Версия за печат

00435-2014-0074

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 130175000

"Софийска вода"АД, Район Младост, ж.к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, За: Звезделина Борисова, България 1766, София, Тел.: 02 8122182, E-mail: ZBorisova@sofiyskavoda.bg, Факс: 02 8122588

Място/места за контакт: Отдел "Снабдяване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.sofiyskavoda.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност

Вода

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Транспорт на утайки

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
София
Код NUTS: BG412
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Транспорт на утайки.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

90513700

Описание:

Услуги по транспортиране на утайки

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозно количество - до 112 000 тона утайка. На изпълнителя не са гарантирани количества и продължителност на дейностите.

Стойност, без да се включва ДДС
980000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Размер на гаранцията за участие: 9 800 (девет хиляди и осемстотин) лева. Срок на гаранцията за участие, в случай, че участникът представи банкова гаранция – минимум 150 календарни дни считано от датата и часа на отваряне на офертите. Размер на гаранцията за изпълнение – 5 % от прогнозната стойност на договора. Условията й са упоменати в проекта на договор. Вид на гаранциите:Парични - внесени в Център за услуги Младост 4 на „Софийска вода” АД, намиращ се на адрес: град София 1766, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, в случай че сумата е до 15 000 лв.; Парични по банков път с платежно нареждане по сметка на "Софийска вода" АД: Общинска банка, клон Денкоглу, IBAN: BG07SOMB91301010307902, BIC: SOMBBGSF, като в основанието се посочват видът на гаранцията (участие/изпълнение) и номерът на процедурата, за която се отнася; Оригинална неотменима и безусловна банкова гаранция за участие/изпълнение със срок, посочен в договора. В случай на представяне на банкова гаранция от съдружник в обединение, гаранцията трябва да обезпечава задълженията на обединението. При изтичане срока на договора или прекратяването му по взаимно съгласие, ангажиментът на Възложителя по освобождаване на предоставената гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на Изпълнителя, като Възложителят не се ангажира с изготвяне на допълнителни потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащането на свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на Изпълнителя има някакви допълнителни специфични изисквания. Условията й са упоменати в договора;

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва в четиридесет и пет дневен срок от датата на представяне от Изпълнителя на коректно съставена фактура в резултат на подписан без възражения приемо- предавателен протокол. Условията и начина на плащане са подробно описани в документацията за участие.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Критерии за подбор и изисквания към участниците: Да са български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, отговарящи на изискванията на чл.46 от ЗОП и за които не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1 (а, б, в, г, д), т.2, т.3, т.4, ал.2, т. 1, 2, 2а, 5, ал.5, т.1 и т.2 и чл.48 от ЗОП. Всеки Участник трябва да разполага с Лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България с валидност срока на договора, съгласно ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ, Глава втора ЛИЦЕНЗИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ, Чл. 6. (1). Участника следва да представи: Представяне на участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата (по образец от документацията); Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец от документацията); Заверено копие от Лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България с валидност срока на договора, съгласно ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ, Глава втора ЛИЦЕНЗИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ, Чл. 6. (1). Заверено копие от валиден, за територията на която се предвижда оползотворяване на отпадъка, Регистрационен документ, издаден по реда на чл.78 във връзка с чл. 35 от Закона за управление на отпадъците ( обн. ДВ, бр. 53 от 2012 г. и посл.изменения), за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци с код 19 08 05 (а именно: утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места, съгласно Наредба № 3 от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците, обн. ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г. и посл.изменения), издаден от компетентен орган по околна среда. Разрешените количества за транспортиране от този отпадък не трябва да са по-малки от 112 000 т на година. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (по образец от документацията); При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. С документа трябва да се доказва създаването на обединението, като са посочени правата, задълженията и отговорностите на участниците в обединението и следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за задълженията си по време на изпълнение на договора. Декларация по чл. 56, ал.1, т.6(по образец от документацията); Декларация от участника за автономност на офертата (по образец от документацията); Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; Декларация (по образец от документацията), че участникът няма да ползва подизпълнители или посочени видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители; Списък на документите и информацията съдържащи се в Плик 1 „Документи за подбор“, подписан от участника /по образец/. Участникът представя всички изискуеми съгласно документацията за участие документи.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

не

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Критерии за подбор и изисквания към участниците: Всеки Участник трябва да може да реагира до 24 часа, след писмено подадена по факс от Възложителя официална инструкция за транспортирането на утайките. Всеки Участник трябва да разполага минимум с 5 (пет) бр. собствени, закупени на лизинг или взети под наем самосвали, които да бъдат на разположение за изпълнение на поръчката, за целия период на договора. Самосвалите, с които Участниците участват в процедурата трябва да бъдат с общо тегло (автомобил плюс товар) между 22 и 30 тона (т.е. “F2” от свидетелството за регистрация Част I да е в интервала 22 тона “F2” 30 тона). Самосвалите трябва да бъдат с добре уплътнени легени, да няма възможност за евентуално изпадане на транспортирания материал по време на движение. Височината на борда на легена трябва да е не повече от 3,10 м. Самосвалите, трябва да бъдат с не повече от три оси. Самосвалите да са оборудвани с GPS система за проследяване, позволяваща на контролиращия служител да следи маршрута на движение, разстоянията и мястото на разтоварване на утайката. Списък на самосвалите – минимум 5 (пет) броя, които ще се използват за изпълнение на поръчката. Всеки Участник следва да предостави копия от Свидетелствата за регистрация (Част I) или договори за лизинг/ договори за наем (ако самосвалите не са негова собственост). Самосвалите от списъка трябва да са включени в Регистрационния документ описан по - горе; Всеки Участник трябва да разполага минимум с 5 (пет) шофьора, с валидни свидетелства за управление, категория „С”. Участника трябва да представи: Списък на самосвалите – минимум 5 (пет) броя, които ще се използват за изпълнение на поръчката. Всеки Участник следва да предостави копия от Свидетелствата за регистрация (Част I) или договори за лизинг/ договори за наем (ако самосвалите не са негова собственост). Самосвалите от списъка трябва да са включени в Регистрационния документ описан в т. 17.4. от инструкцията към участниците; Декларация от Участника, че самосвалите, с които участва в процедурата изцяло отговарят на изискванията на чл.17.4 от Инструкциите към участниците; Декларация от Участника, че разполага с минимум 5 (пет) броя шофьори, придружена с копия от валидни свидетелства за управление категория „С” на шофьорите. Участникът представя всички изискуеми съгласно документацията за участие документи.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

ТТ001310

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
31.10.2014 г.  Час: 08:00
Платими документи

ДА

Цена: 0 EUR
Условия и начин на плащане

Документацията е безплатна. Документацията за участие и приложенията към нея се получават чрез изтегляне на файловете от електронната страница на Възложителя - www.sofiyskavoda.bg, раздел „Профил на купувача, обществени поръчки и покани за оферти”.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
31.10.2014 г.  Час: 09:30
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 04.11.2014 г.  Час: 10:00
Място

Главен офис на "Софийска вода" АД, град София 1766, ж.к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите и ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие се получава само от сайта на възложителя след регистрация на участника и последващо изтегляне на целия архивен файл, който съдържа комплект документация, ценови таблици и други съпътстващи документи в електронен вид. Регистрацията на сайта на възложителя и изтеглянето на пълния електронен комплект (вариант) на документация е задължително условие за подаване на оферта в настоящата процедура. Пълният електронен вариант на документацията за участие включва всички документи и информация по чл.28, ал.1 и чл.29, ал.3 от ЗОП, публикувани към момента на изтеглянето. Участникът трябва да подаде оферта, която отговаря на условията, определени или упоменати в тази документация за участие . Оценката се извършва по критерий най-ниска цена, въз основа на ценови показатели и методика описани в документацията за участие. Документацията за участие и отговорите на поставените от участниците въпроси по условията за изготвяне и подаване на офертата се намират в електронен вид на следния адрес: http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx. Обменът на информация се извършва по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срок за подаване на жалби: съгласно чл. 120, ал. 5 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.09.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ