Версия за печат

00417-2014-0017

BG-Джебел: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Джебел, ул. "Еделвайс" №19, За: инж. Веска Димитрова, Република България 6850, Джебел, Тел.: 03632 2098, E-mail: veska1953@abv.bg

Място/места за контакт: началник отдел "ТСУ"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dzhebelbg.com.

Адрес на профила на купувача: www.dzhebelbg.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Водоснабдяване на с. Устрен - "Долна махала”, общ. Джебел"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: общ. Джебел
Код NUTS: BG425
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Водоснабдяване на с. Устрен - "Долна махала”, общ. Джебел"

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Проектът предвижда изграждане на следните водопроводи и съоръжения: 1. Водопровод за махала „Долна махала” и ”Слепова” - ф63/10 – 584 м.л. и ф 50/10 – 88 м.л.; 2. Гравитачен водопровод от ЧР 50 м3 до ЧР 25 м3 – ф90/10 – 769 м.л.; 3. За махала „Хаджийска” – водопровод ф80/10 – 145 м.л. и ф75/10 – 183 м.л. и ф50/10 – 104 м.л.; 4. За махала „Лъвова” – водопровод ф90/10 – 280 м.л. и ф50/10 – 149 м.л.; 5. За махала „Лъвова” северната посока водата се подава през пролетно – есенния сезон с хидрофорна уредба, монтирана в ПС2 в две посоки: северна – тръби ф90/10 – 139 м.л. и ф50/10 – 100 м.л.; югозападна – тръби ф50/10 – 115 м.л. ; 6. Тласкателен водопровод от ПС2 до ЧР 50 м3 – ф90/10 – 769 м.л.; 7. Изграждане/възстановяване/ на СОЗ 1 водоизточник, СОЗ – събирателна шахта и СОЗ 3 – БР 25 м3 с ПС 2. 8. Помпена станция 2 – довършителни работи – мазилки, бояджийски работи, тенекеджийски работи, доставка и монтаж на дограма, подови настилки, доставка и монтаж на хидрофорна уредба, доставка и монтаж на помпа, изпълнение на тръбна система, външно ел.захранване, вътрешна ел.инсталация и други. 9. Направа на съоръжения към водопровода – шахта към каптаж – нова, довършване на съществуваща събирателна с три броя вливни тръби, довършване на черпателен резервоар R 25 м3 мах.”Лъвова” – съществуващ.

Прогнозна стойност без ДДС
472000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

5


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в процедурата е в абсолютна сума и е в размер на 4 700.00 лв. /четири хиляди и седемстотин лева/. Гаранцията за участие се превежда от участника по банкова сметка на Община Джебел: IBAN- BG22DEMI92403300044825, BIC:DEMIBGSF, ТБ "Д" АД - ФЦ - ГР. КЪРДЖАЛИ, или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност и условия, които да предвиждат възможност за задържане на гаранцията по реда на чл.61 от ЗОП. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за участие в настоящата процедура. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП.В случай, че гаранцията за участие е банкова, срокът и на валидност трябва да бъде не по-малък от срока на валидност на офертата. 2. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС. Гаранция за изпълнение на договора се превежда по банкова сметка на Общината IBAN- BG22DEMI92403300044825, BIC:DEMIBGSF, ТБ "Д" АД - ФЦ - ГР. КЪРДЖАЛИ или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност и условия, съгласно проекто-договора. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. При внасяне на гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва наименованието на процедурата, за която се внася. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в ЗОП и проекта на договор за възлагане на обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка ще се извършват по банков път в лева след сключване на договор между на Община Джебел и ПУДООС. Окончателно плащане в размер на 100% от договорените и изпълнени СМР, платимо в 10 дневен срок след получаване на финансови средства от ПУДООС. Обемът на извършените СМР се удостоверява чрез подписване на двустранен протокол (между ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ). В случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обекта по отношение на актуваните количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва след отстраняването на несъответствията.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението, съдържащо минимум клаузи, които гарантират, че : всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора; представляващия обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на договора, включително по отношение на плащанията; всички членове са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на договора, както и споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка. В случай, че обединението е създадено на един по-ранен етап и тази информация не се съдържа в споразумението за създаване на обединението, то в този случай участникът представя допълнително споразумение съдържащо горепосочената информация. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В процедурата за възлагане на общ.поръчка могат да участват като участници бълг. или чужд.физ. или юр.лица, вкл.техни обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки и наст.документация. По отношение на участник трябва да не е налице някое от условията на чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, като констатирането наличието на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на участника.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Лице, което ще участва пряко в изпълнението на строителството, трябва да е вписано в Централния професионален регистър на строителя и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за изпълнение на строежи четвърта група първа категория. В случай, че участникът е чужд.лице – представя се еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон, в нотариално заверено копие, придружен с превод на български език. Когато участникът е обединение или е предвидил участие на подизпълнители, това изискване се отнася само за този/тези член/ове на обединението, съответно подизпълнител, който ще поеме извършването на строителните дейности. Офертата на участниците трябва да съдържа: 1) Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2) Представяне на участника, което включва: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП и удостоверение от Камарата на строителите за изпълнение на строежи четвърта група първа категория; 3) При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4) Доказателства за изпълнение на икономическите и финансовите изисквания към участника съгласно т.ІIІ.2.2. Мин.изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците; 5) Доказателства за изпълнение на изисквания към участника техническите възможности съгласно т.IІІ.2.3. Мин.изисквания за технически възможности и квалификация; 6) Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47 ал.1, ал.2 ал.5 от ЗОП; 7) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП; 8) Декларация за ползване на подизпълнител/и, съдържаща информация за вида на работите, които ще извършват подизпълнителите, и дела на тяхното участие; 9) Декларация – съгласие за участие на подизпълнител (когато е приложимо); 10) Документ за гаранция за участие в процедурата; 11) Оферта за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка по образец към документацията за участие; 12) Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура, ако е различно от лицето по офиц.регистрация. 13) Декларация за запознаване с мястото на изпълнението, условията на откритата процедура и работните проекти; 14) Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 15) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП; 16) Плик №2 - Техническо предложение и срок за изпълнение на поръчката; 17) Плик №3 - Ценово предложение;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Удостоверение от банка;
Минимални изисквания: Участникът в процедурата трябва да разполага с финансов ресурс в размер на 235 000.00 лв.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт. 2. Справка декларация за инженерно-техническия екип по образец; 3. Представяне на заверени копия от валидни Сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството или еквивалентен; Сертификат ISO 14001:2005 Системи за управление на околната среда или еквивалентен или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на околната среда. Сертификатите следва да са с обхват строително-монтажни работи.
Минимални изисквания: 1. Участник в процедурата трябва да отговаря на мин.изискв.за техн.възможности и квал., както следва: 1.Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертите договор/и/ за извършване на СМР, сходни с обекта на поръчката, които следва да включват изпълнението на СМР по водоснабдителни мрежи. 2. Всеки участник трябва да разполага с квал.и опитен инженерно–технически екип. Инженерно–техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да отговаря на следните изисквания: •Ръководител обект - квалификация строителен инженер, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени; опит в областта на строителството - минимум 5 г. •Технически ръководител – техн.правоспособно лице съгл. чл.163а от ЗУТ, с опит в областта на строителството – минимум 3 г. •Специалист – контрол на качеството, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по – малко от 3 години – минимум 1 брой. •Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ), с най-малко 3 години стаж на длъжност КБЗ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. на МРРБ; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или еквивалентно – минимум 1 брой. 3. Всеки участник следва да притежава сертификати за внедрени системи в областта на строителството : - ISO 9001:2008 - за управление на качеството или еквивалентно; - ISO 14001:2005 Системи за управление на околната среда или еквивалентно;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок на изпълнение - П1; тежест: 30
Показател: Ценово предложение - П2; тежест: 70

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
14.10.2014 г.  Час: 12:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Цена на документацията 12 лв. с включен ДДС. Внесени в касата на Община Джебел всеки работен ден от 8:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. Пълен достъп до документация, с оглед запознаване на участниците е предоставен на официалния уеб-сайт на Община Джебел - http://www.dzhebelbg.com.Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се получава на хартиен носител в община Джебел. При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена на хартиен носител в случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес за изпращане. Документацията се изпраща за сметка на лицето, отправило искането. При изтеглянето на документацията от посочения сайт, възложителят няма разходи по смисъла на чл. 28, ал. 7 ЗОП, като в тези случаи не е необходимо нейното закупуване.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
14.10.2014 г.  Час: 12:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 14.10.2014 г.  Час: 17:00
Място

гр. Джебел, ул. "Еделвайс" №19, Залата на Общински съвет Джебел

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Цялата документация за участие в процедурата е публикувана на официалния интернет сайт на Възложителя: www.dzhebelbg.com. Датата, часа и мястото за отваряне и повестяване на ценовите предложения се обявява на официалната интернет страница на Възложителя: www.dzhebelbg.com

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.09.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ