Версия за печат

00369-2014-0006

BG-Луковит: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000291602

Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, За: гл. експерт ПХД А.Цветанова, РБългария 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.lukovit.bg.

Електронен достъп до информация: www.lukovit.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване в рамките на проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Луковит”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 с договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011/014” в две обособени позиции.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
МБАЛ Луковит, гр. Луковит, Община Луковит
Код NUTS: BG315
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване в рамките на проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Луковит”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 с договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011/014” в две обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърен томограф и мамограф Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фиброгастроскоп, фиброколоноскоп, апарат за ЕМГ, дуплекс доплер за доплерова сонография, холтер за ритъм, ЕКГ с измерване на кислород, температура, с регистриращо устройство за основни показатели

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33100000, 33112000, 33115000, 33111650

Описание:

Медицинско оборудване
Оборудване за ехографска, ултразвукова и доплерова диагностика
Уреди за томография
Устройства за мамография

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване в рамките на проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Луковит”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 с договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011/014” в две обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърен томограф и мамограф Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фиброгастроскоп, фиброколоноскоп, апарат за ЕМГ, дуплекс доплер за доплерова сонография, холтер за ритъм, ЕКГ с измерване на кислород, температура, с регистриращо устройство за основни показатели

Стойност, без да се включва ДДС
839000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

3

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът в процедурата следва да представи гаранция за участие в размер на, както следва: За обособена позиция 1: 7 100 (седeм хиляди и сто) лева За обособена позиция 2: 1 200 (хиляда и двеста) лева Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: • Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната банкова сметка на oбщина Луковит: РАЙФАЙЗЕН БАНК АД – гр. Луковит; IBAN: BG 82 RZBB 9155 33 200 53 001; BIC: RZBBBGSF; • Банкова гаранция в полза на Възложителя. Представената банкова гаранция трябва да бъде в съответствие с условията по приложения в документацията образец на „Банкова гаранция за участие” (Образец № 9). Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Валидността на гаранцията за участие трябва да бъде не по-малка от срока на валидност на офертите.Възложителятпристъпва към задържане или усвояване на гаранциите за участие при условията на чл.61 от ЗОП. Възложителят освобождана гаранциите за участие при условията на чл.62 от ЗОП. При подписване на договора за възлагане на обществена поръчка, Участникът в процедурата следва да внесе гаранция за изпълнение в размер на 3% от приетата договорна стойност (без ДДС) в лева, в една от следните, избрана от него форми: • Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната банкова сметка на община Луковит: РАЙФАЙЗЕН БАНК АД – гр.Луковит; IBAN: BG 82 RZBB 9155 33 200 53 001; BIC: RZBBBGSF; • Банкова гаранция в полза на Възложителя. Банковата гаранция трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на „Банкова гаранция за изпълнение” (Образец № 19). Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Банкова гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размер на 50%. Банковата гаранция за обезпечаване на авансовото плащане се освобождава в 3-дневен срок от извършване на окончателно плащане.Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение трябва да покрива срока за изпълнение на договора за изпълнение на доставката, удължен с два месеца, и започва да тече от неговото сключване.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Еднократен аванс в размер на 50 %, платим в 20-дневен срок след подписване на договора, обезпечен с банкова гаранция. 50% окончателно плащане от общата стойност на договора, платимо в 20-дневен срок след извършване на доставката и въвеждане на оборудването в експлоатация и подписване на приемо-предавателен протокол.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителя не постява изискване за създаване на юридическо лице, кагато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

1. От участие в процедурата за възлагане на ОП се отстранява участник, при който е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”-„д”, т. 2, т. 3 и т.4 и чл. 47, ал. 2, т. 1 от ЗОП: 1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, вкл. изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от НК; б) подкуп по чл. 301 - 307 от НК; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК;1. 2.е обявен в несъстоятелност; 1.3 е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 1.4 е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, вкл. когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 1.5 има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на комп. орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството надържавата, в която участникът е установен. Изискванията на чл. 47 ал. 1, т. 1, б. „а”-„д” и ал. 2, т. 4 и т. 5 от ЗОП, се прилагат за лицата, посочени в ал. 4 на същия член. 2. Не могат да участват в процедура за възлагане на ОП участници: 2.1. при които лицата по чл. 47, ал.4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръков. дл. в неговата организация; 2.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от ЗПУКИ. 2.3. които се представляват от лице, което през последната една година, считано от датата на подаване на оферта от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в УО или МЗ на ОПРР 2007-2013; 2.4. които имат сключен трудов или др. договор за изпълнение на ръков. или контр. функции с лице, което през последната една година, считано от датата на подаване на оферта, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в УО или МЗ на ОПРР 2007-2013; 2.5. дялове в капитала на които притежава лице, което през последната една година, считано от датата на подаване на оферта, е било назначено на тр. или сл. правоотношение в УО или МЗ на ОПРР 2007-2013; 2.6. които са сключили договори за консулт. у-ги с лице, което през последната една година, считано от датата на подаване на оферта, е било назначено на тр. или сл. правоотношение в УО или МЗ на ОП РР 2007-2013; 2.7. за които важи забраната по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако за тях не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон; 3. Не може да участва в процедура за възлагане на ОП чуждестранно физ. или юрид. лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата, посочени в т. 1. Следва в т.VІ.3.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Плик № 1 трябва да съдържа: 1. Списък на документите, и информ. съдържащи се в офер., подписан от участника или упълномощен от него представител (Образец № 1); 2. Представяне на участника (Образец № 2), което включва: а) посочване на ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентиф. информ. в съответствие със законод. на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) д-я по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, (Образец № 3); в) Лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения, издадена от АЯР съгласно чл. 15, ал. 3, т. 4 от ЗБИЯЕ, издадена на името на участника – за обособена позиция 1; В случай, че участникът е чуждестранно лице и не притежава лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения към датата на подаване на офертата си, то същият прилага: еквивалентен документ, издаден от регулаторен орган страна членка на ЕС или декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за издаване на лицензия (за повече информация: http://www.bnsa.bas.bg/bg/sir/procedures/procgen/), отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 25-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваната по настоящата точка лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения с цел тех. обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, ремонтни дейности и други услуги. Когато участникът е обед., което не е юридическо лице, това изискване се отнася до се всеки един от участниците в обед., които ще изпълняват доставката на оборудването по обособена позиция 1. г) Копие на разрешение за търговия на едро с мед. изд., съгласно чл. 77 от ЗМИ, издадено на името на участника; В случай, че участникът е чуждестр. лице и не разполага с разрешение на търговия на едро с мед. изд. към датата на подаване на офертата си, то същият прилага: еквив. документ, удостоверяващ правото му да търгува с мед. изд., издаден от комп. орган на съответната държава от ЕС или страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария или д-я (свободен текст), че се е запознал с условията за издаване на разрешение съгласно чл. 78 от ЗМИ и ако бъде определен за изпълнител, се задължава в 25-дневен срок от получаване на решението за опред. му за изпъл. да представи изискваното по настоящата точка разрешение за т-я на едро с медицински изделия. При участие на обединения, разреш. за т-я на едро с мед. изделия, съгласно чл.77 от ЗМИ следва да е на името на участника/ участниците, който/ който ще извършва/т доставките.3. Нот. зав. пълном. на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това) /копие/. В случай, че пълном. подписва офертните документи, той трябва да е упълномощен изрично. Копието на пълном. трябва да е заверено. 4. Договор за създаване на обед. за участие в ОПа - когато участникът е обед., което не е юридическо лице; 5. Д-я по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване /неизползване на подизп., включваща видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизп. и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на ОП, и предвидените подизп. (Образец № 4); 6. Д-я от подизп., че е съгласен да участва в процедурата като такъв – (ако е приложимо) (Образец № 5) 7. Д-я по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП за приема условията на проекта на договор. (Образец № 6); 8. Д-я, че предлаганото мед. оборудване е ново, неупотребявано и нерециклирано (Образец № 7) ; 9 Д-я във връзка с Общи насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на ОП, съфинансирани от Структурните иКохезионния фондове на ЕС (Образец № 8); 10. Документ за внесена гар. за участие- оригинал на б. гар.за участие или копие от докум.за внесена гар. под формата на парична сума. Прод.р.VІ.3.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

а) Списък на доставките, сходни с предмета на обособената позиция (за обособена позиция 1: доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на рентгенова апаратура за образна диагностика; за обособена позиция 2: доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване/апаратура за диагностика и проследяване състоянието на пациентите), изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата (Образец № 10), с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация (напр. препоръки за добро изпълнение, удостоверение за извършената доставка издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за доставката). Договори в процес на изпълнение не се приемат. б) Списък на сервизните специалисти, ангажирани с изпълнението на обществената поръчка - (Образец № 11),придружен с информация за образованието, за професионалната квалификация и професионалния опит на специалистите за инсталация и поддръжка на предлаганата медицинска апаратура, издадени от производителите на съответната апаратура. в) Оторизационно писмо от производителя на медицинското оборудване/апаратура за доставка, монтаж и сервиз на апаратурата и оборудването. г) Заверено копие от валиден сертификат по ISO 9001:2008, издаден на името на участника за внедрена система за управление на качеството с обхват търговия и сервиз на медицински изделия или еквивалент/внедрени еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. д) Заверено копие от валиден сертификат по ISO 13485:2003 за внедрена система за управление на качеството на медицински изделия, издаден на името на производителите на предлаганата медицинска апаратура или eквивалент /внедрени еквивалентни мерки за осигуряване на качеството на медицинските изделия. е) Заверено копие от валиден сертификат по ISO 9001:2008, издаден на името на всеки от производителите на предлаганата медицинска апаратура за внедрена система за управление на качеството с обхват търговия и сервиз на медицински изделия или еквивалент/внедрени еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП ще бъдат приемани еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Сертификатите следва да са издадени от независими лица, които са акредетерани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна от Многостранното споразучение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Участник в процедурата може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от Възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

а) Участникът следва да е изпълнил минимум една доставка/и, сходна/и по предмет на настоящата, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. „Сходна”, с предмета на настоящата поръчка, за обособена позиция 1 е: доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на рентгенова апаратура за образна диагностика; За обособена позиция 2 е: доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване/апаратура за диагностика и проследяване състоянието на пациентите. б) Участникът трябва да осигури екип от най-малко двама квалифицирани сервизни инженера, преминали курс на обучение при производителя за монтаж, пускане в експлоатация на медицинското оборудване и обучение на персонала за работа с него. За обособена позиция 1: минимум един от инженерите трябва да притежава правоспособност за работа с ИЙЛ, съгласно чл. 15, ал. 5 от ЗБИЯЕ или еквивалент, за което участникът представя заверено копие на удостоверение за правоспособност за работа с ИЙЛ, издадено от Националния център по радиобиология и радиационна защита, съгласно чл. 15, ал. 5 от ЗБИЯЕ или еквивалент. в) Ако участникът не е производител на медицинското оборудване, предмет на доставката - Оторизационно писмо от производителя на медицинското оборудване/апаратура за доставка, монтаж и сервиз на апаратурата и оборудването, от което да е видно, че участникът е упълномощен да извършва доставка, монтаж и сервизно обслужване със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата; г) валиден сертификат по ISO 9001:2008, издаден на името на участника. д) валиден сертификат по ISO 13485:2003. е) валиден сертификат по ISO 9001:2008, издаден на името на всеки от производителите на предлаганата медицинска апаратура.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: срок за доставка; тежест: 20
Показател: срок за инсталация; тежест: 20
Показател: технически предимства; тежест: 20
Показател: предлагана цена; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

2014-012

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Други предишни публикации
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S 179 - 308460 от 12.09.2013 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
07.11.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
07.11.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 11.11.2014 г.  Час: 13:00
Място

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.4, конферентна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в който се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Проект BG161PO001/4.1-05/2011/014 „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Луковит” е финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1- 05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”, Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”

VI.3) Допълнителна информация

4. Всеки участник в откритата процедура може да представи само една оферта.5. Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции. 6. Лице, което участва като участник в обединение/подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта, както и да участва в друго обединение или като подизпълнител в офертата на друг участник по настоящата процедура.7. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в процедурата. Продължение от ІІІ.2.1: 11. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация: 12. Д-я за липса на обстоятелства по чл. 55, ал.7 от ЗОП (Образец № 12); 13. Д-я за изготвяне на тех. зад. за пригаждане на съществуващи помещения за монтаж на томограф и мамограф (Образец № 13); - за обособена позиция №1; 14. Д-я за предоставяне на еднолинейна схема за захранващо ел. табло за томограф и мамограф (Образец № 14); - за обособена позиция №1; 15. Д-я във връзка с чл. 3 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС (Образец №15); Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 1. документите по т. 2., б. „а” и „б”, т. 12., т. 15, се представят и за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 2. съответствието с критериите за подбор по т. 11, се доказва от един или повече от участниците в обединението. Изискването за регистрация по т. 2, б. „в” и „г”, се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност, чрез който обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 2., б. „а” се представя в официален превод, а документите по т. 11, които са на чужд език, се представят и в превод. „Официален превод“ е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. Когато за някои от изискуемите документи е посочено, че трябва да се представи „заверено копие”, трябва върху копието да е записано „вярно с оригинала”, да е подписано със син цвят и да е подпечатано (ако участникът използва печат в търговската си практика). Възложитерят предоставя пълен достъп до документацията от датата на обявяване на поръчката на интернет сайт http://lukovit.bg/profil-na-kupuvacha/във връзка с прилагането на чл.64, ал.3 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т. 1 и ал.6 от Закона за обществени поръчки.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, РБългария 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Интернет адрес/и:

URL: www.lukovit.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.09.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърен томограф и мамограф
1) Кратко описание

Компютърен томограф - Брой срезове при пълно завъртане в аксиален режим: мин. 16, 2. Брой детекторни редици: мин. 20 3. Разстояние фокус – детектор: макс. 100 см 4. Оптимален топлинен капацитет на анода на рентгеновата тръба 5. Мощност на генератора: мин. 50 kW 6. Многопотребителска операционна система с потребителски интерфейс-прозорец/меню базиран, с 2 бр. цветни LCD монитори с висока резолюция и размер мин. 19” 7. Пълен набор от DICOM функционални възможности на системите 8. Стандартни 2D и 3D техники на акуизиция и обработка на конзолата 9. Автоматично оптимизиране и изписване на дозата базирано на обзорния скенер 10. Допълнителна, самостоятелна мултимодална работна станция за постобработка и архивиране, окомплектована със следните специализирани софтуери: софтуер за автоматично премахване на костни структури, за анализ и оценка на периферни ангиографски образи 11. Мeдицински DICOM двуформатен принтер 12. Двуглав инжектор за КТ 13. Електроразпределително табло 14. Непрекъсваемо захранване (UPS) 15. Максимална консумирана мощност: 75 kVA Мамограф - Високочестотен генератор: мин.5 kW 2. Рентгенова тръба за мамография 3. гентри с моторизирана ротация и моторизирано вертикално движение 4. Моторизирана компресия 5. Плосък дигитален детектор с размер мин. 24х30 см 6. Детекторна образна матрица: мин. 2300х3000 7. Автоматичен и ръчен контрол на експонацията 8. Възможност за увеличителна мамография: мин. 1,5 пъти 9. Основна конзола с LCD монитор и възможности за постобработка на дигитални рентгенови образи 10. Диганостична станция със следните монитори: LCD монитор за описание и документооборот с матрица мин. 1MP 11.Двоен LCD монитор за преглед и разчитане на мамографски образи, с матрица мин. 5MP 12. DICOM 3 функционалност на системата 15. Лъчезащитен екран

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33100000, 33115000, 33111650

Описание:

Медицинско оборудване
Уреди за томография
Устройства за мамография

3) Количество или обем

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. компютърен томограф и 1 бр. мамограф

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
710000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 3
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

доставката, монтажа и въвеждане в експлоатация следва да се извърши до 10.03.2015 г.
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фиброгастроскоп, фиброколоноскоп, апарат за ЕМГ, дуплекс доплер за доплерова сонография, холтер за ритъм, ЕКГ с измерване на кислород, температура, с регистриращо устройство за основни показатели
1) Кратко описание

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фиброгастроскоп, фиброколоноскоп, апарат за ЕМГ, дуплекс доплер за доплерова сонография, холтер за ритъм, ЕКГ с измерване на кислород, температура, с регистриращо устройство за основни показатели

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фиброгастроскоп, фиброколоноскоп, апарат за ЕМГ, дуплекс доплер за доплерова сонография, холтер за ритъм, ЕКГ с измерване на кислород, температура, с регистриращо устройство за основни показатели

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
129000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 3
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на фиброгастроскоп, фиброколоноскоп, апарат за ЕМГ, дуплекс доплер за доплерова сонография, холтер за ритъм, ЕКГ с измерване на кислород, температура, с регистриращо устройство за основни показатели следва да се извърши до 10.03.2015 год.