Версия за печат

00567-2014-0007

BG-Монтана: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Водоснабдяване и канализация"ООД, ул."Александър Стамболийски"№11, За: инж.Петър Ценов-главен инженер, Р България 3400, Монтана, Тел.: 096 383222, E-mail: vikzop@optilinkbg.com, Факс: 096 303522

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vikmontana.com.

Адрес на профила на купувача: www.vikmontana.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване и фасонни части за тях”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: производствено-складова база на възложителя
Код NUTS: BG312
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Поръчката обхваща доставка на полиетиленови тръби с висока плътност /PEHD/ - PE 100 за питейно водоснабдяване с диаметър от 20 до 630мм. и налягане 6, 10 и 16 атмосфери, фасонни части от PEHD и РР за тях.В Приложение №1 към финансовото предложение са описани полиетиленовите тръби за питейно водоснабдяване, в Приложение №2 - фасонните части за водоснабдителните тръби. Доставките ще се извършват с транспорт на Доставчика след направени текущи и аварийни заявки от Възложителя. Срокът на доставка след получена редовна заявка следва да бъде до 15/петнадесет/ дни. При възникнали аварийни ситуации да има възможност за доставка в срок до 48 часа след получаване на заявката.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44162000, 44162100

Описание:

Тръби
Принадлежности за тръбопроводи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количеството на тръбите и фасонните части за тях ще зависи от производствените нужди и възможности на Възложителя. Посочените гранични финансови стойности са определени на база на близки предишни периоди.

Прогнозна стойност без ДДС
700000 BGN
Минимална прогнозна стойност без ДДС: 66000, Максимална прогнозна стойност без ДДС: 700000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие: 2 000 лева. Гаранция за изпълнение на договора: 1% от общата стойност на обществената поръчка. Гаранциите се представят като: 1.Парични, внесени в касата на Дружеството на посочения в т.І.1 адрес или по сметка BG39BUIB78901097634800 и банков код BUIBBGSF - "Сибанк"АД; 2.Банкови. Условията за освобождаване на гаранцията за участие са посочени в чл.61 и чл.62 от ЗОП, а тези за гаранцията за изпълнение на договора ще се уточнят в неговия текст.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането на поръчката е от Възложителя. Плащането ще бъде в лв. и по банков път - 30/тридесет/дни, съгласно изискванията на чл.303а, ал.2 от Търговския закон, след подписване на приемо-предавателен протокол с получаване на доставката и оформяне на фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Да , съгласно посоченото в чл. 25 , ал.3 , т. 2 от ЗОП. Когато участник в процедурата е обединение, което не е ЮЛ, документите по чл.56 ал.1т.2 и ал.3 т. 1 и т.2 от ЗОП се представят съобразно посочените разпоредби.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения , офертата се подава, съгласно чл.56, ал.4 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, Булстат и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 2.Декларация по чл.47, ал.9 по ЗОП ; 3.Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители; 5.При участници обединения -копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението- и документ подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документи се представят съгласно чл.56, ал.3, т.1 и 2 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който не отговаря на изискванията на чл.47,ал.1 от ЗОП. Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, съгласно чл.47, ал.2, т.1,2,4 и 5 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник: който не е представил някой от документите по чл.56 от ЗОП; който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя; който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57,ал.1 и 2 от ЗОП. Количеството на тръбите и фасонните части за тях ще зависи от производствените нужди и възможности на Възложителя. Прогнозната стойност на поръчката, без ДДС е от 66 000 до 700 000 лева. Посочените гранични финансови стойности са определени на база близки предишни периоди. Гаранционният срок на тръбите и фасонните части да бъде минимум 50 години. Кандидат, който не е дал предложение по всички позиции от изделията, обект на поръчката ще бъде отстранен. Не се допуска до участие кандидат, чийто размер на финансовия ресурс e по-малко от 350 000 лв., считано за 12 /дванадесет/ месеца назад от подаването на офертата. Не се допуска до участие Кандидат, който предлага PEHD тръби за питейно водоснабдяване от различни производители. Не се допуска до участие Кандидат, който не отговаря на двата показателя за ликвидност по т.7 от офертата :Показатели за финансов анализ : Коефициент на текуща ликвидност (Текущи Активи/Текущи задължения)>1 /да е по-голям от единица/ за последните три години, считано към 31.12.2011г., към 31.12.2012г. и към 31.12.2013г.; и Коефициент за абсолютна ликвидност(Парични средства /Краткосрочни задължения) > 0,6 /да е по-голям от нула цяло и шест/, за последните три години, считано към 31.12.2011г., към 31.12.2012г. и към 31.12.2013г. Начинът на образуване на цените на изделията да включва всички разходи на Доставчика, в лева и без включен ДДС, франко склада на Възложителя в гр.Монтана.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

4.Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция за участие под формата на парична сума ; 6.Заверено копие от годишния финансов отчет за 2011г.,2012г.,2013г., ако не са публикувани в публичен регистър. При положение, че са публикувани в публичен регистър на Република България, участникът да е посочил информация за органа, който поддържа регистъра ; 7.Справка за показатели за финансов анализ : Коефициент на текуща ликвидност (Текущи Активи/Текущи задължения)>1 /да е по-голям от единица/ за последните три години, считано към 31.12.2011г., към 31.12.2012г. и към 31.12.2013г. Коефициент за абсолютна ликвидност(Парични средства /Краткосрочни задължения)> 0,6 /да е по-голям от нула цяло и шест/, за последните три години, считано към 31.12.2011г., към 31.12.2012г. и към 31.12.2013г. Участникът трябва да отговаря и на двата показателя за ликвидност поотделно за всяка година 2011г., 2012г. и 2013г. ; 20.Декларация с предложен срок на плащане след доставка и издаване на фактура – 30 дни, съгласно изискванията на чл.303а, ал.2 от Търговския закон.

ІІІ.2.3) Технически възможности

8.Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години /2011,2012,2013г/, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка, съгласно чл.51, ал.4 от ЗОП; 9.Документи, че участникът е производител, пряк вносител или оторизиран дистрибутор на изделията, предмет на поръчката; 10.Сертификати на Производителя, удостоверяващи наличие и поддържане на система за управление на качеството, съгласно стандарти ISO 9001: 2008 или еквивалент; 11.Сертификат/и за съответствие, съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, издаден на името на Производителя на тръбите и фасонните части за питейно водоснабдяване от официално оторизирани от МРР за целта лица или еквивалент; 12.Декларация/ии на Производителя или на негов упълномощен представител за съответствие на тръбите и фасонните части за питейно водоснабдяване , въз основа на сертификат на строителните продукти; 13.Срок на аварийни доставки до 48 часа след заявка; 14.Документ за гаранционен срок на предлаганите от Участника изделия, издаден от Производителя, който да е минимум 50 години; 15.Техническа документация на изделията, обект на поръчката, включително таблици и номограми за хидравлично оразмеряване; 16.Попълнен проект на договора от документацията/ подпис и печат/ без цена; 17. Декларация за приемане на условията в проекта на договор ; 18.Срок за изпълнение на доставка след редовна заявка до 15 /петнадесет дни/; 19.Срок на валидност на предложението:.......дни /не по-малко от 90 дни/ след датата за представяне на предложенията за участие в процедурата ; 21. Документ за закупена документация, в случаите когато лицата са поискали документацията да им бъде изпратена; 22.Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП; 23.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Документите по точки 4, 9, 12, 14 трябва да са оригинални или нотариално заверени за верността на съдържанието им. По всички останали точки - заверени с печат на участника.Декларацията по т.2 следва да бъде издадена към датата на представяне на офертата. Ако участникът представи документи за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.2,т.1,2,4 и 5 от ЗОП те следва да са валидни към датата на представяне на предложението, но не по-късно от два месеца от датата на издаването им. Документите по точки 10 и 11 следва да не са с изтекъл срок на валидност към датата на представяне на предложението. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения офертата се подава съгласно чл.56, ал.4 от ЗОП. Офертата се представя в административната сграда, стая 201- отдел Обществени поръчки в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка . Върху плика задължително се посочва предмета на обществената поръчка, адрес за кореспонденция, телефон,по възможност факс и електронен адрес. Пликът трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика както следва: 1.Плик №1 с надпис „Документи за подбор”, в който да се поставят документите и информацията по точки от 1-12, 14, 16,17, 19-23; 2.Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническото предложение , и ако е приложимо –декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП , по точки 13, 15 и 18 ; 3.Плик №3 с надпис „Предлагана цена” да съдържа ценовото предложение на участника/ Прил.1и2/.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
23.10.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена
15 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие се предоставя на всяко лице, поискало това, и се изпраща за негова сметка, съгласно чл.28, ал.7 от ЗОП, след като се изпрати до Възложителя писмо по факс или поща с наименование, телефон, факс, данни за фактура, адрес, на който да се изпрати и копие от документ за платена сума по сметка BG39BUIB78901097634800 и банков код BUIBBGSF - "Сибанк"АД. Документацията за участие се публикува в профила на купувача - www.vikmontana.com.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
30.10.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 31.10.2014 г.  Час: 10:00
Място

Адреса на Възложителя по т.І.1- стаята на главния инженер.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

септември 2015г.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.09.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ