Версия за печат

00159-2014-0027

BG-Добрич: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Добричка, ул. "Независимост" № 20, За: инж. Васко Добрев Георгиев, Р България 9300, Добрич, Тел.: 058 600180, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: община Добричка

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/index.php?s=sc&id=600.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

община Добричка, ул. "Независимост" № 20, За: Дияна Игнатова Господинова, Р България 9300, Добрич, Тел.: 058 600180, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: Община Добричка

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.dobrichkd.bg.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

община Добричка, ул. "Независимост" № 20, За: Дияна Игнатова Господинова, Р България 9300, Добрич, Тел.: 058 600180, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: Община Добричка

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.dobrichkd.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка чрез покупка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци за нуждите на община Добричка.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Автостопанство община Добричка: гр. Добрич, бул."Трети март" № 70
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на обществената поръчка е доставка чрез покупка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци за нуждите на община Добричка. Изпълнението на доставката ще се извършва съгласно изискванията и указанията на възложителя и при спазване на всички действащи нормативи. Автомобилът трябва да бъде нов и да отговаря на международните норми и стандарти. Гаранционният срок на автомобила трябва да бъде минимум 24 месеца от датата на доставката. Изискванията към сервизното обслужване са съгласно техническите спецификации за автомобила. Място на изпълнение на поръчката-гр. Добрич, бул. "Трети март" № 70, като разходите за доставка са за сметка на изпълнителя на поръчката.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34144511, 34144512

Описание:

Сметосъбирачни камиони
Превозни средства, съоръжени със система за пресоване на събираните битови отпадъци

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Ще се закупи и достави за нуждите на община Добричка 1 бр. специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци. Автомобилът трябва да бъде нов и да отговаря на международните стандарти и норми. Максималният размер на средствата, който може да осигури доставката на специализирания автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване е обявената прогнозна стойност без ДДС

Прогнозна стойност без ДДС
166666 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

18.12.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата е парична сума в размер на 1% върху прогнозната стойност на поръчката без включен ДДС-1666,66 лв.Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, внесена в касата на общината или по сметка на община Добричка: IBAN:BG 87 SOMB 9130 3310 0200 01; BIC:SOMBBGSF, при банка:"Общинска банка"АД, клон Добрич. В нареждането за плащане следва да бъде записан следния текст:Доставка чрез покупка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Добричка. 1.1. Участникът сам избира формата на гаранция за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата. 1.2. Възложителят обръща внимание на участниците, че когато участникът е обединение и представя гаранцията за участие под формата на банкова гаранция, гаранцията трябва да гарантира изпълнението на определените в нея задължения от участника, а не от отделен член на обединението. 1.3. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнението на договора, условия и начин на плащането й. 2.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без включен ДДС. 2.2. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция, или парична сума внесена в касата на общината или по сметка на община Добричка: IBAN:BG 87 SOMB 9130 3310 0200 01; BIC:SOMBBGSF,при банка:"Общинска банка"АД, клон Добрич, като в нареждането за плащане следва да бъде записан следния текст:Доставка чрез покупка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Добричка. 2.3. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането ще се извършва по банков път по сметка на Изпълнителя в четиринадесет дневен срок след доставката на специализирания автомобил до мястото определено от Възложителя, представяне на фактура за стойността на действително изпълнената доставка и приемно-предавателен протокол. При формиране цената на доставката на специализирания автомобил да бъдат включени транспортни разходи до посоченото място от Община Добричка, начислени ДДС и всички данъци и такси. Аванс за изпълнение не се предвижда. Финансирането ще се извършва от бюджета на община Добричка.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват договор(споразумение).Договорът (Споразумението) трябва да е с нотариална заверка и да съдържа следните клаузи: обединението (или консорциума) е създадено за изпълнение на обект „Доставка чрез покупка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване"; да е посочен Възложителя и номера на процедурата, за която се обединяват; да е определен представител (управител) или водещ член на обединението чрез нотариално заверено пълномощно, който е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението, както и да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договори за обособените позиции с Възложителя; членовете на обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката; да е отразено , че всички членове на обединението носят заедно и поотделно отговорност пред Възложителя за изпълнението на договора; да е отразено, че всички членове на обединението са длъжни да останат в обединението за целия период за изпълнение на договора, както и за периода на предложения от участника гаранционен срок в техническата му оферта; да е отразено, че не може да бъдат приемани други членове в обединението по време на изпълнението на договора. Към офертата се представя и оригинал или заверено копие на договора, с който е създадено обединението. Възложителят изисква създаване на ЮЛ, когато участникът, определен за изпълнител е обединение.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, който съдържа три отделни запечатани непрозрачни плика, както следва: 1. Плик № 1 "Документи за подбор", в който се поставят: Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника по образец; Оферта за участие по образец; Административни сведения за участника по образец, посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;(документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство), ако са регистрирани/ пререгистрирани по смисъла на същия закон (в случай, че участникът е обединение на юридически/физически лица документите се представят за всеки участник в обединението);Декларация от членовете на обединението-/консорциума-по образец; оригинал или наториално заверено копие на документа(договор за гражданско дружество, консорциум), с който е създадено обединението. В него следва да е посочено лицето, което ще представлява обединението в качеството му на участник. В случай, че документът за създаване на обединението не съдържа изрично посочване на представляващото лице, към офертата се представя оригинал на пълномощно, с което участниците в обединението упълномощават някое от лицата да представлява обединението в процедурата за възлагане на обществената поръчка; Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката- по образец; Декларация, че участникът ще спазва всички условия за изпълнение на поръчката- по образец; Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП- по образец. Документите се представят в оригинал. В случай, че участникът е обединение на юридически лица или е предвидено участието на подизпълнители, наличието на което и да е от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, и ал. 5 от ЗОП по отношение на всяко едно лице, води до отстраняване на участника от процедурата; Декларация за използване на подизпълнител, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие- по образец; Декларация за съгласие за участие като подизпълнител- по образец; Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП за подизпълнители- по образец; Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; Документи доказващи съответствие с минималните изисквания съгласно раздели ІІІ.2.2 и ІІІ.2.3. от настоящето обявление; Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП- по образец; Декларация за приемане на условията в проекта на договор- по образец; Проект на договор-подписан и подпечатан на всяка страница;Оригинал или заверено копие на пълномощно на лицето, подписващо офертата-представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител; Друга информация посочена в обявлението или документацията; 2. Плик №2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставя- Техническо предложение за изпълнение на поръчката- по образец; Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (вслучай, че е приложимо) 3. Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", в който се поставя ценова оферта- по образец. Забележка: Всички документи, представени на чужд език следва да са придружени от официален превод на български език. -Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват
Минимални изисквания: Няма изисквания
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на техническите възможности и квалификация участниците представят: 1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години(2011, 2012 и 2013 г.), считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите; 2. Описание и задължителен снимков материал на базовия автомобил и сметосъбиращата надстройка които ще се доставят. 3. Списък със собствени сервизни бази или договори за наем със сервизна база за гаранционна поддръжка на специализирана сметосъбираща машишина, с която разполага участника в съответния регион(наименование, адрес и телефон; 4. Списък (съдържащ имената и телефони на състава) на мобилните групи за осъществяване на техническото обслужване и ремонт при възникнали неизправности по време на гаранционни срок на автомобила. 5. Документи от производител, удостоверяващи всички технически характеристики(параметри) на базовия автомобил и сметосъбиращата надстройка който ще се достави; 6. Участникът да притежава следните сертификати: 6.1. Удостоверяващи европейските стандарти за емисии-минимум EURO-6 или еквивалентни и европейската норма за товарни автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци със задно товарене-да отговаря на EN 1501-1 или еквивалент; 6.2. Участникът да е сертифициран по система и контрол за качество ISO 9001:2008, с обхват търговия и сервизно обслужване на комунална техника или еквивалент на тях или други валидни документи които доказват внедрени мерки за управление на качеството-представя се заверено копие на валиден сертификат, като обхвата на сертификация на сертификата ISO 9001:2008 трябва да е аналогичен на обхвата на предмета на поръчката; 6.3. Участниът да представи издаден сертификат на производителят ISO 9001:2008, с обхват производство на машини за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци; Забележка: В случаите, когато сертификатът е издаден на език различен от българския, участникът следва да представи документа с легализиран превод 7. Участникът следва да представи оторизирано писмо от официалния представител за дадената марка автомобили с което да докаже правото си на търговия и сервизно обслужване за конкретната обществена поръчка; 8. Документ издаден от производителя, че дава съгласието си за монтаж на конкретната сметосъбираща надстройка.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва успешно да е изпълнил поне три доставки с предмет, сходен с предмета на пъръчката за периода 2011-2013 г. включително; 2. Участникът да разполага със сервизна база за гаранционна и след гаранционна поддръжка на специализираната сметосъбираща машина, в съответния регион – на не повече от 100 км от гр. Добрич и мобилни групи за осъществяване на техническото обслужване и ремонт при възникнали неизправности по време на гаранционния срок на специализирания автомобил за събиране и извозване на твърди битови отпадъци;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предлагана цена; тежест: 50
Показател: Гаранционен срок; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
24.10.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в обществената поръчка с приложенията може да бъде намерена и изтеглена свободно и безплатно в профила на купувача на електронната страница на община Добричка на следния адрес:/dobrichka.bg/index.php?s=sc&id=600. Възложителят предоставя документацията на хартиен носител на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. Документацията за участие на хартиен носител може да се получи всеки работен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа, в стая 105-ЦУИ на Община Добричка гр. Добрич, ул. "Независимост" № 20. Цената на документацията е 10 (десет) лева, която сума може да бъде внесена в касата на ЦУИ при общината или приведена по сметка на Община Добричка в "Общинска банка"АД клон Добрич, IBAN: BG 22 SOMB 9130 8410 0201 44; BIC: SOMBBGSF.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.10.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

60

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 28.10.2014 г.  Час: 14:00
Място

община Добричка, гр. Добрич, ул."Независимост" № 20. Заседателна зала № 108

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето на офертите.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Неразделна част от документацията са: Пълно описание на предмета на поръчката; Технически спецификации; Методика за определяне комплексната оценка на офертата; Изисквания и указания за подготовка на офертата, реда и условията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка и приложените образци. Пълен достъп до документацията за участие, е осигурен на интернет страницата на Възложителя. При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са следните: Решение, Обявление, Техническа спецификация, Указания за участие, Проект на договор, Образци за участие. Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Всяко решение на Възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията; Жалба може да подаде всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение, съгласно чл. 120, ал. 3 от ЗОП; Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до Възложителя, чието решение се обжалва;

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.09.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ