Версия за печат

00369-2014-0007

BG-Луковит: 02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, За: гл.експерт отдел РУТ Св.Стефанов, РБългария 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.Lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: www.lukovit.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми ”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 2
Място на изпълнение: Община Луковит
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортна схема ”, съгласно Р Е Ш Е Н И Е №443 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №37/21.08. 2014 г.на Общински съвет Луковит

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

2.1. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит – Бежаново от утвърдената Общинска транспортна схема; 2.2. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит - Беленци от утвърдената Общинска транспортна схема; 2.3. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит – Дерманци от утвърдената Общинска транспортна схема; 2.4. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит – Дъбен от утвърдената Общинска транспортна схема; 2.5. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит – Карлуково от утвърдената Общинска транспортна схема; 2.6. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит – Торос от утвърдената Общинска транспортна схема; 2.7. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит – Пещерна от утвърдената Общинска транспортна схема; 2.8. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит – Румянцево от утвърдената Общинска транспортна схема; .9. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит – Ловеч от утвърдената Областна транспортна схема; .10. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит – Ъглен - Ловеч от утвърдената Областна транспортна схема; 2.11. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит – Златна Панега от утвърдената Областна транспортна схема; 2.12. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит – Ябланица от утвърдената Областна транспортна схема; 2.13. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит – Червен Бряг от утвърдената Републиканска транспортна схема; 2.14. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит – Ракита от утвърдената Републиканска транспортна схема; 2.15. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит – Плевен от утвърдената Републиканска транспортна схема; 2.16. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит – София от утвърдената Републиканска транспортна схема; 2.17. Обществен превоз на пътници по автобусна линия Луковит – Беглеж от утвърдената Републиканска транспортна схема;

Прогнозна стойност без ДДС
280000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът следва да представи с офертата и документ за внесена гаранция за участие в откритата процедура в размер на 2 800,00 лв: 1.2. Гаранцията за участие в процедурата трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми: - гаранция за участие под формата на парична сума, платима по следната банкова сметка на община Луковит: IBAN: BG 82 RZBB 9155 33 200 53 001, BIC: RZBBBGSF, Банка: Райфайзен Банк – клон Луковит, - оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на възложителя, със срок на валидност 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата.Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 2.1. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 (два) % от прогнозната стойност на поръчката без ДДС. 2.2. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми: - Гаранцията за участие се превежда от участника по банкова сметка на Община Луковит в IBAN: BG 82 RZBB 9155 33 200 53 001, BIC: RZBBBGSF, Банка: Райфайзен Банк – клон Луковит, - оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на възложителя и със срок на валидност 30 дни след изтичане срока на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Поръчката се финансира със средства от републиканския бюджет. Плащането се осъществява чрез компенсиране съгласно Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цените за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

няма

ІІІ.1.4) Други особени условия

Всеки участник има право да подаде оферта за участие, чрез която да кандидатства едновременно за общинска, областна и републиканска транспортна схема от квотата на Община Луковит, като посочат достатъчен брой МПС, за покриване на маршрутните линии. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници: 1. при които лицата по т. 1.3.1-1.3.8. са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.3. за които важи забраната по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС), освен ако за тях не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон; 4. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата, посочени в т. 1.2. 5. Всеки участник в откритата процедура може да представи само една оферта.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.1. В обявената открита процедура може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в другите нормативни актове, приложими към предмета на обществената поръчка, както и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документацията за участие. 1.2. Когато участникът е обединение (консорциум), участниците в обединението трябва да сключат договор/споразумение помежду си. 1.2.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка, едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 1.2.3. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението при изпълнението на настоящата обществена поръчка. 1.2.4. Когато участникът е обединение/консорциум, но не представи договора/ споразумението за създаването на обединението, или в представения договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на посочените условия, или съставът на обединението е променен след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.2. От участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се отстранява участник, при който е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”-„д”, т. 2, т. 3 и т.4 и чл. 47, ал. 2, т. 1 от ЗОП.3. Изискванията на чл. 47 ал. 1, т. 1, б. „а”-„д” и ал. 2, т. 4 и т. 5 от ЗОП, се прилагат, както следва: 3.1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 3.2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 3.3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 3.4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 3.5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 3.6. при едноличен търговец – за физическото лице - търговец; 3.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника; 3.8. в случаите по т. 1.3.1 – 1.3.7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл.7 ал.2. 8. Документи за подбор (Плик №1) 8.1. Списък на документите. 8.2.1. Копие от документ за регистрация на участника или декларация с единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (Образец № 10), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато участник е физическо лице – заверено копие „Вярно с оригинала” от документ за самоличност. 8.2.2. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази точка се отнася за всички членове на обединението. 8.2.3. Чуждестранните юридически лица трябва да приложат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Чуждестранните участници трябва да представят тези документи и в официален превод. 8.2.4. Договор или споразумение за учредяване на обединението (оригинал или нотариално заверено копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. 8.2.5. В случай, че участникът е обединение трябва да се представи документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия. 8.3. Документ, удостоверяващ представянето на гаранция за участие. 8.4. За доказване на техническите си възможности и квалификация р.ІІІ.2.3). прод. в р.VІ.3)
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Декларация - списък на екип за изпълнение на поръчката (Образец 4) - Свидетелство за управление за категориите D и D1, валидно за съответната категория МПС; - Карта за квалификация, съгласно чл.2, ал.1 от Наредба №41 от 04.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация, издадена от Министъра на транспорта. - Декларация за разположение, подписана от всеки водач, в която ясно да е демонстрирана обвързаността на водача с участника (Образец 5) или копие от действащ към момента на подаване на офертата, трудов /граждански договор. Актуалността на трудовия договор се доказва с копие от трудова книжка на водача. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице минималното изискване се прилага за обединението като цяло и декларацията се подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението.Декларация по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП - списък на основните договори за услуги за обществен превоз на пътници, изпълнени през последните 3 (три) години до датата определена за краен срок за подаване на оферти - по приложения образец към настоящата документация (Образец №…). Списъкът да е придружен с референции за добро изпълнение, издадени от съответните възложители по договорите от списъка, с посочени предмет, дата на сключване и срок за изпълнение. Копие от лиценза за извършване на обществен превоз на пътници и удостоверения за обществен превоз на пътници, издадени за всяко превозно средство, с което ще се осъществява превоза. В случай, че участникът в процедурата е обединение, посочените документи се представят от всеки един член на обединението.4. Списък на превозните средства, с които се участва – марка модел, рег. №, документ с който се доказва, че превозното средство е на разположение на участника /документ за собственост, договор за наем, лизинг/, други характеристики на превозното средство (Образец 6). Списъка трябва да е придружен от следните документи: а/ свидетелството за регистрация на всички автобуси, включени в списъка, с които се участва за изпълнението на обособената/ните позиция/и - копие; б/ застрахователни полици „Гражданска отговорност” и „Злополука на пътниците” на превозните средства от списъка- копия; в/ удостоверения за техническа изправност на пътните превозни средства /ППС/, описани в списъка- копие; г/ протокол от извършен периодичен преглед за техническата изправност на ППС- копие; д/ карта за допълнителни проверки на превозни средства за превоз на пътници от списъка, отговарящи на изискванията на чл. 37, т. 3 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена на Министерство на транспорта и съобщенията- копие.
Минимални изисквания: 1. Водачите на МПС трябва да притежават опит като водачи- категория D и D1 за съответната категория МПС, минимум 3 години считано от датата на подаване на офертата. 2.Броят на водачите на МПС, следва да отговаря на броя на транспортните средства за покриване на маршрутните линии. Участникът да има изпълнен поне един договор за обществен превоз на пътници изпълнен през последните 3 години, доказан с препоръка за добро изпълнение. В случай, че участникът в процедурата е обединение минималното изискване се прилага за обединението като цяло. Списъка се подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението. За линиите от Общинска транспортна схема, превозите да се осъществяват с всички класове автобуси. За линиите от Областна и Републикански транспортни схеми, превозите да се осъществяват с автобуси- класове ІІ, ІІІ и В, при наличие на багажно отделение с достатъчна вместимост и с достъп отвън. Изискването автобусите да са с категория М3 или М2 важи както за основните, така и за резервните автобуси. Автобусите- основни и резервни, които ще осъществяват превози по линии от Републиканската транспортна схема трябва да са снабдени с климатична инсталация. Доказва се с карта за допълнителен преглед или друг документ за съответното превозно средство.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

2014-14

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.11.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
11.11.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.11.2014 г.  Час: 13:00
Място

Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

пр.ІІІ.2.1. 8.7. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП Образец № 3; 8.8. Декларация за приемане на условията в проекта на договора; 8.9.. Когато предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на обществената поръчка, участникът трябва да посочи подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие - Декларация за използване на подизпълнители; 8.10. Всеки подизпълнител трябва да отговаря на изискванията, на които отговаря и основния участник съобразно вида и дела на неговото участие при изпълнението на обществената поръчка, и да представи към офертата на участника документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП; 8.11. Декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП; 8.12. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в отношенията му с възложителя, не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника. 8.13. Административни сведения на участника – Образец 10. 8.14. Участникът може да представи и други документи, доказващи техническите и професионалните му възможности за изпълнение на обществената поръчка.9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Плик № 2); 9.1. Участникът представя техническото предложение в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, фирмата на участника. 9.2. Предложението на участника за изпълнение на поръчката трябва да отговаря на нормативно-установените изисквания в съответствие с действащото българско законодателство, както и на всички изисквания, определени от Възложителя в настоящата документация за участие. 10. Предлагана цена (Плик № 3) 10.1. Участникът представя ценовата оферта в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“, фирмата на участника. Възложителят си запазва правото да се възползва от сроковете посочени в чл.64, ал.3 от ЗОП, обявлението е изпратено по електроне път и от датата на публикуване на обявлението възложителят предоставя пълен достъп по електранен път до документацията на интернет адрес www.lukovit.bg, рубрика "Общиствени поръчки".

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Интернет адрес/и:

URL: www.lukovit.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.09.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ