата поръчка ще бъде скючен под условие, освен в случай, че към момента на сключването му, финансирането е вече осигурено.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45332000, 45231300, 71320000

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
Инженерни услуги по проектиране и конструиране

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Цената на договора за инженеринг се предлага от участника в Офертата му – Образец № 12 и се определя в лева (BGN) без ДДС и в лева (BGN) с ДДС. Максималната стойност на настоящата обществена поръчка е 31 650 518,14 лв. /тридесет и един милиона шестотин и петдесет хиляди петстотин и осемнадесет лева и 14 стотинки/ без ДДС, като в посочената сума са включени 10% непредвидени разходи, равняващи се на 2 752 218,97лв. (два милиона седемстотин петдесет и две хиляди двеста и осемнадесет лв. и 97 ст.) без ДДС, като същите са начислени върху общата стойност на строително-монтажните работи в размер на 27 522 189,67 лв. без ДДС и следва да бъдат начислени и в офертата на участника, върху общия сбор на всички строително монтажни работи. Предлаганата цена по всяка, предвидена за изпълнение дейност, включително размера на непредвидените разходи (които не могат да бъдат повече от 10% от стойността на строително монтажните дейности), не може да надхвърля следните пределни стойности без ДДС: 1. Проектиране - 1 100 887,60 лв. (един милион сто хиляди осемстотин осемдесет и седем лв. и 60 ст.) без ДДС 2. Изпълнение на СМР - 27 522 189,67 лв. (двадесет и седем милиона петстотин двадесет и две хиляди сто осемдесет и девет лв.и 67 ст.) без ДДС. Допълнително над тази сума са предвидени 10 % непредвидени разходи в размер на 2 752 218,97 лв. (два милиона седемстотин петдесет и две хиляди двеста и осемнадесет лв. и 97 ст.) без ДДС 3. Авторски надзор и изготвяне на екзекутивна документация - 275 221,90 лв. (двеста седемдесет и пет хиляди двеста двадесет и един лв. и 90 ст.) без ДДС В цената на договора за инженеринг се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. Цената на договора включва общата стойност по Ценови таблици и сума за непредвидени разходи в размер на 10% от общата стойност на строително-монтажните работи по ценови таблици, които ще се използват съгласно договорните условия.

Стойност, без да се включва ДДС
31650518.14 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 300 000,00 BGN (триста хиляди лева). Същата може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гар. Участникът избира сам формата.Когато избере гар. за участие да бъде банкова гар.,тогава трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гар. със срок на валидност 180 дни от датата,посочена за краен срок за получаване на офертите,съгл.Обявл. за поръчката. Когато уч-т избере да внесе гар. за участие по банков път това следва да стане по следната сметка на Община Долна Митрополия (в лв): "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Плевен; BIC: IABGBGSF; IBAN -BG54IABG74733310030073.При представяне на гар. в платежното нареждане или в банковата гар. изрично се посочва процедурата, за която се представя тя. В нея следва изрично да е посочено, че тя е безусловна и неотменима; в полза на Община Долна Митрополия; със срок на валидност 180 дни от датата, посочена за краен срок за получаване на офертите,съгл.Обявл.за обществена поръчка;за настоящата обществена поръчка. Участниците, които не са представили документ за гар. или са представили гар., която не отговаря на изискванията на Възложителя, ще бъдат отстранени от участие в обществена поръчка, след провеждане на действията по чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП. Ако гар. за участие е представена под формата на банкова гар., когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител, съответно вносител на сумата.Задържането, усвояването и освобождаването на гар. за участие става при условията и реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. 2. Гаранцията за авансово плащане е в размер на 10% от цената на договора, като покрива цялата стойност на аванса. Същата може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гар.. Изпълнителят сам избира формата. Задължително посочва договора, за който се представя тя. Изпълнителят, представя гар. заедно с фактурата за авансово плащане. Когато участникът избере гар. за авансово плащане да бъде банкова гар., тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима и че е в полза на Община Долна Митрополия. Срокът на валидност на гар. се урежда с договора за възлагане на обществената поръчка. Внасянето по банков път това следва да стане по сметка: "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Плевен; BIC: IABGBGSF; IBAN -BG54IABG74733310030073. 3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от цената на договора без ДДС. Същата може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата. Изпълнителят, представя банковата гар. или платежния документ за внесената по банков път гар.за изпълнение на договора при неговото сключване.Когато участникът избере да внесе гар. за изпълнение по банков път това следва да стане по следната сметка "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Плевен; BIC: IABGBGSF; IBAN -BG54IABG74733310030073. Когато уч-кът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гар., тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима;в полза на Община Долна Митрополия; със срок на валидност най-малко 60 дни след срока на изпълнение При представяне на гар. в ПН или в банковата гар. изрично се посочва договора, за който се представя. Условията, при които гар. за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за обществената поръчка. Договорът не се сключва преди спечелилият участник да представи гар. за изпълнение.Възложителят освобождава гар. за изпълнение без да дължи лихви за периода през който средствата законно са престояли при него. 4.Гаранция за задържани пари-Оставащата част от задържаните пари по договора, в случай че предстои да бъдат разплатени след издаването на Сертификата за приемане ще бъдат разплатени преди този срок след представяне на банкова гар. от Изпълнителя в полза на Възложителя за цялата ст-ст от оставащата част на задържаните пари.Условията на гаранцията за задържаните пари се уреждат в договора

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на цената на договора ще се извършва в български лева съгласно договорните условия по следната схема: Авансово плащане - 10% от цената на договора; Междинни плащания (в което е включено и авансовото) до достигането на 90% от цената на договора съгласно Образец № 14 Приложение към офертата; Окончателно плащане - 10% от цената на договора. Съгласно Образец № 14 - Приложение към офертата, процентът за задържане е 10% и лимитът на задържаната сума е 10% от приетата от Възложителя цена на договора. Начинът на удържане на сумите за задържани пари и освобождаването им, както и възстановяването на аванса се уреждат от договора. Авансовото плащане се извършва след издаване от Инженера на Акт за авансовото плащане, след представянето от Изпълнителя на програма за изпълнение и гаранция за авансовото плащане съгласно условията на договора. Възложителят заплаща на Изпълнителя аванса в рамките на 21 дни след получаването на програмата за изпълнение и гаранцията за авансово плащане. Междинните плащания се извършват от Възложителя въз основа на заверен Акт за междинно плащане, издаден от Инженера в рамките на 28 дни след представяне на отчет за напредъка и съответните документи, удостоверяващи изпълнението от страна на Изпълнителя. Минималната сума, при която Изпълнителят може да направи искане за междинно плащане e 4 000 000,00 (четири милиона) лева. Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимата сума, заверена във всеки Акт за междинно плащане в рамките на 28 дни след получаването на Акта, издаден от Инженера. Възложителят трябва да заплати на Изпълнителя сумата, заверена във всеки Акт за Междинно Плащане, в рамките общо на 56 дни след като Инженерът получи от Изпълнителя Отчета и придружителните документи, удостоверяващи изпълнението. Окончателното плащане се извършва след издаване от страна на Инженера на Сертификат за изпълнение и на Акт за окончателно плащане, въз основа на представените Отчет при завършване и съответните документи, удостоверяващи изпълнението от страна на Изпълнителя. Възложителят заплаща на Изпълнителя сумата, заверена в Акта за окончателното плащане в рамките на 56 дни след получаване от Инженера на Акта за плащане.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя копие от удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: „Документи за подбор“– вкл. документи и образци относно правна, икономическа, финансова и техническа информация за участника–поставени в ПЛИК №1; „Документи за подбор”–Документите се подреждат в папка в следния ред:1) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2) Представяне на участника–Обр. №1, което включва:- посочване на единен идентификационен код по чл 23 от ЗТР в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкл. електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;- декларация по чл.47,ал.9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1,т.1, б "а", "б", "в", "г", "д", т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1, и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП -Приложение №1 към Обр. №1;- доказателства за по чл. 49, ал.1 от ЗОП-Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за обекти „ІІ категория”- „ІV група” съгласно чл.137, ал.1, т.2, б. б) от ЗУТ, издадено съгласно ЗКС, и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или еквивалентно. В случай на участие на чуждестранни лица възложителят ще приеме еквивалентен документ, или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация, издаден от компетентните органи съгласно нац. закон на участника. Вписването в съответен регистър на държава-членка на ЕС, или на др държава-страна по Споразумението за ЕИП, има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено. Когато участникът в процедурата е обединение всяко едно от лицата,което извършва строителство трябва да е вписано в ЦПРС за съответния вид работа,с-но чл.25,ал.8 от ЗОП; 3) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в пр-та (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация)-оригинал; 4) Копие на договора за обединение, при участник обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5)Декларация за ангажираност от членовете на обединението–Обр. №2; 6)Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв–Обр.№3; 7)Документ за гаранция за участие–оригинал на банкова гарация за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. 8) Декларация по чл.106, ал.1, б. „б“ и „в“, чл. 107, ал. 1, б. „б“ и чл. 109, ал. 2, б. „а” от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Евр. парламент и на Съвета, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета –Обр. № 4; 9) Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор-Обр.№ 5; 10)декларация, че участникът е запознат с условията на площадката-Обр.№ 6;. 11)Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т.2 от ЗОП- Обр. №10; . В плик №1 се прилагат и документите съгласно раздел III. 2.2 и III. 2.3 от настоящото обявление. „Предложение за изпълнение на поръчката” - ПЛИК № 2 - Плик №2 съдържа: 1.Обр. № 11 „Техническо предложение” и следните приложения към него:1.1. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените в проекта дейности с приложена диаграма на работната ръка. 1.2. Спецификация на основните материали и оборудва; 1.3. Строителна програма; 2. Приложение към оферта - Образец №14. „Предлагана цена” - ПЛИК № 3. Попълва се Образеца за предложение за цена – „Ценова оферта” - Образец № 12 заедно с „Ценови таблици” – Образец 13 . Всеки от пликовете (опаковки) №1, №2 и №3 трябва да съдържа - един оригинал на хартиен носител и едно копие от документите в плика на електронен носител (диск) в нередактируем формат (например PDF или еквивалент) от съответните документи.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Доказателство че участникът разполага с наличен работен капитал за финансиране на работите в размер на не по-малко от 4 000 000 (четири милиона) лева под формата на собствени средства в банкови институции или неотменима кредитна линия за срок не по-малък от крайния срок на обществената поръчка, отпусната от банка или друга приемлива форма на разполагаеми средства. Независимо от формата на доказване на наличието на финансов ресурс, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 1 или т. 2 Възложителят ще приеме, че критерият за подбор е изпълнен, когато от представените документи е видно, че същият е разполагаем в изискуемия размер към момента на подаване на офертата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да разполага с наличен работен капитал за финансиране на работите в размер на не по-малко от 4 000 000 (четири милиона) лева под формата на собствени средства в банкови институции или неотменима кредитна линия за срок не по-малък от крайния срок на обществената поръчка, отпусната от банка или друга приемлива форма на разполагаеми средства. Независимо от формата на доказване на наличието на финансов ресурс Възложителят ще приеме, че критерият за подбор е изпълнен, когато от представените документи е видно, че същият е разполагаем в изискуемия размер към момента на подаване на офертата. В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, изброените по-горе изисквания се прилагат за обединението/ консорциума като цяло.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на услугите по проектиране, изпълнено през последните 3 (три) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, считано до крайния срок за получаване на оферти, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга - попълва се Образец №7. 2. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, считано до крайния срок за получаване на оферти, който включва предмета на строителството, обхвата и обема на работа, стойността, датата на започване и приключване на работата по него и мястото на извършване на строителството - попълва се Образец №8. Списъкът трябва да бъде придружен документи съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 3. Справка-списък на инженерно-техническия състав, който участникът ще осигури за изпълнение на поръчката - Образец №9 4. Копие на валиден сертификат за внедрена: - Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват строителна дейност - Система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на опазване на околната среда, с обхват строителна дейност - Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват проектантска дейност Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документът по настоящата точка се предствя от обединението като цяло.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1) Участникът следва да е изпълнил строителство през последните 5 години, считано до крайния срок за подаване на оферти, включващо следните дейности: 1.1)строителство на нови или реконструкция на съществуващи водоснабдителни системи на селищна водоснабдителна мрежа с обща дължина най-малко 30 (тридесет) км; 1.2) строителство на нови или реконструкция на съществуващи канализационни системи на селищна канализационна мрежа с обща дължина най-малко 30 (тридесет) км 2)Участникът следва да е изпълнил услуги по проектиране през последните 3 години, считано до крайния срок за подаване на оферти, включващо следните дейности:1.1) проектиране на нови или реконструкция на съществуващи водоснабдителни системи на селищна водоснабдителна мрежа с обща дължина най-малко 30 (тридесет) км;1.2) проектиране на нови или реконструкция на съществуващи канализационни системи на селищна канализационна мрежа с обща дължина най-малко 30 (тридесет) ) км 3). Участникът следва да осигури минимум следния квалифициран инженерно-технически състав за изпълнение на строително ремонтните дейности, както следва: Дългосрочни ключови експерти: 1.Ръководител на проекта9 Висше образование, придобита образователна степен "магистър", професионална квалификация „строителен инженер”,Минимум 5 г. професионален опит по специалността; опит като Ръководител проект или Ръководител на строителен обект на минимум 2 сходни обекта (за инженеринг – проектиране и строителство или за строителство, съгласно договорните условия на ФИДИК (жълта и червена книга) или еквивалент, на нови или реконструкция на съществуващи водоснабдителни/ канализационни системи на селищна водоснабдителна/канализационна мрежа); 2.Заместник ръководител на проекта и главен инженер - Висше образование, придобита образователна степен "магистър", професионална квалификация „строителен инженер”; Минимум 3 г. професионален опит по специалността; опит като Ръководител и/или зам. ръководител, и/или гл. инженер на минимум 1 сходен обект (за инженеринг - проектиране и строителство или строителство, съгласно договорните условия на FIDIC или еквивалент, на нови или реконструкция на съществуващи водоснабдителни/канализационни системи на селищна водоснабдителна/канализационна мрежа мрежа) ; 3.Инженер ВиК - Висше образование, придобита образователна степен "магистър", професионална квалификация „строителен инженер”, специалност - „Водоснабдяване и канализация”; профил – „мрежи и съоръжения” или еквивалент; минимум 3 г. професионален стаж по специалността.Участие в екип на подобна длъжност на поне 1 обект, сходен с предмета на поръчката (за инженеринг – проектиране и строителство на нови или реконструкция на съществуващи водоснабдителни/канализационни системи на селищна водоснабдителна/канализационна мрежа мрежа) ; 4.Инженер по качеството и съответствието на материалите- Висше образование, придобита образователна степен "магистър", професионална квалификация «строителен инженер» или «инженер – химик» или еквивалент; Минимум 3 г. опит в строителна лаборатория, свързана с изпитания при строителството на инфраструктурни обекти; Участие в екип на подобна длъжност на поне 1 обект, сходен с предмета на поръчката (за проектиране и строителство на нови или реконструкция на съществуващи водоснабдителни/канализационни системи на селищна водоснабдителна/канализационна мрежа мрежа). Да притежава Удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност; 5.Инженер – геодезист - Висше образование, придобита образователна степен "магистър", професионална квалификация “инженер-геодезист“ или еквивалент; минимум 3 г. професионален стаж по специалността; участие в екип на подобна длъжност за изпълнението на СМР на минимум 1 площен и минимум 1 линеен инфраструктурен обект; Полето продължава в раздел VI.3 Допълнителна информация

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Срок за изпълнение – П1, включващ следнитеп одпоказатели: П1.1. е срок за изготвяне на Работния проект в календарни дни с относителна тежест в показател П1 - 20%; П1.2. е срок за съгласуване на Работния проект в календарни дни с относителна тежест в показателя П1 - 10%; П1.3. е срок за изпълнение на СМР в месеци с относителна тежест в показателя П1 - 70%. Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката по формулата: П1 = П1.1х20 %+П1.2х10%+П1.3х70%; тежест: 10
Показател: Техническо предложение –П2, включващ следните подпоказатели: Ом - Оценка на методологията за изпълнение на проекта с относителна тежест в Показател П2 - 50%; Ор - Оценка и анализ на риска с относителна тежест в показател П2 - 30%; Оо - Оценка на предложените мерки за опазване на околната среда с относителна тежест в показател П2 - 10%. Изчислява се по формулата:П2 = (0.5 х Ом) + (0.3 х Ор) + (0.2 х Оо).; тежест: 40
Показател: Ценово предложение – П3; тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 032 - 050789 от 11.02.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
24.11.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата не се закупува и може да бъде изтегляна от електронната страница на Община Долна Митрополия - интернет адрес: http://www.dolnamitropolia.bg/, раздел Профил на купувача, в срока посочен в обявлението за обществената поръчка.Ако лицата, желаят да получат документацията на хартиен носител, същата може да бъде предоставена от 08:00 часа до 17:00 часа, всеки работен ден във Фронт-офиса на Община Долна Митрополия до срока за получаване на офертите на адрес: Община Долна Митрополия, обл. Плевен, гр.Долна Митрополия, ул."Св. св. Кирил и Методий" № 39. срещу заплащане на сумата от BGN 20.00 (двадесет лева) без ДДС. Цената не включва инвестиционен проект на хартиен носител, а само на електронен носител. Документацията за участие се заплаща в касата на Община Долна Митрополия или по банков път по сметка банка "Интернешънъл Асет Банк" АД,клон Плевен; BIC: IABGBGSF; IBAN – BG78 IABG7473 84 100323 00 Документът за размножаване на документацията не е изискуем документ като съдържаниена Плик №1 от офертата на участниците. При поискване от заинтересовано лице, документацията на хартиен носител може да му бъде изпратена по пощата или с куриер за негова сметка, след представяне на доказателство за извършено плащане по посочената банкова сметка на сумата по нейното размножаване.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
24.11.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 25.11.2014 г.  Час: 11:00
Място

гр. Долна Митрополия, Община Долна Митрополия, ул."Св.св.Кирил и Методий" №39, заседателна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, какро и представители на средствата за масово осведомяване и други лица приспазване на установения режим до достъм до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Договорът се финансира със средства от Кохезионния фонд (КФ) на ЕС чрез Оперативна Програма Околна Среда 2007-2013г. (ОПОС) за приоритетни инвестиции в сектора на водите и отпадъчните води.

VI.3) Допълнителна информация

Продължава раздел III. 2.3. - 6.Координатор по безопасност и здраве в строителството -Висше образование, придобита образователна степен "магистър", професионална квалификация “строителен инженер“ или еквивалент; Минимум 3 г. професионален опит по специалността. Участие в екип на подобна длъжност на поне 1 обект сходен с предмета на поръчката (за проектиране и строителство на нови или реконструкция на съществуващи водоснабдителни/канализационни системи на селищна водоснабдителна/канализационна мрежа мрежа) ; Да притежава актуално Удостоверение по безопасност и здраве в строителството.; 7.Технически ръководител – 2 броя - Квалификация: Съгласно чл.163а, ал.2 и ал.3 от ЗУТ; минимум 3 г. професионален стаж по специалността. Участие в екип на като ръководител, помощник ръководител, технически ръководител или групов технически ръководител поне 1 обект от подобен характер с предмета на поръчката (за проектиране и строителство на нови или реконструкция на съществуващи водоснабдителни/канализационни системи на селищна водоснабдителна/канализационна мрежа мрежа) Краткосрочни ключови експерти-Главен проектант Висше образование, степен "магистър"; строителна инженерна специалност - „Водоснабдяване и канализация”; профил – „мрежи и съоръжения” или еквивалент на този профил; минимум 5 г. професионален стаж по специалността; Участие в екип на подобна длъжност на поне 1 обект от подобен характер с предмета на поръчката (за проектиране и строителство на нови или реконструкция на съществуващи водоснабдителни/канализационни системи на селищна водоснабдителна/канализационна мрежа); да притежава пълна проектантска правоспособност от КИИП.Всички останали краткосрочни ключови експерти (Проектант ВиК мрежи; Проектант Конструктор; Проектант Пътно строителство; Проектант Геодезист; Проектант Електроинженер; Проектант Геолог; - Експерт по пожарна безопасност) да отговарят на следните изисквания:Висше образование, степен "магистър"; строителна инженерна специалност, съответстваща на частта , която проектират; минимум 3 г. професионален стаж като проектант;Участие в екип на подобна длъжност на поне 1 обект от подобен характер с предмета на поръчката (за проектиране и строителство на нови или реконструкция на съществуващи водоснабдителни/канализационни системи на селищна водоснабдителна/канализационна мрежа мрежа); да притежава пълна проектантска правоспособност от КИИП. Участникът следва да приложи списък с имена,квалификация и опит на други допълнителни експерти, които смята да привлече в процеса на изпълнение на настоящата поръчка - използва Образец №9 3).Участникът трябва да има внедрена система за управление на: *качеството в строителството по ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки с обхват на сертификата строително-ремонтни дейности (строителство) и * околната среда по ISO 14001:2004 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки с обхват на сертификата строително-ремонтни дейности (строителство) и *качеството в проектирането по ISO 9001:2008 или вкеивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членк, какво и други мерки с обхват на сертификата проектиране. *Еквивалент - под еквивалент следва да се разбира специалност, придобита в наше или чуждо учебно заведение, което за същия обем знания е наименовано специалността по друг начин. Въпреки че Възложителят е изпратил предварително обявление за настоящата поръчка няма да се възползва от законовата възможност, предвидена в чл. 64, ал. 2 и 3 от ЗОП и няма да намалява сроковете за получаване на оферти.. Възложителят е предоставил пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на Профил на купувача, посочен в раздел I.1).

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.10.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ