00525-2014-0002

BG-Нови пазар: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"МБАЛ Д-р Добри Беров"ЕООД, ул."Христо Ботев" 22, За: Цветелина Богданова, Република България 9700, Нови пазар, Тел.: 0537 22092, E-mail: mbalnp@abv.bg, Факс: 0537 22208

Място/места за контакт: гр.Нови пазар,ул."Христо Ботев"22

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: ttp://www.mbalnp.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbalnp.com/pages/orders/procedures.htm.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на медикаменти за нуждите на "МБАЛ Д-р Добри Беров"ЕООД, гр.Нови пазар"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: МБАЛ "Д-р Добри Беров"ЕООД, гр.Нови пазар" - болнична аптека
Код NUTS: BG333
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на медикаменти за нуждите на "МБАЛ Д-р Добри Беров" ЕООД, гр. Нови пазар" " ЕООД за срок от 12 /дванадесет/месеца , подробно описани в спецификация , приложена в документацията за участие .

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на медикаменти за нуждите на "МБАЛ Д-р Добри Беров" ЕООД, гр. Нови пазар" ЕООД за срок от 12 /дванадесет/ месеца , подробно описани в спецификация , приложена в документацията за участие .

Прогнозна стойност без ДДС
130000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в процедурата - НЕ СЕ ИЗИСКВА - на сонование чл.59, ал.5 , т.2 от ЗОП. 2. Гаранцията за изпълнение на договора - НЕ СЕ ИЗИСКВА - на сонование чл.59, ал.5 , т.2 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на обществената поръчка ще се осигури от бюджета на болницата. Цената, която ще се заплаща от възложителя за изпълнението на поръчката, представлява крайна доставна цена на продуктите, в която са включени всички разходи до краен получател. Цената се посочва без ДДС. Плащането се извършва след доставката въз основа на издадена фактура и надлежно съставена приемо-предавателен протокол. Плащането се извършва в лева по банков път при условията на отложено плащане в срок не по-малък от 60 календарни дни след съответната доставка.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението, съдържащо минимум изискванията на възложителя посочени в документацията за участие.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и документацията за участие. По отношение на участника трябва да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5, от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от посочените обстоятелства. 2. Участникът, трябва да представи документ за регистрация или ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР, участниците- юридически лица или ЕТ прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние.Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Участниците физически лица представят копие на документ за самоличност. Тези документи се представят и от подизпълнителите, а при участник обединение - за всеки един член на обединението; При участници обединения – нотариално заверен договор за създаване на обединение, подписан от лицата в обединението, съдържащ задължително минимум изискваните от Възложителя условия и в който задължително се посочва представляващият обединението; 3. Участникът следва да притежава и представи - Валидно разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти и валидна Лицензия за дейности с наркотични вещества за мед.цели, съгл. ЗКНВП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма такива
Минимални изисквания: Няма такива
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък - декларация на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки; ***Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.
Минимални изисквания: За доказване на минималните изисквания е необходимо участникът да е изпълнил не - по малко от два договора с предмет сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно Списък - декларация на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка; Под предмет "сходен" с предмета на настоящата поръчката следва да се разбира доставка на фармацевтични продукти. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
01.10.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
08.10.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 09.10.2014 г.  Час: 10:00
Място

Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Добри Беров" ЕООД, гр. Нови пазар", находяща се на адреса, посочен по-горе в обявлението

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.



РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

м.август 2015г.

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

м.август 2015г.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят се възползва от съкратен срок при провеждане на настоящата открита процедура, съгласно чл.64, ал.3 от ЗОП, тъй като обявлението е изпратено по електронен път, а от датата на публикуването му в електронен вид възложителят е предоставил пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и в обявлението е посочен Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена в раздел Профил на купувача.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

На обжалване подлежи всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията на възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в „Официален вестник“ на Европейския съюз. Срокът за обжалване на решението тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; документацията не е публикувана едновременно с обявлението; документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП. Жалбата срещу действия и бездействия на възложителя се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.09.2014 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ