Версия за печат

01752-2014-0002

BG-Кюстендил: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Кюстендилска вода" ЕООД - гр.Кюстендил, ул."Цар Освободител" № 15, За: Николай Кирилов - юрист, България 2500, Кюстендил, Тел.: 0892 616714, E-mail: office@kyustendilskavoda.com, Факс: 078 552372

Място/места за контакт: "Кюстендилска вода "ЕООД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kyustendilskavoda.com.

Адрес на профила на купувача: www.kyustendilskavoda.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на "Кюстендилска вода" ЕООД-гр.Кюстендил - чл.14,ал.3,т.2 от ЗОП.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Обект на територията на действие на "Кюстендилска вода " ЕООД -гр.Кюстендил както следва:1.Пречиствателна станция за отпадъчни води- гр.Кюстендил.
Код NUTS: BG415
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Поръчката е за избор на доставчик за период от 12 (дванадесет месеца)на нетна активна електрическа енергия и кординатор на балансираща група за средно напрежение за един обект,както следва :Пречиствателна станция за отпадъчни води-гр.Кюстендил.Участникът следва да е лицензиран като търговец на ел.енергия съгласно чл.39 във връзка с чл.69 и чл.69а от ЗЕ и координатор на балансираща група.Участникът следва да осигури на Възложителя услуга по прогнозиране на потреблението и отговорност за балансиране. Цената трябва да включва активна електрическа енергия, разходи за балансиране и разходи на Участника за осигуряването на гореописаните услуги. Възложителят няма да заплаща такса за участие на балансираща група.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозно кличество за срока на договора -до 1 148 MWh

Прогнозна стойност без ДДС
90000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата в размер на 900 (деветстотин) лева. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на валидност на офертата на участника. 2. Участникът избран за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на поръчката, като срока на дeйствието й следва да надвишава срока на действие на договора с 30 дни. 3. Гаранциите се представят в една от следните форми: 3.1. Депозит на паричната сума внесена в касата на “Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил (адрес гр. Кюстендил, ул.”Цар Освободител" № 15, счетоводство) или по следната банкова сметка на Възложителя: Бенефициент: „Кюстендилска вода” ЕООД – гр. Кюстендил; Банка: Общинска банка -АД гр.Кюстендил; IBAN: BG10SOMB91301044097701; BIC: SOMBBGSF и представяне на документ оргинал или копие. 3.2. Банкова гаранция в полза на „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД - гр. КЮСТЕНДИЛ, оригинал, безусловна и неотмeняема, обхваща срок на действие, както следва: Гаранция за участие в процедурата: начален срок: не по-късен от датата на подаване на оферта и краен не по-малко от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Гаранция за изпълнение на договора: начален срок не по - късен от датата на сключване на договора и краен срок надвишаващ крайния срок за изпълнение на договора. 4.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са съгласно разпоредбите на чл. 63 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Собствено финансиране .Заплащането на дължимите суми се извършва по банков път ,в български лева,съгласно дните на отложено плащане посочени в офертата на определения за изпълнител участник по сметка посочена от Изпълнителя.

ІІІ.1.4) Други особени условия

От участие в процедурата се отстранява участник при който са налице обстоятелствата по чл. 47 ал. 1, т.1 до т.4 , чл.47, ал. 2,т.1,т.4,т.5 и ал. 5 от ЗОП, чл.48 ал. и ал.2 от ЗОП при спазване на условията на чл.47, ал.9 и ал.10, както и такива който не притежават разрешение съгласно нормата на чл.49,ал.2 от ЗОП за извършване на съответната дейност, за доставката на която участват в процедурата. 4.Възложителя отстранява от участие в процедурата участник, който не е представил някой от необходимите документи по чл.56 от ЗОП и изисквания от настоящата поръчка. -.Който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия от възложителя. -Който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП. Възложителят предоставя пълен достъп до документацията относно обществената поръчка по електронен път на Интернет адрес: www.kyustendilskavoda.com.Същата се публикува в деня на публикуването на обявлението и решението на страниците на АОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. При изготвяне на офертите участниците трябва да се придържат точно към обявените от Възложителя условия. Всеки участник в процедура има право да представи само една оферта. Няма да бъдат приемани варианти на офертата. Документи, свързани с процедурата, следва да бъдат на български език. Документи издадени на друг език задължително да се съпровождат от превод на български език заверен от участника. В изрично предвидените в настоящата документация случаи документите представени на чужд език се съпровождат от официален превод. ”Официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 2.Съдържание на офертите: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9, и в) доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2. г.) при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; д) оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; е) доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка; ж./ декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2; з/ техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4; и/видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители; й) ценово предложение; к) декларация за приемане на условията в проекта на договор; л) друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие; м) списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника. 3.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 3.1. документите по ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 3.2. документите по ал. 1, т. 1, буква "в" и т. 4 и 5 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6; 4.Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 се представя в официален превод, а документите по ал. 1, т. 4, 5 и 11, които са на чужд език, се представят и в превод. 5. Валидни лицензи издадени от ДКЕВР за „Търговия с електрическа енергия“ съгласно Закона за енергетиката, както и за „Координатор на балансираща група” - заверени копия; 6. Документ, удостоверяващ, че участникът разполага с изградена система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за Възложителя – on line – оригинал или заверено копие; 7. Списък-декларация за броя на членовете в балансиращата група с консумация равна или близка до консумацията на електроенергия на Възложителя - свободен текст, оригинал; 8. Декларация за потвърждаване възможностите за доставки на цялото количество електроенергия в необходимите срокове- свободен текст, оригинал; 9. Общи принципи (методика) за разпределяне на небалансите в рамките на балансиращата група – оригинал или заверено копие;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация не се изискват.Възложителя не поставя минимални изисквания за икономическо и финасово състояние на участниците.

ІІІ.2.3) Технически възможности

За доказване на техническите възможности и/или квалификацията на участниците следва да представите списък на доставките които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата,с посочване н стойности,дати и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга а именно : удостоверение издадено от получател на доставка на услуга от участника или чрез посочване на публичен регистър в който е публикувана информацията за доставката. Доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката: 1. Валидни лицензи издадени от ДКЕВР за „Търговия с електрическа енергия“ съгласно Закона за енергетиката, както и за 2. Документ, удостоверяващ, че участникът разполага с изградена система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за Възложителя – on line – оригинал или заверено копие; 3. Списък-декларация за броя на членовете в балансиращата група с консумация равна или близка до консумацията на електроенергия на Възложителя - свободен текст, оригинал; 4. Декларация за потвърждаване възможностите за доставки на цялото количество електроенергия в необходимите срокове- свободен текст, оригинал; 5. Общи принципи (методика) за разпределяне на небалансите в рамките на балансиращата група – оригинал или заверено копие; 6. Декларация съдържаща списък на основните договори отговарящи на предмета на поръчката изпълнени през последните три години, придружен/и от препоръка/ки за добро изпълнение. Минимални изисквания: - Участниците да са лицензирани за „търговия с електрическа енергия“, включващо дейността „координатор на балансираща група” в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове; - Участниците да докажат, че разполагат с изградена система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за Възложителя – on line; - Участниците да декларират потвърждаване на възможностите за доставки на цялото количество електроенергия в необходимите срокове и с необходимото качество - свободен текст, оригинал;

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
30.09.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
08.10.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 09.10.2014 г.  Час: 14:00
Място

Заседателна зала на "Кюстендилска вода" ЕООД Кюстендил, ул."Цар Освободител" №15

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68 ,ал.3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителя предоставя пълен безплатен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата , като я публикува в своя профил на купувача,на итернет адреса на "Кюстендилска вода "ЕООД- www.kyustendilskavoda.com.Чрез профила на купувача Възложителя ще обяви дадените от него писмени разяснения по документацията за участие /ако има такива/.Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията обябявя чрез съобщеие в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.Възложителя ползва съкратения срок от 28 дни по чл.64, ал.3 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съглсно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.09.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ