Версия за печат

00801-2014-0007

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 83 от 26.09.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания " ЕООД град София, ж.к.Младост 1,бул."Андрей Сахаров" №1, За: Снежана Златанова Борщ, Р.България 1784, София, Тел.: 02 9753950, E-mail: sbaloz.sofia-grad@mail.bg, Факс: 02 9753950

Място/места за контакт: ж.к.Младост 1,бул."Андрей Сахаров" №1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://sbalozsofia.com/.

Адрес на профила на купувача: http://sbalozsofia.com/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

“ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СОЛИДНИ ТУМОРИ ЗА НУЖДИТЕ НА “СБАЛОЗ” ЕООД СОФИЯ-ГРАД ПО 59 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ЗАПЛАЩАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК”

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят е взел Решение за провеждане на открита процедура на осн. чл.14,ал.2 и чл.16,ал8 от ЗОП, като възнамерява да изпрати обявлението по електронен път и да предостави пълен достъп до документацията за участие в процедурата, посочвайки интернет адреса си, с което ще съкрати срока от изпращане на обявлението до крайния срок за получаване на офертите.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша"№18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807

Интернет адрес/и:

URL: htt,://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

26.09.2014 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Борислав Хараламбиев Димитров
Длъжност: Управител