Версия за печат

00277-2014-0024

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Топлофикация София" ЕАД, ул. "Ястребец" 23 Б, За: инж. Станимир Стоянов, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033106, E-mail: mto@toplo.bg, Факс: 02 9582214

Място/места за контакт: отдел "МТС"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.toplo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.toplo.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Производство , пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия
Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на автоматика за абонатни станции

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на автоматика за абонатни станции за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31710000

Описание:

Електронно оборудване

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност без ДДС
490000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът трябва да представи гаранция за участие в размер на 4 900 /четири хиляди и деветстотин лева/ лв. 6.2. Гаранцията за участие може да бъде платена в касата на „Топлофикация София” ЕАД, гр. София, ул. „Ястребец” № 23 Б, ст. 105 или да бъде внесена по сметката на „Топлофикация София” ЕАД при „Общинска банка” АД, BG48SOMB 9130 1011 2533 02, BIC: SOMBGSF; 6.3. оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя по указания образец (Приложение № 4). Независимо от формата на представяне, гаранцията за участие трябва да бъде валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата. Гаранциите за участие в откритата процедура се задържат, усвояват и освобождават по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен при подписването на договора да представи в оригинал гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми: 1.гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платена в касата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 1, ст. 105 или в при „Общинска банка” АД, BG48SOMB 9130 1011 2533 02, BIC: SOMBGSF; 2.оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на възложителя по указания образец (Приложение № 4 към договора) и със срок на валидност, посочен в проекта на договора. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа, освобождава и/или усвоява в съответствие с условията на проекто-договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Доставката се заплаща в 30 /тридесет/ дневен срок след представяне на двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършената доставка, данъчна фактура и документите посочените в т.6.3. от проектодоговора.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

съгласно чл. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всяка оферта трябва да съдържа информацията и документите, посочени в чл. 56 от ЗОП и в документацията за участие, а именно:Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”.Образец на офертата, както и указание за подготовката й .Списък на документите и информацията,съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан.Представяне на участника, съгласно чл. 56, ал. 1, т. от ЗОП, което включва:Представяне чрез посочване на ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;При участници обединения – копие на договор за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва и представляващият.Освен договора, участникът следва да представи декларация, подписана от представляващите партньорите в обединението, в която се декларира разпределението на дейностите;Оригинал на писмена банкова гаранция за участие или копие от документ, за внесена гаранция под формата на парична сума;Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участниците по чл. 50 от ЗОП, както и за техническите им възможности и/ или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени в допълнителните изисквания към документацията.Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП;Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на поръчката, и предвидените подизпълнители.Декларация от подизпълнителите за съгласие, включително за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 8 от ЗОП.В случай, че не се използват подизпълнители участникът изрично декларира, че няма да използва такива.Документи за всеки от подизпълнителите - Приложение № 2, т. 3. и т. 4., т.8 и 9..Декларация за приемане на условията в проекта на договор;Декларация за приемане условията на процедурата;Друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие; Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”;Образец на „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”, включващо и срок за изпълнение, към което ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП;При подаване на офертата участникът може да посочи коя част има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива.Срок за изпълнение и гаранционен срок, които следва да бъдат посочени в образеца;Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвя се в съответствие с Техническата спецификация за изпълнение на поръчката и трябва да съдържа коментар точка по точка на стоките, предмет на поръчката, посочени в таблиците в Техническата спецификация.Други документи, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий и допълнително посочените в документацията документи.Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”:Ценово предложение по образец. Никаква информация, свързана с ценовото предложение, не трябва да има под каквато и да е форма извън този плик. При несъответствие между общата и единичната цена ще се вземат предвид единичните цени.Ценова таблица с единични цени, изготвена по Образец от документацията .
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците: 1. Участникът да има реализирани приходи от доставки, сходни или еднакви с предмета на обществената поръчка за последните 3 (три) финансови години (2011, 2012 и 2013 г.) минимум 240 000 лв. (двеста и четиридесет хиляди лева), считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата на която е учреден или е започнал дейността си. За доказване на икономическото и финансовото си състояние по чл. 50 от ЗОП,участниците представят следните документи: 1. Удостоверение от банка или годишните финансови отчети или някои от съставните им части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен в случаите когато те са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изисквания за технически възможности и квалификация на участниците. 1. Участникът да има минимум 3 (три) договора, сходни или еднакви с предмета на обществената поръчка за последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013 г.), считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата на която е учреден или е започнал дейността си. 2. Участникът да има минимум 3 (три) броя удостоверения за добро изпълнение за доставка на стоки, сходни или еднакви с предмета на обществената поръчка за последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013 г.), считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата на която е учреден или е започнал дейността си. 3. Участникът да има внедрена система за осигуряване на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден от акредитирана институция. 4. Прозиводителят/производителите на предлаганите стоки да има/т внедрена система за осигуряване на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден/и от акредитирана институция. 5. Участникът да има внедрена система за управление на на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент, издадена от акредитирана институция. 6. Участникът, в случай че не е производител, трябва да е упълномощен от производителя/производителите на стоките, предмет на обществената поръчка за доставка на стоките на територията на Република България. 7. Участникът да разполага със собствена или наета сервизна база на територията на град София за гаранционно и след гаранционно обслужване. За доказване на техническите си възможности и квалификация по чл. 51 от ЗОП, участниците представят следните документи: 1. Декларация, съдържаща списък на договори за доставки на стоките, предмет на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, включително стойностите, датите и получателите. Същият следва да е придружен от минимум 3 (три) броя удостоверения за добро изпълнение, издадени от получателя/ите или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публиувана информация за доставката; 2. Заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за осигуряване на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден от акредитирана институция с обхват на приложение производство и/или търговия със стоки, които са предмет на настоящата процедура. 3. Заверено от участника копие на сертификат/и за внедрена система за осигуряване на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент на името на производителя/производителите, издаден от акредитирана институция с обхват на приложение производство и/или търговия със стоки, които са предмет на настоящата процедура. 4. Заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент на участника, издаден от акредитирана институция; 5. Заверено копие от оторизационен документ, пълномощно или друг документ, от който да е видно, че участникът е упълномощен от производителя за дистрибуция на стоките на територията на Република България. 6. Декларация за собствена/наета сервизна база с посочените адреси на територията на град София и списък на мобилните групи с имена и телефони.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Степен на съответствие на предлаганите стоки с изискванията от техническата спецификация; тежест: 15
Показател: Срок на доставка; тежест: 10
Показател: Гаранционен срок; тежест: 5
Показател: Предлагана цена; тежест: 70
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
27.10.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена
20 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие е безплатна и се получава от профила на купувача. Всяко лице, поискало надлежно документацията на хартиен носител, има право да я получи срещу заплащане сумата в размер на 20 /двадесет/ лева без ДДС по следната банкова сметка в лева в „Общинска банка ” АД, IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02, BIC: SOMBGSF.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.10.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 28.10.2014 г.  Час: 10:00
Място

гр. София, ул. "Ястребец" 23 Б, ет. 4, ст. 412

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.09.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ