00159-2014-0025

BG-Добрич: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Добричка, ул.Независимост №20, За: инж.Миленка Георгиева Желязкова, РБългария 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: община Добричка

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dobrichka.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

община Добричка, ул.Независимост №20, За: инж.Миленка Георгиева Желязкова, РБългария 9300, Добрич, Тел.: 058 600180, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: община Добричка

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.dobrichka.bg.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

община Добричка, ул.Независимост №20, За: инж.Миленка Георгиева Желязкова, РБългария 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: община Добричка

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.dobrichka.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изграждане на водостоци по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Изграждане на водосток - пешеходна пасарелка в с.Славеево, община Добричка; Обособена позиция №2: Изграждане на плочест водосток в с.Опанец, община Добричка; Oбособена позиция №3: Изграждане на плочест водосток в с.Крагулево, община Добричка”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: в с.Славеево, с. Опанец и с.Крагулево в община Добричка
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изграждане на водостоци в населени места на община Добричка по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Изграждане на водосток - пешеходна пасарелка в с.Славеево - изгражда се в източната част на улица "Пета" между о.к.30 и о.к.68 по ПУП на селото. Съоръжението е със стоманобетонна конструкция и се изгражда по монолитен начин. Ширина на съоръжението светло за преминаване на пешеходци – 1.60 м., височина над терена -1,20 м.община Добричка; Обособена позиция №2: Изграждане на плочест водосток в с.Опанец, община Добричка - изгражда се на улица „Четвърта” при о.т.61 между кв.14 и 15 по ПУП на с.Опанец. Мостова конструкция е съставена от свободно лежаща плътна плоча със стоманобетонови устои и полузавърнати крила. Изпълнението е монолитно. Фундирането е решено като плоско. обособена позиция №3: Изграждане на плочест водосток в с.Крагулево, община Добричка” - изграждане на водосток на улица „Четвърта” - мостова конструкция, съставена от свободно лежаща плътна плоча със стоманобетонови устои и полузавърнати крила. Изпълнението е монолитно. Фундирането е решено като плоско.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45221110, 45221111, 45221113

Описание:

Строителни работи по общо изграждане на мостове
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пътни мостове
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пешеходни мостове

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Строително-монтажните работи обхващат:Обособена позиция №1: Изграждане на водосток - пешеходна пасарелка в с.Славеево, община Добричка 1.Обхват на дейностите • Кофраж и декофраж: фундаменти, стени, плоча и стълбище– 83,5 м 2 • Изкоп в основи – механизирен – 18 м 3 • Бетон В25 за фундаменти включително подложен В10 –3,8 м 3 • Бетон В30 за колони , плоча и стълбища – 9,2 м 3 • Армировъчна стомана – клас АІ, и АІІІ – 1544 кг • Метален парапет – 610 кг 2.Кофраж и бетон Б25 и Б30 – фундаменти, колони, плоча и стълбища 2.1 Общи положения Строителните дейности включват изкоп за основи, кофраж, арматура, декофраж и бетон В25 и В30. 2.2 Материали Следва да се използват следнитематериали: • Бетон за изграждане на фундаменти и колони – клас В25 /В10-подложен/ • Бетон за изграждане на стом.плоча – клас В30 • Армировъчна стомана – клас АІ, и АІІІ. 2.3.Описание на работата Бетонът се полага след изкопаване на основите. Обособена позиция 2: Обособена позиция №2: Изграждане на плочест водосток в с.Опанец, община Добричка 1.Обхват на дейностите • Кофраж и декофраж фундаменти, стени, плоча –90 м 2 • Изкоп в основи – механизирен включително ръчен– 53 м 3 • Бетон В25 за фундаменти включително подложен В10 – 5,2 м 3 • Бетон В30 за колони и плоча – 12,3 м 3 • Армировъчна стомана – клас АІ, и АІІІ – 1101 кг 2.Кофраж и бетон Б25 и Б30 – фундаменти, колони и плоча 2.1 Общи положения Строителните дейности включват изкоп за основи, кофраж, арматура, декофраж и бетон В25 и В30. 2.2 Материали Следва да се използват следнитематериали: • Бетон за изграждане на фундаменти и колони – клас В25/В10-подложен/ • Бетон за изграждане на стом.плоча – клас В30 • Армировъчна стомана – клас АІ, и АІІІ. 2.3.Описание на работата Бетонът се полага след изкопаване на основите. Обособена позиция 3: Обособена позиция №3: Изграждане на плочест водосток в с.Крагулево, община Добричка”, 1.Обхват на дейностите • Кофраж и декофраж фундаменти, стени, плоча –126 м 2 • Изкоп в основи – механизирен включително ръчен – 53 м 3 • Бетон В25 за фундаменти включително подложен В10 – 8,6 м 3 • Бетон В30 за колони и плоча – 16 м 3 • Армировъчна стомана – клас АІ, и АІІІ – 600 кг 2.Кофраж и бетон Б25 и Б30 – фундаменти, колони и плоча 2.1 Общи положения Строителните дейности включват изкоп за основи, кофраж, арматура, декофраж и бетон В25 и В30. 2.2 Материали • Следва да се използват следнитематериали: • Бетон за изграждане на фундаменти и колони – клас В25, • Бетон за изграждане на стом.плоча – клас В30 • Армировъчна стомана – клас АІ, и АІІІ. 2.3.Описание на работата Бетонът се полага след изкопаване на основите.

Прогнозна стойност без ДДС
26025 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

30


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранциите за участие в процедурата по обособени позиции са в размер както следва за: - Обособена позиция №1: Изграждане на водосток - пешеходна пасарелка в с.Славеево – 110,50 лв./сто и десет лева и 50 ст./; Обособена позиция №2: Изграждане на плочест водосток в с.Опанец – 110 ,50 лв./сто и десет лева и 50 ст./; Обособена позиция №3: Изграждане на плочест водосток в с.Крагулево – 91,30 лв./деветдесет и един лева и 30 ст./ Гаранциите за участие може да се представят под формата на банкова гаранция (образец № 18.1) или парична сума, внесена в касата на общината или по сметка на община Добричка: IBAN: ВG 87 SOMB 9130 3310 0200 01; BIC: SOMBBGSF, при банка: „Общинска банка” АД, клон Добрич. В нареждането за плащане следва да бъде записан следния текст: Изграждане на водостоци по обособени позиции, като се изписват обособената позиция или обособените позиции за които се отнася гаранцията. 1.1. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата. 1.2. Възложителят обръща внимание на участниците, че когато участникът е обединение и представя гаранцията за участие под формата на банкова гаранция, гаранцията трябва да гарантира изпълнението на определените в нея задължения от участника, а не от отделен член на обединението. 1.3. Гаранциите за участие се освобождават от възложителя, както следва: на отстранените участници в срок до 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител; на класираните на първо и второ място участници след сключване на договор за обществена поръчка; на останалите класирани участници в срок до 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител; при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок до 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за прекратяване. 1.4. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 1.5. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедурата за възлагане на обществена поръчка: а) оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти; б) обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора; в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка; г) в случаите по буква „а” и „в”, когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора, условия и начин на плащането й 2.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС. 2.2. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция - Образец № 18.2 или парична сума, внесена по сметка на община Добричка: IBAN: ВG 87 SOMB 9130 3310 0200 01; BIC: SOMBBGSF, при банка: „Общинска банка” АД, клон Добрич, като в нареждането за плащане следва да бъде записано: Изграждане на водостоци по обособени позиции, като се изписва обособената позиция или обособените позиции за които се отнася гаранцията. 2.3. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансиране от бюджета на община Добричка. Разплащането се извършва , съгласно клаузите на Проекта на договор, приложен към документацията за участие.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват договор( споразумение).Договорът (Споразумението) трябва да е нотариално заверен и да съдържа следните клаузи: обединението (или консорциума) е създадено за изпълнение на обект „Изграждане на водостоци по обособени позиции (изписват се обособените позиции)" ; да е посочен Възложителя и номера на процедурата, за която се обединяват; да е определен представител (управител) или водещ член на обединението чрез нотариално заверено пълномощно, който е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението, както и да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договори за обособените позиции с Възложителя; членовете на обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката; да е отразено , че всички членове на обединението носят заедно и поотделно отговорност пред Възложителя за изпълнението на договора; да е отразено, че всички членове на обединението са длъжни да останат в обединението за целия период за изпълнение на договора,както и за периода на предложения от участника гаранционен срок в техническата му оферта; да е отразено, че не може да бъдат приемани други членове в обединението по време на изпълнението на договора. Към офертата се представя и оригинал или заверено копие на договора, с който е създадено обединението. Възложителят изисква създаване на ЮЛ, когато участникът, определен за изпълнител е обединение.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участникът трябва да е строител по смисъла на чл.163 от Закона за устройство на територията

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Настоящата открита процедура е за възлагане на обществена поръчка, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Заинтерeсовани лица са български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на определените в Закона за обществените поръчки и предварително обявените от Възложителя условия, посочени в документацията за участие. Представят се: Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се Образец № 1; б) Административни сведения за участника – попълва се Образец № 2. ,посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; в) Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката и, че ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката – попълва се Образец № 3; г) Регистрационни документи на участник - обединение: В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията трябва да бъдат изпълнени поне от един от участниците в обединението. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията трябва да бъдат изпълнени поне от един от участниците в обединението. Забележка: Всички документи по под точка „д”, представени на чужд език следва да са придружени от официален превод* на български език. * Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. Декларации за липсата на обстоятелствата по: по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал5 от Закона за обществените поръчки – попълва се Образец № 4; Декларации за липсата на обстоятелствата по: по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки- за подизпълнители – попълва се Образец № 5; по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки – попълва се Образец № 6; Декларация за застраховане по чл.171, 171а и 173 от ЗУТ – попълва се Образец №8
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Документ, издаден от банка или извлечение от банкова сметка, удостоверяващи, че участникът разполага със свободни, оборотни финансови средства или че има осигурен достъп до кредитна линия – участника представя оригинал или заверено копие; 2.Годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Кандидатът или участникът може да не представя копия от годишен финансов отчет, като посочи органа, който поддържа публичния регистър в Република България, в който са публикувани документите. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ. В този случай участникът следва да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с които разполага по реда и начина, описани в настоящата процедура.
Минимални изисквания: Участникът трябва да разполага със собствени средства или да има достъп до кредитен ресурс за всяка обособена позиция за която участва в размер не по-малък от : - ОП1 – 5 500 лв. /пет хиляди и петстотин лева/; - ОП2 – 5 500 лв. /пет хиляди и петстотин лева/; - ОП3 – 4 500 лв. /четири хиляди и петстотин лева/.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/ или документ, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен, когато участникът е чуждестранно лице – представя се заверено от участника копие. 2. Списък /по образец/ на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, а за строителство, което е еднакво или подобно с предмета на поръчката, и: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; - актове и протоколи съставени по реда на Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. За "договори за строителство с предмет, подобен на предмета на поръчката" възложителят ще приема договори за изпълнение на съоръжения към транспортна инфраструктура /пътища и улици/ или към хидротехническата инфраструктура; благоустройствени обекти – подпорни стени; съоръжения за геозащита и брегоукрепване. 3. Списък на техническите лица /по образец/, съдържащ: имена, длъжност, образование и специалност, и професионален опит на техническия състав за изпълнение на поръчката. В случай, че участникът бъде избран за изпълнител, преди подписване на договор следва да се представят копия от документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита, както и правоотношението между участника и съответното техническо лице. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, минималните изисквания трябва да бъдат изпълнени поне от един от участниците в обединението.
Минимални изисквания: Участникът трябва да е строител по смисъла на Закона за устройство на територията. 1. Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи II-ра, I-ва или ІV-та група, съгласно чл.5 от Правилника за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/. 2. Участникът през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, да е изпълнил договори /най-малко един/ на стойност не по – малка от прогнозната стойност на поръчката / на обособените позиции, за които участва. 3. Участникът следва да разполага със следния технически състав за изпълнение на настоящата поръчка: 3.1.Технически ръководител – да е технически правоспособно лице по смисъла на чл.163а от ЗУТ: строителен инженер с диплома от акредитирано висше училище с квалификация «строителен инженер» или «инженер», или строителен техник със средно образование с четиригодишен курс на обучение. Професионален опит - не по-малко от 5 (пет) години; 3.2. Отговорник по контрола на качеството, който да притежава съответното удостоверение и не по-малко от 3 (три) години професионален опит; 3.3. Координатор по безопасност и здраве, който да притежава съответното удостоверение и не по-малко от 3 (три) години професионален опит.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
27.08.2014 г.  Час: 08:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.10.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

60

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 08.10.2014 г.  Час: 14:00
Място

община Добричка, стоя №108

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Пълен достъп до документацията за участие, включително и до инвестиционният проект, подлежащ на изпълнение, е осигурен на интернет страницата на възложителя - www.dobrichka.bg. При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като преоритетите на документите са следните: Решение, Обявление, Техническа спецификация, Указания за участие, Проект на договор, Образци за участие. Документът с най-висок преоритет е посочен на първо място.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

VIII. ОБЖАЛВАНЕ Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията; Жалба може да подаде всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение, съгласно чл. 120, ал. 3 от ЗОП; Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение се обжалва.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.08.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Изграждане на водосток - пешеходна пасарелка в с.Славеево, община Добричка;
1) Кратко описание

Изграждане на водосток - пешеходна пасарелка в с.Славеево, община Добричка;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45221113

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пешеходни мостове

3) Количество или обем

Изграждане на водосток - пешеходна пасарелка в с.Славеево, община Добричка 1.Обхват на дейностите • Кофраж и декофраж: фундаменти, стени, плоча и стълбище– 83,5 м 2 • Изкоп в основи – механизирен – 18 м 3 • Бетон В25 за фундаменти включително подложен В10 –3,8 м 3 • Бетон В30 за колони , плоча и стълбища – 9,2 м 3 • Армировъчна стомана – клас АІ, и АІІІ – 1544 кг • Метален парапет – 610 кг 2.Кофраж и бетон Б25 и Б30 – фундаменти, колони, плоча и стълбища 2.1 Общи положения Строителните дейности включват изкоп за основи, кофраж, арматура, декофраж и бетон В25 и В30. 2.2 Материали Следва да се използват следнитематериали: • Бетон за изграждане на фундаменти и колони – клас В25 /В10-подложен/ • Бетон за изграждане на стом.плоча – клас В30 • Армировъчна стомана – клас АІ, и АІІІ. 2.3.Описание на работата Бетонът се полага след изкопаване на основите.

Прогнозна стойност, без ДДС
9208.35 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Изграждане на плочест водосток в с.Опанец, община Добричка
1) Кратко описание

Изграждане на плочест водосток в с.Опанец, община Добричка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45221111

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пътни мостове

3) Количество или обем

Изграждане на плочест водосток в с.Опанец, община Добричка 1.Обхват на дейностите • Кофраж и декофраж фундаменти, стени, плоча –90 м 2 • Изкоп в основи – механизирен включително ръчен– 53 м 3 • Бетон В25 за фундаменти включително подложен В10 – 5,2 м 3 • Бетон В30 за колони и плоча – 12,3 м 3 • Армировъчна стомана – клас АІ, и АІІІ – 1101 кг 2.Кофраж и бетон Б25 и Б30 – фундаменти, колони и плоча 2.1 Общи положения Строителните дейности включват изкоп за основи, кофраж, арматура, декофраж и бетон В25 и В30. 2.2 Материали Следва да се използват следнитематериали: • Бетон за изграждане на фундаменти и колони – клас В25/В10-подложен/ • Бетон за изграждане на стом.плоча – клас В30 • Армировъчна стомана – клас АІ, и АІІІ. 2.3.Описание на работата Бетонът се полага след изкопаване на основите.

Прогнозна стойност, без ДДС
9208.35 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Изграждане на плочест водосток в с.Крагулево, община Добричка”,
1) Кратко описание

Изграждане на плочест водосток в с.Крагулево, община Добричка”,

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45221111

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пътни мостове

3) Количество или обем

Изграждане на плочест водосток в с.Крагулево, община Добричка”, 1.Обхват на дейностите • Кофраж и декофраж фундаменти, стени, плоча –126 м 2 • Изкоп в основи – механизирен включително ръчен – 53 м 3 • Бетон В25 за фундаменти включително подложен В10 – 8,6 м 3 • Бетон В30 за колони и плоча – 16 м 3 • Армировъчна стомана – клас АІ, и АІІІ – 600 кг 2.Кофраж и бетон Б25 и Б30 – фундаменти, колони и плоча 2.1 Общи положения Строителните дейности включват изкоп за основи, кофраж, арматура, декофраж и бетон В25 и В30. 2.2 Материали • Следва да се използват следнитематериали: • Бетон за изграждане на фундаменти и колони – клас В25, • Бетон за изграждане на стом.плоча – клас В30 • Армировъчна стомана – клас АІ, и АІІІ. 2.3.Описание на работата Бетонът се полага след изкопаване на основите.

Прогнозна стойност, без ДДС
7608.3 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30