Версия за печат

01407-2014-0001

BG-Хасково: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД, гр. Хасково, бул. "Съединение" № 49, За: Катя Дойчева Хаджииванова, България 6300, Хасково, Тел.: 038 665316

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mdozs-haskovo.org.

Адрес на профила на купувача: www.mdozs-haskovo.org.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основно място на изпълнение: гр. Хасково, бул. "Съединение" № 49
Код NUTS: BG422
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД, подробно описани по вид в спецификацията към документацията. Оферти могат да бъдат подавани както за всички, така и само за някои от фармацевтичните единици, включени в спецификацията към документацията за участие в процедудурата

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Съгласно утвърдена спецификация

Прогнозна стойност без ДДС
9386886.75 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Продължителност в дни

120


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие - Участниците са длъжни да представят като част от офертата си гаранция за участие в размер на 0,5 % от общата стойност без ДДС на обособените позиции, за които участват, при условията на чл. 59, ал. 1 и 2 , чл. 60, ал. 1 и 2 от Закона за обществени поръчки. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: парична сума, внесена по следната банкова сметка на Възложителя: „СБАРО - Хасково” ЕООД IBAN BG46 RZBB 9155 1085 6177 15 , BIC RZBBBGSF в "Райфайзенбанк" ЕАД - клон Хасково или банкова гаранция - оригинал. В случай, че участникът представи Банкова гаранция, същата следва да бъде безусловна, неотменима, да подлежи на усвояване при условията на чл. 61 ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % (един процента) от стойността на договора без включен ДДС.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Срокът на отложено плащане е 30 дни, който срок следва да бъде един и същ за отделните лекарствени продукти

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1) Заверено от участника копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; При участие на подизпълнител, посочените документи се представят и от подизпълнителя. 2) Участниците в обществената поръчка трябва да притежават разрешение за производство, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/ (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ) или за търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти, или разрешение за внос – издадени по реда на ЗЛПХМ; Участниците в обществената поръчка трябва да притежават лицензия, издадена по реда на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсори /ЗКНВП/, когато участват за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения 2 и 3 от ЗКНВП; 3) Оторизационно писмо на името на участника, издадено от производителя на продукта или от упълномощен представител, валидно за срока за изпълнение на поръчката, от което да е видно, че участникът е упълномощен да участва от свое име в обществената поръчка с изделията на производителя - оригинал или оригинал на легализиран превод на български език. 4) Гаранция за участие - в оригинал и в размери и при условия, съгласно документация. 5) Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47 от ЗОП; – в оригинал, по образец
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Заверено от участника копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; При участие на подизпълнител, посочените документи се представят и от подизпълнителя. 2) Участниците в обществената поръчка трябва да притежават разрешение за производство, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/ (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ) или за търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти, или разрешение за внос – издадени по реда на ЗЛПХМ; Участниците в обществената поръчка трябва да притежават лицензия, издадена по реда на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсори /ЗКНВП/, когато участват за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения 2 и 3 от ЗКНВП; 3) Оторизационно писмо на името на участника, издадено от производителя на продукта или от упълномощен представител, валидно за срока за изпълнение на поръчката, от което да е видно, че участникът е упълномощен да участва от свое име в обществената поръчка с изделията на производителя - оригинал или оригинал на легализиран превод на български език. 4) Гаранция за участие - в оригинал и в размери и при условия, съгласно документация. 5) Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47 от ЗОП – в оригинал, по образец
Изисквано/и минимално/и ниво/а:
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1.Списък на основните договори за доставки, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните две години (2012 г. и 2013г.), вкл. стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение/референции; 2. Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството на участника -копие, заверено от участника; 3.Списък на лицата отговарящи за изпълнението на поръчката, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството – оригинал, подписан от представляващия участника; 4. Оригинални документи с легален превод от националния език на производителите за Оторизация на участника от притежателя на разрешението за употреба или негов представител в РБългария за участие в конкретната обществена поръчка и предлагане на произведените от тях медикаменти и/или медицински консумативи; 5. Списък на транспортни средства за извършване на доставката – оригинал,подписан от представляващия участника; 6.Списък на складова база, необходима за съхранение на достатъчна складова наличност – оригинал,подписан от представляващия участника; 7.Административни данни на участника, попълнен образец – оригинал; 8. Декларация относно обстоятелства по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - попълнен образец ; 9. Декларация, относно обстоятелства по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - попълнен образец от подизпълнителя 10.Декларация във връзка с чл.58 от ЗОП- попълнен образец. 11.Декларация-срок на годност
Изисквано/и минимално/и ниво/а: (1) Изпълнени поне 3(три) договора с корпоративни клиенти за доставка на медикаменти за предходната 2013 г. с приложени референции за качествено изпълнение, подписани от съответните възложители; (2) Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството на участника -копие, заверено от участника; (3) Оригинални документи с легален превод от националния език на производителите за Оторизация на участника от производителя за участие в конкретната обществена поръчка и предлагане на произведените от тях медикаменти и/или медицински консумативи;
ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
13.10.2014 г.  Час: 12:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
21.10.2014 г.  Час: 12:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 22.10.2014 г.  Час: 10:00
Място

СБАЛО Хасково, бул.”Съединение” №49 - кабинет на управителя

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал.3 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул.:"Витоша" 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.09.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ