Версия за печат

01965-2014-0001

BG-Кърджали:

РЕШЕНИЕ

Номер: 12 от 25.09.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Гимназия с преподаване на чужди езици "Христо Ботев", ул. "Генерал Чернобузов"№19, За: Йорданка Николова Чавдарова, България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 62817, E-mail: gpche.kj@abv.bg, Факс: 0361 62817

Място/места за контакт: ГПЧЕ"Христо Ботев"
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на гориво за отопление, газьол със съдържание на сяра 0,001%(маркирано гориво за отопление) за отоплителния сезон на 2014/2015 години.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедура на обществена поръчка чрез договаряне без обявление на основание на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП и във връзка с приложението към чл.38 от ППЗОП, се обуславя от обстоятелството, че стоките предмет на настоящата поръчка са по списък предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, чиято доставка може да бъде изпълнена на стокова борса.Списъкът на тези стоки е одобрен от Министерския съвет в правилника за прилагане на закона.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

покана не се изпраща. Чл.92 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша"№18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

25.09.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Йорданка Николова Чавдарова
Длъжност: директор