Версия за печат

00449-2014-0008

BG-Омуртаг: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Омуртаг, ул."Александър Стамболийски" № 2 а, За: Нуршен Юмерова - Директор Дирекция "ПИСОП", Р България 7900, Омуртаг, Тел.: 0605 63540, E-mail: op_omurtag@mail.bg, Факс: 0605 63502

Място/места за контакт: Дирекция "ПИСОП"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.omurtag.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.omurtag.bg/bg/economic_develobment/obsh_porachki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Реконструкция на съществуващ водопровод от ВС „Кипилово” – Омуртаг”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: община Омуртаг
Код NUTS: BG334
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Реконструкция на съществуващ водопровод от ВС „Кипилово” – Омуртаг”. Поръчката включва две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: "Етап 1, Подобект: „Реконструкция на напорен водопровод от ПС „Кипилово” до Облекчителен резервоар V= 50 м ”; Обособена позиция № 2: "Етап 2, Подобект: "Гравитачен довеждащ водопровод до ПС Кипилово с обхват от въздушник №5 до черпателен резервоар на ПС Кипилово". Всеки може да подаде оферта за една или повече обособени позиции.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45231300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 630 358 лева без ДДС. Обем, видове и количество дейности за изпълнение са описани в Техническа спецификация и КС, част от документацията за участие. Предложената офертна цена не може да надвишава посочената прогнозна стойност за съответната обособена позиция.

Прогнозна стойност без ДДС
630358 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.11.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. На основание чл. 59, ал. 5, т. 2 от ЗОП Възложителят не изисква представянето на гаранция за участие в провежданата процедура при условията на опростените правила от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение на договора. При подписване на договор изпълнителят представя гаранция за изпълнението на договора по съответната обособена позиция – парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, в полза на възложителя, с условия, които да са същите или да са по-добри от тези в приложения в документацията образец на Банкова гаранция за изпълнение на договора. Когато участникът избере формата на гаранцията да е парична сума, същата следва да се преведе по банкова сметка на възложителя, както следва: Банков код BIC: FINVBGSF Банкова сметка IBAN: BG04FINV915033UB034683 Първа инвестиционна банка АД Търговище офис Омуртаг Срокът на валидност на представената банкова гаранция за изпълнение на договора следва да е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на действие на договора за съответната обособена позиция. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е 3 (три) на сто от стойността на поръчката без ДДС. Гаранцията трябва да е представена в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. При внасяне на парична гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. Гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава, при условията и в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. Всеки участник сам избира формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Възложителят освобождава паричните гаранции без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Обществената поръчка е частично финансирана със средства от Постановление №19 от 07.02.2014г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014г., Споразумение № РД02-30-30/20.05.2014г., сключено между МРР и Община Омуртаг, част от програмата за решаване на проблема „Сезонен и целогодишен воден режим в някои населени места” и от собствени бюджетни средства. Клаузите за плащане са уредени в проекто-договорите, неразделна част от документацията за участие.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всяка оферта за участие в процедурата се изготвя съгласно приложените образци и трябва да съдържа: Съдържание на ПЛИК №1: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Оферта за участие – попълва се приложен Образец към документацията. 3. Представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП- приложение по образец; в) доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП - Удостоверение за вписване в ЦПРС, за четвърта група, първа категория, ведно с валиден талон към него; 4.При участници обединения нотариално заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (нотариално заверено пълномощно). 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7, както и за липса на обстоятелствата по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП– попълва се приложен Образец към документацията. 6.Декларация, че участникът приема условията в проекта на договор – попълва се приложен Образец към документацията. 7. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители – попълва се приложен Образец към документацията. 8. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в поръчката като такъв – попълва се приложен Образец към документацията от всеки от подизпълнителите. 9. Декларация за спазване на изискванията за закрила на заетостта, включително минималната цена на труда и условията на труд. 10. Доказателства за икономическото и финансово състояние. 11. Доказателства за технически възможности. 12. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Съдържание на ПЛИК №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” „Техническо предложение” – съгласно приложен Образец към документацията. Когато участник подава оферта за повече от една позиция, плик № 2 се представя за всяка позиция. Съдържание на ПЛИК №3 „Предлагана цена” „Предлагана цена” - съгласно приложен Образец към документацията, заедно с попълнени Количествено-стойностни сметки и Анализи на цена. Когато участник подава оферта за повече от една позиция, плик № 3 се представя за всяка позиция.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Валидна застрахователна полица за сключена задължителна застраховка за професионална отговорност на участника по чл. 171 от ЗУТ /заверено копие/. В случай на участници-обединения, изискването се отнася за членовете на обединението, подлежащи на задължително застраховане. При наличие на подизпълнител, изискването се отнася и за него.
Минимални изисквания: Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност на стойност, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация, съдържаща списък на договори за СМР, изпълнени през последните 5 /пет/ години, придружена от: - посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва дани за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или - удостоверение/я за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, като удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или - копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2. Удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на строителя с приложен актуален талон за регистрация /заверено копие/. Чуждестранните физически и юридически лица представят еквивалентен документ за вписването в съответен регистър на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с обхват на дейностите, съответстващ на настоящата обществена поръчка. 3. Списък на техническите лица, придружен с доказателства /копия на дипломи, трудови и/или осигурителни книжки, удостоверения и др. / за покриването на изискванията към тях.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да е изпълнил успешно договор/и през последните 5/пет/ години /до датата на подаване на офертите/ с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка, на стойност най-малко равна на прогнозната стойност на обществената поръчка. Това се доказва с декларация, съдържаща списък на договори за СМР, изпълнени през последните 5 /пет/ години, придружена от: - посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или - удостоверение/я за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, като удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или - копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. Под „предмет, сходен с предмета на поръчката” се разбира изграждане или реконструкция или основен ремонт на външни (преносни) водопроводи, водопроводни мрежи и съоръженията към тях. 2. Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от четвърта група, първа категория. Чуждестранните физически и юридически лица представят еквивалентен документ за вписването в съответен регистър на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с обхват на дейностите, съответстващ на настоящата обществена поръчка. 3. Участникът да притежава следния екип от технически лица: - Строителен инженер с образователна степен „магистър”, спец. „Водоснабдяване и Канализация” или еквивалентна специалност (хидротехническо или хидромелиоративно строителство), стаж по специалността минимум 5 /пет/ години; - Инженер с образователна степен „магистър”, спец. „Геодезия” или еквивалентна специалност, стаж по специалността минимум 5 /пет/ години; - машинен инженер с образователна степен магистър, спец. „Машиностроителна техника и технологии” или еквивалентна специалност, стаж по специалността минимум 5 /пет/ години; - координатор по безопасност и здраве, притежаващ съответното удостоверение. -отговорник по контрола на качеството, притежаващ съответното удостоверение. По отношение на участник обединение, което не е юридическо лице, критерият за подбор се прилага към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него. Документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Цена за изпълнение ; тежест: 50
Показател: Работна програма; тежест: 30
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 15
Показател: Гаранционен срок; тежест: 5

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19.09.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
19.09.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 23.09.2014 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала на Общинска администрация- Омуртаг

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срок за подаване на жалби- съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Омуртаг, ул."Александър Стамболийски" № 2 а, Р България 7900, Омуртаг, Тел.: 0605 63540, E-mail: op_omurtag@mail.bg, Факс: 0605 63502

Интернет адрес/и:

URL: www.omurtag.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.08.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция "Етап 1, Подобект: „Реконструкция на напорен водопровод от ПС „Кипилово” до Облекчителен резервоар V= 50 м ”
1) Кратко описание

"Етап 1, Подобект: „Реконструкция на напорен водопровод от ПС „Кипилово” до Облекчителен резервоар V= 50 м ”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45231300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

3) Количество или обем

"Етап 1, Подобект: „Реконструкция на напорен водопровод от ПС „Кипилово” до Облекчителен резервоар V= 50 м ” - реконструкция на напорен водопровод от ПС "Кипилово" до облекчителен резервоар 50 м3 - участък с дължина 1069 м., от които 817 м. ще се изпълнят с тръби DN 315 PE 100-RC тип 3 и 252 м. от сферотрафичен чугун DN 250 k - 9 по EN 545. Подмяна на напорни арматури и тръби на 4 помпи и съоръжения за защита от хидравличен удар, подмяна на тръби и арматури в облекчителен резервоар.

Прогнозна стойност, без ДДС
350000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция "Етап 2, Подобект: "Гравитачен довеждащ водопровод до ПС Кипилово с обхват от въздушник №5 до черпателен резервоар на ПС Кипилово"
1) Кратко описание

"Етап 2, Подобект: "Гравитачен довеждащ водопровод до ПС Кипилово с обхват от въздушник №5 до черпателен резервоар на ПС Кипилово"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45231300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

3) Количество или обем

"Етап 2, Подобект: "Гравитачен довеждащ водопровод до ПС Кипилово с обхват от въздушник №5 до черпателен резервоар на ПС Кипилово" - реконструкция на гравитачен довеждащ водопровод - участък с дължина 1080 м., от които 734 м. ще се изпълнят с тръби DN 280 PE 100 - RC тип 3 и 347 м. от сферографичен чугун DN 250 к - 9 по EN 545. Безтраншейно пресичане път Елена- Котел. Подмяна арматури тръби в черпателния резервоар.

Прогнозна стойност, без ДДС
280358 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение