Версия за печат

00226-2014-0032

BG-Плевен: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000413974

Община Плевен, пл."Възраждане" № 2, За: инж. Мирослав Илиев, Република България 5800, Плевен, Тел.: 064 881273, E-mail: ivcpleven@abv.bg, Факс: 064 822414

Място/места за контакт: Община Плевен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.pleven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.pleven.bg/.

Електронен достъп до информация: http://pleven.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/2807-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82-%E2%80%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82-%E2%80%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF-i-%E2%80%9D%E2%80%9D.html.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Инженеринг за обект: „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на село Ясен, община Плевен (етап I)” от проект "Интегриран воден цикъл Плевен-Долна Митрополия"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
с. Ясен, община Плевен
Код NUTS: BG314
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на поръчка е: Инженеринг за обект: „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на село Ясен, община Плевен (етап I)” от проект "Интегриран воден цикъл Плевен-Долна Митрополия", съгласно Договорните условия на ФИДИК за технологично оборудване и проектиране-строителство за електро и машинно–монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя-Жълта книга, издание 1999 година при спазване на изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове и по-конкретно: А. Инженерни проучвания Изготвяне на подробен Хидро- геоложки доклад; • Изготвяне на подробен Инженерно- геоложки доклад; • Изготвяне на геодезическо заснемане; Б. Проектиране • Изготвяне на работни проекти (работни детайли) за водопроводната и канализационната мрежи на с. Ясен, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; • Съгласуване на проектите с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции, съгласно изискванията на нормативната база; • Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; • Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството; В. Изпълнение на СМР за изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, в съответствие с изготвените работни проекти от Изпълнителя. Г. Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ. Д. Изготвяне на екзекутивна документация; Е. Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16 и Разрешение за ползване; Ж. Отстраняване на дефекти в периода за съобщаване и отстраняване на дефекти.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45332000, 45231300, 71322200

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
Услуги по проектиране и конструиране на тръбопроводи

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Посочените в раздел ІІ.1.5 от настоящото Обявление основни дейности, включени в обхвата на поръчката, са насочени към: • Рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа и изграждане на нови водопроводни мрежи на с.Ясен, общ.Плевен с дължина около 11 016 м ; • Изграждане на битова канализационна мрежа с дължина около 16,707 км; • Изграждане на дъждовна канализационна мрежа с обща дължина 0,78 км; • Изграждане на напорен тръбопровод от КПС до съществуващ гравитачен колектор към ПСОВ Плевен с обща дължина около 4,636 км. • Подмяна на съществуващи сградни отклонения и изграждане на нови по трасето на водопроводната и канализационна мрежа към всеки имот. • Изграждане на около 80 бр. улични оттоци за отводняване на улиците.

Стойност, без да се включва ДДС
16136744.83 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й: Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 160 000,00 BGN (сто и шестдесет хиляди лева). Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 180 дни от датата определена за краен срок за получаване на оферти. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по следната сметка на Община Плевен ( в лева): Сметка в лв (BGN) IBAN: BG38 IORT 73803338000001 BIC: IORTBGSF Наименование на банката: “Инвестбанк” АД клон Плевен. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. В банковата гаранция следва изрично да е посочено, че тя е: - безусловна и неотменима; - в полза на Община Плевен; - със срок на валидност 180 дни от датата определена за краен срок за получаване на оферти; - за настоящата обществена поръчка. 2. Условия и размер на гаранцията за авансово плащане по договора и начин на плащането й. Гаранцията за авансово плащане е в размер на 10% (десет процента) от цената на договора. Гаранцията за авансово плащане може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Изпълнителят сам избира формата на гаранция. Задължително посочва договора, за който се представя гаранцията. Изпълнителят представя гаранция за авансово плащане заедно с фактурата за авансово плащане. Когато участникът избере гаранцията за авансово плащане да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима и че е в полза на Община Плевен. Срокът на валидност на гаранцията за авансово плащане се урежда с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. Когато участникът избере да внесе гаранцията за авансово плащане по договора по банков път това следва да стане по следната сметка: IBAN: BG38 IORT 73803338000001 BIC:IORTBGSF Наименование на банката: “Инвестбанк” АД клон Плевен 3. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и начин на плащането й. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от цената на договора без ДДС. Същата може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път това следва да стане по следната сметка на IBAN:BG38 IORT 73803338000001 BIC: IORTBGSF Наименование на банката: “Инвестбанк” АД клон Плевен Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е: - безусловна и неотменима; - в полза на Община Плевен; - със срок на валидност най-малко 60 дни след срока на изпълнение на договора. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. 4. Гаранция за задържани пари. Оставащата част от задържаните пари по договора, в случай че предстои да бъдат разплатени след 31.12.2014г., ще бъдат разплатени преди този срок след представяне на банкова гаранция от Изпълнителя в полза на Възложителя за цялата стойност от оставащата част на задържаните пари. Условията на гаранцията за задържаните пари се уреждат с договора за обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на цената на договора ще се извършва в български лева съгласно договорните условия по следната схема на плащане: Авансово плащане - 10% от цената на договора; Междинни плащания (в което е включено и авансовото) до достигането на 90% от цената на договора съгласно Образец № 14А Приложение към офертата; Окончателно плащане - 10% от цената на договора. Съгласно Образец № 14А- Приложение към офертата, процентът за задържане е 10% и лимитът на задържаната сума е 10% от приетата от Възложителя цена на договора. Начинът на удържане на сумите за задържани пари и освобождаването им, както и възстановяването на аванса се уреждат от договора. Авансовото плащане се извършва след издаване от Инженера на "Акт за междинно плащане" за авансовото плащане, след представянето от Изпълнителя на програма за изпълнение и гаранция за авансовото плащане съгласно условията на договора. Възложителят заплаща на Изпълнителя аванса в рамките на 21 дни от получаването на програмата за изпълнение и гаранцията за авансово плащане. Междинните плащания се извършват след издаване от Инженера на "Акт за междинно плащане" след представяне от Изпълнителя на отчет за напредъка и съответните помощни документи. Минималната сума, при която Изпълнителят може да направи искане за междинно плащане e 2 000 000.00 (два милиона) лева. Възложителят заплаща на Изпълнителя сумата, заверена във всеки Акт за междинно плащане, в рамките на 56 дни, след като Инженерът получи отчета за напредъка и помощните документи. Окончателното плащане се извършва след издаване от Инженера на Сертификат за изпълнение и на Акт за окончателно плащане след представяне от Изпълнителя на отчет при завършване и съответните помощни документи. Възложителят заплаща на Изпълнителя сумата, заверена в Акта за окончателното плащане, в рамките на 56 дни след получаването му. Поръчката се финансира със средства от Кохезионния фонд (КФ) на ЕС по Оперативна Програма "Околна Среда 2007-2013 г." (ОПОС) за приоритетни инвестиции в сектора на водите и отпадъчните води.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

В случай, че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице. Договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/ или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Във връзка с раздел ІІ.3. Срокът за изпълнение на поръчката e до 24 месеца, считано от датата на започване на изпълнението на договора, като до 12 месеца следва да бъде изпълнено проектирането, строителството и въвеждането на обекта в експлоатация и оставащите 12 месеца са последващ срок за съобщаване и отстраняване на дефекти. Други - при сключване на Договора, избраният изпълнител трябва да представи следните документи: 1. Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,т.1, букви а),б),в),г) и д), и ал. 2, т.1, 3 и 5 от ЗОП. Ако е посочен ЕИК, документи за доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, не се представят. 2. Гаранция за изпълнение на Договора. 3. В случай на обединение - копие на удостоверения за регистрация на обединението, посочени в раздел ІІІ.1.3) от настоящото обявление. 4. Валидна застраховка за професионална отговорност на лицето (лицата), което ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. 5. Валидна застраховка за професионална отговорност на лицето (лицата), което ще осъществява проектирането за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. 6. Изпълнителят на настоящата обществена поръчка трябва да отговаря на изискванията на чл.157, ал.2 от Закона за устройство на територията и чл.3, ал.2 и чл.14 от Закона за камарата на строителите.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от ЗОП и на обявените от Възложителя изисквания в Обявлението за обществената поръчка и документацията за участие. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Едно и също физическо или юридическо лице - участник в процедурата може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, букви "б" и "в", чл. 107, ал. 1, буква "б" и да не е наложено наказание на основание чл. 109, ал. 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета. Наличието на посочените обстоятелства води до отстраняване на участника от процедурата. Всеки участник следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) съгласно Закона за камарата на строителите (ЗKC), обн. ДВ. бр. 108/2006г., за извършване на строителни работи на обекти „втора категория, четвърта група” съгласно чл.137, ал.1, т.2, буква б) от ЗУТ или еквивалентни. При участие на чуждестранни лица възложителят ще приеме еквивалентен документ /декларация/удостоверение за наличието на такава регистация,издадени от компетентен орган съгласно националното законодателство на участника. Вписването в съответния регистър на държава-член на ЕС,или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено. ИЗИСКУЕМИ документи: I. ПЛИК №1 - ДОКУМЕНТИ за ПОДБОР: 1) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2) Писмо към офертата – попълва се Образец № 1, към писмото в свободен текст участникът описва представяне, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или др. идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;3) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал; 4) при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 5) Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномо¬щават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението) - оригинал; 6) Декларация от членовете на обединението/консорциума – попълва се Образец № 2; 7) Декларация за участието на подизпълнители – попълва се Образец № 3; Информацията продължава в раздел VІ.3) Допълнителна информация от настоящото Обявление.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Наличието на изисквания финансов ресурс се доказва от участника с един или няколко от следните документи: - удостоверение от банка; - годишния финансов отчет за предходната финансова година, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да разполага с финансов ресурс за осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, и други, който ресурс възлиза на не по-малко от 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лева. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите на предходното изречение трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор, посочени в настоящия раздел се доказва от един или повече от участниците в обединението

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Списък на проектираните обекти за ВиК мрежи, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги. Доказателствата за извършените услуги се предоставят под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган за всеки обект, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2.Списък на извършеното строителство/инженеринг на обекти за ВиК мрежи, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, който следва да бъде придружен със следната информация: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Минимални изисквания за проектиране: Участникът да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на оферти: - проектиране на нови или реконструкция на съществуващи водоснабдителни системи на най-малко 1 (един) обект, който да включва селищна водоснабдителна мрежа с обща дължина най-малко 10 (десет) км; - проектиране на нови или реконструкция на съществуващи канализационни системи на най-малко 1 (един) обект/, който включва селищна канализационна мрежа с обща дължина най-малко 10 (десет) км. 2. Минимални изисквания за строителство: Участникът да е изпълнил през последните 5 г., считано от датата на подаване на оферти: - строителството на нови или реконструкция на съществуващи водоснабдителни системи на най-малко 1(един) обект/и, който/които включва/т селищна водоснабдителна мрежа с обща дължина най-малко 10 (десет) км; - строителството на нови или реконструкция на съществуващи канализационни системи на най-малко 1(един) обект, който включва селищна канализационна мрежа с обща дължина най-малко 10 (десет) км; С изпълнението на един и същи обект може да се покрива едно или повече от гореизброените изисквания за опит, посочени в т. 1. и т. 2. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите на предходното изречение трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор, посочени в този раздел се доказва от един или повече от участниците в обединението.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Показател Спр – Срок в месеци за изготвяне на работния проект; тежест: 20
Показател: Показател Ссмр – Срок в месеци за изпълнение на СМР и въвеждане на обекта в експлоатация ; тежест: 50
Показател: Показател Цпр – Предлагана цена изготвяне на работния проект ; тежест: 10
Показател: Показател Цсмр – Предлагана цена за изпълнение на СМР ; тежест: 20
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 034 - 054634 от 18.02.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
03.11.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка заплащат сумата в размер на 15( петнадесет) лева, които се внасят в касата или банковата сметка на Община Плевен, както следва: - в брой в касата на адрес: гр. Плевен, пл. Възраждане № 2, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.; - с платежно нареждане към бюджет. Документацията за участие в процедурата се получава след представяне на валиден документ за закупена документация, издаден на името на участника, в Информационния център на Община Плевен на адрес: гр. Плевен, пл. "Възраждане " № 2, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. Документацията за участие може да се получава/ закупува до 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителният преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването й, посочено по-горе, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. При получаване на документацията в Община Плевен, участникът предоставя следната информация: име, адрес, телефон, факс, лице за контакт. Информацията е необходима с оглед изпълнение задължението на Възложителя по чл. 29, ал. 3 от ЗОП. При поискване от заинтересовано лице Възложителят изпраща документацията за сметка на лицето, отправило искането, съгласно чл. 28, ал. 4 от ЗОП. Изпращането на документацията става след получаване на писмено искане с приложено копие от документ за внесена сума за закупуване на документацията, в което лицето трябва да посочи необходимата информация за участника: име, адрес, телефон, факс, лице за контакт, както и да посочи куриерската служба, с която следва да бъде изпратена документацията за участие. Възложителят не носи отговорност за получаването и/или приемането от участника на документацията, която е предадена на указания куриер. Документацията е достъпна на Интернет страницата на Община Плевен на адрес: http://www.pleven.bg/, раздел "Обществени поръчки". Изтеглянето на документацията от посочения адрес е свободно и безплатно, като изискването за заплащане на документацията е само за участници, които желаят да получат отпечатан екземпляр от Възложителя. Разяснения по документацията ще се публикуват на страницата на Община Плевен - http://www.pleven.bg/, раздел "Обществени поръчки".

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
03.11.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 05.11.2014 г.  Час: 11:00
Място

Сградата на Община Плевен

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава от Възложителя след изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите. Отварянето на офертите е публично и на него имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от Комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие. При отварянето на Плик № 3 "Предлагана цена" (ценови оферти) имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация. Участниците в процедурата по ЗОП ще бъдат уведомени писмено за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти на посочения от тях адрес за кореспонденция. В изпълнение на чл. 69а, ал.3 от ЗОП датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти ще бъдат обявени на Интернет страницата на Община Плевен, най-късно в деня, предхождащ този на отварянето на ценовите оферти.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

VI.3) Допълнителна информация

ПРОДЪЛЖЕНИЕ от РАЗДЕЛ ІІІ.2.1) 8) Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 4; 9) Административни сведения - попълва се Образец № 5; 10) Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие; 11) Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, удостоверяваща липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 ал. 5, от ЗОП – попълва се Образец № 6. 12) Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, б. „б“ и „в“, чл. 107, ал. 1, б. „б“ и чл. 109, ал. 2, б. „а” от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета – попълва се Образец № 7. 13) Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка – попълва се Образец № 8; 14) Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минималната цена на труда и условията на труд - попълва се Образец № 9; 15) Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - попълва се Образец № 10; 16) Декларация, че участникът е запознат с условията на площадката - попълва се Образец № 11; 17) Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липсата на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – попълва се Образец № 13. 18) Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за обекти „втора категория, четвърта група“ съгласно чл.137, ал.1, т.2, буква б) от ЗУТ, издадено съгласно Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2006 г. и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, обн. ДВ, бр. 101/22.11.2013 г. или еквивалентно; 19) Доказателства за икономическите и финансови възможности за изпълнение на настоящата обществена поръчка съгласно посочените изисквания в раздел III.2.2) „Икономически и финансови възможности” на Обявлението за поръчка; 20) Доказателства за техническите възможности за изпълнение на настоящата обществена поръчка съгласно посочените изисквания в раздел III.2.3) „Технически възможности” на Обявлението за по¬ръчка; 21) Декларация за приемане на условията в проекта на договор - Образец № 10 22) Декларация, че участникът е запознат с условията на площадката – образец № 11 II. ПЛИК №2-ПРЕДЛОЖEНИE за ИЗПЪЛНЕНИЕ на поръчката: „Техническо предложение” Образец №15; III. ПЛИК №3-ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА: „Ценова оферта”-Образец №16, Ценови таблици-Образец №16А.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно изискванията на чл.120,aл.5, т.1 и ал.6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.09.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ