Версия за печат

00909-2014-0006

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 129004492

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, ул. Васил Друмев 73, За: Радко Радев, Република България 9026, Варна, Тел.: 052 552226; 0885 824739, E-mail: info@naval-acad.bg, Naval_acad_legal@abv.bg

Място/места за контакт: гр. Варна, ул. Васил Друмев 73

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.naval-acad.bg.

Адрес на профила на купувача: www.naval-acad.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Доставка на ДМА по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1. Инфрачервена (термо) камера Обособена позиция 2. Лазер Обособена позиция 3. Система за анализ на горивния процес и диагностика на дизелови двигатели Обособена позиция 4. Датчик за въртящ момент Oбособена позиция 5. Вибродиагностичен уред Обособена позиция 6. Преносим газоанализатор"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Висше военоморско училище "Н. Й. Вапцаров" гр. Варна, ул. Васил Друмев 73
Код NUTS: BG331
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обособена позиция 1. Инфрачервена (термо) камера: 1) Мобилна; 2) Възможност за измерване на открито; 3) Термична чувствителност <50 mK @ f/1.0 (мили Келвина); 4) Качество на изображението - 320 х 240 или 640 х 480 пиксела; 5) Спектрален диапазон - от 7,5 до 13,5 m (микрометра); 6) Възможност за откриване на цел с човешки размери от 960 метра до 2,5 километра; 7) Възможност за цифрово увеличение - четири пъти. Обособена позиция 2. Лазер: 1) Вграден честотен генератор; 2) Превключване на честотата; 3) Продължителност на импулса под 1 ns (една наносекунда); 4) Пикова мощност по-голяма от 1,5 MW. Обособена позиция 3. Система за анализ на горивния процес и диагностика на дизелови двигатели: 1) Датчик за налягане с температурен диапазон от -15 до +340 градуса С и налягане от 0 до 200 барa; 2) Захранващ адаптор; 3) Оптичен датчик за измерване на положението на коляновия вал; 4) Програма за прехвърляне на данни към РС; 5) Акустичен датчик. Обособена позиция 4. Датчик за въртящ момент: 1) Диапазон на работа - до 200 kN.m; 2) Температурен диапазон от -15 °C до +40 °C; 3) Програма за обработване и прехвърляне на данни към РС ( вкл.USB адаптер). Oбособена позиция 5. Вибродиагностичен уред: 1) Четири-канален виброанализатор с възможност за: измерване по предварително зададен маршрут в 2 канала; измерване по 4 канала без маршрут; триосово измерване по маршрут; балансиране на ротори; определяне на собствени честоти на съоръженията; измерване на обороти; защитено изпълнение IP65. Обособена позиция 6. Преносим газоанализатор: 1) Възможност за определяне на съдържанието на следните газове: NO – азотен окис; NO2 –азотен двуокис; NOx – азотни окиси; SO2 – серен двуокис; CO – въглероден окис; CO2 – въглероден двуокис; O2 - кислород; 2) Възможност за работа в температурен интервал от -10 до +1000 градуса по Целзий; 3) Запаметява и отпечатва измерените стойности; 4) Да бъде преносим; 5) Възможност за определяне на съдържанието на газове от димоход с диаметър до 1000 mm; 6) Да може да определя съдържанието на газове в май-малко в следните мерни еденици: ppm, mg/Nm3 и mg/kWh.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

38970000, 80640000, 38636100, 38432000, 38436220, 33124100, 38432100, 38651600

Описание:

Изследователски, изпитвателен и научнотехнически симулатор
Тренировка и симулация с военни плавателни средства
Лазери
Уреди за анализи
Датчик за точката на кипене на ротационни изпарители
Уреди за диагностика
Газови анализатори
Цифрови камери

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие: Обособена позиция 1. Инфрачервена (термо) камера - 1 бр. Обособена позиция 2. Лазер - 1 бр. Обособена позиция 3. Система за анализ на горивния процес и диагностика на дизелови двигатели - 1 бр. Обособена позиция 4. Датчик за въртящ момент - 1 бр. Обособена позиция 5. Вибродиагностичен уред - 1 бр. Обособена позиция 6. Преносим газоанализатор - 1 бр.

Стойност, без да се включва ДДС
133616.67 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

30.01.2015 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в обществената поръчка (Образец № 17) се представя от участника в процедурата и е в размер на: - 233,00 лв. за Обособена позиция 1; - 298,00 лв. за Обособена позиция 2; - 141,00 лв. за Обособена позиция 3; - 333,00 лв. за Обособена позиция 4; - 250,00 лв. за Обособена позиция 5; - 79,00 лв. за Обособена позиция 6; Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 2 (две) на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС по съответната обособена позиция (Образец № 18). Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след подписване на приемо- предавателен протокол. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за Изпълнител на поръчката при подписване на договора. Банковите гаранции могат да бъдат издадени и по образец на банката, съдържащ същите или по – добри за Възложителя условия от тези в Образци № 17 и Образец № 18 от документaцията за участие, като в него е изрично записано, че гаранцията е безусловна и неотменима в полза на Възложителя. Гаранциите се представят, в една от следните форми: а) парична сума, внесена по банкова сметка на ВВМУ, гр. Варна в SG Експресбанк IBAN: ВG41ТТВВ94003315068641, BIC: ТТВВВG22; б) банкова гаранция - по образец. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на Изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участникът: - оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: - отстранените участници в срок 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на Изпълнител; - класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на Изпълнител. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

По обособена позиция 1: Финално плащане в размер на 100% от стойността до 30 дни след подписване на приемо-предавателен протокол и издадена фактура. По обособена позиция 2: Финално плащане в размер на 100% от стойността до 30 дни след подписване на приемо-предавателен протокол и издадена фактура. По обособена позиция 3: Финално плащане в размер на 100% от стойността до 30 дни след подписване на приемо-предавателен протокол и издадена фактура. По обособена позиция 4: Финално плащане в размер на 100% от стойността до 30 дни след подписване на приемо-предавателен протокол и издадена фактура. По обособена позиция 5: Финално плащане в размер на 100% от стойността до 30 дни след подписване на приемо-предавателен протокол и издадена фактура. По обособена позиция 6: Финално плащане в размер на 100% от стойността до 30 дни след подписване на приемо-предавателен протокол и издадена фактура.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

В случай, че участникът участва като обединение, тогава участниците в обединението трябва да представят копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият съгласно чл. 56, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Съгласно чл. 49 ППЗОП когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. В случай, че обединението /определено за изпълнител/ се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Комисията след приложението на разпоредбите на чл.68, ал.1, т.8 и 9 от ЗОП, предлага за отстраняване от участие в процедурата участник: - който не е представил на комисията в срок писмена обосновка във връзка с установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор или тя прецени, че посочените обстоятелства не са обективни; - който не е представил някой от необходимите документи, посочени по чл. 56 от ЗОП; - за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 (единствено за изрично посочени в поле ІІІ.2.1 от настоящото Обявление за поръчка) и ал. 5 от ЗОП; - който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя; - който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; - за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

ООбстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, наличието на които ще води до отстраняване от процедурата: Съгласно чл.47, ал. 2, т. 1, т. 2а (без по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП), т. 4, т. 5 от ЗОП вр. с ал. 3 от ЗОП, възложителят отстранява от участие в процедурата участник: който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Заб: Декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл.47, ал.9 ЗОП. В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията по чл.47, ал.9 ЗОП, която е на чужд език се представя и в официален превод. ПЛИК № 1 „Документи за подбор” съдържащ: 1. Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Оферта за участие – (Образец №1); 3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало офертата, в случай че същото няма представителни функции; 4.Представяне на участника, което включва: Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър (Образец №4 – ако е приложима) - посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 5. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 6. Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (Образец № 5) /за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1 (без б.”е), т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1, т.2а, т.4, т.5 и ал.5 ЗОП/; 7. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП (Образец № 6); 8. Декларация за участието на подизпълнители, както и за вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие (Образец № 7); 9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 8) (ако участникът е декларирал, че ще ползва подизпълнители); 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора (Oбразец № 9); 11. Документ на внесена гаранция за участие – копие на платежно нареждане за паричен превод или оригинал на банкова гараnция за участие в обществена поръчка (Образец № 17).ПЛИК № 2„Предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № ......... ” (като се посочва обособената позиция за която се отнася), съдържащ: 1. Техническа оферта за изпълнение на поръчката (Образец №2); 2. Декларация за предложения от участника срок за изпълнение на поръчката (Образец № 16). ПЛИК № 3 „Предлагана цена по Обособена позиция № ......... ”, (като се посочва обособената позиция за която се отнася), съдържащ: 1. Ценова оферта на участника (Образец № 3)

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Неприложимо

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Неприложимо

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Неприложимо

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Неприложимо

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
30.10.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
30.10.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

60

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 31.10.2014 г.  Час: 10:00
Място

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” гр. Варна ул. Васил Друмев 73

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители (оригинално пълномощно, не е необходима нотариална заверка), както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ - ПРОЦЕДУРА BG161PO003-1.2.04 „РАЗВИТИЕ НА ПРИЛОЖНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ”, Договор за БФП BG161PO003-1.2.04-0041 "„Иновативни еко и енергоспестяващи решения във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“"

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

ВВМУ"Н.Й.Вапцаров", ул. "В. Друмев" 73, Република България 9026, Варна, Тел.: 052 552226, E-mail: info@naval-acad.bg, Naval_acad_legal@abv.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.09.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Инфрачервена (термо) камера
1) Кратко описание

Обособена позиция 1. Инфрачервена (термо) камера: 1) Мобилна; 2) Възможност за измерване на открито; 3) Термична чувствителност <50 mK @ f/1.0 (мили Келвина); 4) Качество на изображението - 320 х 240 или 640 х 480 пиксела; 5) Спектрален диапазон - от 7,5 до 13,5 m (микрометра); 6) Възможност за откриване на цел с човешки размери от 960 метра до 2,5 километра; 7) Възможност за цифрово увеличение - четири пъти.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38970000, 80640000, 38651600

Описание:

Изследователски, изпитвателен и научнотехнически симулатор
Тренировка и симулация с военни плавателни средства
Цифрови камери

3) Количество или обем

Инфрачервена (термо) камера - 1 брой; карта памет - 1 брой; видео кабел -1 брой; презареждаема батерия - 1 брой; USB кабел - 1 брой; захранващ блок - 1 брой

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
23333.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 30.01.2015 г. Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Лазер
1) Кратко описание

Обособена позиция 2. Лазер: 1) Вграден честотен генератор; 2) Превключване на честотата; 3) Продължителност на импулса под 1 ns (една наносекунда); 4) Пикова мощност по-голяма от 1,5 MW.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38970000, 80640000, 38636100

Описание:

Изследователски, изпитвателен и научнотехнически симулатор
Тренировка и симулация с военни плавателни средства
Лазери

3) Количество или обем

Лазер - 1 брой

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
29866.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 30.01.2015 г. Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Система за анализ на горивния процес и диагностика на дизелови двигатели
1) Кратко описание

Обособена позиция 3. Система за анализ на горивния процес и диагностика на дизелови двигатели: 1) Датчик за налягане с температурен диапазон от -15 до +340 градуса С и налягане от 0 до 200 барa; 2) Захранващ адаптор; 3) Оптичен датчик за измерване на положението на коляновия вал; 4) Програма за прехвърляне на данни към РС; 5) Акустичен датчик.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38970000, 80640000, 38432000

Описание:

Изследователски, изпитвателен и научнотехнически симулатор
Тренировка и симулация с военни плавателни средства
Уреди за анализи

3) Количество или обем

Система за анализ на горивния процес и диагностика на дизелови двигатели - 1 брой; датчик за налягане - 1 брой; захранващ адаптор - 1 брой; оптичен датчик за измерване на положението на коляновия вал - 1 брой; , акустичен датчик - 1брой; свързващ кабел за връзка между датчиците и мобилния модул – минимум 8 метра; оптичен или индуктивен датчик (датчици) за монтаж на маховик - 1 брой; датчик за измерване на налягането в цилиндъра - 1 брой. мобилен модул - 1 бр., притежаващ дисплей с резолюция минимум 320 х 240 пиксела

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
14166.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 30.01.2015 г. Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Датчик за въртящ момент
1) Кратко описание

Обособена позиция 4. Датчик за въртящ момент: 1) Диапазон на работа - до 200 kN.m; 2) Температурен диапазон от -15 °C до +40°C; 3) Програма за обработване и прехвърляне на данни към РС ( вкл.USB адаптер).

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38970000, 80640000, 38436220

Описание:

Изследователски, изпитвателен и научнотехнически симулатор
Тренировка и симулация с военни плавателни средства
Датчик за точката на кипене на ротационни изпарители

3) Количество или обем

Датчик за въртящ момент - 1 брой

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
33333.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 30.01.2015 г. Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Вибродиагностичен уред
1) Кратко описание

Oбособена позиция 5. Вибродиагностичен уред: 1) Четири-канален виброанализатор с възможност за: измерване по предварително зададен маршрут в 2 канала; измерване по 4 канала без маршрут; триосово измерване по маршрут; балансиране на ротори; определяне на собствени честоти на съоръженията; измерване на обороти; защитено изпълнение IP65.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38970000, 80640000, 33124100

Описание:

Изследователски, изпитвателен и научнотехнически симулатор
Тренировка и симулация с военни плавателни средства
Уреди за диагностика

3) Количество или обем

Вибродиагностичен уред - 1 брой; виброанализаторът да е с минимум 6“ цветен дисплей; батерия - 1 брой; USB кабел за комуникация– 1 брой; станция за комуникация и зареждане – 1 брой; SD карта с минимален капацитет 4Gb – 1 брой; комплект акселерометър с кабел и магнит – 1 брой.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
25000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 30.01.2015 г. Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Преносим газоанализатор
1) Кратко описание

Обособена позиция 6. Преносим газоанализатор: 1) Възможност за определяне на съдържанието на следните газове: NO – азотен окис; NO2 –азотен двуокис; NOx – азотни окиси; SO2 – серен двуокис; CO – въглероден окис; CO2 – въглероден двуокис; O2 - кислород; 2) Възможност за работа в температурен интервал от -10 до +1000 градуса по Целзий; 3) Запаметява и отпечатва измерените стойности; 4) Да бъде преносим; 5) Възможност за определяне на съдържанието на газове от димоход с диаметър до 1000 mm; 6) Да може да определя съдържанието на газове в май-малко в следните мерни еденици: ppm, mg/Nm3 и mg/kWh.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38970000, 80340000, 38432100

Описание:

Изследователски, изпитвателен и научнотехнически симулатор
Услуги по специално образование
Газови анализатори

3) Количество или обем

Преносим газоанализатор - 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
7916.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване