Версия за печат

00159-2014-0024

BG-Добрич: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Добричка, ул."Независимост" 20, За: Гюлхан Вейсел, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600806

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Околна среда
Икономическа и финансова дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Воднянци, Ф.Дянково и Бенковски” в три обособени позиции: ОП 1 – обект с.Воднянци; ОП 2 – обект с.Ф.Дянково и ОП 3 – обект с.Бенковски"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: община Добричка,село Воднянци, село Ф.Дянково и село Бенковски
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се провежда в изпълнение на Договор № 9652/12.06.2014 г., Договор № 9800/23.06.2014 г. и Договор № 9572/10.06.2014 г. за безвъзмездна помощ за проекти финансирани от Министерство на околното среда и водите, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, Национална кампания „За чиста околна среда – 2014”, Тема: „Обичам природата – и аз участвам” за реализиране на дейности по доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Воднянци, Ф.Дянково и Бенковски. Конкретните дейности при изпълнение на настоящата поръчка включват : Обособена позиция 1 – обект с.Воднянци – доставка и монтаж на люлка, пейка, беседка, кош за отпадъци, комбинирано детско съоръжение; Обособена позиция 2 – обект с.Ф,Дянково – доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение, клатушка, въртележка с пейки, кош за разделно събиране-тройка, комплект детска пикник маса с пейки 2 комплекта; Обособена позиция 3 – обект с.Бенковски – доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение, детска люлка тип махало, люлка тип везна, пейка, ограда, порта, кош за отпадъци, беседка, пясъчник.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37535200

Описание:

Оборудване за площадки за игри

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - с.Воднянци, община Добричка В новопроектираната детска площадка са оформени игрови зони, за възрастова група 3-12 години, със съоръжения, подходящи за съответните възрасти. Проектирани са така, че да бъдат обхванати основните игрови функции, а именно: катерене, промушване, пързаляне, люлеене, скачане. Относно монтажа на игровите съоръжения, те трябва да бъдат със замонолитени основи, съгласно детайли от производителя, за сигурен, качествен и безопасен за малките посетители начин. Детската площадка е проектирана с ограда, с един единствен вход/изход, което от своя страна дава по голяма сигурност на родителите за техните деца. Там са ситуирани комбинирано детско съоръжение с пързалка, детски люлки и беседка. От допълнителните парковите елементи са предвидени пейки и кошчета за отпадъци, както следва: доставка и монтаж на пейки – 10 броя; Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци – 2 броя. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - с.Ф.Денково, община Добричка В съществуващата детска площадка са оформени игрови зони със съоръжения, за възрастова група 3-12 години. Проектирани са така, че да бъдат обхванати основните игрови функции, а именно: катерене, промушване, пързаляне, люлеене, скачане. Относно монтажа на игровите съоръжения, те трябва да бъдат със замонолитени основи, съгласно детайли от производителя, за сигурен, качествен и безопасен за малките посетители монтаж. Там са ситуирани комбинирано детско съоръжение с пързалка, люлка-везна и въртележка От допълнителните парковите елементи са предвидени пейки и кошчета за отпадъци. доставка и монтаж на детска маса с пейки – 2 комплекта; Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци за разделно събиране-тройна – 1 брой. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - с.Бенковски, община Добричка В новопроектираната детска площадка са оформени игрови зони със игрови съоръжения, за възрастова група 3-12 години. Проектирани са така, че да бъдат обхванати основните игрови функции, а именно: катерене, промушване, пързаляне, люлеене, скачане. Относно монтажа на игровите съоръжения, те трябва да бъдат със замонолитени основи, съгласно детайли от производителя, за сигурен, качествен и безопасен за малките посетители начин. Детската площадка е проектирана с ограда, с един единствен вход/изход, което от своя страна дава по-голяма сигурност на родителите за техните деца. Там е ситуиран пясъчник, комбинирано детско съоръжение с пързалка, детски люлки и беседка. От допълнителните парковите елементи са предвидени пейки и кошчета за отпадъци, както следва: От допълнителните парковите елементи са предвидени пейки и кошчета за боклук. доставка и монтаж на пейки – 7 броя; Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци – 6 броя; Доставка и монтаж на ограда за детска площадка – 100 м; Доставка и монтаж на врати – 2 броя.

Прогнозна стойност без ДДС
18641.82 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

30


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в процедурата се определя в размер на 1% (един процент) както следва: - за обособена позиция 1 – обект с.Воднянци – 72,33 лв. (седемдесет и два и 0,33 лева); - за обособена позиция 2 – обект с.Ф,Дянково – 37,85 лв.(тридесет и седем и 0,85 лева); - за обособена позиция 3 – обект с.Бенковски - 76,24 лв. (седемдесет и шест и 0,24 лева). 1.1. Гаранция за участие се превежда от участника по банкова сметка на община Добричка: IBAN – BG 87 SOMB 9130 3310 0200 01, BIC код SOMBBGSF, при Общинска Банка АД, клон Добрич или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на възложителя със срок на валидност не по-малък от този на офертата и условия, които да предвиждат изрично възможността за задържането и по реда на чл. 61 от ЗОП. 1.2. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата с посочена обособена позиция за участие в настоящата процедура. 1.3. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата и обособената позиция, за която се внася. 1.4. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. 1.5. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. 2. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора, без включен ДДС. 2.1. Гаранция за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка Община Добричка, IBAN – BG 87 SOMB 9130 3310 0200 01, BIC код SOMBBGSF, при Общинска Банка АД, клон Добрич или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на възложителя със срок на валидност – до 30 календарни дни след изтичане срока на договора (след изчерпване предмета на поръчката и подписване на съответните приемателни протоколи). 2.2. Банковата гаранция или съответният платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 2.3. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата и обособената позиция, за която се внася. 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка - възложителят има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на договора при доказано неточно изпълнение на задължения по договора от страна на изпълнителя, възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки, ако изпълнителя е надвишил срока за изпълнение; при едностранно прекратяване на договора от възложителя поради доказано виновно неизпълнение на задължения на изпълнителя по договора, сумата от гаранцията за изпълнение се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяването му. 3. Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 4. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1.Възложител в настоящата обществена поръчка е община Добричка. 2.Финансов ресурс - предлаганата от участника цена трябва да е съобразена с финансовия ресурс, който възложителят трябва да осигури за изпълнение на поръчката като максималната цена на процедурата е 18641,82 (осемнадесет хиляди шестстотин четиридесет и един и 0,82) лева без ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва: - обособена позиция 1 – обект с.Воднянци – 7233,33 (седем хиляди двеста тридесет и три и 0,33) лева без ДДС; - обособена позиция 2 – обект с.Ф.Денково – 3784,83 (три хиляди седемстотин осемдесет и четири и 0,83) лева без ДДС; - обособена позиция 3 – обект с.Бенковски – 7623,66 (седем хиляди шестстотин двадесет и три и 0,66) лева без ДДС.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът е неперсонифицирано обединение или консорциум, тогава участниците в обединението/консорциума сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират: - че всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; - че водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; - че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението/консорциума; - че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на Офертата. Забележка: Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. В процедура за възлагане на обществена поръчка не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки участник, който е: а/ осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; б/ е обявен в несъстоятелност; в/ е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. г/ има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 2. Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник: а/ който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; б/ който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; в/ който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; г/ който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 3. Изискванията на т.1 и 2 от общите изисквания за участие, се прилагат, както следва: а/ при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; б/ при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; в/ при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; г/ при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; д/ при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; е/ при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; ж/ във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника; з/ в случаите по т. 4 букви „а” – „ж” и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, 4. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати или участници: а/ при които лицата по т. 4 са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; б/ които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. в/ За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, който съдържа три отделни запечатани непрозрачни плика, както следва: 1. плик № 1 с надпис "Документи за подбор",в който се поставя: Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; оферта по образец; административни сведения за участника по образец, регистрационни документи на участника; - ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР(документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство), ако са регистрирани/пререгистрирани по смисъла на същия закон (в случай, че участникът е обединение на юридически/физически лица документите се представят за всеки участник в обединението); оригинал или нотариално заверено копие на документа (договор за гражданско дружество, консорциум), с който е създадено обединението. В него следва да е посочено лицето, което ще представлява обединението в качеството му на участник. В случай, че документът за създаване на обединението не съдържа изрично посочване на представляващото лице, към офертата се представя оригинал на пълномощно, с което участниците в обединението упълномощават някое от лицата да представлява обединението в процедурата за възлагане на обществената поръчка; декларация/и за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП (съгласно приложените образци). Документите се представят в оригинал.Наличието на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП води до отстраняване на участника от процедурата. В случай, че участникът е обединение на юридически лица или е предвидено участието на подизпълнители, наличието на което и да е от обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП по отношение на всяко едно лице, включено в обединението или по отношение на посочен подизпълнител, води до отстраняване на участника от процедурата; декларация за използване на подизпълнител, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие; декларация за съгласие за участие като подизпълнител; декларация за предлаган гаранционен срок на детските съоръжения и паркови елементи; документи, доказващи съответствие с минималните изисквания съгласно раздели ІІІ.2.2 и ІІІ.2.3 от настоящото обявление; документ за закупена документация за участие (копие);документ удостоверяващ наличие на гаранция за участие в процедурата в избраната от участника форма според чл. 60, ал. 1 от ЗОП; Проект на договор – подписан и подпечатан на всяка страница; 2. плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката“, в който се поставят следните документи: Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец; за всички елементи от оборудването – детски съоръжения и паркови елементи да се представят цветни снимки и описателни документи, предоставящи ясна информация за изделието; за детските съоръжения, участникът трябва да предостави информация освен за точните размери и за възрастовата група на децата, съобразно техническата спецификация, за които са предназначени, и зоната за безопасна игра, като вземе предвид предвижданията на проектната документация; за удостоверяване на съответствието на изделията с изискванията на чл. 56, 57 и 59 от Наредба 1/12.09.2009г. се предоставят заверени копия на всички необходими документи, в т.ч. сертификати за вложените материали, инструкции от производителя на детските съоръжения; 3. плик № 3 с надпис "Предлагана цена ", в който се поставя ценова оферта по образец.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Участникът в процедурата трябва да докаже наличието на възможности за осигуряване на изпълнение, съответстващо на нормативните изисквания по предмета на настоящата поръчка и да представи следните изискуеми документи: 1.1. удостоверение от банка или извлечение от банкова сметка за налични парични средства към датата на подаване на офертата или гарантирана неотменима кредитна линия, отпусната от банка ( удостоверение или договор за кредит) или друга приемлива форма на разполагаеми средства. Датата на документа от банката за обезпечаване на средствата да не е по-рано от 40 (четиридесет) дни от датата на подаване на офертата. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се прилагат само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, документите се представят за всеки от тях. 1.2. годишнен финансов отчет –ОПР и Баланс за последната счетоводно приключена година, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен или декларация, че същите са публикувани в публичен регистър в Република България и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра(за ЮЛ и ЕТ). За физически лица - официални документи (в оригинал или заверено копие), удостоверяващи дохода на физическото лице за последната счетоводно приключена година.
Минимални изисквания: Оборотът през последната счетоводно приключена година, да не е по малко от: - за обособена позиция 1 – обект с.Воднянци – 10000 лв. без ДДС; - за обособена позиция 2 – обект с.Ф,Дянково – 5000 лв.без ДДС; - за обособена позиция 3 – обект с.Бенковски - 10000 лв. без ДДС.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Всеки участник следва да представи данни, удостоверяващи наличието на необходимия капацитет за изпълнение на поръчката, както следва: 1.1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години (2011, 2012 и 2013 г.), считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка; 1.2. Образци, описание и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят. 1.3. Участникът да притежава документи, издадени от акредитирани институции, удостоверяващи съответствието с изискванията за безопасност на детските съоръжения, предмет на настоящата поръчка. За доказване на това обстоятелство участниците трябва да представят валидни сертификати за съответствие, след проведени изпитвания съобразно изискванията на приложенията на БДС EN 1176-1:1998. 1.4. Участниците да са сертифицирани по стандарти ISO 9001:2008 или еквивалентни на тях или други валидни документи, които доказват внедрени мерки за управление на качеството – представя се заверено копие от валиден сертификат, като обхвата на сертификация на сертификата ISO 9001:2008 трябва да е аналогичен на обхвата на предмета на поръчката.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва успешно да е изпълнил поне три обекта с предмет, сходен с предмета на поръчката за периода 2011 - 2013 година включително; 2. Под сходен предмет на поръчката са обекти в областта на доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.09.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Документация за участие в процедурата може да бъде закупена на хартиен носител всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа в срок до 7 (седем) дни преди изтичане на срока за подаване на офертите. Заинтересованите лица имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят. При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена на хартиен носител в случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес за изпращане. Документацията се изпраща за сметка на лицето, отправило искането. Стойността на документация е в размер 5.00 лв. (пет лева) с включен ДДС. Сумата се заплаща на касата на община Добричка, находяща се в гр. Добрич, ул. „Независимост” № 20 срещу редовно издаден платежен документ или се превежда по банкова сметка на община Добричка – Общинска Банка, клон Добрич; BIC: SOMBBGSF; IBAN: 22 SOMB 9130 8410 0201 44. В платежното нареждане се посочва номера на решението на поръчката и код на плащане 447000 - други неданъчни приходи. Пълен достъп до документацията е предоставен и в Профила на купувача на интернет страницата на общината –

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
26.09.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.09.2014 г.  Час: 14:00
Място

град Добрич, ул."Независимост" 20, община Добричка, зала 108

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.08.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция с.Воднянци
1) Кратко описание

доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи, а именно : доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение и люлка за възрастова група от 3-12 години и доставка и монтаж на паркови елементи - пейка, беседка, кош за отпадъци.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37535200

Описание:

Оборудване за площадки за игри

3) Количество или обем

В новопроектираната детска площадка са оформени игрови зони със съоръжения, подходящи за съответните възрасти. Проектирани са така, че да бъдат обхванати основните игрови функции, а именно: катерене, промушване, пързаляне, люлеене, скачане. Относно монтажа на игровите съоръжения, те трябва да бъдат със замонолитени основи, съгласно детайли от производителя, за сигурен, качествен и безопасен за малките посетители начин. Детската площадка е проектирана с ограда, с един единствен вход/изход, което от своя страна дава по голяма сигурност на родителите за техните деца. Там са ситуирани комбинирано детско съоръжение с пързалка, детски люлки и беседка. От допълнителните парковите елементи са предвидени пейки и кошчета за отпадъци, както следва: доставка и монтаж на пейки – 10 броя; Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци – 2 броя.

Прогнозна стойност, без ДДС
7233.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция с.Ф.Денково
1) Кратко описание

доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи, а именно: доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение, клатушка, въртележка с пейки - за възрастова група 3-12 години и доставка и монтаж на паркови елементи- кош за разделно събиране - тройка, комплект детска пикник маса с пейки-два комплекта.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37535200

Описание:

Оборудване за площадки за игри

3) Количество или обем

В съществуващата детска площадка са оформени игрови зони със съоръжения, подходящи за съответните възрасти. Проектирани са така, че да бъдат обхванати основните игрови функции, а именно: катерене, промушване, пързаляне, люлеене, скачане. Относно монтажа на игровите съоръжения, те трябва да бъдат със замонолитени основи, съгласно детайли от производителя, за сигурен, качествен и безопасен за малките посетители монтаж. Там са ситуирани комбинирано детско съоръжение с пързалка, люлка-везна и въртележка От допълнителните парковите елементи са предвидени пейки и кошчета за отпадъци. доставка и монтаж на детска маса с пейки – 2 комплекта; Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци за разделно събиране-тройна – 1 брой.

Прогнозна стойност, без ДДС
3784.83 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция с.Бенковски
1) Кратко описание

доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи, а именно: доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение, детска люлка тип махало, люлка тип везна - за възрастова група 3-12 години и доставка и монтаж на паркови елементи - пейка, ограда, врата-двойна, кош за отпадъци, беседка, пясъчник.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37535200

Описание:

Оборудване за площадки за игри

3) Количество или обем

В новопроектираната детска площадка са оформени игрови зони със игрови съоръжения, подходящи за съответните възрасти. Проектирани са така, че да бъдат обхванати основните игрови функции, а именно: катерене, промушване, пързаляне, люлеене, скачане. Относно монтажа на игровите съоръжения, те трябва да бъдат със замонолитени основи, съгласно детайли от производителя, за сигурен, качествен и безопасен за малките посетители начин. Детската площадка е проектирана с ограда, с един единствен вход/изход, което от своя страна дава по-голяма сигурност на родителите за техните деца. Там е ситуиран пясъчник, комбинирано детско съоръжение с пързалка, детски люлки и беседка. От допълнителните парковите елементи са предвидени пейки и кошчета за отпадъци, както следва: От допълнителните парковите елементи са предвидени пейки и кошчета за боклук. доставка и монтаж на пейки – 7 броя; Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци – 6 броя; Доставка и монтаж на ограда за детска площадка – 100 м; Доставка и монтаж на врати – 2 броя.

Прогнозна стойност, без ДДС
7623.66 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение