Версия за печат

00087-2014-0130

BG-София: 24 - Образователни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

Столична община, ул. „Московска" № 33, За: Пламен Симеонов, Република България 1000, София, Тел.: 02 9977106, E-mail: bankya@bankya.bg, Факс: 02 9977163

Място/места за контакт: Столична община - район "Банкя"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: www.sofia.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Столична община, район Банкя, гр.Банкя, ул. "Цар Симеон" № 1,, За: Пламен Симеонов, Република България 1000, Банкя, Тел.: 02 9977106

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Организиране и провеждане на обучения на служители от районната администрация, по проект „Компетентна и ефективна администрация на район Банкя на Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Провеждане на индивидуални специализирани обучения на служители от районната администрация за придобиване на специфични компетенции за работа със специализирани софтуерни продукти - ArchiCAD, AutoCAD, Актопис и ГИС, и обучения по ландшафтна архитектура и градинско-парково устройство по следните направления: Паркоустрояване на паркови обекти със специално предназначение, Планиране и устойчиво развитие на ландшафта като среда за отдих и туризъм, Проектиране и изграждане на паркови архитектурни елементи, Графичен и парков дизайн”. Обособена позиция № 2: „Реализиране на групови обучения за служителите от районната администрация“.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 24 (24 - Образователни услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Провеждането на обучителните занятия, включени в обхвата на обособена позиция № 1 следва да се осъществява в изнесена база, намираща се на разстояние до 200 км. от град Банкя, в подходящи за целта помещения за обучения, осигурена от Изпълнителя, предварително одобрена от Възложителя. Дейностите по провеждане на груповите (изнесени) обучения за придобиване на ключови компетентности от служителите от районната администрация като предмет на обособена позиция № 2, ще се извърши в иднесена база, на разстояние до 200 км. от град Банкя в райони, със сходни на район „Банкя” характерни особености - наличие на минерални извори и комплекси за ползването им, като Белчин баня, Сандански, Хисаря, Сапарева баня и пр., осигурена от Изпълнителя и одобрена от Възложителя.
Код NUTS: BG412, BG421, BG413
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

1. Посредством изпълнението на дейностите, включени в обема и обхвата на обособена позиция № 1, определеният Изпълнител следва да организира и проведе обучения в ключови компетенции, извън каталога на ИПА, независимо от което същите са от изключителна важност за повишаване на квалификацията на служителите в район „Банкя” и по-специално тези, работещи в специализираната администрация, както и тези, работещи директно с потребители на административни услуги. В рамките на настоящата обособена позиция следва да се проведат обучения по следните основни теми: 1.1. Обучение за работа със специализирани софтуерни продукти ArchiCAD, AutoCAD, Актопис и ГИС; 1.2. Обучения по ландшафтна архитектура и градинско-парково устройство по следните направления: Паркоустрояване на паркови обекти със специално предназначение, Планиране и устойчиво развитие на ландшафта като среда за отдих и туризъм, Проектиране и изграждане на паркови архитектурни елементи, Графичен и парков дизайн. 2. Изпълнението на дейностите, включени в предметния обхват на обособена позиция № 2 „Реализиране на групови обучения за служителите от районната администрация” са дефинирани в отговор на идентифицираните в проекта потребности от конкретни обучения, съотносими и приложими за всички 46 служители в районната администрация. Предвид посоченото, в обучителните модули по отделните теми ще бъдат включени всички 46 служители от администрацията на район „Банкя”. Обученията ще са изнесени извън административната сграда на района, в неформална среда и насочени към преодоляване на проблеми, свързани с координацията между отделните звена и уменията им да работят заедно и в екип. Темите на груповите обучения са формулирани по следния начин: 2.1. Работа в екип на районната администрация; 2.2. Мотивация и лидерство; 2.3. Предотвратяване и решаване на конфликти в екипа; 2.4. Ефективно вземане на решения в екипа; 2.5. Комуникация между ръководството и служители в администрацията, 2.6. Синхронизация между екипите в администрацията.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

80511000, 80570000, 80533100, 80510000

Описание:

Услуги по обучение на персонала
Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала
Услуги по компютърно обучение
Услуги по специализирано обучение

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1. В рамките на обособена позиция № 1 „Провеждане на индивидуални специализирани обучения на служители от районната администрация за придобиване на специфични компетенции за работа със специализирани софтуерни продукти - ArchiCAD, AutoCAD, Актопис и ГИС, и обучения по ландшафтна архитектура и градинско-парково устройство по следните направления: Паркоустрояване на паркови обекти със специално предназначение, Планиране и устойчиво развитие на ландшафта като среда за отдих и туризъм, Проектиране и изграждане на паркови архитектурни елементи, Графичен парков дизайн”, следва да се проведат обучения по следните 2 (две теми): 1.1. Обучения за работа със специализирани софтуерни продукти ArchiCAD, AutoCAD, Актопис и ГИС - един обучителен курс за 20 служители. Обучениятя ще бъдат проведени в рамките на мероприятия, с продължителност 3 дни, по избор на Възложителя, с осигурена продължителност на занятията по време на обученията не по-малко от общо 14 часа за всяко едно мероприятие. Максимално допустими разходи за изпълнение на дейността: 23 333.33 лв. без включен ДДС или 28 000.00 лв. с включен ДДС; 1.2. Обучения по ландшафтна архитектура и градинско-парково устройство по следните направления: Паркоустрояване на паркови обекти със специално предназначение, Планиране и устойчиво развитие на ландшафта като среда за отдих и туризъм, Проектиране и изграждане на паркови архитектурни елементи, Графичен и парков дизайн - за 6 служители. Обучениятя ще бъдат проведени в рамките на мероприятия, с продължителност 3 дни, по избор на Възложителя, с осигурена продължителност на занятията по време на обученията не по-малко от общо 14 часа за всяко едно мероприятие. Максимално допустими разходи за изпълнение на дейността: 6 500.00 лв. без включен ДДС или 7 800.00 лв. с включен ДДС. 2. Изпълнението на дейностите, включени в предметния обхват на обособена позиция № 2 „Реализиране на групови обучения за служителите от районната администрация” включва всички 46 служители от администрацията на район „Банкя”. Обученията са планирани тридневни и следва да се проведат на три групи от по 15/16 (петнадесет/шестнадесет) участника. Темите на груповите обучения са формулирани по следния начин: 2.1. Работа в екип на районната администрация; 2.2. Мотивация и лидерство; 2.3. Предотвратяване и решаване на конфликти в екипа; 2.4. Ефективно вземане на решения в екипа; 2.5. Комуникация между ръководството и служители в администрацията, 2.6. Синхронизация между екипите в администрацията. Максимално допустими разходи за изпълнение на дейностите по обособена позиция № 2: 15 141.66 лв. без включен ДДС или 18 170.00 лв. с вкл. ДДС.

Стойност, без да се включва ДДС
44974.99 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

20.05.2015 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите за участие в процедурата са в следните размери: при участие по обособена позиция № 1 - 290 лв.; за участие в обособена позиция № 2 - 150 лв. Участниците сами избират вида на гаранцията, която може да бъде внесена под форма на банкова гаранция или депозит по следната сметка на Възложителя: Банка: Общинска банка“ АД, клон Люлин; IBAN: BG61SOMB91303319153601; BIC: SOMBBGSF. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано Гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения на служители от районната администрация, по проект „Компетентна и ефективна администрация на район Банкя на Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, по обособена позиция №…“. Ако Участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от Кмета на СО - район „Банкя” или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 180 календарни дни след датата, определена в настоящето Обявление като краен срок за подаване на офертите. Когато Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете (съдружниците) в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществената поръчка/обособена позиция от нея, обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: (1) оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; (2) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка/отделна обособена позиция. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: (1) отстранените участници - в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител; (2) класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител; (3) при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите за участие, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранцията за изпълнение на договора по съответната обособена позиция е в размер на 3 % от стойността му. Представя се при сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, под формата на парична сума, внесена по следната сметка на Възложителя: Банка: Общинска банка“ АД, клон Люлин; IBAN: BG61SOMB91303319153601; BIC: SOMBBGSF, или като безусловна и неотменима банкова гаранция за добро изпълнение в полза на Възложителя. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност 30 календарни дни, след датата на приключване на изпълнението по него. Гаранцията за изпълнение на договора (депозит или банкова гаранция) се освобождава съгласно проекта на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

1. Плащането по обособена позиция № 1 се извършва по следната схема: 1.1. Обучение на тема „Работа със специализирани софтуерни продукти ArchiCAD, AutoCAD, Актопис и ГИС”. За изпълнение на договора, Възложителят заплаща на Изпълнителя възнаграждение в общ размер на …...….....…… лв. (…....………………. лева), без включен ДДС, или ………… лв. (…………………. лева), с включен ДДС, съгласно ценовата оферта на Изпълнителя. Възложителят изплаща сумата, както следва: 1.1.1. Авансово плащане в размер на 20 % (двадесет на сто) от предложената цена, платимо в срок до 30 (тридесет) работни дни след приемане на встъпителен доклад, подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на фактура. 1.1.2. Окончателно плащане се извършва след приспадане на сумата от преведения аванс, извършва се след провеждане на обучението и е дължимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представен от Изпълнителя окончателен доклад за приключването на обучението по този модул, подписване на окончателен приемо-предавателен протокол и представяне на фактура; 1.2. Обучения в областта на ландшафтна архитектура и градинско-парково устройство по следните направления: Паркоустрояване на паркови обекти със специално предназначение, Планиране и устойчиво развитие на ландшафта като среда за отдих и туризъм, Проектиране и изграждане на паркови архитектурни елементи, Графичен и парков дизайн. За изпълнение на договора, Възложителят заплаща на Изпълнителя възнаграждение в общ размер на …...….....…… лв. (…....………………. лева), без включен ДДС, или ………… лв. (…………………. лева), с включен ДДС, съгласно ценовата оферта на Изпълнителя. Възложителят изплаща сумата, както следва: 1.2.1. Авансово плащане в размер на 20 % (двадесет на сто) от предложената цена, платимо в срок до 30 (тридесет) работни дни след приемане на встъпителен доклад, подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на фактура. 1.2.2. Окончателно плащане се извършва след приспадане на сумата от преведения аванс, извършва се след провеждане на обучението и е дължимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представен от Изпълнителя окончателен доклад за приключването на обучението по този модул, подписване на окончателен приемо-предавателен протокол и представяне на фактура; 2. Плащането по обособена позиция № 2 се извършва по следната схема: За изпълнение на договора, Възложителят заплаща на Изпълнителя възнаграждение в общ размер на …...….....…… лв. (…....………………. лева), без включен ДДС, или ………… лв. (…………………. лева), с включен ДДС, съгласно ценовата оферта на Изпълнителя. Възложителят изплаща сумата, както следва: 2.1. Авансово плащане в размер на 20 %, платим в срок до 30 (тридесет) работни дни след получаване от страна на Изпълнителя на писмо за уведомяване от Възложителя за започване на изпълнението, срещу представена фактура и встъпителен доклад, одобрен от Възложителя. 2.2. Окончателното плащане се извършва след отстраняване на евентуални пропуски и недостатъци и след приспадане на сумата от преведения аванс, извършва се след провеждане на обучението и е дължимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представен от Изпълнителя окончателен доклад за приключването на обучението по този модул, подписване на окончателен приемо-предавателен протокол и представяне на фактура.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

За участие в процедурата Участникът да представи следните документи: ПЛИК № 1 -„Документи за подбор“, съдържащ: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Обща оферта - попълва се образец, за съответната позиция, за която участва; 3. Представяне на участника; 4. Декларация за запознатост с всички обстоятелства от значение за поръчката; 5. Декларация за спазване на всички необходими условия за изпълнение на поръчката; 6. Копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл.56, ал.1, т.1, б. "а" в офертата трябва да се посочи единен идентификационен код по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни юридически лица представят съответен документ за регистрация или еквивалент, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, в официален превод. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документите се представят и в офиц. превод; 7. Когато участникът е Обединение, което не е юридическо лице, представя договор за създаване на Обединението за участие в обществената поръчка - копие. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия; 8. Доказателства за технически възможности и квалификации, съобразно поле III.2.3.; 9. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5; 10. Декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП; 11. Декларация за участие или неучастието на подизпълнители по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП; 12.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, ако е приложимо; 13. Документ за внесена гаранция за участие; 14. Изрично, нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в настоящата процедура (при упълномощаване); 15. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; ПЛИК № 2 „Техническо предложение” за изпълнение на поръчката - за всяка отделна обособена позиция, със следното минимално съдържание: 1. Етапите и последователността на изпълнението, предложените от участника методи и подход, организация и начин за изпълнение на дейностите от обхвата на съответната обособена позиция; разпределение на човешките ресурси. 2. Срок за изпълнение на дейностите от обхвата на съответната обособена позиция, за която се подава офертата. 3. Срок за реакция при установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждането на конкретното обучение - само при участие по обособена позиция № 1.4. График за изпълнение на обучителните модули. Както и декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП, ако е приложима.; ПЛИК № 3 „Предлагана цена“ - Ценовата оферта за съответната обособена позиция. Обстоятелства, наличието на които водят до отстраняване от участие в процедурата всеки участник: а) който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл.56 от ЗОП или изискуеми в документацията за участие в процедурата; б) за когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП; в) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал. 2; д) за когото е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В настоящата обществена поръчка няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

В настоящата обществена поръчка няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Независимо за коя от двете обособени позиции подава оферта, Участникът трябва да представи списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Забележка: Под услуги, сходни с предмета на поръчката да се разбира дейности, свързани с организирането и провеждането на обучения 2. Участниците трябва да представят: Списък- декларация за предложения експертен екип на Участника, определен за осъществяване на дейностите, възлагани в обхвата на съответната обособена позиция, за изпълнението на която се подава оферта; Професионални автобиографии, която се попълва от всеки ключов експерт, ангажиран в изпълнението на настоящата обществена поръчка, съгласно изисканите ключови позиции от Възложителя за експертния екип. Представените автобиографии следва да бъдат подписани собственоръчно от ключовите експерти; Декларации от всеки един от експертите, част от екипа на участника, за ангажираност в изпълнението на съответната обособена позиция, за принадлежност и наличност.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците трябва да има опит в извършването на услуги, сходни с предмета на поръчката: за последните 3 години, считано до датата, определена като краен срок за представяне на оферти, да е изпълнил дейности, свързани с предмета на обществената поръчка. 2. При участие по обособена позиция № 1 всеки Участник трябва да предложи екип от експерти, както следва: 1.1. Ключов експерт „Ръководител екип“, който: а) има придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, или еквивалентна; б) има не по-малко от 5 г. професионален стаж по специалността; в) има минимум 2 г. опит като ръководител екип/ръководител проект при организиране и провеждане на обучения или на обучителни курсове за възрастни. 1.2. Ключов експерт „Обучител по ArchiCad и AutoСad, Актопис и ГИС “, който: а) има придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, или еквивалентна, със специалност в областта на информационните и комуникационните технологии, информатиката, програмирането, компютърните системи или архитект, или еквивалентна специалност; б) има минимум 3 г. опит в разработването на продукти, посредством AutoCAD или ArchiCAD и/или по-старите версии на програмите; в) участвал е като лектор/обучител в минимум 2 успешно проведени обучения, свързани с компютърно обучение за работа с AutoCAD или ArchiCAD или еквивалентни програми, или има преподавателски опит. 1.3. Ключов експерт „Обучител в областта на ландшафтната архитектура и градинско-парково устройство“, който: а) има придобита образователно-квалификационна степен бакалавър“ или „магистър“, или еквивалентна, със строителна инженерна специалност; б) има не по-малко от 3 г. професионален опит в областта на строителството: осъществяване на строителни дейности или строителен надзор и/или управление на строителни дейности и/или кадастър/кадастрални планове; в) има специфичен опит и/или е участвал като лектор/обучител в минимум 1 успешно проведено обучение, свързано с ландшафтната архитектура и градинско-парково устройство. 2. При участие по обособена позиция № 2 всеки Участник трябва да предложи екип от експерти, пряко ангажирани за изпълнението на специализираните обучения, а именно: 2.1. Ключов експерт „Ръководител екип“, който: а) има придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, или еквивалентна; б) има не по-малко от 5 г. професионален стаж по специалността; в) има минимум 2 г. опит като ръководител екип/ръководител проект при организиране и провеждане на обучения или на обучителни курсове за възрастни. 2.2. Ключови експерти „Обучители по ключови компетентности“ - минимум четирима, които да отговарят на следните минимални изисквания: а) имат придобита образователно-квалификационна степен бакалавър“ или „магистър“, или еквивалентна, в областта на хуманитарните, социални, педагогически или икономически науки, като, но не само: психология, философия, организационно развитие, мениджмънт, бизнес администрация, публична администрация или еквивалентна специалност; б) имат не по-малко от 3 г. опит като лектори/обучители при провеждане на обучения или тренинги по ключови компетентности, или в осъществяване на консултантска дейност по управление на човешките ресурси и изграждане на екипи. Участникът трябва да посочи за всяка от експертните позиции от екипите по двете обособени позиции отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от съответно изискуемия експертен екип). Участник в процедурата може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че представи документи, доказващи, че има на свое разположение тези ресурси.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: По обособена позиция № 1: Показател: Предложен срок за организация за провеждане на конкретното обучение; тежест: 40
Показател: По обособена позиция № 1: Показател: Срок за реакция при установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждането на конкретното обучение ; тежест: 20
Показател: По обособена позиция № 1: Показател: Предлагана цена; тежест: 40
Показател: По обособена позиция № 2: Показател: Предложен срок за организация за провеждане на обученията; тежест: 50
Показател: По обособена позиция № 2: Показател: Предлагана цена ; тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
10.11.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и в обявлението е посочен Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена, а именно: www.sofia.bg. Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се получава на място, като ще предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка, като, съгласно чл.28, ал.7 от ЗОП определя заплащането й в размер, посочен по-долу, покриващ действителните разходи за отпечатване и размножаване. Заплащане на разходи за отпечатване и размножаване: в касата на Възложителя, район „Банкя”, на адрес: гр. Банкя, ул.„Цар Симеон” № 1, всеки работен ден между 8:30 часа и 16:30 часа, цена в размер на 10 лв. (десет лева), с включен ДДС или срещу представяне на платежен документ за внесената сума по сметка BG61SOMB91303319153601; BIC: SOMBBGSF в Общинска банка“ АД, клон Люлин, най-късно до 16:30 ч. на датата, посочена по-горе.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
10.11.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 11.11.2014 г.  Час: 11:00
Място

гр.Банкя, ул. "Цар Симеон" № 1, Ритуалната зала, І етаж в сградата на Столична община - район "Банкя"

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Изпълнението на дейностите по организиране и провеждане на индивидуалните и групови специализирани обучения, се възлага, като съответен предмет на двете отделни обособени позиции от обхвата на настоящата обществена поръчка, в рамките на проект „Компетентна и ефективна администрация на район Банкя на Столична община“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и бюджета на Република България, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № A12-22-11 от 20.05.2014г., изменен и допълнен с Анекс № 1 от 02.07.2014 г.

VI.3) Допълнителна информация

Предвид факта, че обявлението е изпратено по електронен път и от датата на публикуването му в електронен вид, Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и в обявлението е посочен Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена, а именно: www.sofia.bg, на основание 64, ал.3 от ЗОП, сроковете са намалени под установените в чл.64, ал.1 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Столична община, район Банкя, гр.Банкя, ул. "Цар Симеон" № 1, Република България 1000, София, Тел.: 02 9977106

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.09.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Провеждане на индивидуални специализирани обучения на служители от районната администрация за придобиване на специфични компетенции за работа със специализирани софтуерни продукти - ArchiCAD, AutoCAD, Актопис и ГИС, и обучения по ландшафтна архитектура и градинско-парково устройство по следните направления: Паркоустрояване на паркови обекти със специално предназначение, Планиране и устойчиво развитие на ландшафта като среда за отдих и туризъм, Проектиране и изграждане на паркови архитектурни елементи, Графичен и парков дизайн”.
1) Кратко описание

Посредством изпълнението на дейностите, включени в обема и обхвата на обособена позиция № 1, определеният Изпълнител следва да организира и проведе обучения в ключови компетенции, извън каталога на ИПА, независимо от което същите са от изключителна важност за повишаване на квалификацията на служителите в район „Банкя” и по-специално тези, работещи в специализираната администрация, както и тези, работещи директно с потребители на административни услуги. В рамките на настоящата обособена позиция следва да се проведат обучения по следните основни теми: 1.1. Обучения за работа със специализирани софтуерни продукти ArchiCAD, AutoCAD, Актопис и ГИС; 1.2. Обучения по ландшафтна архитектура и градинско-парково устройство по следните направления: Паркоустрояване на паркови обекти със специално предназначение, Планиране и устойчиво развитие на ландшафта като среда за отдих и туризъм, Проектиране и изграждане на паркови архитектурни елементи, Графичен и парков дизайн.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

80511000, 80570000, 80533100

Описание:

Услуги по обучение на персонала
Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала
Услуги по компютърно обучение

3) Количество или обем

1. В рамките на обособена позиция № 1 „Провеждане на индивидуални специализирани обучения на служители от районната администрация за придобиване на специфични компетенции за работа със специализирани софтуерни продукти - ArchiCAD, AutoCAD, Актопис и ГИС, и обучения по ландшафтна архитектура и градинско-парково устройство по следните направления: Паркоустрояване на паркови обекти със специално предназначение, Планиране и устойчиво развитие на ландшафта като среда за отдих и туризъм, Проектиране и изграждане на паркови архитектурни елементи, Графичен парков дизайн”, следва да се проведат обучения по следните 2 (две теми): 1.1. Обучения за работа със специализирани софтуерни продукти ArchiCAD, AutoCAD, Актопис и ГИС - един обучителен курс за 20 служители. Обучениятя ще бъдат проведени в рамките на мероприятия, с продължителност 3 дни, по избор на Възложителя, с осигурена продължителност на занятията по време на обученията не по-малко от общо 14 часа за всяко едно мероприятие. Максимално допустими разходи за изпълнение на дейността: 23 333.33 лв. без включен ДДС или 28 000.00 лв. с включен ДДС; 1.2. Обучения по ландшафтна архитектура и градинско-парково устройство по следните направления: Паркоустрояване на паркови обекти със специално предназначение, Планиране и устойчиво развитие на ландшафта като среда за отдих и туризъм, Проектиране и изграждане на паркови архитектурни елементи, Графичен и парков дизайн - за 6 служители. Обучениятя ще бъдат проведени в рамките на мероприятия, с продължителност 3 дни, по избор на Възложителя, с осигурена продължителност на занятията по време на обученията не по-малко от общо 14 часа за всяко едно мероприятие. Максимално допустими разходи за изпълнение на дейността: 6 500.00 лв. без включен ДДС или 7 800.00 лв. с включен ДДС.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
29833.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 20.05.2015 г. Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Реализиране на групови обучения за служителите от районната администрация”
1) Кратко описание

Изпълнението на дейностите, включени в предметния обхват на настоящата обособена позиция са дефинирани в отговор на идентифицираните в проекта потребности от конкретни обучения, съотносими и приложими за всички служители в районната администрация. Предвид посоченото, в обучителните модули по отделните теми ще бъдат включени всички 46 (четиридесет и шест) служителя от администрацията на район „Банкя”. Обученията ще са изнесени извън административната сграда на районната администрация, в неформална среда и насочени към развиване на уменията, формиращи работната среда на служителите, комуникацията по между им, с ръководния екип на администрацията и с гражданите, ползващи се от предоставяните на ниво Район административни услуги. Темите на груповите обучения са формулирани по следния начин: 2.1. Работа в екип на районната администрация; 2.2. Мотивация и лидерство; 2.3. Предотвратяване и решаване на конфликти в екипа; 2.4. Ефективно вземане на решения в екипа; 2.5. Комуникация между ръководството и служители в администрацията, 2.6. Синхронизация между екипите в администрацията.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

80511000, 80570000, 80510000

Описание:

Услуги по обучение на персонала
Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала
Услуги по специализирано обучение

3) Количество или обем

Изпълнението на дейностите, включени в предметния обхват на обособената позиция включва всички 46 служителя от администрацията на район „Банкя”. Обученията са планирани тридневни и следва да се проведат на три групи от по 15/16 (петнадесет/шестнадесет) участника. Темите на груповите обучения са формулирани по следния начин: 2.1. Работа в екип на районната администрация; 2.2. Мотивация и лидерство; 2.3. Предотвратяване и решаване на конфликти в екипа; 2.4. Ефективно вземане на решения в екипа; 2.5. Комуникация между ръководството и служители в администрацията, 2.6. Синхронизация между екипите в администрацията.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
15141.66 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 20.05.2015 г.