Версия за печат

00525-2014-0001

BG-Нови пазар: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"МБАЛ Д-р Добри Беров" ЕООД, ул."Христо Ботев" №22, За: Цветелина Богданова, РБългария 9900, Нови пазар, Тел.: 0537 22092, E-mail: mbalnp@abv.bg, Факс: 0537 22208

Място/места за контакт: гр.Нови пазар, ул."Христо Ботев" №22

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http//www.mbalnp.com.

Адрес на профила на купувача: http//www.mbalnp.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на горива за нуждите на "МБАЛ Д – р Добри Беров" ЕООД, гр.Нови Пазар за 2014/2015год.”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр.Нови пазар
Код NUTS: BG333
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Скючване на борсови договори за доставка на горива, както следва: 1. На дизелово гориво - около 9 000 литра - за нуждите на автомобилите на МБАЛ "Д-р Д.Беров" ЕООД, гр.Нови пазар;2.Гориво за отопление - около 9 000л. за отоплителен сезон 2014/2015год , със срок на договора 12 месеца.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000

Описание:

Горива

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
31397.52 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 507 / Обособена позиция №: / Заглавие:Сключване на борсов договор за доставка на дизелово гориво - около 9 000 литра - за нуждите на автомобилите на МБАЛ "Д-р Д.Беров" ЕООД, гр.Нови пазар;
V.1) Дата на сключване договора
13.08.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
31.07.2014 г. 
V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Ал и Ко" АД, ЕИК 127003032, ул." Д-р Цветан Зангов" №2, РБългария 9700, гр.Шумен, Тел.: 054 830590

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 18750 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 511 / Обособена позиция №: / Заглавие:Скючване на борсов договор за доставка на Гориво за отопление - около 9 000л. за отоплителен сезон 2014/2015год .
V.1) Дата на сключване договора
13.08.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
31.07.2014 г. 
V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"АЛ и КО" АД, ЕИК 127003032, УЛ."Д-Р ЦВЕТАН ЗАНГОВ" №2, РБългария 9700, ШУМЕН, Тел.: 054 830590

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 12647.52 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

19.08.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

з) За доставки, които са котирани и закупени на стокова борса

Обектите на настоящата поръчка за доставка на горива са включени в приложението по чл.38, ал.1 от ППЗОП. Борсовата сделка по реда на чл.90, ал.1,т.11 от ЗОП, е предпочитана за реализиране на обществената поръчка, предвид възможността, която предоставя стоковата борса за обявяване, провеждане и приключване на процедурата в кратки срокове, отчитайки и факта, че с избора на тази процедура се дава възможност за участие на всички потенциални изпълнители, тъй като търговията на стоковата борса позволява всеобща достъпност на всички пазарни субекти.