Версия за печат

00362-2014-0001

BG-Брезово: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Брезово, ул."Г. Димитров" 25, За: инж. Борис Стоянов Гърков, РБългария 4160, Брезово, Тел.: 03191 2708, E-mail: oba.brezovo@abv.bg, Факс: 03191 2031

Място/места за контакт: Сградата на Общинска администрация - Брезово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.brezovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.brezovo.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Подобряване на енергийната ефективност в община Брезово, чрез изграждане на фотоволтаична инсталация”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: имот пл.№000828, землище гр.Брезово, община Брезово
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на обществената поръчка е изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Фотоволтаична електроцентрала” в имот пл.№000828, землище гр.Брезово, община Брезово”, по проект: „Подобряване на енергийната ефективност в община Брезово, чрез изграждане на фотоволтаична инсталация”, финансиран по Договор №16/321/00764/21.11.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярко 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони 2007–2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Проектът предвижда изграждане на фотоволтаична централа с мощност 260 kWp в имот собственост на възложителя. Обектът е III категория съгласно издадено разрeшение за строеж и следва да бъде изпълнен съгласно одобрения инвестиционен проект с части: "Архитектура", "Геодезия", "Строителни конструкции", "Електро", ПБЗ и ПБ, техническите спецификации и проекта на договор за изпълнение на поръчката. Видовете и количествата СМР предмет на изпълнение са подробно посочени в количествената сметка към документацията за участие. Строителството трябва да бъда изпълнено при стриктно спазване на нормативните изисквания на ЗУТ и приложимите за този вид строителство поднормативни актове - наредби, правилници, инструкции.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45251100

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на електроцентрали

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Видовете и количества СМР са съгласно предвиденото в отделните части на одобрения инвестиционен проект и са подробно посочени в количествена сметка към документацията за участие. В посочената прогнозна стойност е включена и стойността на непредвидени разходи за СМР, които ще бъдат извършени само при необходимост и които не могат да бъдат повече от 5 % от стойността на СМР.

Прогнозна стойност без ДДС
1375688.5 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

15.06.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 13 750/тринадесет хиляди седемстотин и петдесет/ лева и може да бъде представена по преценка на участника под формата на: 1/парична сума внесена по следната банкова сметка: IBAN: BG27STSA93003301155693, BIC код STSABGSF, Банка „ДСК”ЕАД , клон Раковски или като 2/банкова гаранция в полза на възложителя, която да е безусловна и неотменима и със срок на валидност надвишаващ с 30 дни срока на валидност на офертата.В платежното нареждане или банковата гаранция задължително се посочва процедурата. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5% от стойността на поръчката. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за участие са съгласно чл.61-62а, а на гаранцията за изпълнение са съгласно предвиденото в договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е осигурено по Договор №16/321/00764/21.11.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярко 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони 2007–2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Дължимото по договора за обществена поръчка възнаграждение ще бъде заплатено по следния начин: - Авансово плащане по договора не се предвижда; -Междинно/междинни плащания в размер до 40% от общата стойност на договора, които се плащат за реално извършени СМР и въз основа на съставени и подписани протоколи изготвени съгласно Наредба №3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, подробна количествена сметка, представени сертификати за вложени материали и декларации и са платими в срок до 10 /десет/ дни след представяне на оригинална фактура; -Окончателно плащане в размер на останалата част от стойността на договора, което се извършва в срок до 10/десет/ дни след получаване на безлихвен заем от централния бюджет съгласно ПМС № 59 от 2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и за тяхното възстановяване (ДВ, бр. 22 от 2011 г.) и представяне на оригинална фактура;

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи III категория съгласно изискванията на Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя /Обн. ДВ. бр.101 от 22 Ноември 2013г./. При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването за регистрация се доказва от участника, който ще изпълни съответната дейност. Офертата трябва да съдържа: Документи в Плик №1: Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата ( Прил.1); Административни сведения за участника (Прил. №2) с посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация; Нотариално заверено пълномощно /ако е приложимо/; Копие на договор за обединение /ако е приложимо/; Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документ за внесена гаранция за участие под формата на парична сума; Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (Прил. №3); Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - (Прил. №4); Декларация за участие на подизпълнител (Прил. №5); Декларация от подизпълнител за запознаване с условията на процедурата (Прил. №6) /ако е приложимо/; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Прил. №7); Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП (Прил. №8); Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (Прил. №9); Доказателства по чл.49, ал.1 от ЗОП; Доказателства за икономически и финансови възможности ; Доказателства за технически възможности и квалификация; Документи в Плик №2: Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Прил.№12); Линеен график за изпълнение на поръчката – изготвен от участника;Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП /ако е приложимо/; Документи в Плик №3:Ценово предложение (Прил.№13); Количествено-стойностна сметка (Приложение №13.1) От участие в процедурата се отстранява участник: 1. за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, а при чуждестранно физическо или юридическо лице в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 ; 2. Участникът е дружество регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или е свързано лице с такова дружество; Тези изисквания се прилагат и за подизпълнителите, ако участникът ще ползва такива при изпълнение на поръчката. 3. Който е свързано лице или свързано предприятие с друг участник в процедурата;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Удостоверение от банка за наличие на разполагаем финансов ресурс, който може да бъде използван при изпълнение на поръчката; Ако по обективни причини участникът не може да представи това удостоверение, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да разполага с финансов ресурс необходим за изпълнение на поръчката /закупуване на материали, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки/ в размер не по-малък от 650 000 /шестотин и петдесет хиляди/ лева;
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Участникът трябва да представи списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, както и да: - посочи публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или - да представи копия на удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или - да представи копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 2.Участникът трябва да представи списък с данни за собствени или наети технически лица, които ще използва за извършване на строителството и копия на удостоверения за придобита квалификация по безопасност при работа по ел. обззавеждане над 1000 V. 6.Участникът трябва да представи доказателства, че е производител и/или да представи оторизационно писмо от производителя, удостоверяващо правата му за представителство и търговия на територията на страната на фотоволтаични модули и/или соларни инвертори и/или трансформаторни постове и/или силови трансформатори и/или комплектни комутационни устройства средно напрежение и/или ел. табла ниско напрежение; 3.Участникът трябва да представи снимки и/или проспекти и/или каталози и/или техническа документация или други доказващи произхода и съответствието с техническите спецификации на оборудването и влаганите материалите, които ще се доставят и използват при строителството; 4.Участникът трябва да представи копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват с обхват включващ и съответстващ на предмета на поръчката, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите чрез които обединението доказва съответствието си с посочените от възложителя критерии за подбор се представят само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието.
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да има опит в изпълнението на строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката; 2.Участникът трябва да разполага с минимум 10 работника с квалификация ел. техник и/или ел. монтьор с пета квалификацинна група по безопасност при работа по ел. обззавеждане над 1000 V, които ще участват в извършването на строителството; 3.Участникът трябва да докаже, че е производител и/или оторизиран вносител на фотоволтаични модули и/или соларни инвертори и/или трансформаторни постове и/или силови трансформатори и/или комплектни комутационни устройства средно напрежение и/или ел. табла ниско напрежение; 4.Участникът трябва да докаже произхода и съответствието с техническите спецификации на оборудването и влаганите материалите, които ще се доставят и използват при строителството; 5.Участникът трябва да притежава сертификат, който удостоверява съответствието му с внедрена система за управление на качеството стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват включващ и съответстващ на предмета на поръчката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предлагана от участника цена в лева без включен ДДС;; тежест: 80
Показател: Предлаган от участника срок за изпълнение на поръчката;; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
30.10.2014 г.  Час: 10:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя http://www.brezovo.bg - "Профил на купувача“ и няма изискване за закупуването и. Възложителят ще предостави документацията на хартиен носител на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. Документацията на хартиен носител може да се получи на място от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа , всеки работен ден в „Информационния център“ на Общинска администрация - гр.Брезово до изтичане на срока за получаване на офертите срещу посочената цена без ДДС. Цената не включва инвестиционен проект на хартиен носител, а само на електронен носител. Сумата за получаване на документацията на хартиен носител се заплаща в брой в касата на Община Брезово или по банкова сметка:IBAN BG86STSA93008400520000 BIC: STSABGSF Банка ДСК, клон Раковски. При заплащане по банков пъ, участниците следва да изпратят на факс 03191 2031 точен адрес, на който да се изпрати документацията.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
30.10.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 31.10.2014 г.  Час: 13:00
Място

"Заседателната зала" в сградата на общинска администрация - гр.Брезово, ІV-ти етаж

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на на Общинска администрация - Брезово, в която ще се извърши отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансирането е осигурено по Договор №16/321/00764/21.11.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярко 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони 2007–2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

VI.3) Допълнителна информация

С оглед прогнозната стойност на поръчката възложителят прилага опростените правила съгласно чл.14, ал.3 от ЗОП, поради което ползва и предвидените в чл.64, ал.1 и ал.3 от ЗОП намалени срокове.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в сроковете по чл.120, ал.5 и ал.7 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.09.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ