Версия за печат

00801-2014-0007

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000693654

"Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания"ЕООД , град София, ж.к. "Младост 1" ,бул."Андрей Сахаров" №1, За: Снежана Златанова Борщ, Р.България 1784, София, Тел.: 02 9753950, E-mail: sbaloz.sofia-grad@mail.bg, Факс: 02 9753950

Място/места за контакт: ж.к. "Младост 1" ,бул."Андрей Сахаров" №1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://sbalozsofia.com/.

Адрес на профила на купувача: http://sbalozsofia.com/.

Електронен достъп до информация: http://sbalozsofia.com/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Доставка на противотуморни лекарствени продукти за лечение на солидни тумори за нуждите на "СБАЛОЗ" ЕООД София-град по 59 обособени позиции, заплащани от бюджета на НЗОК"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
"Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания"ЕООД , град София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

"Доставка на противотуморни лекарствени продукти за лечение на солидни тумори за нуждите на "СБАЛОЗ" ЕООД София-град по 59 обособени позиции, заплащани от бюджета на НЗОК"

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

59 обособени позиции : 1 L01XC07 Bevacizumab concentrate for solution for infusion 1 mg 600000 2 L01BC06 Capecitabine film-coated tablets 1 mg 60000000 3 L01XA02 Carboplatin solution for infusion 1 mg 450000 4 L01XC06 Cetuximab solution for infusion 1 mg 400000 5 L01XA01 Cisplatin concentrate for solution for infusion 1 mg 200000 6 L01CD02 Docetaxel concentrate for solution for infusion 1 mg 200000 7 L01DB03 Epirubicin solution for infusion 1 mg 200000 8 L01DB07 Mitoxantrone concentrate for solution for infusion 1 mg 6000 9 B03XA01 Epoetin alfa sol.inj. in pre-filled syr. 1 MU mg 40000000 10 L01CB01 Etoposide concentrate for solutuion for infusion 1 mg 260000 11 L03AA02 Filgrastim solution for injection in pre-filled syringe 1 mg 2000 12 L03AA13 Pegfilgrastim pre - filled syr. 1 mg 800 13 L01BC05 Gemcitabine powder for solution for infusion 1 mg 3000000 14 L01XX28 Imatinib film-coated tablets 1 mg 2 000 000 15 L03AB04 Interferon alfa solution for injection 1 MU 12000 16 L01XX19 Irinotecan concentrate for solution for injection 1 mg 300000 17 L01DC03 Mitomycin powd. Inj. 1 mg 60000 18 H01CB02 Octreotide 20 mg powder for infusion 1 mg 2 400 19 L01XA03 Oxaliplatin concentrate for solution for infusion 1 mg 200000 20 L01CD01 Paclitaxel sol.for inf. 1 mg 500000 21 L01BA04 Pemetrexed powd. for conc. for infusion 1 mg 50 000 22 L01XE04 Sunitinib hard capsules 1 mg 216000 23 L01AX03 Temozolomide capsules, hard 1 mg 480000 24 L01CD04 Cabacitaxel concentrate for solution for infusion 1 mg 18000 25 L01XX17 Topotecan powder for concentrate for solution for infusion 1 mg 800 26 L01XC03 Trastuzumab powder for concentrate for solution for infusion 1 mg 600 000 27 L03AX03 Mycobacterium bovis BCG (Baccilus Calmette - Guerin) powder for suspension 1 mg 15000 28 L01DB01 Doxorubicin hydrochloride powder for concentrate for solution for infusion 1 mg 4500 29 L01AA01 Cyclophosphamide power for solution for injection 1 mg 2000000 30 L01AA06 Ifosfamide power for solution for injection 1 mg 2000000 31 L04AX03 Methotrexate solution for injection 1 mg 20000 32 V03AF03 Calcium folinate concentrate for solution for infusion 1 mg 2 000 000 33 M05BX04 Denosumab solution for injection 1 mg 24000 34 L01CA04 Vinorelbine concentrate for solution for infusion 1 mg 35000 35 L01XC08 Panitumumab concentrate for solution for infusion 1 mg 57 600 36 L01XE03 Erlotinib film-coated tablets 1 mg 756 000 37 L01XE05 Sorafenib film coated tablets 1 mg 3 225 600 38 L01XE07 Lapatinib film-coated tablets, bottle 1 mg 5 040 000 39 L01XE02 Gefitinib film-coated tablets 1 mg 1 080 000 40 N02AB03 Fentanyl transdermal patches 1 mcg/h 600 000 41 N02AA08 Dihydrocodeine modified-release tablets 1 mg 3 500 000 42 N02AA01 Morphine sol. inj. 1 mg 600000 43 N02AA01 Morphine prolonged-release tablets 1 mg 3000000 44 N02AX02 Tramadol capsules 1 mg 4000000 45 N02AA55 Oxycodone hidrochloride/ Naloxone hidrochloride prolonged release tablets 1 mg 900 000 46 N02AA55 Oxycodone hidrochloride/ Naloxone hidrochloride prolonged release tablets 1 mg 1800000 47 M05BA08 Zoledronic acid solution for infusion 1 mg 40000 48 H02AB02 Dexamethasone sol. inj. 1 mg 150000 49 L01XE10 Everolimus tablets 1 mg 43 200 50 L01XE11 Pazopanib film-coated tablets 1 mg 50400 51 L01XE09 Temsirolimus concentrate and solvent for solution for injection 1 mg 17 280 52 L01AX04 Dacarbazine powder for solution for injection 1 mg 60 000 53 L01CX01 Trabectedin powder for concentrate for solution for infusion 1 mg 72 54 L02BX03 Abiraterone acetate film-coated tablets 1 mg 6300000 55 N02AE01 Buprenorphine transdermal patches 1 mcg/h 600000 56 LO1BC53 Tegafur/gimeracil/oteracil capsules 1 mg 63000 57 L01XC03 Trastuzumab solution for infusion 1 mg 600000 58 L01XX41 Eribulin solution for infusion 1 mg 176 59 N02AA05 Oxycodone film tablet 1 mg 900 000

Стойност, без да се включва ДДС
25894640.27 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие При подаване на оферта всеки участник представя гаранция за участие за всяка отделна обособена позиция ,в размер на 1% без ДДС от стойността на позицията- подробно отразена в документацията . Тя се внася по сметката на възложителя или се представя документ за банкова такава. Ако се внася в брой, то от документа, с който се извършва плащането трябва да е видно за коя процедура, за коя обособена позиция се отнася, както и фактът, че сумата е предназначена за гаранция за участие. Ако участникът представя документ за банкова гаранция, то същата трябва да бъде в такава форма и да съдържа всички изискуеми реквизити, за да може да произведе правното действие на гаранция за участие. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Разходите по евентуалното й усвояване са за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията, така че размерът на гаранцията за всяка обособена позиция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Гаранция за изпълнение Най – късно при подписване на договора изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % /пет процента/ от стойността на договора по съответната обособена позиция. Условията и сроковете на гаранцията, съответно условията и сроковете за задържане и освобождаване, се уреждат в договора за обществена поръчка. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на гаранцията, получена от възложителя да не бъде по-малък от определения в обявлението. Ако изпълнителят представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с изискванията на приложимите закони и условията по проекта на договор. Възложителят не поставя изискване за определена форма, стига съдържанието да съответства на посочените изисквания. Ако не представеният документ не съответства или не е в състояние да произведе правното действие на банкова гаранция за участие, то възложителят няма право да го приеме. Към настоящата документация има приложен незадължителен образец на банкова гаранция за изпълнение – възложителят не изисква неговото стриктно спазване и ще приеме всички други, които съответстват на закона и на гореописаните условия.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

В български лева с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. след представяне на доставна фактура. Цената следва да включва всички разходи за доставката до адреса на възложителя (с включени всички мита, данъци, такси,транспорт, ДДС и др.) Заплащането се извършва в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Право на участие има всяко физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговорят на условията, посочени в документацията. За доказване на своята правосубектност лицата, регистрирани в Република България, са длъжни да представят копие от документа, отразяващ актуалния статут на лицето към датата на подаване на офертата (независимо от датата на издаване на документа). Чуждестранните лица представят удостоверение за регистрация, издадено от компетентен орган съгласно приложимия закон, или декларация, ако в него не се предвижда издаване на такова удостоверение. Неперсонифицираните обединения (напр. такива, които са възникнали по силата на договор по чл. 357 и сл. ЗЗД) са длъжни да представят оригинал или копие на документа, по силата на който е възникнало обединението (напр. договор по чл. 357 и сл. ЗЗД). Ако в този документ не е посочено лицето, което представлява участниците в обявлението, то се изисква представяне на документ, подписан от тях, в който се посочва представляващият. Документът, по силата на който е възникнало обединението трябва да посочва кой какви дейности ще изпълнява, по начин който позволява да се приложи нормата на чл. 25, ал. 8 ЗОП. Участниците не са длъжни да представят документи, които са публикувани и са публично достъпни в Търговския регистър на Агенцията по вписванията. В този случай участниците са длъжни само да посочат своя ЕИК в офертата; Всеки участник следва да отговаря на изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а” до “д”, т. 2, т. 3 и т. 4, чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 2а, т. 4 и т. 5 и чл. 47 ал. 5 от ЗОП. За доказване се представя декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП, съгласно приложенията от документацията. В зависимост от лицето/лицата, който/които подписва/т, всеки участник има правото да промени декларацията, както счита за подходящо – възложителят изисква единствено да са спазени изискванията на чл. 47 и сл. ЗОП; Всеки участник трябва да отговаря на всички нормативни изисквания за производител или търговец на едро за изискваните лекарствени продукти по предмета на съответната позиция. За доказване на съответствието с изискванията за производител или търговец на едро за изискваните лекарствени продукти по предмета на съответната позиция се представят: 1) копие на разрешение за производство на съответните лекарствени продукти, в случаите когато участникът е производител (в съответствие с чл. 196, ал. 1 ЗЛПХМ); или 2) когато участникът не е производител – копие на разрешение за търговия на едро със съответните лекарствени продукти в съответствие с чл. 195, ал. 1 ЗЛПХМ; или 3) копие на разрешение за внос на съответните лекарствени продукти в съответствие с чл. 196, ал. 2 ЗЛПХМ; Всеки участник за обособените позиции с предмет лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (позиции № № 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 55 и 59) трябва да отговаря на всички нормативни изисквания за търговия с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. За доказване се представя разрешение по чл. 32 и следващите от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ - отнася се само за приложимите обособени позиции; Не може да участва в процедурата участник, за когото е приложима забраната по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДС/. За доказване се представя декларация, съгласно приложенията от документацията.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя изисквания за икономически и финансови възможности

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания за икономически и финансови възможности

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

(документи по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП) Справка-декларация, съдържаща списък на основните доставки с предмет еднакъв или сходен на съответната обособена позиция на обществената поръчка през последните три години с посочване на предмет (от описанието следва да е видна и обоснована еднаквостта или сходството), стойност (в лева без ДДС), количество, дата на изпълнение и получател (вкл. данни за контакт). Декларацията се изготвя съгласно образец – приложение към документацията. Към декларацията, участникът прилага доказателство за извършената доставка (препоръка, от която е видно качественото изпълнение, приемно-предавателен протокол за пълно, качествено и навременно изпълнение или друг документ, от който е видно пълното, качественото и навременно изпълнение)

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Всеки участник трябва да е изпълнил една или повече доставки като количество или стойност, които са еднакви или сходни с предмета на съответната обособена позиция, изпълнени през последните три години, считано от дата на подаване на офертата, както и да представи доказателство за извършените доставки;

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
28.10.2014 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
07.11.2014 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 11.11.2014 г.  Час: 10:00
Място

гр.София,ж.к. Младост 1,бул."Андрей Сахаров"№1, ет.2, "Заседателна зала"

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

чл.68, ал.3 от ЗОП - Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители ,както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят изпраща обявлението по електронен път и предоставя пълен достъп до документацията за участие в процедурата на интернет адрес - http://sbalozsofia.com/

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгл.чл.120 и сгл.ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.09.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Bevacizumab concentrate for solution for infusion
1) Кратко описание

Bevacizumab concentrate for solution for infusion

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1mg- 600000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3017550 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Capecitabine film-coated tablets
1) Кратко описание

Capecitabine film-coated tablets 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

60000000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
72440 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Carboplatin solution for infusion 1 mg
1) Кратко описание

Carboplatin solution for infusion 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

450000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
55350 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Cetuximab solution for infusion 1 mg
1) Кратко описание

Cetuximab solution for infusion 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

400000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1406566.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Cisplatin concentrate for solution for infusion 1 mg
1) Кратко описание

Cisplatin concentrate for solution for infusion 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
39766.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Docetaxel concentrate for solution for infusion 1 mg
1) Кратко описание

Docetaxel concentrate for solution for infusion 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
69250 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Epirubicin solution for infusion 1 mg
1) Кратко описание

Epirubicin solution for infusion 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
159000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Mitoxantrone concentrate for solution for infusion 1 mg
1) Кратко описание

Mitoxantrone concentrate for solution for infusion 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

6000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
15627.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Epoetin alfa sol.inj. in pre-filled syr. 1 MU mg
1) Кратко описание

Epoetin alfa sol.inj. in pre-filled syr. 1 MU mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

40000000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
293266.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Etoposide concentrate for solutuion for infusion 1 mg
1) Кратко описание

Etoposide concentrate for solutuion for infusion 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

260000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
15773.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Filgrastim solution for injection in pre-filled syringe 1 mg
1) Кратко описание

Filgrastim solution for injection in pre-filled syringe 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
391488.88 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Pegfilgrastim pre - filled syr. 1 mg
1) Кратко описание

Pegfilgrastim pre - filled syr. 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

800

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
188925.55 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Gemcitabine powder for solution for infusion 1 mg
1) Кратко описание

Gemcitabine powder for solution for infusion 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

3000000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
59925 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Imatinib film-coated tablets 1 mg
1) Кратко описание

Imatinib film-coated tablets 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2 000 000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
132055 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Interferon alfa solution for injection 1 MU
1) Кратко описание

Interferon alfa solution for injection 1 MU

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

12000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
37800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Irinotecan concentrate for solution for injection 1 mg
1) Кратко описание

Irinotecan concentrate for solution for injection 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

300000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
84025 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Mitomycin powd. Inj. 1 mg
1) Кратко описание

Mitomycin powd. Inj. 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

60000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
133450 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Octreotide 20 mg powder for infusion 1 mg
1) Кратко описание

Octreotide 20 mg powder for infusion 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2 400

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
153395 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Oxaliplatin concentrate for solution for infusion 1 mg
1) Кратко описание

Oxaliplatin concentrate for solution for infusion 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

200000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
52433.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Paclitaxel sol.for inf. 1 mg
1) Кратко описание

Paclitaxel sol.for inf. 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

500000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
91750 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Pemetrexed powd. for conc. for infusion 1 mg
1) Кратко описание

Pemetrexed powd. for conc. for infusion 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

50 000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
194190.83 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция Sunitinib hard capsules 1 mg
1) Кратко описание

Sunitinib hard capsules 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

216000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1167024.6 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Temozolomide capsules, hard 1 mg
1) Кратко описание

Temozolomide capsules, hard 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

480000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
168688 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция Cabacitaxel concentrate for solution for infusion 1 mg
1) Кратко описание

Cabacitaxel concentrate for solution for infusion 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

18000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2252595 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция Topotecan powder for concentrate for solution for infusion 1 mg
1) Кратко описание

Topotecan powder for concentrate for solution for infusion 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

800

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4030 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция Trastuzumab powder for concentrate for solution for infusion 1 mg
1) Кратко описание

Trastuzumab powder for concentrate for solution for infusion 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

600 000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3902330 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция Mycobacterium bovis BCG (Baccilus Calmette - Guerin) powder for suspension 1 mg
1) Кратко описание

Mycobacterium bovis BCG (Baccilus Calmette - Guerin) powder for suspension 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

15000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
23157.75 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция Doxorubicin hydrochloride powder for concentrate for solution for infusion 1 mg
1) Кратко описание

Doxorubicin hydrochloride powder for concentrate for solution for infusion 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

4500

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
78557.25 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция Cyclophosphamide power for solution for injection 1 mg
1) Кратко описание

Cyclophosphamide power for solution for injection 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2000000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
43116.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция Ifosfamide power for solution for injection 1 mg
1) Кратко описание

Ifosfamide power for solution for injection 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2000000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
78683.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция Methotrexate solution for injection 1 mg
1) Кратко описание

Methotrexate solution for injection 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

20000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1700 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция Calcium folinate concentrate for solution for infusion 1 mg
1) Кратко описание

Calcium folinate concentrate for solution for infusion 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

2 000 000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
205333.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция Denosumab solution for injection 1 mg
1) Кратко описание

Denosumab solution for injection 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

24000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
115445 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция Vinorelbine concentrate for solution for infusion 1 mg
1) Кратко описание

Vinorelbine concentrate for solution for infusion 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

35000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
36394.17 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция Panitumumab concentrate for solution for infusion 1 mg
1) Кратко описание

Panitumumab concentrate for solution for infusion 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

57 600

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
408168 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция Erlotinib film-coated tablets 1 mg
1) Кратко описание

Erlotinib film-coated tablets 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

756 000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
544628.7 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция Sorafenib film coated tablets 1 mg
1) Кратко описание

Sorafenib film coated tablets 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

3 225 600

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
888478.08 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция Lapatinib film-coated tablets, bottle 1 mg
1) Кратко описание

Lapatinib film-coated tablets, bottle 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

5 040 000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
533309.28 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция Gefitinib film-coated tablets 1 mg
1) Кратко описание

Gefitinib film-coated tablets 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1 080 000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
547820.28 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция Fentanyl transdermal patches 1 mcg/h
1) Кратко описание

Fentanyl transdermal patches 1 mcg/h

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

600 000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
53660 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция Dihydrocodeine modified-release tablets 1 mg
1) Кратко описание

Dihydrocodeine modified-release tablets 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

3 500 000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
25200 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция Morphine sol. inj. 1 mg Morphine hydr.2% amp
1) Кратко описание

Morphine sol. inj. 1 mg Morphine hydr.2% amp

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

600000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
24882.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 43 / Заглавие на обособената позиция Morphine prolonged-release tablets 1 mg
1) Кратко описание

Morphine prolonged-release tablets 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

3000000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
37000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 44 / Заглавие на обособената позиция Tramadol capsules 1 mg
1) Кратко описание

Tramadol capsules 1mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

4000000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
7366.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 45 / Заглавие на обособената позиция Oxycodone hidrochloride/ Naloxone hidrochloride prolonged release tablets 1 mg
1) Кратко описание

Oxycodone hidrochloride/ Naloxone hidrochloride prolonged release tablets 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

900 000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
92310 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 46 / Заглавие на обособената позиция Oxycodone hidrochloride/ Naloxone hidrochloride prolonged release tablets
1) Кратко описание

Oxycodone hidrochloride/ Naloxone hidrochloride prolonged release tablets 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

1800000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
110490 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 47 / Заглавие на обособената позиция Zoledronic acid solution for infusion
1) Кратко описание

Zoledronic acid solution for infusion 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

40000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
190916.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 48 / Заглавие на обособената позиция Dexamethasone
1) Кратко описание

Dexamethasone sol. inj. 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

150000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
12375 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 49 / Заглавие на обособената позиция Everolimus tablets 1 mg
1) Кратко описание

Everolimus tablets 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

43 200

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
857929.32 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 50 / Заглавие на обособената позиция Pazopanib film-coated tablets 1 mg
1) Кратко описание

Pazopanib film-coated tablets 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

5040000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1053091.2 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 51 / Заглавие на обособената позиция Temsirolimus concentrate and solvent for solution for injection 1 mg
1) Кратко описание

Temsirolimus concentrate and solvent for solution for injection 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

17 280

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
928963.15 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 52 / Заглавие на обособената позиция Dacarbazine powder for solution for injection 1 mg
1) Кратко описание

Dacarbazine powder for solution for injection 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

60 000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4029 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 53 / Заглавие на обособената позиция Trabectedin powder for concentrate for solution for infusion 1 mg
1) Кратко описание

Trabectedin powder for concentrate for solution for infusion 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

72

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
237045 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 54 / Заглавие на обособената позиция Abiraterone acetate film-coated tablets 1 mg
1) Кратко описание

Abiraterone acetate film-coated tablets 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

6300000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1286617.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 55 / Заглавие на обособената позиция Buprenorphine transdermal patches 1 mcg/h
1) Кратко описание

Buprenorphine transdermal patches 1 mcg/h

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

600000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
119657 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 56 / Заглавие на обособената позиция Tegafur/gimeracil/oteracil capsules 1 mg
1) Кратко описание

Tegafur/gimeracil/oteracil capsules 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

63000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
21772.06 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 57 / Заглавие на обособената позиция Trastuzumab solution for infusion 1 mg
1) Кратко описание

Trastuzumab solution for infusion 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

600000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2985458 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 58 / Заглавие на обособената позиция Eribulin solution for infusion 1 mg
1) Кратко описание

Eribulin solution for infusion 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

176

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
127173.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 59 / Заглавие на обособената позиция Oxycodone film tablet 1 mg
1) Кратко описание

Oxycodone film tablet 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

900 000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
55215 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване