00243-2013-0003

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново"ЕАД, ул. "Шейново" № 19, За: Цветан Братоевски, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: pravisti@sheynovo-ag.eu, Факс: 02 9441163

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sheynovo-ag.eu.

Адрес на профила на купувача: www.sheynovo-ag.eu.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 79 от 28.03.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00243-2013-0004
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Шейново” ЕАД в четири обособени позиции: 1. Лабораторни консумативи и реактиви за клинична лаборатория; 2. Лабораторни консумативи и реактиви за микробиологична лаборатория; 3. Лабораторни консумативи и реактиви за семинологична лаборатория; 4. Лабораторни консумативи и реактиви за патохистологична лаборатория.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 47 от 28.08.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Антисел България ООД, ЕИК 121152973, район Сердика, ул. „Индустриална” No 11, Бизнес сити "Василев Плаза", ет. 8, България 1202, София, Тел.: 02 9531224

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лабораторни консумативи и реактиви

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
11250 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

28.08.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 46.66% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
5250 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

30.09.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Румен Любенов Велев
Длъжност: Изпълнителен директор