Версия за печат

00087-2014-0130

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД09-268 от 25.09.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Столична община, ул. "Московска" № 33, За: Пламен Симеонов, Република България 1000, София, Тел.: 02 9977106, E-mail: bankya@bankya.bg, Факс: 02 9977163

Място/места за контакт: Столична община - район "Банкя"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: www.sofia.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на възлагане е организирането и провеждането на специализирани обучения на служители от администрацията на район „Банкя” - СО по проект „Компетентна и ефективна администрация на район Банкя на Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, по две обособени позиции: 1. Посредством изпълнението на дейностите, включени в обема и обхвата на обособена позиция № 1, определеният Изпълнител следва да организира и проведе обучения в ключови компетенции, извън каталога на ИПА, независимо от което същите са от изключителна важност за повишаване на квалификацията на служителите в район „Банкя” и по-специално тези, работещи в специализираната администрация, както и тези, работещи директно с потребители на административни услуги. Провеждането на обучителните занятия, включени в обхвата на обособена позиция № 1 следва да се осъществява в изнесена учебна база, намираща се на разстояние до 200 км. от гр. Банкя, в подходящи за целта помещения за обучения, осигурена от Изпълнителя, предварително одобрена от Възложителя. В рамките на настоящата обособена позиция следва да се проведат обучения по следните основни теми: 1.1. Обучение за работа със специализирани софтуерни продукти ArchiCAD, AutoCAD, Актопис и ГИС; 1.2. Обучения по ландшафтна архитектура и градинско-парково устройство по следните направления: Паркоустрояване на паркови обекти със специално предназначение, Планиране и устойчиво развитие на ландшафта като среда за отдих и туризъм, Проектиране и изграждане на паркови архитектурни елементи, Графичен и парков дизайн. 2. Изпълнението на дейностите, включени в предметния обхват на обособена позиция № 2 „Реализиране на групови обучения за служителите от районната администрация” са дефинирани в отговор на идентифицираните в проекта потребности от конкретни обучения, съотносими и приложими за всички 46 служители в районната администрация. Предвид посоченото, в обучителните модули по отделните теми ще бъдат включени всички служители от администрацията на район „Банкя”. Обученията ще се извършат на територията на Република България, в изнесена учебна база, намираща се на расзстояние до 200 км. от гр. Банкя, в райони, със сходни на район „Банкя” характерни особености - наличие на минерални извори и комплекси за използването им, като Белчин Баня, Сандански, Хисаря, Сапарева баня и пр., осигурена от от Изпълнителя и одобрена от Възложителя, и насочени към преодоляване на проблеми, свързани с координацията между отделните звена и уменията им да работят заедно и в екип. Темите на груповите обучения са формулирани по следния начин: 2.1. Работа в екип на районната администрация; 2.2. Мотивация и лидерство; 2.3. Предотвратяване и решаване на конфликти в екипа; 2.4. Ефективно вземане на решения в екипа; 2.5. Комуникация между ръководството и служители в администрацията, 2.6. Синхронизация между екипите в администрацията.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на услугата позволява да се определят точно техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на процедури на договаряне, което предполага обществената поръчка да бъде възложена по реда за откритата процедура. Провеждането на открита процедура по чл.16 ал.8 от ЗОП гарантира в максимална степен свободна и лоялна конкуренция при избор на изпълнител, ефективно и целесъобразно разходване на бюджетни средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

29.09.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Рангел Вълев Марков
Длъжност: Кмет на Столична община - район "Банкя"